Տնտեսական Գործունեության Տեսակների Դասակարգիչներ 2013թ.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Կարգավիճակը` Գործում է
Ինկորպորացիան` 22.02.2014թ.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ. Ռեալ Օրենսդրություն

Հավելված

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանի

ՀԴ-011-2013

 Մաս 1 Դասակարգիչ

          ՆԱԽԱԲԱՆ

 

1 Կիրառման ոլորտը

1. Սույն դասակարգչով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակների անվանումները համապատասխան կոդերով:

2. Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը (ՏԳՏԴ) (այսուհետևª դասակարգիչ) նախասահմանված է վիճակագրության երեք փոխկապակցված ուղղություններում օգտագործելու համար.
1) սկզբնական վիճակագրությունում, որը ձևավորվում է վիճակագրական զանազան միավորների (տնտեսական և իրավաբանական կառուցվածքի համաձայն) կողմից ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների ներկայացվող շուկայական տնտեսությունն արտացոլող ամենամանրամասն տվյալների հիման վրա,
2) ազգային հաշիվների համակարգի սկզբունքներով տնտեսության մակրոտնտեսական մոդելավորման խնդիրների լուծման մեջ, որի տվյալները ներկայացնում են ընդհանուր տնտեսական երևույթներն իրենց փոխադարձ կապի մեջ նկարագրելու հետևողական համակարգ,
3) վիճակագրական տեղեկատվության միջազգային փոխանակման մեջ և Եվրամիության մեթոդաբանությանը համապատասխանª տնտեսական գործունեության տեսակների բաժանմամբ, վիճակագրական ցուցանիշների լայն հավաքածու պարունակող, միջազգային կազմակերպությունների հարցարանների հիման վրա համաշխարհային տեղեկատվական համակարգում ընդգրկվելու գործընթացում: Դասակարգչի դրույթները ենթակա են կիրառման գերատեսչությունների և կազմակերպությունների կողմից, որոնք իրականացնում են տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական և այլ ոլորտներին առնչվող տեղեկատվության հավաքման, մշակման և փոխանցման (փոխանակման) գործընթացներ:

2 Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն դասակարգիչը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվական դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգի (ՏՏՍՏ ԴԿ ՄՀ) կազմի մեջ:

2. Դասակարգման օբյեկտներն են տնտեսական գործունեության տեսակները, որոնց ողջ բազմությունը բաժանվում է հատվածների, խմբերի, դասերի և ենթադասերի:

 3 Դասակարգչի կառուցման և կոդավորման սկզբունքները

1. Դասակարգիչը կառուցված է հնգաստիճան դասակարգման սկզբունքով:

2. Դասակարգումը կատարվում է հիերարխիկ-ֆասետային մեթոդով:
3. Տնտեսական գործունեության տեսակների կոդի կառուցվածքը հետևյալն է  

                        XX                     X                 X                      X
                   հատված         խումբ          դաս            ենթադաս

4. Դասակարգչի առաջին աստիճանում առանձնացված են ամփոփիչ խմբավորումները, որոնք նշված են լատինական տառերով A-U և ներկայացնում են տնտեսության հիմնարար ճյուղերը: Տառային նշանակությունները կոդի բաղկացուցիչ մաս չեն կազմում:
5. Դասակարգչի երկրորդ և երրորդ աստիճաններում գործունեության տեսակները խմբավորված են հատվածներով և խմբերով (համապատասխանաբար 2 և 3 նիշեր)` ըստ արտադրվող և օգտագործվող ապրանքների ու ծառայությունների բնույթի:
6. Դասակարգչի չորրորդ աստիճանում գործունեության տեսակները խմբավորված են դասերով (4 նիշ), որոնց հիմնական հատկանիշը հանդիսանում է ապրանքների և ծառայությունների տեսակը:
7. Դասակարգչի հինգերորդ աստիճանում գործունեության տեսակները մանրամասնեցված են ենթադասերի մակարդակով (5 նիշ): Այս մակարդակը նախատեսված է ազգային տնտեսության առանձնահատկություններն արտահայտելու համար:
8. Դասակարգիչը բաղկացած է գործունեության տեսակների անվանումներից և համապատասխան կոդերից: Վերջին սյունակում տրվում են անցումային կոդերը` ՏԳՏԴ Խմբ.2-ից ՏԳՏԴ Խմբ.1-ին անցնելու համար: Կոդի նշումը նշանակում է, որ ՏԳՏԴ Խմբ.1-ի տվյալ խմբավորումն իր բովանդակությամբ մասամբ է համապատասխանում ՏԳՏԴ Խմբ.2-ի համանման խմբավորմանը: 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ 

Հատված(2նիշ),խումբ (3նիշ), դաս (4նիշ),ենթադաս(5նիշ)  

Անվանում

Բաժին A (ԷՅ) ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
01 Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, որսորդություն և հարակից ծառայություններ
01.1 Ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.11 Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից), հատիկաընդեղենային և յուղատու մշակաբույսերի աճեցում
01.11.1 Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցում
01.11.2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում
01.11.3 Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցում
01.12 Բրնձի աճեցում
01.12.0 Բրնձի աճեցում
01.13 Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում
01.13.1 Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցում
01.13.2 Բոստանային մշակաբույսերի աճեցում
01.13.3 Կարտոֆիլի աճեցում
01.13.4 Սնկերի և գետնասնկերի աճեցում
01.13.5 Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում
01.13.9 Այլ բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում
01.14 Շաքարեղեգի աճեցում
01.14.0 Շաքարեղեգի աճեցում
01.15 Ծխախոտի աճեցում
01.15.0 Ծխախոտի աճեցում
01.16 Թելատու մշակաբույսերի աճեցում
01.16.0 Թելատու մշակաբույսերի աճեցում
01.19 Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.19.1 Կերային մշակաբույսերի աճեցում
01.19.2 Ծաղիկների աճեցում
01.19.9 Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
01.2 Բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.21 Խաղողի աճեցում
01.21.0 Խաղողի աճեցում
01.22 Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների  աճեցում
01.22.0 Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում
01.23 Ցիտրուսային պտուղների աճեցում
01.23.0 Ցիտրուսային պտուղների աճեցում
01.24 Կորիզավոր և հնդավոր պտուղների աճեցում
01.24.1 Կորիզավոր պտուղների աճեցում
01.24.2 Հնդավոր պտուղների աճեցում
01.25 Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում
01.25.1 Ընկուզապտուղների աճեցում
01.25.2 Հատապտուղների աճեցում
01.25.9 Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
01.26 Յուղատու պտուղների աճեցում
01.26.0 Յուղատու պտուղների աճեցում
01.27 Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում
01.27.0 Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում
01.28 Համեմունքային, անուշահոտ, թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում
01.28.1 Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցում
01.28.2 Թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում
01.29 Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.29.1 Ամանորյա տոնածառերի աճեցում
01.29.9 Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.3 Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում
01.30 Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում
01.30.1 Տնկիների և արմատակալների աճեցում
01.30.9 Այլ տնկանյութերի աճեցում
01.4 Անասնաբուծություն
01.41 Կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծում
01.41.0 Կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծում
01.42 Այլ խոշոր եղջերավոր անասնի և գոմեշների բուծում
01.42.0 Այլ խոշոր եղջերավոր անասնի և գոմեշների բուծում
01.43 Ձիերի և ձիազգիների բուծում
01.43.0 Ձիերի և ձիազգիների բուծում
01.44 Ուղտերի բուծում
01.44.0 Ուղտերի բուծում
01.45 Ոչխարների և այծերի բուծում
01.45.0 Ոչխարների և այծերի բուծում
01.46 Խոզերի բուծում
01.46.0 Խոզերի բուծում
01.47 Ընտանի թռչունների բուծում
01.47.0 Ընտանի թռչունների բուծում
01.49 Այլ կենդանիների բուծում
01.49.1 Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն
01.49.2 Տնային կենդանիների բուծում
01.49.3 Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրություն
01.49.4 Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծում
01.49.9 Այլ կենդանիների բուծում
01.5 Խառը գյուղատնտեսություն
01.50 Խառը գյուղատնտեսություն
01.50.0 Խառը գյուղատնտեսություն
01.6 Գյուղատնտեսության բնագավառում օժանդակ գործունեություն և բերքի մշակում բերքահավաքից հետո
01.61 Բուսաբուծության բնագավառում օժանադակ գործունեություն
01.61.1 Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներով
01.61.2 Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործում
01.61.9 Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն
01.62 Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
01.62.0 Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
01.63 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում
01.63.0 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում
01.64 Սերմերի մշակում, սերմացվի ֆոնդի ձևավորում
01.64.0 Սերմերի մշակում, սերմացվի ֆոնդի ձևավորում
01.7 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
01.70 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
01.70.0 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
02 Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ
02.1 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից  գործունեություն
02.10 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից  գործունեություն
02.10.0 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից  գործունեություն
02.2 Փայտամթերումներ
02.20 Փայտամթերումներ
02.20.0 Փայտամթերումներ
02.3 Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում
02.30 Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում
02.30.0 Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում
02.4 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
02.40 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
02.40.0 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
03 Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն
03.1 Ձկնորսություն
03.11 Ձկնորսություն բաց ծովում
03.11.0 Ձկնորսություն բաց ծովում
03.12 Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում
03.12.1 Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում
03.12.2 Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերում
03.12.9 Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում
03.2 Ձկնաբուծություն
03.21 Ձկնաբուծություն բաց ծովում
03.21.0 Ձկնաբուծություն բաց ծովում
03.22 Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում
03.22.1 Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում
03.22.2 Դեկորատիվ ձկների բուծում
03.22.9 Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծում
B (ԲԻ) ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
05 Քարածխի և գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
05.1 Քարածխի արդյունահանում
05.10 Քարածխի արդյունահանում
05.10.0 Քարածխի արդյունահանում
05.2 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
05.20 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
05.20.0 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
06 Անմշակ նավթի և բնական գազի արդյունահանում
06.1 Անմշակ նավթի արդյունահանում
06.10 Անմշակ նավթի արդյունահանում
06.10.0 Անմշակ նավթի արդյունահանում
06.2 Բնական գազի արդյունահանում
06.20 Բնական գազի արդյունահանում
06.20.0 Բնական գազի արդյունահանում
07 Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում
07.1 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
07.10 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
07.10.0 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
07.2 Գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
07.21 Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում
07.21.0 Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում
07.29 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
07.29.1 Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում
07.29.2 Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում
07.29.3 Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում
07.29.4 Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
07.29.5 Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում
07.29.9 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
08 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր
08.1 Քարի, ավազի և կավի արդյունահանում
08.11 Գեղազարդային և շինարարական քարերի, կրաքարի, գիպսի, կավճի, թերթաքարի արդյունահանում
08.11.1 Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում
08.11.2 Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում
08.11.3 Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի  արդյունահանում
08.11.4 Թերթաքարի արդյունահանում
08.12 Կոպճահանքերի և ավազահանքերի շահագործում, կավի և ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում
08.12.1 Ավազի և խճի արդյունահանում
08.12.2 Կավի և ճենակավի արդյունահանում
08.9 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում
08.91 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
08.91.0 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
08.92 Տորֆի արդյունահանում
08.92.0 Տորֆի արդյունահանում
08.93 Աղի արդյունահանում
08.93.0 Աղի արդյունահանում
08.99 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
08.99.1 Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում
08.99.2 Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում
08.99.3 Բնական ալմաստների արդյունահանում
08.93.4 Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում
08.99.9 Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում
09 Հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեություն
09.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.10 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.10.0 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.90 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.90.0 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
C (ՍԻ) ՄՇԱԿՈՂ    ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
10 Սննդամթերքի արտադրություն
10.1 Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն
10.11 Մսի մշակում և պահածոյացում
10.11.0 Մսի մշակում և պահածոյացում
10.12 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում
10.12.0 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում
10.13 Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից
10.13.0 Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից
10.2 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
10.20 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
10.20.0 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
10.3 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում
10.31 Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում
10.31.0 Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում
10.32 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն
10.32.0 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն
10.39 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
10.39.0 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
10.4 Բուսական և կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն
10.41 Յուղերի և ճարպերի արտադրություն
10.41.0 Յուղերի և ճարպերի արտադրություն
10.42 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն
10.42.0 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն
10.5 Կաթնամթերքի արտադրություն
10.51 Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն
10.51.0 Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն
10.52 Պաղպաղակի արտադրություն
10.52.0 Պաղպաղակի արտադրություն
10.6 Ալրաղաց արդյունաբերության, օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն
10.61 Ալրաղաց արդյունաբերության մթերքի արտադրություն
10.61.1 Ալյուրի արտադրություն
10.61.2 Ձավարեղենի արտադրություն
10.61.9 Ալրաղաց արդյունաբերության այլ մթերքի արտադրություն
10.62 Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն
10.62.0 Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն
10.7 Հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.71 Հացի և թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.71.1 Հացի արտադրություն
10.71.2 Թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.72 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.72.0 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.73 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն
10.73.0 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն
10.8 Այլ սննդամթերքի արտադրություն
10.81 Շաքարի արտադրություն
10.81.0 Շաքարի արտադրություն
10.82 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն
10.82.0 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն
10.83 Սուրճի և թեյի մշակում
10.83.0 Սուրճի և թեյի մշակում
10.84 Համեմունքների արտադրություն
10.84.1 Համեմունքների արտադրություն
10.84.2 Աղի արտադրություն
10.85 Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն
10.85.0 Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն
10.86 Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ)  սննդի արտադրություն
10.86.1 Մանկական սննդի արտադրություն
10.86.9 Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) այլ սննդի արտադրություն
10.89 Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
10.89.1 Արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի  արտադրություն
10.89.2 Խմորիչների արտադրություն
10.89.9 Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
10.9 Պատրաստի անասնակերի արտադրություն
10.91 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն
10.91.0 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն
10.92 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն
10.92.0 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն
11 Խմիչքների արտադրություն
11.0 Խմիչքների արտադրություն
11.01 Ալկոհոլային խմիչքների թորում, բազմաթորում և խառնում
11.01.1 Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում
11.01.2 Կոնյակի (բրենդիի) արտադրություն
11.02 Խաղողի գինու արտադրություն
11.02.0 Խաղողի գինու արտադրություն
11.03 Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն
11.03.0 Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն
11.04 Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն
11.04.0 Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն
11.05 Գարեջրի արտադրություն
11.05.0 Գարեջրի արտադրություն
11.06 Ածիկի արտադրություն
11.06.0 Ածիկի արտադրություն
11.07 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն. հանքային և շշալցված այլ ջրերի արտադրություն
11.07.1 Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն
11.07.2 Բուրավետացրած կամ  քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն
12 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
12.0 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
12.00 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
12.00.1 Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա)
12.00.2 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
13 Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.1 Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10 Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.1 Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.2 Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.3 Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.4 Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.5 Կարի թելի արտադրություն
13.10.9 Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում
13.2 Մանածագործվածքի արտադրություն
13.20 Մանածագործվածքի արտադրություն
13.20.1 Բամբակե գործվածքի արտադրություն
13.20.2 Բրդե գործվածքի արտադրություն
13.20.3 Մետաքսե գործվածքի արտադրություն
13.20.4 Վուշե գործվածքի արտադրություն
13.20.9 Այլ գործվածքի արտադրություն
13.3 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
13.30 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
13.30.0 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
13.9 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.91 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
13.91.0 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
13.92 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
13.92.0 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հաուստից
13.93 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.93.0 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.94 Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն
13.94.0 Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն
13.95 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
13.95.0 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
13.96 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.96.0 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.99 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
13.99.0 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
14 Հագուստի արտադրություն
14.1 Հագուստի արտադրություն, բացի մորթե հագուստից
14.11 Կաշվե հագուստի արտադրություն
14.11.0 Կաշվե հագուստի արտադրություն
14.12 Արտահագուստի արտադրություն
14.12.0 Արտահագուստի արտադրություն
14.13 Վերնազգեստի արտադրություն
14.13.1 Վերնազգեստի արտադրություն
14.13.2 Վերնազգեստի անհատական կարում
14.14 Ներքնազգեստի արտադրություն
14.14.0 Ներքնազգեստի արտադրություն
14.19 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
14.19.1 Գլխարկների արտադրություն
14.19.2 Նորածինների համար հագուստի արտադրություն
14.19.3 Սպորտային հագուստի արտադրություն
14.19.9 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
14.2 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
14.20 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
14.20.0 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
14.3 Տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
14.31 Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն
14.31.0 Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն
14.39 Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
14.39.0 Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
15 Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն
15.1 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, ճամպրուկների, պայուսակների և թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն, մորթու վերջնամշակում և ներկում
15.11  Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, մորթու վերջնամշակում և ներկում
15.11.1 Մորթու վերջնամշակում և ներկում
15.11.2 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն
15.12 Ճամպրուկների, պայուսակների, թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն
15.12.1 Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրություն
15.12.2 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն
15.12.9 Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն
15.2 Կոշիկի արտադրություն
15.20 Կոշիկի արտադրություն
15.20.0 Կոշիկի արտադրություն
16 Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից
16.1 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
16.10 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
16.10.0 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
16.2 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից  արտադրատեսակների արտադրություն
16.21 Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն
16.21.0 Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն
16.22 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն
16.22.0 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն
16.23 Շինարարական փայտե  կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն
16.23.0 Շինարարական փայտե  կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն
16.24 Փայտե տարայի արտադրություն
16.24.0 Փայտե տարայի արտադրություն
16.29 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն
16.29.0 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն
17 Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.1 Թաղանթանյութի, թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
17.11 Թաղանթանյութի արտադրություն
17.11.0 Թաղանթանյութի արտադրություն
17.12 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
17.12.0 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
17.2 Թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.21 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն
17.21.0 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն
17.22 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.22.0 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.23 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն
17.23.0 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն
17.24 Պաստառների արտադրություն
17.24.0 Պաստառների արտադրություն
17.29 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն
17.29.0 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն
18 Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում
18.1 Պոլիգրաֆիական գործունեություն և  ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
18.11 Թերթերի տպագրություն
18.11.0 Թերթերի տպագրություն
18.12 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն
18.12.0 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն
18.13 Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ
18.13.0 Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ
18.14 Կազմարարական գործ
18.14.0 Կազմարարական գործ
18.2 Գրառված կրիչների բազմացում
18.20 Գրառված կրիչների բազմացում
18.20.0 Գրառված կրիչների բազմացում
19 Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն
19.1 Կոքսի արտադրություն
19.10 Կոքսի արտադրություն
19.10.0 Կոքսի արտադրություն
19.2 Թորած նավթամթերքի արտադրություն
19.20 Թորած նավթամթերքի արտադրություն
19.20.0 Թորած նավթամթերքի արտադրություն
20 Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն
20.1 Հիմնային քիմիական նյութերի, պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների, նախնական ձևերով պլաստմասսաների և սինթեթիկ կաուչուկի արտադրություն
20.11 Արդյունաբերական գազերի արտադրություն
20.11.0 Արդյունաբերական գազերի արտադրություն
20.12 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն
20.12.0 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն
20.13 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն
20.13.1 Հարստացած ուրանի արտադրություն
20.13.9 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
20.14 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն
20.14.1 Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն
20.14.2 Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն
20.14.9 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
20.15 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն
20.15.0 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն
20.16 Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն
20.16.0 Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն
20.17 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն
20.17.0 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն
20.2 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
20.20 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
20.20.0 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
20.3 Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի արտադրություն
20.30 Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի արտադրություն
20.30.1 Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն
20.30.9 Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրություն
20.4 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
20.41 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն
20.41.0 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն
20.42 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
20.42.0 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
20.5 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն
20.51 Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն
20.51.1 Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն
20.51.2 Լուցկիների արտադրություն
20.52 Սոսինձների արտադրություն
20.52.0 Սոսինձների արտադրություն
20.53 Եթերային յուղերի արտադրություն
20.53.0 Եթերային յուղերի արտադրություն
20.59 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
20.59.1 Լուսաքիմիական նյութերի արտադրություն
20.59.2 Դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն
20.59.9 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
20.6 Արհեստական թելքի արտադրություն
20.60 Արհեստական թելքի արտադրություն
20.60.0 Արհեստական թելքի արտադրություն
21 Դեղագործական արտադրանքի արտադրություն
21.1 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն
21.10 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն
21.10.0 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն
21.2 Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն
21.20 Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն
21.20.0 Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն
22 Ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.1 Ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն
22.11 Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն, ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի  վերականգնում
22.11.1 Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն
22.11.2 Ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում
22.19 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն
22.19.0 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն
22.2 Պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.21 Պլաստմասսայե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն
22.21.0 Պլաստմասսայե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն
22.22 Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.22.0 Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.23 Շինարարական պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.23.0 Շինարարական պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.29 Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.29.0 Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
23 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն
23.1 Ապակու և ապակե արտադրատեսակների արտադրություն
23.11 Թերթապակու արտադրություն
23.11.0 Թերթապակու արտադրություն
23.12 Թերթապակու կաղապարում և մշակում
23.12.0 Թերթապակու կաղապարում և մշակում
23.13 Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն
23.13.0 Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն
23.14 Ապակեթելքի արտադրություն
23.14.0 Ապակեթելքի արտադրություն
23.19 Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը
23.19.0 Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը
23.2 Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն
23.20 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրություն
23.20.0 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրություն
23.3 Կավե շինանյութի արտադրություն
23.31 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն
23.31.0 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն
23.32 Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից
23.32.0 Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից
23.4 Այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.41 Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական  արտադրատեսակների արտադրություն
23.41.0 Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական  արտադրատեսակների արտադրություն
23.42 Սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն
23.42.0 Սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն
23.43 Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն
23.43.0 Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն
23.44 Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.44.0 Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.49 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.49.0 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.5 Ցեմենտի, կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն
23.51 Ցեմենտի արտադրություն
23.51.0 Ցեմենտի արտադրություն
23.52 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն
23.52.0 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն
23.6 Բետոնից, ցեմենտից և գիպսից շինվածքների արտադրություն
23.61 Բետոնե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.61.1 Բետոնե հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն
23.61.2 Բետոնե որմնաբլոկների արտադրություն
23.61.9 Բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.62 Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.62.0 Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.63 Ապրանքային բետոնի արտադրություն
23.63.1 Ապրանքային բետոնի (բացառությամբ ասֆալտբետոնը)  արտադրություն
23.63.2 Ասֆալտբետոնի արտադրություն
23.64 Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն
23.64.0 Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն
23.65 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն
23.65.0 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն
23.69 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն
23.69.0 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն
23.7 Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում
23.70 Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում
23.70.0 Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում
23.9 Հղկանյութերի արտադրություն և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
23.91 Հղկանյութերի արտադրություն
23.91.0 Հղկանյութերի արտադրություն
23.99 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
23.99.0 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
24 Հիմնային մետաղների արտադրություն
24.1 Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն
24.10 Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն
24.10.0 Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն
24.2 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն
24.20 Պողպատե խողովակների,  սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն
24.20.0 Պողպատե խողովակների,  սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն
24.3 Պողպատի նախնական մշակում և  այլ պողպատե արտադրատեսակների արտադրություն
24.31 Ձողերի սառնաձգում
24.31.0 Ձողերի սառնաձգում
24.32 Նեղ շերտերի սառնագլոցում
24.32.0 Նեղ շերտերի սառնագլոցում
24.33 Սառը դրոշմում կամ ճկում
24.33.0 Սառը դրոշմում կամ ճկում
24.34 Մետաղալարի արտադրություն
24.34.0 Մետաղալարի արտադրություն
24.4 Թանկարժեք և հիմնական գունավոր մետաղների արտադրություն
24.41 Թանկարժեք մետաղների արտադրություն
24.41.1 Թանկարժեք մետաղների արտադրություն
24.41.2 Բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն
24.41.3 Թանկարժեք մետաղների հարգորոշում և հարգադրոշմում
24.42 Ալյումինի արտադրություն
24.42.0 Ալյումինի արտադրություն
24.43 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն
24.43.0 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն
24.44 Պղնձի արտադրություն
24.44.0 Պղնձի արտադրություն
24.45 Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն
24.45.0 Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն
24.46 Միջուկային վառելիքի մշակում
24.46.0 Միջուկային վառելիքի մշակում
24.5 Մետաղների ձուլում
24.51 Թուջի ձուլում
24.51.0 Թուջի ձուլում
24.52 Պողպատի ձուլում
24.52.0 Պողպատի ձուլում
24.53 Թեթև մետաղների ձուլում
24.53.0 Թեթև մետաղների ձուլում
24.54 Այլ գունավոր մետաղների ձուլում
24.54.0 Այլ գունավոր մետաղների ձուլում
25 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից
25.1 Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն
25.11 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն
25.11.0 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն
25.12 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն
25.12.0 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն
25.2 Ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն
25.21 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն
25.21.0 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն
25.29 Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն
25.29.0 Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն
25.3 Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից
25.30 Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից
25.30.0 Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից
25.4 Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
25.40 Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
25.40.0 Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
25.5 Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն
25.50 Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն
25.50.0 Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն
25.6 Մետաղների մշակում և պատում. մեխանիկական մշակում
25.61 Մետաղների մշակում և պատում
25.61.0 Մետաղների մշակում և պատում
25.62 Մետաղների մեխանիկական մշակում
25.62.0 Մետաղների մեխանիկական մշակում
25.7 Դանակային արտադրատեսակների, ձեռքի գործիքների և երկաթեղեն արտադրատեսակների արտադրություն
25.71 Դանակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.71.0 Դանակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.72 Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն
25.72.0 Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն
25.73 Ձեռքի գործիքների արտադրություն
25.73.0 Ձեռքի գործիքների արտադրություն
25.9 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն
25.91 Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն
25.91.0 Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն
25.92 Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն
25.92.0 Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն
25.93 Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն
25.93.0 Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն
25.94 Սեղմակների, պտուտակապարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.94.0 Սեղմակների, պտուտակապարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.99 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
25.99.0 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
26 Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն
26.1 Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն
26.11 Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն
26.11.0 Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն
26.12 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն
26.12.0 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն
26.2 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն
26.20 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն
26.20.0 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն
26.3 Կապի սարքավորանքի արտադրություն
26.30 Կապի սարքավորանքի արտադրություն
26.30.0 Կապի սարքավորանքի արտադրություն
26.4 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
26.40 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
26.40.0 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
26.5 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն. ժամացույցների (ձեռքի և այլ) արտադրություն
26.51 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
26.51.0 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
26.52 Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն
26.52.0 Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն
26.6 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
26.60 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
26.60.0 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
26.7 Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն
26.70 Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն
26.70.0 Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն
26.8 Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն
26.80 Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն
26.80.0 Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն
27 Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
27.1 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ ապարատների արտադրություն
27.11 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն
27.11.0 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն
27.12 Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն
27.12.0 Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն
27.2 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն
27.20 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն
27.20.0 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն
27.3 Էլեկտրահաղորդալարերի և դրանց միացման սարքվածքների արտադրություն
27.31 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն
27.31.0 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն
27.32 Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն
27.32.0 Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն
27.33 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն
27.33.0 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն
27.4 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն
27.40 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն
27.40.0 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն
27.5 Կենցաղային սարքերի արտադրություն
27.51 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն
27.51.0 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն
27.52 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն
27.52.0 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն
27.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
27.90 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
27.90.0 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
28 Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
28.1 Ընդհանուր նշանակության մեքենաների արտադրություն
28.11 Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն
28.11.0 Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն
28.12 Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն
28.12.0 Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն
28.13 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն
28.13.0 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն
28.14 Ծորակների և կափույրների արտադրություն
28.14.0 Ծորակների և կափույրների արտադրություն
28.15 Առանցքակալների, ժամանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն
28.15.0 Առանցքակալների, ժամանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն
28.2 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն
28.21 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրություն
28.21.0 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրություն
28.22 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն
28.22.0 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն
28.23 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն
28.23.0 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն
28.24 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն
28.24.0 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն
28.25 Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն
28.25.0 Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն
28.29 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
28.29.0 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
28.3 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն
28.30 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն
28.30.0 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն
28.4 Մետաղագործության համար մեքենաների և հաստոցների արտադրություն
28.41 Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն
28.41.0 Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն
28.49 Այլ հաստոցների արտադրություն
28.49.0 Այլ հաստոցների արտադրություն
28.9 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն
28.91 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն
28.91.0 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն
28.92 Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն
28.92.0 Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն
28.93 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն
28.93.0 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն
28.94 Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.94.0 Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.95 Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.95.0 Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.96 Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն
28.96.0 Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն
28.99 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում
28.99.0 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում
29 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.1 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.10 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.10.1 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.10.2 Ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն
29.2 Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն
29.20 Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն
29.20.0 Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն
29.3 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար մասերի և պարագաների արտադրություն
29.31 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
29.31.0 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
29.32 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն
29.32.0 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն
30 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն
30.1 Նավերի և նավակների կառուցում
30.11 Նավերի և լողուն կառույցների կառուցում
30.11.1 Նավերի կառուցում
30.11.2 Լողուն կառույցների կառուցում
30.11.3 Նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրություն
30.12 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում
30.12.0 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում
30.2 Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն
30.20 Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն
30.20.0 Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն
30.3 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների արտադրություն
30.30 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների արտադրություն
30.30.1 Օդանավերի և տիեզերանավերի արտադրություն
30.30.2 Միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների արտադրություն
30.30.3 Այլ թռչող ապարատների արտադրություն
30.30.9 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների համար մասերի արտադրություն
30.4 Մարտական մեքենաների արտադրություն
30.40 Մարտական մեքենաների արտադրություն
30.40.0 Մարտական մեքենաների արտադրություն
30.9 Տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
30.91 Մոտոցիկլների արտադրություն
30.91.0 Մոտոցիկլների արտադրություն
30.92 Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն
30.92.0 Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն
30.99 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
30.99.0 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
31 Կահույքի արտադրություն
31.0 Կահույքի արտադրություն
31.01 Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն
31.01.0 Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն
31.02 Խոհանոցի կահույքի արտադրություն
31.02.0 Խոհանոցի կահույքի արտադրություն
31.03 Ներքնակների արտադրություն
31.03.0 Ներքնակների արտադրություն
31.09 Այլ կահույքի արտադրություն
31.09.0 Այլ կահույքի արտադրություն
32 Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.1 Ոսկերչական արտադրատեսակների, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն, մետաղադրամների և շքանշանների հատում
32.11 Մետաղադրամների և շքանշանների հատում
32.11.0 Մետաղադրամների և շքանշանների հատում
32.12 Ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն
32.12.1 Ադամանդների մշակում
32.12.2 Այլ թանկարժեք քարերի (բացի ադամանդներից) և կիսաթանկարժեք քարերի մշակում
32.12.3 Ոսկերչական զարդերի արտադրություն
32.12.4 Թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրում
32.12.9 Այլ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
32.13 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն
32.13.0 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն
32.2 Երաժշտական գործիքների արտադրություն
32.20 Երաժշտական գործիքների արտադրություն
32.20.0 Երաժշտական գործիքների արտադրություն
32.3 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն
32.30 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն
32.30.0 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն
32.4 Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն
32.40 Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն
32.40.0 Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն
32.5 Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
32.50 Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
32.50.0 Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
32.9 Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
32.91 Ավելների և խոզանակների արտադրություն
32.91.0 Ավելների և խոզանակների արտադրություն
32.99 Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
32.99.1 Դագաղների արտադրություն
32.99.2 Դրոշմակնիքների պատրաստում
32.99.9 Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
33 Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում և տեղադրում
33.1 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում
33.11 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում
33.11.1 Մետաղե կոնստրուկցիաների, մետաղե դռների և լուսամուտների նորոգում
33.11.2 Մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում
33.11.3 Մետաղե խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.4 Ջեռուցիչ կաթսաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.5 Շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.6 Միջուկային ռեակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.7 Հրազենի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.9 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում
33.12 Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում
33.12.1 Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում
33.12.2 Դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.13 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգում
33.13.1 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.13.2 Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.13.3 Արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների, լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.14 Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում
33.14.1 Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.14.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.15 Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.15.0 Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.16 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների  նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.16.0 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների  նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.17 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.17.1 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.17.9 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
33.19 Այլ սարքավորանքի նորոգում
33.19.0 Այլ սարքավորանքի նորոգում
33.2 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում
33.20 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում
33.20.0 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում
D ԴԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ  ԵՎ  ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
35 Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
35.1 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում
35.11 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն
35.11.1 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայաններում
35.11.2 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հիդրոէլեկտրակայաններում
35.11.3 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն միջուկային էլեկտրակայաններում
35.11.9 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն այլ աղբյուրներից
35.12 Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում
35.12.0 Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում
35.13 Էլեկտրաէներգիայի բաշխում
35.13.0 Էլեկտրաէներգիայի բաշխում
35.14 Էլեկտրաէներգիայի վաճառք
35.14.0 Էլեկտրաէներգիայի վաճառք
35.2 Գազի արտադրություն, գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով
35.21 Գազի արտադրություն
35.21.0 Գազի արտադրություն
35.22 Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով
35.22.0 Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով
35.23 Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք
35.23.0 Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք
35.3 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
35.30 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
35.30.0 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E (Ի) ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿՈՅՈՒՂԻ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ
36 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
36.0 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
36.00 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
36.00.0 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
37 Կոյուղի
37.0 Կոյուղի
37.00 Կոյուղի
37.00.0 Կոյուղի
38 Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, նյութերի վերականգնում
38.1 Թափոնների հավաքում
38.11 Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում
38.11.0 Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում
38.12 Վնասակար թափոնների հավաքում
38.12.0 Վնասակար թափոնների հավաքում
38.2 Թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.21 Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.21.0 Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.22 Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.22.0 Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.3 Նյութերի վերականգնում
38.31 Ջարդոնի մասնատում
38.31.0 Ջարդոնի մասնատում
38.32 Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար
38.32.0 Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար
39 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում
39.0 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում
39.00 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում
39.00.0 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում
F ԷՖ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
41 Շենքերի շինարարություն            
41.1 Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ
41.10 Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ
41.10.0 Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ
41.2 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն
41.20 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն
41.20.1 Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարություն
41.20.2 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում
41.20.3 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգում
41.20.4 ´Ý³Ï»ÉÇ ¨ á㠵ݳϻÉÇ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ, í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ áõŻճóáõÙ
42 Քաղաքացիական շինարարություն                                                        
42.1 Ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն
42.11 Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն
42.11.0 Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն
42.12 Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն
42.12.0 Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն
42.13 Կամուրջների և թունելների շինարարություն
42.13.0 Կամուրջների և թունելների շինարարություն
42.2 Կոմունալ կառույցների շինարարություն
42.21 Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն
42.21.0 Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն
42.22 Էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական համակարգերի շինարարություն
42.22.1 էլեկտրակայանների և էլեկտրահաղորդման համակարգերի շինարարություն
42.22.2 Հեռահաղորդակցական կապի կառույցների շինարարություն
42.9 Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն
42.91 Ջրային կառույցների շինարարություն
42.91.0 Ջրային կառույցների շինարարություն
42.99 Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
42.99.1 Սպորտային կառույցների շինարարություն
42.99.2 Գազամատակարարման կառույցների շինարարություն
42.99.9 Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
43 Մասնագիտացված շինարարական գործունեություն                                           
43.1 Շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի նախապատրաստում
43.11 Շենքերի կազմատում և քանդում
43.11.0 Շենքերի կազմատում և քանդում
43.12 Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում
43.12.1 Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում
43.12.2 Պայթեցման աշխատանքներ
43.12.3 Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար
43.13 Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում
43.13.0 Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում
43.2 Էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ
43.21 Էլեկտրական համակարգերի հավաքակցում
43.21.1 Էլեկտրական համակարգերի հավաքակցում
43.21.2 Հեռահաղորդակցական համակարգերի հավաքակցում
43.22 Ջրամատակարարման, ջեռուցման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում
43.22.1 Ջրամատակարարման համակարգերի հավաքակցում
43.22.2 Ջեռուցման, գազամատակարարման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում
43.29 Այլ  ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում
43.29.1 Վերելակների և այլ  ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում
43.29.9 Վերելակների և այլ  ճարտարագիտական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
43.3 Շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ
43.31 Սվաղի աշխատանքներ
43.31.0 Սվաղի աշխատանքներ
43.32 Ատաղձագործական աշխատանքներ
43.32.0 Ատաղձագործական աշխատանքներ
43.33 Հատակների ծածկապատում և պատերի երեսպատում
43.33.0 Հատակների ծածկապատում և պատերի երեսպատում
43.34 Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ
43.34.0 Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ
43.39 Շինարարության ավարտական փուլի այլ աշխատանքներ
43.39.0 Շինարարության ավարտական փուլի այլ աշխատանքներ
43.9 Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն
43.91 Տանիքածածկման աշխատանքներ
43.91.0 Տանիքածածկման աշխատանքներ
43.99 Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
43.99.1 Հիմնադրում, ներառյալ ցցերի խփումը
43.99.2 Քարե և աղյուսե շարվածքի շարում
43.99.3 Շենքերի ապախոնավացում, տանիքածածկերի անջրանցիկության ապահովում
43.99.4 Շենքերի ճակատների հարդարում
43.99.5 Շինարարական սարքավորանքի վարձակալում սպասարկող անձնակազմով
43.99.9 Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
G ՋԻ ՄԵԾԱԾԱԽ  ԵՎ  ՄԱՆՐԱԾԱԽ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ԵՎ ՄՈՏՈՑԻԿԼՆԵՐԻ  ՆՈՐՈԳՈՒՄ
45 Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու մանրածախ առևտուր և նորոգում
45.1 Ավտոմեքենաների առևտուր
45.11 Ավտոմեքենաների և թեթև մարդատար ավտոմոբիլների  առևտուր
45.11.1 Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մեծածախ առևտուր
45.11.2 Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մանրածախ առևտուր
45.11.3 Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր
45.11.4 Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր
45.19 Այլ ավտոմեքենաների առևտուր
45.19.0 Այլ ավտոմեքենաների առևտուր
45.2 Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
45.20 Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
45.20.1 Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
45.20.2 Ավտոմեքենաների վերասարքավորում սեղմված բնական նավթային գազով աշխատելու համար
45.20.3 Ավտոմեքենաների վերասարքավորում հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար
45.3 Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների  առևտուր
45.31 Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների  մեծածախ առևտուր
45.31.0 Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների  մեծածախ առևտուր
45.32 Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների  մանրածախ առևտուր
45.32.0 Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների  մանրածախ առևտուր
45.4 Մոտոցիկլների, դրանց մասերի և պարագաների առևտուր, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
45.40 Մոտոցիկլների, դրանց մասերի և պարագաների առևտուր, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
45.40.1 Մոտոցիկլների մեծածախ առևտուր
45.40.2 Մոտոցիկլների մանրածախ առևտուր
45.40.3 Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր
45.40.4 Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր
45.40.5 Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
46 Մեծածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից
46.1 Մեծածախ առևտուր վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով
46.11 Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.11.0 Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.12 Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.12.0 Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.13 Բնափայտի և շինանյութի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.13.0 Բնափայտի և շինանյութի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.14 Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող ապարատների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.14.0 Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող ապարատների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.15 Կահույքի, կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.15.0 Կահույքի, կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.16 Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.16.0 Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.17 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.17.0 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.18 Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.18.0 Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.19 Լայն տեսականու ապրանքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.19.0 Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.2 Գյուղատնտեսական հումքի և կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր
46.21 Հատիկային մշակաբույսերի, չմշակված ծխախոտի, սերմերի և անասնակերի մեծածախ առևտուր
46.21.1 Հատիկային մշակաբույսերի և սերմերի մեծածախ առևտուր
46.21.2 Չմշակված ծխախոտի մեծածախ առևտուր
46.21.3 Անասնակերի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուր
46.22 Ծաղիկների և այլ բույսերի մեծածախ առևտուր
46.22.0 Ծաղիկների և այլ բույսերի մեծածախ առևտուր
46.23 Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր
46.23.0 Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր
46.24 Մորթու և կաշվի մեծածախ առևտուր
46.24.0 Մորթու և կաշվի մեծածախ առևտուր
46.3 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մեծածախ առևտուր
46.31 Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր
46.31.0 Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր
46.32 Մսի և մսամթերքի մեծածախ առևտուր
46.32.0 Մսի և մսամթերքի մեծածախ առևտուր
46.33 Կաթնամթերքի, ձվի, ուտելի յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր
46.33.0 Կաթնամթերքի, ձվի, ուտելի յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր
46.34 Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր
46.34.1 Ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր
46.34.2 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր
46.35 Ծխախոտի արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր
46.35.0 Ծխախոտի արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր
46.36 Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր
46.36.0 Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր
46.37 Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտուր
46.37.0 Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտուր
46.38 Այլ սննդամթերքի, ներառյալ ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մեծածախ առևտուր
46.38.1 Ձկան և ձկնամթերքի մեծածախ առևտուր
46.38.2 Տնային կենդանիների համար կերերի մեծածախ առևտուր
46.38.9 Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր
46.39 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
46.39.0 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
46.4 Կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր
46.41 Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր
46.41.0 Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր
46.42 Հագուստի և կոշիկի մեծածախ առևտուր
46.42.1 Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մեծածախ առևտուր
46.42.2 Հագուստի, բացառությամբ տրիկոտաժե ներքնազգեստը և գուլպեղենը, մեծածախ առևտուր
46.42.3 Կոշիկի մեծածախ առևտուր
46.43 Կենցաղային էլեկտրական սարքերի, ռադիո և հեռուստատեսային ապարատուրայի մեծածախ առևտուր
46.43.1 Կենցաղային էլեկտրական սարքերի մեծածախ առևտուր
46.43.2 Ռադիո և հեռուստատեսային ապարատուրայի, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.43.3 Գրառված ձայնասկավառակների, տեսաերիզների, խտասկավառակների մեծածախ առևտուր
46.44 Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների և մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր
46.44.1 Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր
46.44.2 Մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր
46.45 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր
46.45.0 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր
46.46 Դեղագործական ապրանքների, բժշկական սարքավորանքի և գործիքների  մեծածախ առևտուր
46.46.1 Բժշկական սարքավորանքի և գործիքների մեծածախ առևտուր
46.46.2 Դեղերի մեծածախ առևտուր
46.47 Կահույքի, գորգերի և լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.47.0 Կահույքի, գորգերի և լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.48 Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների  մեծածախ առևտուր
46.48.0 Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների  մեծածախ առևտուր
46.49 Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր
46.49.1 Հեծանիվների, դրանց մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր
46.49.2 Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր
46.49.3 Սպորտային ապրանքների մեծածախ առևտուր
46.49.4 Խաղերի և խաղալիքների մեծածախ առևտուր
46.49.9 Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր
46.5 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության բնագավառում կիրառվող սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.51 Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր
46.51.0 Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր
46.52 Էլեկտրոնային ու հեռահաղորդակցական սարքավորանքի և դրանց մասերի մեծածախ առևտուր
46.52.1 Էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի ու դրանց մասերի մեծածախ առևտուր
46.52.2 Բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուր
46.52.3 Էլեկտրոնային չգրառված կրիչների մեծածախ առևտուր
46.6 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր
46.61 Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր
46.61.0 Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր
46.62 Մեխանիկական հաստոցների մեծածախ առևտուր
46.62.0 Մեխանիկական հաստոցների մեծածախ առևտուր
46.63 Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր
46.63.0 Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր
46.64 Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր
46.64.0 Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր
46.65 Գրասենյակային կահույքի մեծածախ առևտուր
46.65.0 Գրասենյակային կահույքի մեծածախ առևտուր
46.66 Գրասենյակային այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.66.0 Գրասենյակային այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.69 Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.69.0 Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.7 Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
46.71 Պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր
46.71.1 Հեղուկացված վառելագազի մեծածախ առևտուր
46.71.2 Բենզինի մեծածախ առևտուր
46.71.3 Ավիացիոն կերոսինի մեծածախ առևտուր
46.71.4 Դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուր
46.71.5 Վառքի մազութի մեծածախ առևտուր
46.71.6 Նավթի, գազօլինի և նավթային գազի մեծածախ առևտուր
46.71.7 Քարածխի մեծածախ առևտուր
46.71.9 Այլ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր
46.72 Մետաղների և մետաղական հանքաքարի մեծածախ առևտուր
46.72.1 Սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի մեծածախ առևտուր
46.72.2 Թուջի, պողպատի և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր
46.72.3 Գունավոր մետաղների և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր
46.72.4 Ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների մեծածախ առևտուր
46.72.9 Այլ մետաղների և մետաղական հանքաքարերի մեծածախ առևտուր
46.73 Փայտանյութի, շինանյութի և սանտեխնիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.73.1 Շինարարական ապակու մեծածախ առևտուր
46.73.2 Ցեմենտի, ավազի, գաջի և խճի մեծածախ առևտուր
46.73.3 Բետոնից, ցեմենտից, գիպսից և համանման նյութերից շինվածքների մեծածախ առևտուր
46.73.4 Ներկերի և լաքերի մեծածախ առևտուր
46.73.5 Բնափայտի և բնափայտից արտադրատեսակների, պաստառների և հատակի ծածկերի մեծածախ առևտուր
46.73.6 Շինարարական մետաղե կոնստրուկցիաների մեծածախ առևտուր
46.73.7 Սանիտարական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.73.8 Որմնաբլոկների մեծածախ առևտուր
46.73.9 Այլ շինանյութի մեծածախ առևտուր
46.74 Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտուր
46.74.0 Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտուր
46.75 Քիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր
46.75.1 Հանքային պարարտանյութերի մեծածախ առևտուր
46.75.2 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր
46.75.9 Այլ քիմիական նյութերի մեծածախ առևտուր
46.76 Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր
46.76.1 Պլաստիկ նյութերի, ռետինի և սինթետիկ կաուչուկի մեծածախ առևտուր
46.76.2 Մանածագործական թելքի և չփաթեթավորված թղթի մեծածախ առևտուր
46.76.3 Թանկարժեք քարերի մեծածախ առևտուր
46.76.9 Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
46.77 Թափոնների և ջարդոնի մեծածախ առևտուր
46.77.1 Սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի մեծածախ առևտուր
46.77.2 Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ջարդոնի մեծածախ առևտուր
46.77.3 Տրանսպորտային միջոցների և այլ սարքավորանքի կազմատում
46.77.9 Այլ ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտուր
46.9 Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
46.90 Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
46.90.0 Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
47 Մանրածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից
47.1 Մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
47.11 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
47.11.0 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
47.19 Այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
47.19.0 Այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
47.2 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.21 Մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր  մասնագիտացված խանութներում
47.21.0 Մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր  մասնագիտացված խանութներում
47.22 Մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.22.1 Մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.22.2 Թռչնամսի և թռչնամսից մթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.23 Ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.23.0 Ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.24 Հացաբուլկեղենի, խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.24.0 Հացաբուլկեղենի, խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.25 Խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.25.1 Ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.25.2 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.26 Ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.26.0 Ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.29 Այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.29.0 Այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.3 Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.30 Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.30.1 Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր բենզալցման կայաններում
47.30.2 Ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի և գազօլինի մանրածախ առևտուր գազալցման կայաններում
47.4 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության բնագավառներում կիրառվող սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.41 Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և համակարգչային ծրագրերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.41.0 Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և համակարգչային ծրագրերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.42 Հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.42.0 Հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.43 Ձայնա- և տեսաապարատուրայի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.43.0 Ձայնա- և տեսաապարատուրայի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.5 Այլ կենցաղային սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.51 Մանածագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.51.0 Մանածագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.52 Երկաթեղենի, ներկերի և թերթապակու մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.52.0 Երկաթեղենի, ներկերի, թերթապակու և այլ շինանյութի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.53 Գորգերի,  գորգագործական արտադրատեսակների, պաստառների, հատակի ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.53.0 Գորգերի, գորգագործական արտադրատեսակների, պաստառների, հատակի ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.54 Կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.54.0 Կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.59 Կահույքի, լուսավորման սարքավորանքի և կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.59.1 Կահույքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.59.2 Լուսավորման սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.59.3 Սպասքի և խոհանոցային կահկարասիի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.59.4 Երաժշտական գործիքների և պարտիտուրաների մանրածախ առևտուր
47.59.9 Կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.6 Մշակութային և հանգստի համար ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.61 Գրքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.61.0 Գրքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.62 Թերթերի և գրասենյակային  պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.62.0 Թերթերի և գրասենյակային  պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.63 Ձայնագրությունների և տեսագրությունների  մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.63.0 Ձայնագրությունների և տեսագրությունների  մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.64 Սպորտային ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.64.0 Սպորտային ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.65 Խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.65.0 Խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.7 Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.71 Հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.71.1 Հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.71.2 Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մանրածախ առևտուր
47.72 Կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.72.1 Կոշիկի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.72.9 Կաշվե այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.73 Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում
47.73.1 Դեղերի (արտադրված և պատրաստված) մանրածախ առևտուր դեղատներում
47.73.2 Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատնային կրպակներում
47.74 Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.74.0 Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.75 Կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր
47.75.0 Կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր
47.76 Ծաղիկների, բույսերի, սերմերի, պարարտանյութերի,  տնային կենդանիների, տնային կենդանիների համար կերի  մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.76.1 Ծաղիկների և բույսերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.76.2 Սերմերի, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.76.3 Տնային կենդանիների, տնային կենդանիների համար կերի  մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.77 Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.77.0 Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.78 Այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.78.1 Լուսանկարչական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.78.2 Գեղարվեստական առևտրային սրահների գործունեություն
47.78.3 Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր
47.78.4 Զենքի և զինամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.78.5 Օպտիկական սրահների գործունեություն
47.78.6 Հուշանվերների, տնայնագործական, պաշտամունքային և կրոնական նշանակության արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր
47.78.7 Փոստային նամականիշների և մետաղադրամների մանրածախ առևտուր
47.78.9 Այլ ոչ մթերային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
47.79 Գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում
47.79.1 Գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում
47.79.2 Հնարժեք (անտիկվարային) ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում
47.8 Մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում
47.81 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում
47.81.1 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում
47.81.2 Գյուղատնտեսական մթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում
47.81.3 Սննդամթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում
47.82 Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում
47.82.0 Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում
47.89 Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում
47.89.1 Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում
47.89.2 Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր շուկաներում
47.9 Մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս
47.91 Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուր
47.91.0 Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուր
47.99 Այլ մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս
47.99.0 Այլ մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս
H (ԷՅՋ) ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
49 Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով
49.1 Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
49.10 Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
49.10.0 Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
49.2 Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
49.20 Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
49.20.0 Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
49.3 Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
49.31 Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
49.31.1 Երկաթուղային տրանսպորտով ներքաղաքային և մերձքաղաքային ուղևորափոխադրումներ
49.31.2 Ավտոբուսներով ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներ
49.31.3 Ավտոբուսներով ներշրջանային ուղևորափոխադրումներ
49.31.4 Միկրոավտոբուսներով ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներ
49.31.5 Միկրոավտոբուսներով ներշրջանային ուղևորափոխադրումներ
49.31.6 Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումներ
49.31.7 Տրոլեյբուսներով ուղևորափոխադրումներ
49.31.8 Ճոպանուղիներով ուղևորափոխադրումներ
49.31.9 Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
49.32 Տաքսու ծառայություններ
49.32.1 Տաքսու ներքաղաքային ուղևորափոխադրման ծառայություններ
49.32.2 Տաքսու ներշրջանային ուղևորափոխադրման ծառայություններ
49.32.3 Տաքսու միջշրջանային ուղևորափոխադրման ծառայություններ
49.32.4 Տաքսու միջպետական ուղևորափոխադրման ծառայություններ
49.39 Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
49.39.0 Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
49.4 Ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և փոխադրման ծառայություններ
49.41 Ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ
49.41.1 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներքաղաքային բեռնափոխադրումներ
49.41.2 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներշրջանային բեռնափոխադրումներ
49.41.3 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջշրջանային բեռնափոխադրումներ
49.41.4 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջպետական բեռնափոխադրումներ
49.42 Փոխադրման ծառայություններ
49.42.0 Փոխադրման ծառայություններ
49.5 Փոխադրում խողովակաշարերով
49.50 Փոխադրում խողովակաշարերով
49.50.0 Փոխադրում խողովակաշարերով
50 Ջրային տրանսպորտի գործունեություն
50.1 Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
50.10 Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
50.10.0 Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
50.2 Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
50.20 Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
50.20.0 Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
50.3 Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
50.30 Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
50.30.0 Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
50.4 Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
50.40 Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
50.40.0 Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն
51 Օդային տրանսպորտի գործունեություն
51.1 Օդային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն
51.10 Օդային ուղևորափոխադրումներ
51.10.0 Օդային ուղևորափոխադրումներ
51.2 Օդային բեռնատար և տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն
51.21 Օդային բեռնափոխադրումներ
51.21.0 Օդային բեռնափոխադրումներ
51.22 Տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն
51.22.0 Տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն
52 Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն
52.1 Պահեստավորում և պահում
52.10 Պահեստավորում և պահում
52.10.0 Պահեստավորում և պահում
52.2 Տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն
52.21 Ցամաքային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն
52.21.1 Ցամաքային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն
52.21.2 Ավտոմեքենաների և հեծանիվների կայանատեղերի շահագործում
52.22 Ջրային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն
52.22.0 Ջրային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն
52.23 Օդային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն
52.23.0 Օդային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն
52.24 Բեռների տրանսպորտային մշակում
52.24.0 Բեռների տրանսպորտային մշակում
52.29 Այլ օժանդակ տրանսպորտային գործունեություն
52.29.1 Մաքսային միջնորդների գործունեություն
52.29.9 Այլ օժանդակ տրանսպորտային գործունեություն
53 Փոստային և սուրհանդակային  գործունեություն
53.1 Փոստային գործունեություն, իրականացվող համակողմանի պայմանագրի հիման վրա
53.10 Փոստային գործունեություն, իրականացվող համակողմանի պայմանագրի հիման վրա
53.10.0 Փոստի ազգային օպերատորի գործունեություն
53.2 Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն
53.20 Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն
53.20.0 Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն
I (ԱՅ) ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
55 Կացության կազմակերպում
55.1 Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.10 Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.10.0 Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.2 Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ հանգստյան և տոնական օրերին հանգստի կազմակերպման համար
55.20 Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ հանգստյան և տոնական օրերին հանգստի կազմակերպման համար
55.20.1 Երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեություն
55.20.2 Մանկական ճամբարների գործունեություն
55.20.3 Հանգստյան տների գործունեություն
55.20.9 Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.3 Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.30 Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.30.0 Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ
55.9 Այլ հանգրվանների կազմակերպում
55.90 Այլ հանգրվանների կազմակերպում
55.90.0 Այլ հանգրվանների կազմակերպում
56 Հանրային սննդի կազմակերպում
56.1 Ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի ծառայություններ
56.10 Ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի ծառայություններ
56.10.1 Ռեստորանների ծառայություններ
56.10.2 ՙԱրագ  սննդի՚ կետերի ծառայություններ
56.10.3 Պաղպաղակի վաճառք սայլակներից
56.2 Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն
56.21 Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն
56.21.0 Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն
56.29 Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն
56.29.1 Կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ
56.29.9 Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
56.3 Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ
56.30 Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ
56.30.0 Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ
J (ՋԵՅ) ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԿԱՊ
58 Հրատարակչական գործ
58.1 Գրքերի, պարբերական հրատարակությունների հրատարակում և այլ հրատարակչական գործունեություն
58.11 Գրքերի հրատարակություն
58.11.0 Գրքերի հրատարակություն
58.12 Տեղեկագրքերի և հասցեագրքերի հրատարակություն
58.12.0 Տեղեկագրքերի և հասցեագրքերի հրատարակություն
58.13 Թերթերի հրատարակություն
58.13.0 Թերթերի հրատարակություն
58.14 Ամսագրերի և պարբերականների հրատարակություն
58.14.0 Ամսագրերի և պարբերականների հրատարակություն
58.19 Հրատարակչական այլ գործունեություն
58.19.0 Հրատարակչական այլ գործունեություն
58.2 Համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն
58.21 Համակարգչային խաղերի հրատարակություն
58.21.0 Համակարգչային խաղերի հրատարակություն
58.29 Այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն
58.29.0 Այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն
59 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն,  երաժշտական և այլ ձայնագրությունների հրատարակություն
59.1 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն
59.11 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն
59.11.0 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն
59.12 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն
59.12.0 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն
59.13 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում
59.13.0 Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում
59.14 Կինոֆիլմերի ցուցադրում
59.14.0 Կինոֆիլմերի ցուցադրում
59.2 Ձայնագրությունների հրատարակություն
59.20 Ձայնագրությունների հրատարակություն
59.20.0 Ձայնագրությունների հրատարակություն
60 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում
60.1 Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում
60.10 Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում
60.10.0 Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում
60.2 Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում
60.20 Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում
60.20.0 Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում
61 Հեռահաղորդակցություն
61.1 Լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ
61.10 Լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ
61.10.1 Հեռախոսային ցանցի ծառայություններ
61.10.2 Հեռագրական կապի ծառայություններ
61.10.3 Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ լարային կապի միջոցով
61.10.9 Այլ լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ
61.2 Անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ
61.20 Անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ
61.20.1 Բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ
61.20.2 Ռադիոալիքային (փեյջինգային) կապի ծառայություններ
61.20.3 Շառավղային գործողության կապի ծառայություններ
61.20.4 Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ անլար կապի միջոցով
61.20.9 Այլ անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ
61.3 Արբանյակային կապի ծառայություններ
61.30 Արբանյակային կապի ծառայություններ
61.30.1 Արբանյակային կապի ծառայություններ
61.30.2 Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ արբանյակային կապի միջոցով
61.9 Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ
61.90 Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ
61.90.0 Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ
62 Ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում
62.0 Ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում
62.01 Ծրագրային ապահովման մշակում
62.01.0 Ծրագրային ապահովման մշակում
62.02 Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում
62.02.0 Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում
62.03 Համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն
62.03.0 Համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն
62.09 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում այլ գործունեություն
62.09.0 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում այլ գործունեություն
63 Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում
63.1 Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ
63.11 Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն
63.11.0 Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն
63.12 Վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ
63.12.0 Վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ
63.9 Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն
63.91 Նորությունների գործակալություններ
63.91.0 Նորությունների գործակալություններ
63.99 Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
63.99.0 Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
K (ՔԵՅ) ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԵՎ  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
64 Ֆինանսական միջնորդություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից
64.1 Դրամավարկային միջնորդություն
64.11 Կենտրոնական բանկի գործունեություն
64.11.0 ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեություն
64.19 Դրամավարկային այլ միջնորդություն
64.19.1 Բանկերի գործունեություն
64.19.9 Դրամավարկային այլ միջնորդություն
64.2 Հոլդինգ ընկերությունների գործունեություն
64.20 Հոլդինգ ընկերությունների  գործունեություն
64.20.0 Հոլդինգ ընկերությունների  գործունեություն
64.3 Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն
64.30 Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն
64.30.0 Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն
64.9 Այլ ֆինանսական միջնորդություն
64.91 Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)
64.91.0 Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)
64.92 Այլ վարկերի տրամադրում
64.92.1 Գրավատների գործունեություն
64.92.9 Այլ վարկերի տրամադրում
64.99 Այլ ֆինանսական միջնորդություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
64.99.1 Ֆակտորինգային գործունեություն
64.99.9 Այլ ֆինանսական միջնորդություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
65 Ապահովագրություն, վերաապահովագրություն և կենսաթոշակային ապահովություն, բացի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության
65.1 Ապահովագրություն
65.11 Կյանքի ապահովագրություն
65.11.0 Կյանքի ապահովագրություն
65.12 Ապահովագրություն, բացի կյանքի ապահովագրությունից
65.12.0 Ապահովագրություն, բացի կյանքի ապահովագրությունից
65.2 Վերաապահովագրություն
65.20 Վերաապահովագրություն
65.20.1 Կյանքի վերաապահովագրություն
65.20.2 Վերաապահովագրություն, բացի կյանքի վերաապահովագրությունից
65.3 Կենսաթոշակային ապահովություն
65.30 Կենսաթոշակային ապահովություն
65.30.0 Կենսաթոշակային ապահովություն
66 Ֆինանսական միջնորդության և ապահովագրության ոլորտում օժանդակ գործունեություն
66.1 Ֆինանսական միջնորդության օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից
66.11 Ֆինանսական շուկաների կառավարում
66.11.0 Ֆինանսական շուկաների կառավարում
66.12 Ֆոնդային արժեքների հետ կապված բորսային գործառնություններ
66.12.1 Ֆոնդային արժեքների հետ կապված բորսային գործառնություններ
66.12.2 Արտարժույթի փոխանակման կետերի և համանման գրասենյակների գործունեություն
66.19 Ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից
66.19.0 Ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից
66.2 Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն
66.21 Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման գործունեություն
66.21.0 Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման գործունեություն
66.22 Ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեություն
66.22.0 Ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեություն
66.29 Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող այլ օժանդակ գործունեություն
66.29.0 Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող այլ օժանդակ գործունեություն
66.3 Հիմնադրամների կառավարում
66.30 Հիմնադրամների կառավարում
66.30.0 Հիմնադրամների կառավարում
L (ԷԼ) ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
68 Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
68.1 Սեփական անշարժ գույքի առուվաճառք
68.10 Սեփական անշարժ գույքի առուվաճառք
68.10.0 Սեփական անշարժ գույքի առուվաճառք
68.2 Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ
68.20 Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ
68.20.1 Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ
68.20.2 Հանրակացարանների գործունեություն
68.3 Անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով
68.31 Անշարժ գույքի գործակալություններ
68.31.0 Անշարժ գույքի գործակալություններ
68.32 Անշարժ գույքի կառավարում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով
68.32.1 Համատիրությունների գործունեություն
68.32.2 Անշարժ գույքի կառավարում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով
M (ԷՄ) ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
69 Իրավաբանական և հաշվապահական  գործունեություն
69.1 Իրավաբանական գործունեություն
69.10 Իրավաբանական գործունեություն
69.10.0 Իրավաբանական գործունեություն
69.2 Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ),  խորհրդատվական ծառայություններ հարկադրման հարցերով
69.20 Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ),  խորհրդատվություններ  հարկադրման հարցերով
69.20.0 Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ),  խորհրդատվություններ  հարկադրման հարցերով
70 Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն. կառավարման հարցերով խորհրդատվական ծառայություններ
70.1 Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն
70.10 Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն
70.10.0 Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն
70.2 Խորհրդատվական գործունեություն կառավարման հարցերով
70.21 Հասարակայնության հետ կապերի գործունեություն
70.21.0 Հասարակայնության հետ կապերի գործունեություն
70.22 Ձեռնարկատիրական և կառավարման այլ հարցերով  խորհրդատվական գործունեություն
70.22.0 Ձեռնարկատիրական և կառավարման այլ հարցերով  խորհրդատվական գործունեություն
71 Ճարտարապետական և ճարտարագիտական  գործունեություն. տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ
71.1 Ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական խորհրդատվություններ այդ բնագավառներում
71.11 Ճարտարապետության բնագավառում գործունեություն
71.11.1 Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
71.11.2 Ճարտարապետության բնագավառում այլ գործունեություն
71.12 Ճարտարագիտական գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ
71.12.1 Տրանսպորտային կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
71.12.2 Հիդրոտեխնիկական կառույցների, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
71.12.3 Էներգետիկ կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
74.12.4 Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
74.12.9 Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ
71.2 Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ
71.20 Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ
71.20.1 Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում
71.20.2 Շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննում
71.20.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն
71.20.4 Հակահամաճարակային ծառայություն
71.20.5 Անասնաբուժական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում
71.20.6 Արտադրատեսակների հավաստագրում
71.20.7 Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում
71.20.9 Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում
72 Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ
72.1 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում
72.11 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում
72.11.0 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում
72.19 Այլ գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում
72.19.1 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական գիտությունների բնագավառում
72.19.2 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ տեխնիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների բնագավառում
72.2 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում
72.20 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում
72.20.0 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում
73 Գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի հետազոտություն
73.1 Գովազդային գործունեություն
73.11 Գովազդային գործակալություններ
73.11.0 Գովազդային գործակալություններ
73.12 Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն
73.12.0 Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն
73.2 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
73.20 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
73.20.0 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
74 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն
74.1 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
74.10 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
74.10.0 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
74.2 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
74.20 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
74.20.0 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
74.3 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
74.30 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
74.30.0 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
74.9 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
74.90 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
74.90.0 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
75 Անասնաբուժական գործունեություն
75.0 Անասնաբուժական գործունեություն
75.00 Անասնաբուժական գործունեություն
75.00.0 Անասնաբուժական գործունեություն
N (ԷՆ) ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ  ԵՎ  ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
77 Վարձույթ և լիզինգ
77.1 Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ
77.11 Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ
77.11.0 Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ
77.12 Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ
77.12.0 Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ
77.2 Կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
77.21 Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ
77.21.0 Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ
77.22 Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ
77.22.0 Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ
77.29 Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
77.29.0 Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
77.3 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ
77.31 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.31.0 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.32 Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.32.0 Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.33 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ
77.33.0 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ
77.34 Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.34.0 Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.35 Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.35.0 Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.39 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների  վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
77.39.0 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների  վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
77.4 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
77.40 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
77.40.0 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
78 Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեություն
78.1 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
78.10 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
78.10.0 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
78.2 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
78.20 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
78.20.0 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
78.3 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
78.30 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
78.30.0 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
79 Զբոսաշրջային գործակալությունների, զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն, տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ  ծառայություններ
79.1 Զբոսաշրջային գործակալությունների և զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
79.11 Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն
79.11.0 Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն
79.12 Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
79.12.0 Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
79.9 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
79.90 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ  ծառայություններ
79.90.1 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ  ծառայություններ
79.90.2 Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն
80 Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում
80.1 Անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեություն
80.10 Անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեություն
80.10.1 Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում
80.10.9 Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն
80.2 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
80.20 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
80.20.0 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
80.3 Հետաքննությունների կատարում
80.30 Հետաքննությունների կատարում
80.30.0 Հետաքննությունների կատարում
81 Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
81.1 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
81.10 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
81.10.0 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
81.2 Մաքրման աշխատանքներ
81.21 Շենքերի ընդհանուր մաքրում
81.21.0 Շենքերի ընդհանուր մաքրում
81.22 Շենքերի և արդյունաբերական սարքավորանքի մասնագիտացված մաքրում
81.22.0 Շենքերի և արդյունաբերական սարքավորանքի մասնագիտացված մաքրում
81.29 Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
81.29.0 Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
81.3 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
81.30 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
81.30.0 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
82 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն
82.1 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն
82.11 Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն
82.11.0 Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն
82.19 Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն
82.19.0 Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն
82.2 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
82.20 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
82.20.0 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
82.3 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
82.30 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
82.30.1 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
82.30.2 Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում
82.30.3 Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում
82.9 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
82.91 Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
82.91.0 Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
82.92 Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն
82.92.0 Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն
82.99 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
82.99.0 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
O (ՕՈՒ) ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
84 Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն
84.1 Պետության կառավարում և հասարակության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը
84.11 Պետական կառավարում ընդհանուր բնույթի
84.11.1 Պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների գործունեություն
84.11.2 Տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն
84.11.3 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն
84.11.4 Հարկադրման գործունեության կառավարում և հսկում
84.11.5 Բյուջեի կատարում, պետական հիմնադրամների ու պետական պարտքի կառավարում
84.11.6 Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառում գործունեություն
84.12 Սոցիալական ծրագրերի կառավարում
84.12.0 Սոցիալական ծրագրերի կառավարում
84.13 Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
84.13.0 Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
84.2 Պետության կողմից հասարակությանը մատուցվող ծառայություններ
84.21 Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն
84.21.0 Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն
84.22 Պաշտպանության գործունեություն
84.22.0 Պաշտպանության գործունեություն
84.23 Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն
84.23.0 Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն
84.24 Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն
84.24.0 Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն
84.25 Արտակարգ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն
84.25.1 Հրշեջ ծառայությունների գործունեություն
84.25.2 Արտակարգ այլ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն
84.3 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
84.30 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
84.30.0 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
P (ՓԻ) ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
85 Կրթություն
85.1 Նախադպրոցական կրթություն
85.10 Նախադպրոցական կրթություն
85.10.0 Նախադպրոցական կրթություն
85.2 Տարրական կրթություն
85.20 Տարրական կրթություն
85.20.0 Տարրական կրթություն
85.3 Միջնակարգ և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ու միջին մասնագիտական կրթություն
85.31 Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն
85.31.1 Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (հիմնական դպրոց)
85.31.2 Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (ավագ դպրոց)
85.32 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
85.32.1 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
85.32.2 Միջին մասնագիտական կրթություն
85.32.9 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթություն
85.4 Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն
85.41 Բարձրագույն կրթություն (ոչ լրիվ)
85.41.0 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ոչ լրիվ)
85.42 Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն
85.42.1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
85.42.2 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն
85.5 Այլ կրթություն
85.51 Կրթական գործունեություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում
85.51.1 Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում
85.51.2 Ռազմահայրենական և այլ արտադպրոցական դաստիարակություն
85.52 Կրթական գործունեություն մշակույթի բնագավառում
85.52.0 Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մշակույթի բնագավառում
85.53 Վարորդական դպրոցների գործունեություն
85.53.1 Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն
85.53.9 Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն
85.59 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
85.59.1 Հաշվապահական դասընթացներ
85.59.2 Օտար լեզուների դասընթացներ
85.59.3 Համակարգչային դասընթացներ
85.59.4 Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ
85.95.5 Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ
85.59.9 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
85.6 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
85.60 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
85.60.0 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
Q (ՔՅՈՒ) ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
86 Առողջապահություն
86.1 Հիվանդանոցների գործունեություն
86.10 Հիվանդանոցների գործունեություն
86.10.0 Հիվանդանոցների գործունեություն
86.2 Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա
86.21 Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
86.21.0 Առաջնային բժշկական օգնություն
86.22 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
86.22.0 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
86.23 Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
86.23.0 Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
86.9 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
86.90 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
86.90.0 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
87 Բնակչության սոցիալական սպասարկում 
87.1 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.10 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.10.0 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.2 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.20 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.20.0 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.3 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.30 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.30.0 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.9 Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.90 Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
87.90.0 Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
88 Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
88.1 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
88.10 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
88.10.0 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
88.9 Այլ սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
88.91 Երեխաների խնամք
88.91.0 Երեխաների խնամք
88.99 Այլ սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
88.99.0 Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
R (ԱՌ) ՄՇԱԿՈՒՅԹ,  ԶՎԱՐՃՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՀԱՆԳԻՍՏ
90 Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
90.0 Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
90.01 Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն
90.01.0 Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն
90.02 Կատարողական արվեստի  բնագավառում օժանդակ գործունեություն
90.02.0 Կատարողական արվեստի  բնագավառում օժանդակ գործունեություն
90.03 Ստեղծագործական  գործունեություն
90.03.0 Ստեղծագործական  գործունեություն
90.04 Մշակութային օբյեկտների գործունեություն
90.04.0 Մշակութային օբյեկտների գործունեություն
91 Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն
91.0 Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն
91.01 Գրադարանների և արխիվների գործունեություն
91.01.1 Գրադարանների գործունեություն
91.01.2 Ֆիլմադարանների և ձայնադարանների գործունեություն
91.01.3 Արխիվների գործունեություն
91.02 Թանգարանների գործունեություն
91.02.0 Թանգարանների գործունեություն
91.03 Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում
91.03.0 Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում
91.04 Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնական արգելոցների գործունեություն
91.04.1 Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների գործունեություն
91.04.2 Բնական արգելոցների գործունեություն
92 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
92.0 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
92.00 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված  գործունեություն
92.00.1 Խաղատների գործունեություն
92.00.2 Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործում
92.00.3 Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն
92.00.4 Տեսախաղային տերմինալների շահագործում
92.00.5 Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեություն
92.00.6 Բուքմեքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման գործունեություն
93 Սպորտի, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
93.1 Սպորտի բնագավառում գործունեություն
93.11 Սպորտային օբյեկտների գործունեություն
93.11.0 Սպորտային օբյեկտների գործունեություն
93.12 Սպորտային ակումբների գործունեություն
93.12.0 Սպորտային ակումբների գործունեություն
93.13 Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն
93.13.0 Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն
93.19 Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն
93.19.0 Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն
93.2 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
93.21 Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում
93.21.0 Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում
93.29 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
93.29.1 Հրաձգարանների գործունեություն
93.29.2 Բիլյարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման  խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
93.29.9 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
S (ԷՍ) ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
94 Անդամության վրա հիմնված կազմակերպությունների գործունեություն
94.1 Անդամության վրա հիմնված առևտրային, ձեռնարկատիրական և մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
94.11 Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական  կազմակերպությունների գործունեություն
94.11.0 Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական  կազմակերպությունների գործունեություն
94.12 Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական  կազմակերպությունների գործունեություն
94.12.0 Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական  կազմակերպությունների գործունեություն
94.2 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
94.20 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
94.20.0 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
94.9 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն
94.91 Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն
94.91.0 Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն
94.92 Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն
94.92.0 Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն
94.99 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
94.99.0 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
95 Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում
95.1 Համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում
95.11 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում
95.11.0 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում
95.12 Կապի սարքավորանքի նորոգում
95.12.0 Կապի սարքավորանքի նորոգում
95.2 Անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում
95.21 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում
95.21.0 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում
95.22 Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում
95.22.0 Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում
95.23 Կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում
95.23.1 Կոշիկի նորոգում
95.23.2 Կաշվե արտադրատեսակների նորոգում
95.24 Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում
95.24.0 Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում
95.25 Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի և ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում
95.25.1 Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում
95.25.2 Ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում
95.29 Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
95.29.0 Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
96 Այլ անհատական ծառայությունների մատուցում
96.0 Այլ անհատական ծառայությունների մատուցում
96.01 Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում
96.01.0 Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում
96.02 Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ  ծառայություններ
96.02.0 Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ  ծառայություններ
96.03 Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ
96.03.0 Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ
96.04 Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն
96.04.1 Բաղնիքների գործունեություն
96.04.2 Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն
96.09 Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
96.09.0 Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
T (ԹԻ) ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԱՏՈՒ. ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՉՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ
97 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
97.0 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
97.00 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
97.00.0 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
98 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
98.1 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
98.10 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
98.10.0 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
98.2 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
98.20 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
98.20.0 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
U (ՅՈՒ) ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
99 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն
99.0 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն
99.00 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն
99.00.0 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

Մաս 2. Պարզաբանումներ

 

 

 

 

A (ԱՅ)                                ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆԱյս բաժինն ընդգրկում է բուսական և կենդանական բնական պաշարների շահագործումը: Բաժինը ներառում է մշակաբույսերի աճեցումը, անասնաբուծությունը, անտառային տնտեսությունը, այլ բույսերի և կենդանիների բուծումը գյուղացիական տնտեսություններում կամ բույսերի հավաքը և կենդանիների որսը բնական միջավայրում:
01 Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, որսորդություն և հարակից ծառայություններԱյս հատվածը ներառում է գյուղատնտեսության բնագավատում գործունեության երկու հիմնական տեսակները` բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը (բուսաբուծություն) և անասնաբուծական մթերքի արտադրությունը (անասնաբուծություն): Այն ընդգրկում է օրգանական գյուղատնտեսության ձևերը, գենետիկորեն ձևափոխված մշակաբույսերի աճեցումն ու կենդանիների բուծումը, մշակաբույսերի  աճեցումը բաց դաշտերում, փակ տարածքներում կամ ջերմոցներում, օժանդակ ծառայությունների մատուցումը յուղատնտեսության բնագավառում:Տվյալ հատվածում ներառվում են նաև որսորդությունը, վայրի կենդանիների որսը բուծման կամ մթերք ստանալու նպատակով և օժանդակ ծառայությունների մատուցումը (օրինակ` թակարդների տեղադրումը) այդ բնագավառներում:01.5 խմբում դասակարգվում է խառը տնտեսությունների գործունեությունը, երբ անասնաբուծությունը զուգորդվում է բուսաբուծության հետ` մշակաբույսերն աճեցվում են կենդանիներին անասնակերով ապահովելու համար: Նման տնտեսությունների գործունեությունը դասվում է այս կամ այն խմբին, կիրառելով հիմնական գործունեության տեսակի որոշման սկզբունքը:Գյուղատնտեսական գործունեությունը բացառում է գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակումը: Վերջինս դասակարգվում է 10 և 11 հատվածներում ՙՍննդամթերքի արտադրություն՚, ՙԽմիչքների արտադրություն՚ և 12 հատվածում ՙԾխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն՚: Այս հատվածում ներառվում է միայն նախնական մշակումը` գյուղմթերքի նախապատրաստումը շուկայում իրացման համար:Բացառվում է`- գյուղատնտեսական հողային աշխատանքները` հողի սանդղավորում, ցամաքուրդ (դրենաժ), գրունտի նախապատրաստում և այլ, տես բաժին F- գյուղմթերքի մեծածախ առևտրով զբաղվող միավորումների և կոոպերատիվների գործունեությունը, տես բաժին G- գեղազարդ այգեգործությունը, կանաչ տարածքների խնամքը, տես 81.30.0
01.1 Ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցումԱյս խումբը ներառում է միամյա և երկամյա հացահատիկային և այլ դաշտային մշակաբույսերի աճեցումը, ինչպես նաև այդ մշակաբույսերի սերմերի ստացումը:
01.11 Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից), հատիկաընդեղենային և յուղատու մշակաբույսերի աճեցում
01.11.1 Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ցորենի, գարու, աշորայի, վարսակի, կորեկի, եգիպտացորենի, սորգոյի և այլ հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցումԲացառվում է`- բրնձի աճեցումը, տես 01.12.0- հնդկացորենի աճեցումը, տես 01.19.9- քաղցր եգիպտացորենի աճեցումը, տես 01.13.9
01.11.2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- լոբու, սիսեռի, ոլոռի, տափոլոռի, մաշի, ոսպի, լյուպինի և այլ հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցումԲացառվում է`- անասնակերի համար եգիպտացորենի աճեցումը, տես 01.19.1
01.11.3 Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- գետնընկույզի (արախիսի), գերչակի, վուշի, մանանեխի, կանճրակի, քնջութի, կանջրակի (վայրի քրքումի), բամբակի, արևածաղկի, կտավատի, խորդենու, սոյայի և այլ յուղատու մշակաբույսերի և դրանց սերմերի աճեցումԲացառվում է`- յուղատու պտուղների աճեցումը, տես 01.26.0
01.12 Բրնձի աճեցում
01.12.0 Բրնձի աճեցում
01.13 Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում
01.13.1 Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ծնեբեկի, կաղամբի, ծաղկակաղամբի, բրոկկոլիի (ծնեբեկի կաղամբի), հազարի, եղերդակի, սպանախի, ընտանի կանկարի (արտիճուկի), տերևավոր կամ կոթունավոր այլ բանջարեղենի աճեցում- վարունգի, սմբուկի, լոլիկի և այլ պտղային բանջարեղենի աճեցում- գազարի, շաղգամի, սխտորի, սոխի, սոխ-պրասի և այլ արմատապտղային և կոճղեզավոր բանջարեղենի աճեցում- շաքարի ճակնդեղի և դրա սերմացուի աճեցում, բացի այլ ճակնդեղի սերմացուից- բանջարեղենային մշակաբույսերի սերմացուի աճեցումԲացառվում է`- պատիճավոր պղպեղի և այլ համեմունքային ու անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցումը, տես 01.28.0- բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցումը ջերմոցային տնտեսություններում, տես 01.13.5
01.13.2 Բոստանային մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձմերուկի, դդմի, սեխի և այլ բոստանային մշակաբույսերի և տնկանյութերի աճեցումԲացառվում է`- բոստանային մշակաբույսերի աճեցումը ջերմոցային տնտեսություններում, տես 01.13.5
01.13.3 Կարտոֆիլի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- կարտոֆիլի և դրա տնկանյութի աճեցում
01.13.4 Սնկերի և գետնասնկերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- սնկերի և գետնասնկերի (տրյուֆելների) աճեցումԲացառվում է`- սնկամարմնի աճեցումը, տես 01.30.9
01.13.5 Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում
01.13.9 Այլ բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- մանիոկի, բատատի և այլ պալարապտղային մշակաբույսերի աճեցում- քաղցր եգիպտացորենի աճեցում- այլ բանջարեղենի աճեցում- այլ բանջարեղենային մշակաբույսերի սերմացուի աճեցումԲացառվում է`- կարտոֆիլի աճեցումը, տես 01.13.3
01.14 Շաքարեղեգի աճեցում
01.14.0 Շաքարեղեգի աճեցումԲացառվում է`- շաքարի ճակնդեղի աճեցումը, տես 01.13.1
01.15 Ծխախոտի աճեցում
01.15.0 Ծխախոտի աճեցումԲացառվում է`- ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 12.00.0
01.16 Թելատու մշակաբույսերի աճեցում
01.16.0 Թելատու մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- բամբակի աճեցում- ջութի, կենաֆի և մանածագործական այլ թելատու մշակաբույսերի աճեցում- վուշի և սովորական կանեփի աճեցում- սիզալի և ագավա տեսակի այլ թելատու մշակաբույսերի աճեցում- աբակայի, ճենականեփի և այլ մանածագործական մշակաբույսերի աճեցում- այլ թելատու մշակաբույսերի աճեցում
01.19 Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.19.1 Կերային մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է որպես անասնակեր օգտագործվող ոչ բազմամյա այլ մշակաբույսերի աճեցումը:Այս ենթադասը ներառում է`- կերային կաղամբի, եգիպտացորենի, կերային շաղգամի և ճակնդեղի, կերային արմատների, երեքնուկի, առվույտի, կորնգանի և համանման այլ խոտերի ու մշակաբույսերի աճեցում- կերային ճակնդեղի և այլ մշակաբույսերի սերմացուի աճեցում (բացի շաքարի ճակնդեղի սերմացուից)Բացառվում է`- միամյա և երկամյա համեմունքային, անուշահոտ, թմրեցուցիչ և թմրանյութեր պարունակող մշակաբույսերի, դեղաբույսերի աճեցումը, տես 01.28- շաքարի ճակնդեղի և դրա սերմացուի աճեցումը, տես 01.13.1
01.19.2 Ծաղիկների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ծաղիկների աճեցում, ներառյալ կտրած ծաղիկները և ծաղկի կոկոնները- ծաղկի սերմացուի աճեցում
01.19.9 Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- հնդկացորենի աճեցում- այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցումԲացառվում է`- միամյա և երկամյա համեմունքային, անուշահոտ, թմրեցուցիչ և թմրանյութեր պարունակող մշակաբույսերի, դեղաբույսերի աճեցումը, տես 01.28
01.2 Բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում Այս խումբը ներառում է բազմամյա մշակաբույսերի, ինչպես նաև այդ մշակաբույսերի սերմացուի աճեցումը: Բազմամյա մշակաբույսերի բուսաճության (վեգետացիոն) շրջանը տևում է երկու տարուց ավելի` տերևները թափվում են յուրաքանչյուր սեզոն, բայց բուսաճությունը շարունակվում է:
01.21 Խաղողի աճեցում
01.21.0 Խաղողի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- տեխնիկական և սեղանի խաղողի տեսակների աճեցումԲացառվում է`- գինու արտադրությունը, տես 11.02.0
01.22 Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում
01.22.0 Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- արևադարձային և մերձարևադարձային մրգերի` ավոկադոյի, բանանի, ներառյալ պլանտայնը,  մանգոյի, պապայայի, գուայավայի, ֆեյխոայի, արքայախնձորի աճեցում- խուրմայի, թզի, նռան աճեցում- այլ արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում
01.23 Ցիտրուսային պտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ցիտրուսային մրգերի` նարնջի, կիտրոնի, լայմի, թուրինջի, մանդարինի և ցիտրուսային հիբրիդների աճեցում- այլ ցիտրուսային պտուղների աճեցում
01.23.0 Ցիտրուսային պտուղների աճեցում
01.24 Կորիզավոր և հնդավոր պտուղների աճեցում
01.24.1 Կորիզավոր պտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- դեղձի, ներառյալ նեկտարինները, ծիրանի, բալի, կեռասի,  սալորի, հոնի և այլ կորիզավոր պտուղների աճեցում
01.24.2 Հնդավոր պտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- խնձորի, տանձի, սերկեվիլի և այլ հնդավոր պտուղների աճեցում
01.25 Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում
01.25.1 Ընկուզապտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ընկույզի, նշի, շագանակի, պիստակի, պնդուկի և  այլ ուտելի ընկույզների աճեցումԲացառվում է`- հնդընկույզի (կոկոսյան ընկույզի) աճեցումը, տես 01.26.0
01.25.2 Հատապտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- հապալասի, հաղարջի, մորու, ելակի, կիվիի և այլ հատապտուղների աճեցում- հատապտղային մշակաբույսերի տնկանյութերի աճեցում
01.25.9 Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- այլ պտուղների և հատապտուղների, դրանց տնկանյութերի աճեցումԲացառվում է`- հնդընկույզի (կոկոսյան ընկույզի) աճեցումը, տես 01.26.0
01.26 Յուղատու պտուղների աճեցում
01.26.0 Յուղատու պտուղների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- յուղատու պտուղների` ձիթապտղի, հնդընկույզի, փշարմավի (չիչխանի) աճեցում- այլ յուղատու պտուղների աճեցումԲացառվում է`- սոյայի, գետնընկույզի (արախիսի) և այլ յուղատու սերմերի աճեցումը, տես 01.11.3
01.27 Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում
01.27.0 Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի` սուրճի, թեյի տերևի, մատեի, կակաոյի աճեցում- ըմպելիքների պատրաստման համար այլ մշակաբույսերի աճեցում
01.28 Համեմունքային, անուշահոտ, թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում
01.28.1 Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- միամյա, երկամյա և բազմամյա համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի` Piper և Capsicum ցեղատեսակի պղպեղի, չիլիի, մշկընկույզի, անիսոնի, վանիլի, բադիանի, հիլի, դարչինի, մեխակի, հմուլի, համեմունքային և անուշահոտ այլ մշակաբույսերի աճեցում
01.28.2 Թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- թմրեցուցիչ և թմրանյութեր պարունակող մշակաբույսերի և դեղաբույսերի աճեցում
01.29 Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
01.29.1 Ամանորյա տոնածառերի աճեցում
01.29.9 Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- կաուչուկաբեր ծառերի աճեցում` կաուչուկ ստանալու համար- ծառերի աճեցում` բուսահյութ ստանալու համար- բույսերի աճեցում` հյուսկեն նյութեր ստանալու համարԲացառվում է`- ծաղիկների, ծաղկի կոկոնների աճեցումը, ծաղկի սերմերի աճեցումը, տես 01.19.2- վայրի ծառերի հյութի (խեժի) հավաքումը, տես 02.30.2
01.3 Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում
01.30 Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցումԱյս դասը ներառում է բոլոր տեսակի տնկանյութերի աճեցումը` ներառյալ էտումը, պատվաստումը, սածիլումը, ծառատունկի համար տնկիների նախապատրաստումը:
01.30.1 Տնկիների և արմատակալների աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- տնկիների աճեցում և նախապատրաստում ծառատունկի համար- արմատակալների աճեցում- տնկիների, բացառությամբ անտառատնկիները, տնկում, էտում, պատվաստումԲացառվում է`- անտառի վերականգնման համար տնկիների տնկումը, տես 02.10.0
01.30.9 Այլ տնկանյութերի աճեցումԱյս ենթադասը ներառում է`- այլ տնկանյութերի` պատվաստակալերի, սածիլների, սոխուկների, պալարների աճեցում, սածիլում, տնկում- գեղազարդային նպատակով սածիլների և բույսերի, ներառյալ ճիմը, աճեցում- սնկամարմնի աճեցումԲացառվում է`- սերմեր ստանալու համար մշակաբույսերի աճեցումը, տես 01.1, 01.2
01.4 Անասնաբուծություն  Այս խումբը ներառում է բոլոր տեսակի կենդանիների, բացառությամբ ջրային կենդանիները, բուծումը:Բացառվում է`- անասնապահությունը, ընտրումը (սելեկցիա) և խնամքը, տես 01.62- ջրային կենդանիների բուծումը, տես 01.70, 03.21- մորթու և հումամշակ կաշվի ստացումը սպանդանոցներում, տես 10.11
01.41 Կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծում
01.41.0 Կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծում- կովի, գոմեշի և այլ խոշոր եղջերավոր անասնի անմշակ կաթի արտադրությունԲացառվում է`- կաթի մշակումը, տես 10.51
01.42 Այլ խոշոր եղջերավոր անասնի և գոմեշների բուծում
01.42.0 Այլ խոշոր եղջերավոր անասնի և գոմեշների բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- մսատու խոշոր եղջերավոր անասունների և գոմեշների բուծում- ցուլի սերմնահեղուկի արտադրություն
01.43 Ձիերի և ձիազգիների բուծում
01.43.0 Ձիերի և ձիազգիների բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձիերի, ավանակների, ջորիների և այլ ձիազգիների բուծումԲացառվում է`- ախոռներում արշավաձիերի խնամքը, ձիավարության դպրոցների գործունեությունը, տես 93.19
01.44 Ուղտերի բուծում
01.44.0 Ուղտերի բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- ուղտերի բուծում
01.45 Ոչխարների և այծերի բուծում
01.45.0 Ոչխարների և այծերի բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- ոչխարների և այծերի բուծում- ոչխարի, այծի անմշակ կաթի արտադրություն- անմշակ բրդի և աղվամազի արտադրությունԲացառվում է`- վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով ոչխարների խուզումը, տես 01.62- գզգզած բրդի արտադրությունը, տես 10.11- ոչխարի, այծի կաթի մշակումը, տես 10.51
01.46 Խոզերի բուծում
01.46.0 Խոզերի բուծում
01.47 Ընտանի թռչունների բուծում
01.47.0 Ընտանի թռչունների բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- ընտանի թռչունների` հավերի, հնդկահավերի, բադերի, սագերի, խայտահավերի բուծում- ձվի արտադրություն- թխսամեքենաների շահագործում` ընտանի թռչունների ճտերի բուծման համարԲացառվում է`- բմբուլի, փետուրի արտադրությունը, տես 10.12- մասնագիտացված թռչնաբուծական ֆերմաներում ջայլամների, փասիանների և համանման թռչունների բուծումը, տես 01.49.9
01.49 Այլ կենդանիների բուծում
01.49.1 Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն
01.49.2 Տնային կենդանիների բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- տնային կենդանիների (բացառությամբ ձկները)` շների, կատուների, գերմանամկների, երկարապոչ թութակների և նման թռչունների բուծումԲացառվում է`- ընտանի թռչունների բուծումը, տես 01.47.0- որսի և որսորդության արդյունքում կենդանիների հումամշակ կաշվի ստացումը, տես 01.70.0- տնտեսություններում գորտերի, կոկորդիլոսների, ջրային որդերի բուծումը, տես 03.21, 03.22- ձկնաբուծությունը, տես 03.21, 03.22- տնային կենդանիների վարժեցումը և խնամքը, տես 96.09
01.49.3 Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրությունԲացառվում է`- տնտեսություններում գորտերի, կոկորդիլոսների, ջրային որդերի բուծումը, տես 03.21, 03.22
01.49.4 Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- ճագարների բուծում- մորթատու կենդանիների հումամշակ կաշվի արտադրությունԲացառվում է`- որսի և որսորդության արդյունքում կենդանիների անմշակ կաշվի ստացումը, տես 01.70.0
01.49.9 Այլ կենդանիների բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձեռնասուն կենդանիների, կիսավայրի կամ վայրի կենդանիների, թռչունների, սողունների, միջատների բուծում- սողունների, թռչունների անմշակ կաշվի արտադրություն- որդերի, ցամաքային կակղամորթների, խխունջների և նման կենդանիների բուծում- տարբեր այլ կենդանիների բուծումԲացառվում է`- ընտանի թռչունների բուծումը, տես 01.47.0- որսի և որսորդության արդյունքում կենդանիների հումամշակ կաշվի ստացումը, տես 01.70.0- տնտեսություններում գորտերի, կոկորդիլոսների, ջրային որդերի բուծումը, տես 03.21, 03.22- ձկնաբուծությունը, տես 03.21, 03.22- տնային կենդանիների վարժեցումը և խնամքը, տես 96.09
01.5 Խառը գյուղատնտեսություն
01.50 Խառը գյուղատնտեսություն
01.50.0 Խառը գյուղատնտեսությունԱյս ենթադասը ներառում է անասունների բուծման և մշակաբույսերի աճեցման զուգորդված գործունեությունը, երբ չի կարող կիրառվել հիմնական գործունեության տեսակի որոշման սկզբունքը և տարանջատվել բուսաբուծության կամ անասնաբուծության մասնագիտացված արտադրությունը: Եթե տնտեսությունների գործունեության մասնագիտացման գործակիցը յուրաքանչյուր բնագավառում գերազանցում է համախառն արտադրանքի 66%-ը, ապա դրանք դասակարգվում են որպես խառը բուսաբուծական կամ խառը անասնաբուծական գործունեություն վարող տնտեսություն:Բացառվում է`- բուսաբուծական տնտեսությունները, տես 01.1, 01.2, 01.3 խմբերը- անասնաբուծական տնտեսությունները, տես 01.4 խումբը
01.6 Գյուղատնտեսության բնագավառում օժանդակ գործունեություն և բերքի մշակում  բերքահավաքից հետոԱյս խումբը ներառում է գյուղատնտեսությունում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող օժանդակ գործունեությունը, օրինակ` բերքահավաքի ծառայությունները, որոնք չեն առանձնացվում ըստ գյուղատնտեսական արտադրատեսակների: Այստեղ դասակարգվում են նաև բերքահավաքից հետո բերքի նախնական մշակման ծառայությունները` շուկայում իրացման համար:
01.61 Բուսաբուծության բնագավառում օժանադակ գործունեություն
01.61.1 Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներովԱյս ենթադասը ներառում է`- գյուղատնտեսական նպատակներով ոռոգման ցանցերի, կայանքների շահագործումԲացառվում է`- ոռոգման ջրանցքների շահագործումը, տես 36.00.0- շինարարական տարածքի ցամաքուրդը (դրենաժ), տես 43.12.0- բնահողի, այդ թվում` գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական հողերը, ցամաքուրդը (դրենաժը), տես 43.12.0
01.61.2 Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործումԱյս ենթադասը ներառում է`- գյուղատնտեսական մեքենաների տրամադրում վարորդով, անձնակազմովԲացառվում է`- գյուղատնտեսական և անտառային տնտեսության մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթը և գործառնական լիզինգը առանց գործարկուի (օպերատորի), տես 77.31.0
01.61.9 Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանադակ գործունեությունԱյս ենթադասը ներառում է բուսաբուծության բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող գյուղատնտեսական գործունեություն`- բնահողի պատրաստում, ցանք- մշակաբույսերի մշակում և աճեցում- մշակաբույսերի սրսկում, այդ թվում` օդից- մրգատու ծառերի և խաղողի վազերի էտում- բրնձի սածիլում, ճակնդեղի նոսրացում- բերքահավաք- վնասատու միջատներից, կրծողներից (ներառյալ նապաստակները) մշակաբույսերի պաշտպանություն- գյուղատնտեսական և էկոլոգիական նպատակներով բնահողի բարելավումԲացառվում է`- բերքահավաքից հետո բերքի նախնական մշակման ծառայությունները, տես 01.63.0

— ոռոգման ջրանցքների շահագործումը, տես 36.00.0

— բնահողի ցամաքուրդը (դրենաժը), տես 43.12.0

— բնատեսարանային (լանդշաֆտային) ճարտարապետությունը, տես 71.11

-գյուղատնտեսների և գյուղատնտեսության բնագավառի տնտեսագետների ծառայությունները, տես 74.90

— գեղազարդային այգեգործությունը, բնապատկերային ձևավորումը, տես 81.30.0

— գյուղատնտեսական ցուցահանդեսների և տոնավաճառների կազմակերպումը, տես 82.30

01.62 Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
01.62.0 Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեությունԱյս ենթադասը ներառում է անասնաբուծության բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող գյուղատնտեսական գործունեություն`- անասունների աճին, բազմացմանը, մթերատվությանը խթանող գործունեություն- հոտի վիճակի հետազննման, անասուններին տեղից տեղ, արոտավայրեր փոխադրման, արածեցման,  ընտանի թռչունների ամորձատման, գոմերի, հավանոցների, այլ անասնատեղերի մաքրման, գոմաղբի հավաքման ծառայություններ- արհեստական բեղմնավորման հետ կապված գործունեություն- ձիարանների ծառայություններ- ոչխարների խուզում- անասնաբուծական տնտեսություններում անասունների կերակրում և խնամքԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ձիերի պայտման ծառայություններԲացառվում է`

— միայն անասունների պահման համար տարածքների հանձնումը վարձակալության, տես 68.20

— անասնաբուժական ծառայությունները, կենդանիների պատվաստումը, տես 75.00

— կենդանիների (հոտերի) վարձակալումը, տես 77.39

— տնային կենդանիների վարժեցումը և խնամքը, տես 96.09

01.63 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում
01.63.0 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակումԱյս ենթադասը ներառում է շուկայում իրացման համար նախատեսված բերքի նախնական մշակման ծառայությունները:Այս ենթադասը ներառում է`- շուկայում իրացման նպատակով մշակաբույսերի նախնական մշակում` մաքրում, տեսակավորում, կճեպահանում, ախտահանում- բամբակի առաջնային մաքրում- ծխախոտի տերևների նախնական մշակում, օրինակ` չորացում- կակաո-ունդի կճեպահանում- պտուղների մոմապատումԲացառվում է`- 01.1, 01.2, 01.3 խմբերում ներառված գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակումը- սերմացուների որակի բարձրացմանն ուղղված ծառայությունները, տես 01.64.0- ծխախոտի վերաչորացումը, տերևների կոթերի անջատումը, տես 12.00.0

— առևտրով, շուկայի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գործակալների և ընկերությունների գործունեությունը, տես բաժին 46

— գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.2

01.64 Սերմերի մշակում, սերմացվի ֆոնդի ձևավորում
01.64.0 Սերմերի մշակում, սերմացվի ֆոնդի ձևավորումԱյս ենթադասը ներառում է բերքահավաքից հետո որակյալ սերմացու ստացմանն ուղղված գործունեությունը` սերմերի տեսակավորումը, մեխանիկական կամ վնասատուներից վնասված, ոչ հասուն հատիկների հեռացումը, ինչպես նաև սերմերի չորացումը, շտեմարաններում պահելու համար բավարար խոնավության ապահովումը: Այս գործունեությունը ներառում է նաև սերմերի մաքրումը, չորացումը, տեսակավորումը` շուկայում իրացնելու համար: Այստեղ  է դասակարգվում նաև գենետիկորեն ձևափոխված սերմերի ստացումը:Բացառվում է`- սերմերի աճեցումը, տես 01.1 և 01.2 խմբերը- յուղի ստացման համար սերմերի մշակումը, տես 10.41- նոր կամ ձևափոխված սերմերի ստեղծմանն ուղղված հետազոտությունները, տես 72.11
01.7 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
01.70 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
01.70.0 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառումԱյս ենթադասը ներառում է`- որսորդություն, ներառյալ կենդանի կենդանիների որսումը որոգայթներով` առևտրային նպատակով- որսորդություն, ներառյալ կենդանի կենդանիների որսումը որոգայթներով` սննդամթերք, կաշիներ ստանալու, գիտահետազոտական աշխատանքներում օգտագործելու, կենդանաբանական այգիներում կամ տնային պայմաններում կենդանիներին պահելու համար- որոգայթների տեղադրում- որսորդության, վայրի կենդանիների որսի արդյունքում մորթիների, երկկենցաղ կենդանիների և թռչունների կաշվի ստացումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ծովային կաթնասունների, օրինակ` ծովացուլերի և փոկերի որսԲացառվում է`- տնտեսություններում բուծված կենդանիների մորթիների, սողունների կամ թռչունների կաշվի ստացումը, տես 01.4- մրցախաղերի համար կենդանիների բուծումը տնտեսություններում, տես 01.49.9

— կետերի որսը, տես 03.11.0

— սպանդանոցներում մորթու և կաշվի արտադրությունը, տես 10.11

— սպորտի կամ զվարճության համար որսորդությունը և օժանդակ ծառայությունները, տես 93.19

— որսի և որսորդության զարգացմանն ուղղված գործունեությունը, տես 94.99

02 Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ  Այս հատվածը ներառում է անտառահատման, կլոր անտառանյութի ստացման, վայրի աճող անտառանյութերի մթերման հետ կապված գործունեությունը, ինչպես նաև նախնական մշակման ենթարկված արտադրանքի` վառելափայտի, փայտածխի, գերանների, խյուսափայտի և փայտի կտորների արտադրություն: Տվյալ գործունեությունը կարող է իրականացվել ինչպես բնական, այնպես և տնկած անտառներում:Բացառվում է անտառանյութի լրացուցիչ մշակման հետ կապված գործունեությունը, ներառյալ անտառների պլանավորումը, տես 16 հատվածը
02.1 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից  գործունեություն 
02.10 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից  գործունեություն
02.10.0 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից  գործունեությունԱյս ենթադասը ներառում է`- շինափայտի անտառի աճեցում` տնկիների տեղափոխում, անտառների նոսրացում, պահպանում, անտառի կամ անտառաշերտերի վերականգնում- մատղաշ անտառի աճեցում, խյուսափայտի և վառելափայտի արտադրություն- անտառաբուծությունՆշված աշխատանքները իրականացվում են բնական անտառներում կամ անտառատնկարկներում:Բացառվում է`- ամանորյա տոնածառերի աճեցումը, տես 01.29.1- ծառերի տնկարանների գործունեությունը, բացի անտառատնկարաններից, տես 01.30.1- սնկերի, վայրի բույսերի և այլ անտառամթերքի հավաքումը, տես 02.30- փայտակտորների, փայտաշերտերի արտադրությունը, տես 16.10
02.2 Փայտամթերումներ
02.20 Փայտամթերումներ
02.20.0 ՓայտամթերումներԱյս ենթադասը ներառում է`- անտառամշակող արդյունաբերության համար կլոր անտառանյութի արտադրություն- կլոր անտառանյութի` ամրակման փայտանյութի, սյուների, փայտաձողերի և այլնի արտադրություն- վառելափայտի, բնափայտի մնացորդների, կտորտանքի, սղոցուքի, թեփի, տաշեղի հավաք, որպես վառելիք օգտագործման համար- փայտածխի ստացում (կիրառելով ավանդական եղանակները) անտառումԳործունեության արդյունքում ստացված բնափայտը ենթարկվում է աննշան մշակման` որպես վառելիք կամ արդյունաբերական նպատակներով օգտագործման համար:Բացառվում է`- ամանորյա տոնածառերի աճեցումը, տես 01.29- շինափայտի անտառի աճեցումը` տնկիների տեղափոխումը, անտառների նոսրացումը, պահպանումը, անտառի կամ անտառաշերտերի վերականգնումը, տես 02.10- վայրի բույսերի և այլ անտառամթերքի հավաքումը, տես 02.30- փայտակտորների, փայտատաշեղի արտադրությունը, տես 16.10.0

— փայտածխի արտադրությունը մասնաթորման եղանակով, տես 20.14.9

02.3 Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում
02.30 Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում
02.30.0 Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքումԱյս ենթադասը ներառում է վայրի բույսերի` սնկերի, գետնասնկերի, հատապտուղների, ընկույզների, կաղնու և ձիակասկի, բալատայի (կաուչուկանման ծառահյութ) և այլ ռետինանման բևեկնի (փշատերև ծառերի խեժանյութ), խցանակեղևի, բուսական թելքի և հանուկների, կկվավուշի, քարաքոսի և այլ բուսատեսակների հավաքումը:Բացառվում է`- նշված մթերքի արդյունաբերական արտադրությունը, տես 01 բաժին- սնկերի և գետնասնկերի աճեցումը, տես 01.13.4- հատապտուղների և ընկույզների աճեցումը, տես 01.25.1, 01.25.2- վառելափայտի հավաքումը, մթերումը, տես 02.20.0- փայտակտորների, փատատաշեղի արտադրությունը, տես 16.10.0
02.4 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
02.40 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
02.40.0 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցումԱյս ենթադասը ներառում է անտառաբուծության բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող գործունեությունը`- անտառային տնտեսության նյութաարտադրական պաշարների հաշվառում- անտառատնտեսավարական աշխատանքներ- անտառի նյութական գնահատում- անտառի պաշտպանություն հրդեհներից- անտառի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից- փայտամթերման բնագավառում ծառայություններ, օրինակ` գերանների դարսակում, քարշակում, փոխադրում անտառի սահմաններում- անտառային տնտեսության կառավարման հարցերով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումԲացառվում է`- անտառատնկարանների գործունեությունը, տես 02.10.0- անտառի բնահողի չորացումը, տես 43.12.0

— օժանդակ շինությունների համար անտառի հատվածատեղերի ստեղծումը, տես 43.12.0

03 Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն      Այս հատվածը ներառում է օվկիանոսում, բաց ծովում, քաղցրահամ ջրերում ձկնորսությունը և ձկնաբուծությունը, խեցեմորթների, կակղամորթների, անողնաշարավորների որսը, այլ ջրային մարմինների (սպունգների, մարգարտախեցիների, մարջանների, ջրիմուռների)  հավաքումը և բուծումը: Այստեղ դասակարգվում է նաև սեփական միջոցներով իրականացվող գործունեությունը, որը սովորաբար ներառվում է այլ մթերքի արտադրության գործընթացում, օրինակ` ոստրեների բուծումը մարգարիտ ստանալու համար: 03 հատվածում ներառվում են ձկնորսության և ձկնաբուծության բնագավառներին բնորոշ ծառայությունները, առանց դրանց տարանջատման ըստ նշված բնագավառների:03 հատվածում բացառվում է ձկնորսանավերի և նավակների նորոգումը (տես 30.1, 33.15), սպորտային կամ սիրողական ձկնորսությունը (տես 93.19), ձկների, խեցեմորթների, կակղամորթների մշակումը առափնյա կամ ձկնորսությամբ չզբաղվող նավերի վրա տեղակայված ձկնագործարաններում (տես 10.20):
03.1 Ձկնորսություն      Այս խումբը ներառում է  օվկիանոսում, բաց ծովում, առափնյա, ներքին և այլ ջրամբարներում ձկնորսությունը, խեցեմորթների, կակղամորթների, ջրային կենդանիների որսը ձկնորսական ցանցերով, ուռկաններով, ձկնորսական որսասարքերով, ջրային մարմինների հավաքումը` անմիջական սպառման կամ այլ նպատակների համար: Նման գործունեությունը կարող է իրականացվել առափնյա գոտիներում (օրինակ` ոստրեների, միդիաների հավաքում) ցանցերի տեղադրմամբ, ինքնաշեն նավակներով, առևտրային ձկնորսանավերով:Այս խմբում ներառվում է նաև ձկների, ջրային մարմինների նախնական մշակումը և մթերումը:
03.11 Ձկնորսություն բաց ծովում
03.11.0 Ձկնորսություն բաց ծովումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձկնորսություն առևտրային նպատակներով, օվկիանոսում, բաց ծովում կամ առափնյա ջրերում- խեցեմորթների և կակղամորթների որս բաց ծովում- կետերի որս- ջրային կենդանիների` կրիաների, իժերի, տրեպանգների, ծովային ոզնիների և այլնի որսԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ձկնորսություն իրականացնող ձկնորսանավերում ձկների մշակում և պահածոյացում- բնական մարգարիտների, սպունգների, մարջանների, ջրիմուռների, ծովային այլ մարմինների և նյութերի հավաքումԲացառվում է`- ծովային ջրերում կաթնասուն կենդանիների` ծովացուլերի, փոկերի (բացի կետերից) որսը,  տես 01.70.0

— կետերի մշակումը մասնագիտացված նավերում, տես 10.11.0

— ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը ծովային տնտեսություններում կամ ափամերձ ձկնային տնտեսություններում, տես 10.20

— ծովային կամ առափնյա ջրերում որպես փոխադրամիջոց զբոսանավակների վարձույթը նավավարի հետ, այդ թվում` ձկնորսանավարկության համար, տես 50.10

— ձկնապահպանման, ձկնահսկողության ծառայությունները, տես 84.24

— սպորտային կամ սիրողական ձկնորսությունը, տես 93.19

— սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19

03.12 Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձկնորսություն ներքին ջրերում առևտրային նպատակներով- խեցեմորթների և կակղամորթների որս քաղցրահամ ջրերում- ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- այլ մարմինների և ջրաբույսերի հավաքում քաղցրահամ ջրերումԲացառվում է`- ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը, տես 10.20- ձկնապահպանման, ձկնահսկողության ծառայությունները, տես 84.24- սպորտային կամ սիրողական ձկնորսությունը, տես 93.19

— սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19

03.12.1 Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձկնորսություն ներքին ջրերում առևտրային նպատակներովԲացառվում է`- ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը, տես 10.20- ձկնապահպանման, ձկնահսկողության ծառայությունները, տես 84.24- սպորտային կամ սիրողական ձկնորսությունը, տես 93.19- սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19
03.12.2 Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է`- խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և կակղամորթների որս քաղցրահամ ջրերումԲացառվում է`- ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը, տես 10.20
03.12.9 Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է`- այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում- այլ մարմինների և ջրաբույսերի հավաքում քաղցրահամ ջրերում
03.2 Ձկնաբուծություն      Այս խումբը ներառում է ձկների, խեցեմորթների, կակղամորթների, կոկորդիլոսների, ալիգատորների, երկկենցաղների, ջրային այլ կենդանիների և մարմինների բուծումը ոչ բնական միջավայրում, կիրառելով բուծման և աճեցման հատուկ մշակված մեթոդներ և պաշտպանելով գիշատիչներից` քանակը բարձրացնելու նպատակով: Ձկնատնտեսություններում, անազատության պայմաններում աճեցվում և իրացվում են տարբեր չափսերի կենդանի ձկներ և այլ ջրային կենդանիներ` մանրաձկներից, նորածին ջրային կենդանիներից մինչև հասուն վիճակը:
03.21 Ձկնաբուծություն բաց ծովում
03.21.0 Ձկնաբուծություն բաց ծովումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձկնաբուծություն ծովային ջրերում, ներառյալ ծովային դեկորատիվ ձկների բուծումը- ոստրեների, օմարների, մանր ծովախեցգետինների (կրևետկաների), լանգուստի, ատամնավոր մանրաձկների բուծում- ջրիմուռների և այլ ուտելի ծովաբույսերի աճեցում- խեցեմորթների, այլ երկփեղկ ոստրեների և կակղամորթների, այլ ջրային կենդանիների բուծում ծովային ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ձկնաբուծություն աղի ջրերում- ձկնաբուծություն աղի ջրով ջրամբարներում- ծովային ձկնաինկուբատորների գործունեություն- որդերի բուծում ծովային տնտեսություններում 

Բացառվում է`

— գորտերի բուծումը, տես 03.22

— սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19

03.22 Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում
03.22.1 Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում (լճերում, լճակներում)- ձկների բուծում ինկուբատորներում (քաղցրահամ ջրերում)Բացառվում է`- ձկնաբուծությունը աղի ջրով ջրամբարներում, տես 03.21.0- սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19
03.22.2 Դեկորատիվ ձկների բուծում
03.22.9 Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծումԱյս ենթադասը ներառում է`- խեցեմորթների, ոստրեների, այլ կակղամորթների և ջրային այլ կենդանիների բուծում քաղցրահամ ջրերում- գորտերի բուծումԲացառվում է`- ձկնաբուծությունը աղի ջրով ջրամբարներում, տես 03.21.0
B (ԲԻ) ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ Հանքագործական արդյունաբերությունը ներառում է բնության մեջ հանդիպող պինդ ապարների (քարածուխ, գորշ ածուխ, հանքաքար), հեղուկ կամ գազային վիճակում (նավթ, բնական գազ) հանքանյութերի արդյունահանումը: Արդյունահանումը կարող է իրականացվել տարբեր եղանակներով` ստորգետնյա կամ բացահանքերում, հորատանցքերից, ծովի հատակից: Այս բաժնում ներառվում է նաև շուկայում իրացման համար հումքի նախնական մշակման օժանդակ գործունեությունը` մաքրումը, տեսակավորումը, մանրացումը, սեղմումը, հարստացումը, որպես վառելիք օգտագործելու համար ածխի շեղջաքարացումը, բնական գազի հեղուկացումը և այլն: Այս գործունեության տեսակները սովորաբար իրականացնում են արդյունահանմամբ  զբաղվող կազմակերպությունները:Հանքագործական գործունեությունը դասակարգվում է հատվածներում, խմբերում և դասերում ըստ հիմնական հանքանյութերի: 05 և 06 հատվածները ներառում են հանածո վառելիքի` քարածխի, գորշ ածխի, նավթի, գազի արդյունահանմանն ուղղված հանքագործական գործունեությունը: 07 և 08 հատվածները ներառում են մետաղական հանքաքարերի, տարբեր օգտակար հանածոների արդյունահանմանն ուղղված հանքագործական գործունեությունը:Տվյալ բաժնի որոշ տեխնիկական աշխատանքները (հատկապես կապված ածխաջրածնի արտազատման հետ), որոնք սովորաբար իրականացվում են առանձին մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, որպես արդյունաբերական ծառայություններ դասակարգվում են 09 հատվածում:Բացառվում է`- նյութերի ստացման հետ կապված մշակման գործունեությունը, տես բաժին C ՙՄշակող արդյունաբերություն՚- հանքանյութերի արդյունահանմանը զուգորդող շինարարական աշխատանքները, տես բաժին F ՙՇինարարություն՚- բնական աղբյուրներից և ջրհորներից ստացված աղբյուրի և հանքային ջրերի շշալցումը, տես 11.07- ապարների, հանքանյութերի մանրացումը, տեսակավորումը, մաքրումը և այլ մշակումը, որը չի զուգորդվում հանքագործական կամ արդյունահանման գործունեության հետ, տես 23.9
05 Քարածխի և գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում       Այս հատվածը ներառում է պինդ ապարների արդյունահանումը ստորգետնյա եղանակով կամ բացահանքերում, ինչպես նաև իրացման համար հումքի նախնական մշակման օժանդակ գործունեությունը` մաքրումը, տեսակավորումը, մանրացումը, սեղմումը, հարստացումը և քարածխի հարմար փոխադրման կամ պահման հետ կապված այլ  գործողությունները:Բացառվում է`- կոքսի արտադրությունը, տես 19.10- հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեությունը, տես 09.90- քարածխի բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20
05.1 Քարածխի արդյունահանում
05.10 Քարածխի արդյունահանում
05.10.0 Քարածխի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- ստորգետնյա եղանակով կամ բացահանքերում քարածխի արդյունահանում, ներառյալ արդյունահանումը հեղուկացման եղանակով- քարածխի մաքրում, տեսակավորում, մանրացում, սեղմում և այլն, քարածխի որակի բարձրացման կամ փոխադրման և պահման հետ կապված այլ  գործողություններԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- քարածխի վերարտադրում ածխամանրուքիցԲացառվում է`- գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանումը, տես 05.20.0- տորֆի արդյունահանումը, տես 08.92- պինդ ածխի արդյունահանմանը զուգորդող օժանդակ գործունեությունը` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 09.90- ածխի արդյունահանման նպատակով փորձնական հորատումը, տես 09.90

— պինդ վառելիքի արտադրություն կոքսահնոցներում, տես 19.10

— քարածխի բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20

— քարածխի արդյունաբերության զարգացմանն ուղղված գործունեությունը, տես 43.12.0

05.2 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
05.20 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
05.20.0 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- ստորգետնյա եղանակով կամ բացահանքերում  գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում, ներառյալ արդյունահանումը հեղուկացման եղանակով- գորշ ածխի (լիգնիտի) լվացում, ջրազրկում, մանրացում, սեղմում և այլն` գորշ ածխի որակի բարձրացման կամ փոխադրման և պահման հետ կապված այլ  գործողություններԲացառվում է`- քարածխի արդյունահանումը, տես 05.10- տորֆի արդյունահանումը, տես 08.92- գորշ ածխի արդյունահանմանը զուգորդող օժանդակ գործունեությունը, տես 09.90- գորշ ածխի արդյունահանման նպատակով փորձնական հորատումը, տես 09.90- գորշ ածխի վառելիքային բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20- գորշ ածխի արդյունաբերության զարգացմանն ուղղված գործունեությունը, տես 43.12
06 Անմշակ նավթի և բնական գազի արդյունահանում Այս հատվածը ներառում է անմշակ նավթի արդյունահանումը, թերթաքարակավից և ավազաքարից անմշակ նավթի ստացումը, բնական գազի արդյունահանումը և զուգընթաց գազերից հեղուկացված ածխաջրածնի ստացումը: Տվյալ հատվածը ներառում է անմշակ նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված ծառայությունները` հորատումը, գայլիկոնումը, հորատանցքերի ցամաքեցումը, նախապատրաստումը և սարքավորումը, ապաէմուլսիչների, զատիչների, ջրահանման, մաքրման սարքավորանքի, նավթահանքերի տարածքում նավթամուղերի սպասարկումը:Բացառվում է`- վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով նավթի և գազի արդյունահանմանն ուղղված ծառայությունները, տես 09.10- նավթի և գազի հանքավայրերի հետախուզումը, տես 09.10- հետախուզական հորատումը և գայլիկոնումը, տես 09.10- նավթամթերքի մշակումը, զտումը, տես 19.20- գեոֆիզիկական որոնողական աշխատանքների անցկացումը և քարտեզագրումը, տես 71.12
06.1 Անմշակ նավթի արդյունահանում
06.10 Անմշակ նավթի արդյունահանում
06.10.0 Անմշակ նավթի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- անմշակ նավթի արդյունահանում- բիտումավոր թերթաքարի և բիտումավոր ավազաքարի արդյունահանում- բիտումավոր թերթաքարերից և ավազաքարից անմշակ նավթի ստացում- անմշակ նավթի ստացման հետ կապված գործողություններ` պարզվածքազատում (դեկանտում), աղազերծում, ջրազրկում, կայունացում և այլնԲացառվում է`- նավթի և բնական գազի արդյունահանման օժանդակ գործունեությունը, տես 09.10- նավթի և գազի հետախուզումը, տես 09.10- զտած նավթամթերքի արտադրությունը, տես 19.20- նավթի թորման ընթացքում հեղուկ նավթից գազերի անջատումը, տես 19.20- խողովակաշարերի շահագործումը, տես 49.50
06.2 Բնական գազի արդյունահանում
06.20 Բնական գազի արդյունահանում
06.20.0 Բնական գազի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- գազանման անմշակ ածխաջրածնի (բնական գազի) արտադրություն- խտուցքի արտազատում- հեղուկ ածխաջրածնային թորամասերի զատում և անջատում- գազի ծծմբազերծումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- սեղմման կամ հրաքայքայման (պիրոլիզի) միջոցով ծծմբաջրածնային հեղուկի ստացումԲացառվում է`- նավթի և բնական գազի արդյունահանման օժանդակ գործունեությունը, տես 09.10- նավթի և գազի հետախուզումը, տես 09.10- նավթի թորման ընթացքում հեղուկ նավթից գազերի անջատումը, տես 19.20

— արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11

— խողովակաշարերի շահագործումը, տես 49.50

07 Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում  Այս հատվածը ներառում է ստորգետնյա եղանակով կամ բացահանքերում բաց եղանակով մետաղական հանքաքարի արդյունահանումը: Ներառվում է նաև հանքաքարի մաքրման և հարստացման հետ կապված գործողությունները` մանրացումը, աղումը, լվացումը, մագնիսական կամ գրավիտացիոն զատումը, հանքահարստացումը (ֆլոտացումը), չորացումը, շիկացումով ջրազատումը, թրծումը:Բացառվում է`- երկաթաքարի թրծումը, տես 20.13- ալյումինի օքսիդի արտադրությունը, տես 24.42- հրահալոցի շահագործումը, տես հատված 24
07.1 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
07.10 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
07.10.0 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- հանքաքարի արդյունահանում, հիմնականում արժեվորված երկաթի պարունակությամբ- երկաթի հանքաքարի հարստացում և շեղջաքարացում (ագլոմերացիա)Բացառվում է`- երկաթահրաքարերի արդյունահանումը և հարստացումը (բացի թրծումից), տես 08.91
07.2 Գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
07.21 Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում
07.21.0 Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- հիմնականում ուրանի և թորիումի պարունակությամբ արժեվորված հանքաքարերի արդյունահանում (օրինակ` ուրանիտի և այլ)- ուրանի և թորիումի հանքաքարերի խտացում- ուրանի խտանյութի (ՙդեղին կեկի՚) արտադրությունԲացառվում է`- ուրանի և թորիումի հանքաքարերի հարստացումը, տես 20.13- ուրանիտից կամ համանման այլ հանքաքարից ուրանի մետաղի արտադրությունը, տես 24.46- ուրանի հալումը և թորումը, տես 24.46
07.29 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանումԱյս դասը ներառում է հիմնականում գունավոր մետաղների պարունակությամբ արժեքավոր հանքաքարի արդյունահանում`- ալյումինի (ապարներ), պղնձի, կապարի, ցինկի, անագի, մանգանի, քրոմի, նիկելի, կոբալտի, մոլիբդենի, տանտալի, վանադիումի և այլն- թանկարժեք մետաղների` ոսկու, արծաթի, պլատինիԲացառվում է`- ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանումը և հարստացումը, տես 07.21- ալյումինի օքսիդի արտադրությունը, տես 24.42- պղնձի կամ նիկելի շտայնի (միջանկյալ արգասիք) արտադրությունը, տես 24.44, 24.45
07.29.1 Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում
07.29.2 Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում
07.29.3 Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում
07.29.4 Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
07.29.5 Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում
07.29.9 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
08 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր       Այս հատվածը ներառում է բացահանքերում այլ հանքանյութերի արդյունահանումը, ինչպես նաև գետաբերուկային (ալյուվիալ) նստվածքներից, քարերի բնական քայքայման կամ աղաճահճային հարթավայրերի շահագործման արդյունքում բաց եղանակով այլ հանքանյութերի ստացումը: Արդյունահանվող նյութերը հիմնականում օգտագործվում են շինարարությունում (օրինակ` ավազը, քարերը և այլն), այլ նյութերի (կավի, գիպսի, կալցիումի և այլն) ու քիմիկատների արտադրությունում և այլն:Այս հատվածում չի ներառվում արդյունահանույթի մշակումը, բացառությամբ մանրացումը, մաղումը, սեղմումը, մաքրումը, չորացումը, տեսակավորումը, խառնումը:
08.1 Քարի, ավազի և կավի արդյունահանում
08.11 Գեղազարդային և շինարարական քարերի, կրաքարի, գիպսի, կավճի, թերթաքարի արդյունահանում
08.11.1 Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- չմշակած, կոպիտ տաշումով մշակած կամ կտրատած մարմարի, գրանիտի, ավազաքարի և այլ գեղազարդային, երեսպատման ու շինարարարական քարերի արդյունահանում- գեղազարդային և շինարարական քարերի հատում և ջարդումԲացառվում է`- քարհանքերից դուրս քարի տաշումը, մշակումը և հարդարումը, տես 23.70
08.11.2 Կրաքարի և գիպսի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- կրաքարի արդյունահանում, ջարդում և հատում- գիպսի և անհիդրիտի (անջուր գիպսաքարի) արդյունահանումԲացառվում է`- քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանումը, տես 08.91
08.11.3 Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանումԲացառվում է`- քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանումը, տես 08.91- կալցինացված դոլոմիտի արտադրությունը, տես 23.52
08.11.4 Թերթաքարի արդյունահանում
08.12 Կոպճահանքերի և ավազահանքերի շահագործում, կավի և ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում
08.12.1 Ավազի և խճի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- արդյունաբերության և շինարարության համար ավազի արդյունահանում- խճի արդյունահանում- քարի, խճի, ավազի ջարդում և մանրացում- ավազի բացահանքերի շահագործումԲացառվում է`- գուդրոնային (ՙասֆալտային՚) ավազի արդյունահանումը, տես 06.10
08.12.2 Կավի և ճենակավի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- կավի, հրահեստ կավի, ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում
08.9 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
08.91 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
08.91.0 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- բնական ֆոսֆատների և կալիումային աղերի արդյունահանում- բնական ծծմբի արդյունահանում- երկաթահրաքարերի (պիրիտների) արդյունահանում և հարստացում, բացի թրծումից- բնական բարիումի սուլֆատի (բարիտ) և բարիումի կարբոնատի (վիտերիտ), բնական բորատների, բնական մագնեզիումի սուլֆատների (կիզերիտի) արդյունահանում- հանքային գունանյութերի, ֆտորասպաթի և հիմնականում քիմիական նյութերի աղբյուր հանդիսացող այլ միներալների արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- կենդանական մնացուկների (գուանոյի) արդյունահանումԲացառվում է`- աղի արդյունահանումը, տես 08.93- երկաթահրաքարի թրծումը, տես 20.13

— քիմիական (սինթետիկ) պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունը, տես 20.15

08.92 Տորֆի արդյունահանում
08.92.0 Տորֆի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- տորֆի արդյունահանում- տորֆի որակի բարձրացման կամ փոխադրման և պահման հետ կապված այլ  գործունեությունԲացառվում է`- տորֆի արդյունահանման օժանդակ ծառայությունները, տես 09.90- տորֆից, բնահողից, ավազից, կավից, հանքային պարարտանյութերից և այլնից բնահողի համար խառնուրդների արտադրությունը, տես 20.15- տորֆից արտադրանքի արտադրությունը, տես 23.99
08.93 Աղի արդյունահանում
08.93.0 Աղի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- ստորգետնյա եղանակով հանքավայրերից աղի արդյունահանում, ներառյալ լուծումը և ջրահանումը- աղի արտադրություն ծովի ջրից կամ այլ աղաջրերից, շոգեհանման եղանակով- աղի մանրացում, մաղում և զտում արդյունահանողի կողմիցԲացառվում է`- կերային աղի արտադրության համար աղի վերամշակումը, օրինակ` աղի յոդացումը, տես 10.84- աղաջրի աղազերծման եղանակով խմելու ջրի արտադրությունը, տես 36.00
08.99 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս դասը ներառում է ստորգետնյա և բաց եղանակներով տարբեր հանքատեսակների արդյունահանումը:
08.99.1 Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- բնական ասֆալտի, ասֆալտիտների, կարծր բիտումների և ասֆալտային բիտում պարունակող լեռնային ապարների արդյունահանում
08.99.2 Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում
08.99.3 Բնական ալմաստների արդյունահանում
08.99.4 Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում
08.99.9 Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանումԱյս ենթադասը ներառում է`- անկիզաքարի (ասբեստի), դիատոմիտների (ապարների), բնական գրաքարի (գրաֆիտի),  քարացած սիլիկահողերի, ճարպաքարի (տալկի), դաշտային սպաթի և այլնի արդյունահանում- կվարցի, թերթաքարի և այլնի արդյունահանում
09 Հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեություն Այս հատվածը ներառում է hանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցվող մասնագիտացված օժանդակ ծառայությունները: Այստեղ ներառվում են ավանդական եղանակներով իրականացվող հետախուզական գործունեության ծառայությունները` նավթի, մետաղական և ոչ մետաղական հանածոների երկրաբանական դիտարկումների,  փորձանմուշներ վերցնելու համար հորատանցքերի գայլիկոնումը, փորձնական հորատումը, փորվածքի հեռացումը, հետախուզական հորանների մաքրումը, ջրահանումը, ցամաքեցումը:
09.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.10 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.10.0 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցումԱյս ենթադասը ներառում է նավթի և գազի արդյունահանման բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցվող օժանդակ ծառայություններ`- նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված հետախուզական ծառայություններ, նոր հանքավայրերի որոնման ավանդական երկրաբանական աշխատանքներ- ուղղորդված հորատում և գերհորատում, հետադարձ-առաջընթաց փորում, հորատման աշտարակի տեղակայում, նորոգում և ապատեղակայում, նավթի և գազի հորանների, շրջատար խողովակների ցեմենտապատում, հորատանցքերի լցում, փակում և այլն- հանքավայրի տարածքում փոխադրման նպատակով բնական գազի հեղուկացում և  հեղուկացված գազի վերածում բնական գազի- ցամաքեցման, ջրահանման ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով- գազի և նավթի արդյունահանման համար փորձնական հետախուզական հորատումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- նավթի և գազի հանքավայրի տարածքում հակահրդեհային, հրաշիջական ծառայություններԲացառվում է`- նավթի և գազի արդյունահանման բնագավառում արդյունահանող գործարկուի (օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները, վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով տես 06.10, 06.20

— հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորոգումը, տես 33.12

— հանքավայրից դուրս տեղափոխման նպատակով բնական գազի հեղուկացումը և հեղուկացված գազի վերածումը բնական գազի, տես 52.21

— երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և սեյսմիկ հետազոտական գործունեությունը, տես 71.12

09.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.90 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
09.90.0 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցումԱյս ենթադասը ներառում է 05, 07 և 08 բաժիններում դասակարգված հանքագործական արդյունաբերության ճյուղերում `- հանքագործական և բացահանքերի շահագործման հետ կապված երկրաբանական հետախուզական ծառայություններ, օրինակ` նոր հանքավայրերի որոնման ավանդական երկրաբանական աշխատանքներ- հանքավայրի տարածքում հորանների չորացման և ջրահանման ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով- հորատանցքերի փորձնական հետախուզական հորատումԲացառվում է`- հանքագործական և բացահանքերի շահագործման բնագավառում արդյունահանող գործարկուի (օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 05, 07 կամ 08 հատվածները- հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորոգումը, տես 33.12- երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և սեյսմիկ հետազոտական գործունեությունը, տես 71.12
C (ՍԻ) ՄՇԱԿՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  Մշակող արդյունաբերությունում ներառված արտադրական միավորներն իրականացնում են նյութերի և բաղադրիչների քիմիական և ֆիզիկական վերափոխումը նոր արտադրատեսակների, թեև արտադրության սահմանման համար դա չի կարող լինել միակ չափանիշը (տես` թափոնների վերամշակման վերաբերյալ պարզաբանումները): Մշակման են ենթարկվում գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության, հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի հումքանյութերը, ինչպես նաև մշակող արդյունաբերության այլ ճյուղերի արտադրանքը: Ընդհանուր առմամբ նյութերի, բաղադրիչների, արտադրատեսակների էական ձևափոխումը, նորոգումը, վերականգնումը դիտվում են որպես մշակող արդյունաբերության գործունեություն: Նման գործունեություն իրականացնող տնտեսական միավորները նյութերի մշակման ընթացքում, սովորաբար օգտագործում են մեխանիկական շարժաբերով մեքենաներ, բեռնման-բեռնաթափման և այլ սարքավորանք, թեև այստեղ ներառվում է նաև այն արտադրական միավորների գործունեությունը, որն իրականացվում է տնային պայմաններում կամ նյութերի, բաղադրիչների, արտադրատեսակների վերափոխումը նոր արտադրատեսակների կատարվում է ձեռքի աշխատանքի արդյունքում: Այս բաժնում դասակարգվում են նաև արտադրական գործընթացը և միևնույն տարածքում արտադրանքի իրացումն իրականացնող կազմակերպությունների գգործունեությունը` հացի փռերը, հագուստի կարի արհեստանոցները և այլն:Մշակող արդյունաբերության արտադրական միավորներն իրականացնում են`- սեփական նյութերի մշակումը- պայմանագրային հիմունքով այլ արտադրական կազմակերպությունների սեփականություն հանդիսացող նյութերի մշակումը- պայմանագրային հիմունքով սեփական կամ ոչ սեփական նյութերի մշակման ամբողջ գործընթացի կազմակերպումը, պահպանելով սեփականության իրավունքը մտահղացման և պատրաստի արտադրանքի վերաբերյալ- վերը նշված պայմանագրային գործողություններըՄշակող արդյունաբերության արտադրական գործընթացների արդյունքում ստացվող նոր արտադրանքը համարվում է պատրաստի, եթե այն նախատեսված է անմիջական օգտագործման կամ սպառման համար, և կիսապատրաստվածք, եթե այն, որպես սկզբնական նյութ, ենթարկվում է հետագա մշակման: Օրինակ` արզնահողի զտման արտադրության արտադրանքը սկզբնական հումք է հանդիսանում ալյումինի արտադրությունում. ալյումինը սկզբնական հումք է հանդիսանում ալյումինե լարի արտադրությունով զբաղվող կազմակերպություններում. ալյումինե լարը սկզբնական հումք է հանդիսանում ալյումինե լարից արտադրատեսակներ արտադրող կազմակերպության համար:Մեքենաների և սարքավորանքի հատուկ բաղադրամասերի և մանրակների, պարագաների և հարմարանքների մասնագիտացված արտադրությունը սովորաբար դասակարգվում է համապատասխան մեքենաների և սարքավորանքի արտադրության դասում:   Մեքենաների և սարքավորանքի ոչ յուրահատուկ բաղադրամասերի և մանրակների` շարժիչների, մխոցների, էլեկտրաշարժիչների, կափույրների, ժանանիվների, գնդառանցքակալների արտադրությունը դասակարգվում է նշված արտադրատեսակների արտադրության համապատասխան դասում, անկախ դրանից, թե ինչ մեքենաներում կամ սարքավորանքում են տեղադրվում այդ բաղադրամասերը և մանրակները:Բացառություն է կազմում մեքենաների և սարքավորանքների պլաստմասսայե հատուկ բաղադրամասերի և պարագաների արտադրությունը, որն իրականացվում է կաղապարման կամ արտամղման եղանակներով, դասակարգվում է 22.2 խմբում:Արտադրատեսակների արտադրության ընթացքում բաղադրամասերի հավաքումը համարվում է արտադրական գործունեություն: Այն ներառում է ինչպես սեփական արտադրության, այնպես և գնված պատրաստի բաղադրամասերի հավաքումը:Թափոնների վերամշակումը` թափոնների վերածումը երկրորդային հումքի, դասակարգվում է ՙԹափոնների օգտագործում՚ խմբում (տես 38.3): Թեև թափոնների վերամշակումը կարող է ուղեկցվել դրանց ֆիզիկական կամ քիմիական վերափոխումով, այդ գործունեությունը չի դասվում ՙՄշակող արդյունաբերություն՚ հատվածին: Նշված գործունեության առաջնային նպատակը սովորաբար համարվում է նյութերի վերականգնումը կամ թափոնների վերամշակումը, հետևաբար այն դասակարգվում է E բաժնում` ՙՋրամատակարարում. Կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում՚: Պետք է նշել, որ օգտագործման համար պատրաստի արտադրատեսակների արտադրությունը, ի տարբերություն թափոնների վերամշակմանը, արտադրական գործունեություն է, նույնիսկ եթե որպես հումք արտադրությունում օգտագործվել է վերամշակված թափոնը: Օրինակ` արծաթի արտադրությունը կինոժապավենների թափոններից դասակարգվում է որպես արտադրական գործունեություն:Արդյունաբերական, գրասենյակային և համանման մեքենաների և սարքավորանքի մասնագիտացված սպասարկումը և նորոգումը ընդհանուր առմամբ դասակարգվում է 33 հատվածում (ՙՄեքենաների և սարքավորանքի նորոգում, սպասարկում և տեղակայում՚), համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային ապրանքների նորոգումը դասակարգվում է 95 հատվածում (ՙՀամակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում՚), իսկ ավտոմեքենաների նորոգումը` 45 հատվածում (ՙԱվտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ և մանրածախ առևտուր և նորոգում՚): Մեքենաների և սարքավորանքի տեղակայումը, եթե այն իրականացվում է  որպես մասնագիտացված գործունեություն, դասակարգվում է 33.20 դասում (ՙԱրդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղակայում՚):

 

Որոշ դեպքերում հնարավոր չէ մշակող արդյունաբերության հատվածների հստակ սահմանազատումը դասակարգման այլ հատվածներից: Սովորաբար, մշակող արդյունաբերության կազմակերպություններում նյութերի մշակման արդյունքում ստանում են նոր արտադրատեսակներ: Միանշանակ չէ նաև ՙնոր արտադրատեսակ՚ հասկացության սահմանումը: Օրինակ, ՙՄշակող արդյունաբերություն՚ բաժնում ներառվում են մթերքի մշակմանն ուղղված գործունեության հետևյալ տեսակները`

— թարմ ձկնեղենի մշակումը` խեցիներից ոստրեների արտազատումը, ձկան սուկիի անջատումը և այլն, բացառությամբ ձկնորսական նավերում իրականացվող մշակումը (տես 10.20)

— կաթի պաստերացումը և շշալցումը (տես 10.51)

— կաշվի մշակումը (տես 15.11)

— բնափայտի կոնսերվացումը (տես 16.10)

— տպագրությունը և հարակից գործունեությունը (տես 18.1)

— դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնումը (տես 22.11)

— ապրանքային բետոնի արտադրությունը (տես 23.63)

— գալվանապատումը, մետաղապատումը, մետաղի ջերմամշակումը և ողորկումը (տես 25.61)

— մեքենաների կապիտալ նորոգումը կամ վերասարքավորումը (օրինակ` ներքին այրման շարժիչի, տես 29.10)

Գործունեության որոշ տեսակները, որոնք բնույթով կարող են որակվել որպես նյութի մշակմանն ուղղված գործունեություն, դասակարգվում են այլ հատվածներում:

Դրանք են`

— փայտամթերումը, դասակարգվում է A բաժնում` ՙԳյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն՚

— գյուղատնտեսական արտադրանքի նախնական մշակումը, դասակարգվում է A բաժնում` ՙԳյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն՚- սննդի պատրաստումը, տեղում անմիջական օգտագործման համար, դասակարգվում է 56 հատվածում` ՙՀանրային սննդի կազմակերպում՚

— հանքաքարերի և այլ օգտակար հանածոների հարստացումը, դասակարգվում է B բաժնում, ՙՀանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում՚

— կառույցների շինարարությունը և շինարարական հրապարակներում իրականացվող հավաքակցման աշխատանքները, դասակարգվում են F բաժնում` ՙՇինարարություն՚

— ապրանքների խոշոր խմբերի բաժանումը մանր խմբաքանակների և ապրանքների ավելի   փոքր խմբերի երկրորդային իրացումը, ներառյալ փաթեթավորումը և վերափաթեթավորումը կամ շշալցումը (խմիչքների, քիմիական նյութերի), պինդ թափոնների տեսակավորումը, պատվիրատուի պատվերով համակարգիչների հավաքումը, ներկերի խառնումը, մետաղահատումը և այլն, ձևափոխված, բայց ոչ նոր արտադրանքի արտադրությունը, դասակարգվում է G բաժնում` ՙՄեծածախ և մանրածախ առևտուր. տրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների նորոգում՚:

10 Սննդամթերքի արտադրություն     Այս հատվածը ներառում է գյուղատնտեսության, որսորդության և ձկնորսության արտադրանքի վերամշակումը` սննդամթերքի, խմիչքի և անասնակերերի, ինչպես նաև ոչ որպես անմիջական սննդամթերք օգտագործվող տարբեր միջանկյալ մթերքի արտադրությունը: Նշված գործունեության արդյունքում ստեղծվում է որոշակի արժեք ունեցող հարակից մթերք` սպանդանոցներում ստացված հումամշակ կաշին, յուղի արտադրության արդյունքում ստացված քուսպը:Այս հատվածը մանրամասնեցված է ըստ տարբեր տեսակի մթերքի` մսի, ձկան, մրգերի և բանջարեղենի, ճարպերի և յուղերի, կաթնամթերքի, ալրաղաց արտադրանքի, անասնակերերի, այլ սննդամթերքի և խմիչքների արտադրության: Արտադրությունը կարող է իրականացվել արտադրանքի սեփական սպառման նպատակով, ինչպես նաև երրորդ կողմի համար, օրինակ` անասունների սպանդի և պատվերով մսի մասնատումը: Գործունեության որոշ տեսակները, օրինակ` հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի կամ պատրաստի մսամթերքի վաճառքն արտադրողի սեփականություն հանդիսացող խանութում, համարվում են մշակող կամ վերամշակող արտադրություն, թեև սեփական արտադրանքի իրացումը խանութում համարվում է մանրածախ առևտուր: Սակայն, եթե կազմակերպությունը իրականացնում է մթերքի աննշան վերամշակում, որի արդյունքում մթերքն էական փոփոխության չի ենթարկվում (մսի, ձկան մասնատում), ապա այդ տնտեսական միավորի գործունեությունը դասվում է մեծածախ և մանրածախ առևտրի բաժնում (բաժին G): Սննդի պատրաստումը տեղում` անմիջական սպառման համար դասակարգվում է 56 հատվածում (Հանրային սննդի կազմակերպում): Սպանդանոցների կողմնակի երկրորդային մթերքից կամ մնացուկներից անասնակերի արտադրությունը դասակարգվում է 10.9 խմբում, սննդային և հեղուկ մթերքի մնացուկների վերամշակումը երկրորդային հումքի դասակարգվում է 38.3 խմբում, իսկ սննդային և հեղուկ մթերքի մնացուկների մշակումն ու ոչնչացումը` 38.21 դասում:
10.1 Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն
10.11 Մսի մշակում և պահածոյացում
10.11.0 Մսի մշակում և պահածոյացումԱյս ենթադասը ներառում է`- խոշոր եղջերավոր անասունների, խոզերի, ոչխարների, այծերի, ձիերի, ճագարների և այլ կենդանիների սպանդ սպանդանոցներում, մսի մշակում, պահածոյացում- թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած մսի արտադրություն` ամբողջական մսեղիքի տեսքով- թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած մսի արտադրություն` մասնատված մսեղիքի տեսքովԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- կետերի սպանդ և մշակում ցամաքում կամ մասնագիտացված նավերում- սպանդանոցներում կաշվի և մորթու, այդ թվում` գզգզած բրդի, ստացում- խոզաճարպի և կենդանական այլ ուտելի ճարպերի հալում- կենդանական փորոտիքի մշակում- բրդի նախնական մշակում 

Բացառվում է`

— ընտանի թռչունների ուտելի ճարպերի հալումը, տես 10.12

— մսի կշռածրարումը, տես 82.92.0

10.12 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում
10.12.0 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացումԱյս ենթադասը ներառում է`- ընտանի թռչունների մորթ մասնագիտացված տնտեսություններում, մսի մշակում, պահածոյացում- ընտանի թռչունների մասնատված մսի արտադրություն` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած վիճակում- ընտանի թռչունների ուտելի ճարպերի հալումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- փետուրի և բմբուլի արտադրությունԲացառվում է`- մսի կշռածրարումը, տես 82.92.0
10.13 Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից
10.13.0 Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսիցԱյս ենթադասը ներառում է`- չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած մսի արտադրություն- եփած, ապխտած, հումապխտած և այլ երշիկների, նրբերշիկի, խոզապուխտի, մսի պաշտետների ու ռուլետների, դոնդողածածկ մսի արտադրությունԲացառվում է`- մսից, այդ թվում` թռչնամսից, սառեցրած պատրաստի կերակրատեսակների արտադրությունը, տես 10.85- մսապուրների արտադրությունը, տես 10.89.9- մսի մեծածախ առևտուրը, տես 46.32- մսի կշռածրարումը, տես 82.92.0
10.2 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
10.20 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
10.20.0 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացումԱյս ենթադասը ներառում է`- ձկնեղենի, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում` պաղեցում, սառեցում, չորացում, եփում, ապխտում, աղադրում, պահածոյացում և այլն- ձկան սուկիի, ձկնկիթի, ձկնկիթի փոխարինիչների և ձկներից, խեցեմորթներից ու կակղամորթներից այլ մթերքի արտադրություն- սննդի կամ անասնակերի համար ձկան ալյուրի արտադրություն- ձկներից և այլ ջրային կենդանիներից ոչ սննդային ալյուրի, փոշու արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ձկնեղենի միայն մշակում և պահածոյացում իրականացնող նավերի գործունեություն- ծովային ջրիմուռների մշակումԲացառվում է`- ձկնորսությամբ զբաղվող ձկնորսական նավերում ձկնեղենի մշակումը և պահածոյացումը, տես 03.11.0

— ցամաքում կամ մասնագիտացված նավերում կետերի մշակումը, տես 10.11

— ծովամթերքից յուղերի և ճարպերի արտադրությունը, տես 10.41

— ձկնեղենից սառեցրած պատրաստի կերակրատեսակների արտադրությունը, տես 10.85

— ձկնապուրների արտադրությունը, տես 10.89.9

10.3 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում
10.31 Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում
10.31.0 Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացումԱյս ենթադասը ներառում է կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում`- պատրաստի սառեցրած կարտոֆիլի արտադրություն- կարտոֆիլից չորացրած խյուսի արտադրություն- կարտոֆիլից խորտիկների արտադրություն- կարտոֆիլի չիպսերի արտադրություն- կարտոֆիլի մանր և կոպիտ աղվածքի ալյուրի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- կարտոֆիլի արդյունաբերական մաքրում
10.32 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն
10.32.0 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թարմ մրգերից և բանջարեղենից խտանյութերի արտադրություն
10.39 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
10.39.0 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- հիմնականում մրգեր կամ բանջարեղեն պարունակող սննդամթերքի արտադրություն, բացի սառեցրած կամ այլ ձևով պահածոյացված պատրաստի կերակրատեսակների արտադրությունը- մրգերի, ընկույզների կամ բանջարեղենի պահածոյացում` սառեցում, չորացում, յուղի կամ քացախի մեջ ընկղմում, հերմետիկ տարայով պահածոների արտադրություն- մրգերից կամ բանջարեղենից սննդամթերքի արտադրություն- ջեմերի, մարմելադների և դոնդողակների արտադրություն- ընկույզների բովում- ընկույզներից սննդամթերքի և մածուկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- մրգերից և բանջարեղենից արագ փչացող պատրաստի կերակուրների արտադրություն` աղցաններ, փաթեթավորված խառը աղցաններ, կեղևահանած կամ կտրատած բանջարեղեն, թոֆյու (լոբու մածուկ)Բացառվում է`

— մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրությունը, տես 10.32

— չորացրած հատիկաընդեղենից ալյուրի կամ սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10.61

— մրգերի և ընկույզների պահածոյացումը շաքարով, տես 10.82

— բանջարեղենից պատրաստի կերակուրների արտադրությունը, տես 10.85

— արհեստական խտանյութերի արտադրությունը, տես 10.89

10.4 Բուսական և կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն     Այս խումբը ներառում է չզտած և զտած բուսական կամ կենդանական յուղերի և ճարպերի, բացառությամբ խոզաճարպի և այլ ուտելի ճարպերի, արտադրությունը:
10.41 Յուղերի և ճարպերի արտադրություն
10.41.0 Յուղերի և ճարպերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- չզտած բուսական յուղերի` ձիթապտղի, սոյայի, արևածաղկի, արմավենու, բամբակի, դաշտային կաղամբի, կանճրակի, մանանեխի, կտավատի և այլնի արտադրություն- չյուղազերծված մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուրի կամ սննդամթերքի արտադրություն` յուղատու մշակաբույսերի սերմերից, միջուկներից, ընկույզներից- ձիթապտղի, սոյայի, արևածաղկի և այլնի զտած բուսական յուղերի արտադրություն- բուսական յուղերի մշակում` գոլորշիացում, եփում, ջրազրկում, ջրածնավորում և այլնԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ոչ ուտելի կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն- ձկան և ծովային կաթնասունների յուղի արտադրություն- բամբակի աղվամազի, քուսպի և այլ մնացորդային արտադրանքի ստացում յուղերի արտադրության ընթացքումԲացառվում է`- խոզաճարպի և ուտելի այլ կենդանական ճարպերի հալումը և զտումը, տես 10.11

— մարգարինի արտադրությունը, տես 10.42

— եգիպտացորենի խոնավ աղացվածքը, տես 10.62.0

— եգիպտացորենի յուղի արտադրությունը, տես 10.62.0

— եթերային յուղերի արտադրությունը, տես 20.53.0

— յուղերի և ճարպերի մշակումը քիմիական եղանակով, տես 20.59

10.42 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն
10.42.0 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մարգարինի արտադրություն- յուղերի խառնուրդների և այլ համանման մածուկների արտադրություն- եփելու, տապակելու համար  ճարպախառնուրդների արտադրություն
10.5 Կաթնամթերքի արտադրություն
10.51 Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն
10.51.0 Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թարմ հեղուկ կաթի արտադրություն` պաստերիզացված, մանրէազերծված, համասեռված,  բարձրաջերմաստիճան մշակման ենթարկված- կաթի հիմքով խմիչքների արտադրություն- թարմ հեղուկ կաթից կաթնասերի արտադրություն` պաստերիզացված, մանրէազերծված, համասեռված- չոր կամ խտացրած, շաքարով կամ առանց շաքարի կաթի և կաթնասերի արտադրություն- պինդ ձևերով կաթի և կաթնասերի արտադրություն- կարագի արտադրություն- մածունի, յոգուրտի արտադրություն- պանրի և կաթնաշոռի արտադրություն- շիճուկի արտադրություն- կազեինի և կաթնաշաքարի (լակտոզի) արտադրություն 

Բացառվում է`

— խոշոր եղջերավոր անասունների անմշակ կաթի արտադրությունը, տես 01.41

— ոչխարների, այծերի, ձիերի, ավանակների, ուղտերի և այլ ընտանի կենդանիների անմշակ կաթի արտադրությունը, տես 01.43, 01.44, 01.45

— կաթի և պանրի փոխարինիչների արտադրությունը, տես 10.89

10.52 Պաղպաղակի արտադրություն
10.52.0 Պաղպաղակի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պաղպաղակի և ՙշարբաթ՚ սննդային սառույցի արտադրությունԲացառվում է`- պաղպաղակ-սրճարանների գործունեությունը, տես 56.10
10.6 Ալրաղաց արդյունաբերության, օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն Այս խումբը ներառում է խոշոր և մանր աղացվածքի ցորենի, բրնձի կամ այլ հացահատիկի ալյուրի և ձավարեղենի արտադրությունը` թեփահանում, ողորկում, աղում և այլն, ինչպես նաև ալյուրե խառնուրդների և խմորների արտադրությունը:Այս խումբը ներառում է նաև օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրությունը, եգիպտացորենի թաց մանրացումը:
10.61 Ալրաղաց արդյունաբերության մթերքի արտադրություն
10.61.1 Ալյուրի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ցորենի, աշորայի, վարսակի, եգիպտացորենի և այլ հացահատիկի խոշոր և մանր աղացվածքի ալյուրի արտադրություն- բրնձի ալյուրի արտադրություն
10.61.2 Ձավարեղենի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ձավարեղենի արտադրություն` ցորենի, բրնձի, աշորայի, վարսակի, եգիպտացորենի և այլ հացահատիկի մշակում (թեփահանում, ողորկում, շաքարապատում, շոգեհարում և այլ)
10.61.9 Ալրաղաց արդյունաբերության այլ մթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հացաբույսերի փաթիլների արտադրություն` նախաճաշերի համար- հաց, խմորեղեն, բլիթներ թխելու համար պատրաստի ալյուրե խառնուրդների, խմորների արտադրություն- չորացրած հատիկաընդեղենից, արմատապալարապտուղներից կամ ուտելի ընկույզներից խոշոր և մանր աղացվածքի բուսական ալյուրի արտադրությունԲացառվում է`- խոշոր և մանր աղացվածքի կարտոֆիլի ալյուրի արտադրությունը, տես 10.31.0- եգիպտացորենի խոնավ աղացվածքը, տես 10.62.0
10.62 Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն
10.62.0 Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- օսլայի արտադրություն բրնձից, կարտոֆիլից, եգիպտացորենից և այլն- եգիպտացորենի խոնավ աղացվածք- գլյուկոզի, գլյուկոզային շաքարահյութի, մալթոզի, ինուլինի և այլնի արտադրություն- սնձանի (սպիտակուցային նյութի) արտադրություն- տապիոկի և օսլայից պատրաստած տապիոկի փոխարինիչների արտադրություն- եգիպտացորենի յուղի արտադրությունԲացառվում է`- կաթնաշաքարի (լակտոզի) արտադրությունը, տես 10.51.0- ճակնդեղի շաքարի կամ եղեգնաշաքարի արտադրությունը, տես 10.81.0
10.7 Հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրությունԱյս խումբը ներառում է հացի, թխվածքների, մակարոնեղենի և համանման ալյուրե  արտադրատեսակների արտադրությունը:
10.71 Հացի և թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.71.1 Հացի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հացի և բուլկիների արտադրություն
10.71.2 Թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տորթերի, հրուշակների (պիրոժնիների), կեքսերի, բարակաբլիթների և յուղաբլիթների, կարկանդակների, փքաբլիթների և այլ թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրությունԲացառվում է`- չոր թխվածքների արտադրությունը, տես 10.72- մակարոնեղենի արտադրությունը, տես 10.73- անմիջապես տեղում սպառման համար հացի և թարմ հրուշակեղենի արտադրությունը հանրային սննդի կետերում, տես 56 հատվածը
10.72 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն
10.72.0 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, կրեկերների, չորաբլիթների և այլ ալյուրե չոր հրուշակեղենի արտադրություն- պահածոյացված հրուշակեղենի և թխվածքների արտադրություն- հրուշակային թեթև նախաճաշերի (քաղցր կամ աղի) արտադրությունԲացառվում է`- կարտոֆիլով թեթև նախաճաշերի արտադրությունը, տես 10.31
10.73 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն
10.73.0 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մակարոնեղենի արտադրություն` մակարոնի, արիշտայի (լապշայի) և համանման ալյուրե արտադրատեսակների, ենթարկված կամ չենթարկված նախնական ջերմամշակման, լցոնով կամ առանց լցոնի- քուսքուսի (ջերմամշակման ենթարկված սպիտակաձավար) արտադրություն- սառեցրած կամ պահածոյացված մակարոնեղենի արտադրությունԲացառվում է`- պատրաստի կերակրատեսակների (քուսքուսով)  արտադրությունը, տես 10.85- մակարոնով ապուրների արտադրությունը, տես 10.89.9
10.8 Այլ սննդամթերքի արտադրություն        Այս խումբը ներառում է շաքարի և շաքարե հրուշակեղենի, պատրաստի կերակրատեսակների, սուրճի, թեյի, ինչպես նաև արագ փչացող և հատուկ սննդամթերքի արտադրությունը:
10.81 Շաքարի արտադրություն
10.81.0 Շաքարի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- շաքարի (սախարոզի), շաքարի փոխարինիչների (ճակընդեղի, եղեգի, թխկու, արմավենու հյութից) արտադրություն և մաքրում- շաքարի օշարակի արտադրություն- ճակնդեղամաթի արտադրություն- թխկու օշարակի արտադրությունԲացառվում է`- գլուկոզի, գլյուկոզային շաքարահյութի, մալտոզի արտադրությունը, տես 10.62.0- արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրությունը, տես 10.89
10.82 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն
10.82.0 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կակաոյի` կակաո-փոշու, կակաո-յուղի, կակաո-ճարպի, կակաո-մածուկի արտադրություն- շոկոլադի և շոկոլադե հրուշակեղենի արտադրություն- շաքարե հրուշակեղենի` կարամելի, նուգայի, շնչառությունը թարմացնող հաբերի, պոմադկայի, սպիտակ շոկոլադի արտադրություն- մաստակի արտադրություն- շաքարած մրգերի, ընկույզների, ցուկատների (մրգերից, կեղևից, այլ մասերից) արտադրություն- մարմելադի և պաստեղների արտադրությունԲացառվում է`- բուսաշաքարի (սախարոզի) արտադրությունը, տես 10.81
10.83 Սուրճի և թեյի մշակում
10.83.0 Սուրճի և թեյի մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- սրճահատիկների բովում, կոֆեինի անջատում- սրճամթերքի` աղացած կամ լուծվող սուրճի, լուծամզուքների և խտանյութերի արտադրություն- սուրճի փոխարինիչների արտադրություն- թեյի և մատեի խառնուրդների արտադրություն- թեյի կամ մատեի հիմքով լուծամզուքների և խտանյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- խոտաթուրմերի` անանուխի, դաղձի, երիցուկի և այլն արտադրությունԲացառվում է`- ինուլինի արտադրությունը, տես 10.62.0

— ոգելից խմիչքների, գարեջրի, գինու և ոչ ոգելից խմիչքների արտադրությունը, տես հատված 11

— դեղագործական օգտագործման համար բուսաբանական արտադրանքի մշակումը, տես 21.20

10.84 Համեմունքների արտադրություն
10.84.1 Համեմունքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- համեմունքների և սոուսների արտադրություն` մայոնեզի, մանանեխի ալյուրի, պատրաստի մանանեխի և այլնի- քացախի արտադրությունԲացառվում է`- համեմունքային մշակաբույսերի աճեցումը, տես 01.28
10.84.2 Աղի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- աղի մանրացում, մաղում, մաքրում, զտում- կերակրի աղի, այդ թվում` յոդացված աղը, արտադրություն
10.85 Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն
10.85.0 Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է պատրաստի կերակրատեսակների (մշակված, համեմված, եփված) արտադրությունը: Նման կերակրատեսակները պարունակում են առնվազն երկու բաղադրիչ, մշակված և փաթեթավորված են երկար պահպանման նպատակով (սառեցրած, պահածոյացված, վակուումային փաթեթավորմամբ), սովորաբար պիտակավորված առևտրի համար:Այս ենթադասը ներառում է`- մսից, այդ թվում` ընտանի թռչնամսից, պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն- ձկնեղենից պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տապակած կարտոֆիլով ձուկը- բանջարեղենից պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն- սառեցրաց կամ այլ ձևով պահպանված պատրաստի պիցցայի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ազգային և տեղական  կերակրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`

— մեկ բաղադրիչ պարունակող կամ թարմ սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10 հատվածը

— արագ փչացող պատրաստի սննդի արտադրությունը, տես 10.89

— պատրաստի կերակրատեսակների մանրածախ առևտուրը մասնագիտացված խանութներում, տես 47.11, 47.29

— պատրաստի կերակրատեսակների մեծածախ առևտուրը, տես 46.38

— տեղում սպառման համար, օրինակ` հանրային սննդի կետերում, կերակրատեսակների արտադրությունը, տես 56.29

10.86 Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրությունԱյս դասը ներառում է յուրահատուկ սննդի արտադրությունը:
10.86.1 Մանկական սննդի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- նորածինների համար խառնուրդների արտադրություն- մանկական հավելասննդի, այդ թվում` կաթի, արտադրություն- մանկական սննդամթերքի արտադրություն
10.86.9 Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) այլ սննդի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մարմնի նորմալ քաշը պահպանելու համար ցածր կալորիականությամբ մթերքի արտադրություն- բուժական նպատակով սննդակարգային (դիետիկ) մթերքի արտադրություն- նատրիումի ցածր պարունակությամբ մթերքի, ներառյալ նատրիումի ցածր կամ առանց նատրիումի պարունակության սննդակարգային (դիետիկ) աղերը, արտադրությունը- սնձան չպարունակող սննդամթերքի արտադրություն- ծանր, ֆիզիկական ուժ պահանջող աշխատանքներում զբաղված մարդկանց, ինչպես նաև մարզիկների համար սննդի արտադրություն- շաքարախտով տառապող հիվանդների համար սննդամթերքի արտադրություն
10.89 Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
10.89.1 Արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրություն
10.89.2 Խմորիչների արտադրություն
10.89.9 Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- ապուրների և արգանակների (բրիկետների, խորանարդիկների տեսքով) արտադրություն- արագ փչացող պատրաստի սննդամթերքի արտադրություն` սանդվիչների (բուտերբրոդների), թարմ հում պիցցայի և այլ- սննդային հավելումների և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից- արհեստական խտանյութերի արտադրություն- կաթի և պանրի փոխարինիչների արտադրություն- ձվամթերքի` առանց կճեպի ձվի, փոշու, ալբումինի և համանման մթերքի արտադրությունԲացառվում է`

— մրգից կամ բանջարեղենից շուտ փչացող պատրաստի սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10.39

— սառեցրած պիցցայի արտադրությունը, տես 10.85

— ոգելից խմիչքների, գարեջրի, գինու և ոչ ոգելից խմիչքների արտադրությունը, տես հատված 11

10.9 Պատրաստի անասնակերի արտադրություն
10.91 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն
10.91.0 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պատրաստի կերերի, ներառյալ խտացրած անասնակերի և կերային հավելումների արտադրությունը գյուղատնտեսական կենդանիների համար- չխառնած կերերի պատրաստում գյուղատնտեսական կենդանիների համարԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- կենդանիների սպանդի արդյունքում ստացված մնացուկների մշակում անասնակեր արտադրելու համարԲացառվում է`- անասնակերի արտադրությունում օգտագործվող ձկներից և այլ ջրային կենդանիներից ոչ սննդային ալյուրի, փոշու արտադրությունը, տես 10.20- յուղերի արտադրության համար բամբակի աղվամազի, քուսպի և այլ մնացուկների մշակումը, տես 10.41- գործունեության արդյունքում կողմնակի մթերքի ստացումը, որը առանց հատուկ մշակման կարող է օգտագործվել որպես անասնակեր, օրինակ` յուղատու սերմերի մշակման արդյունքում (տես 10.41) կամ ալրաղաց արդյունաբերությունում (տես 10.61) ստացված կողմնակի մթերքը
10.92 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն
10.92.0 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պատրաստի կերերի արտադրություն տնային կենդանիների (շների, կատուների, թռչունների, ձկների և այլն) համարԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- սպանդի արդյունքում ստացված մնացուկների մշակում անասնակեր արտադրելու համարԲացառվում է`- անասնակերի արտադրությունում օգտագործվող ձկներից և այլ ջրային կենդանիներից ոչ սննդային ալյուրի, փոշու արտադրությունը, տես 10.20- յուղերի արտադրության համար բամբակի աղվամազի, քուսպի և այլ մնացուկների մշակումը, տես 10.41- գործունեության արդյունքում կողմնակի մթերքի ստացումը, որն առանց հատուկ մշակման կարող է օգտագործվել որպես անասնակեր, օրինակ` կողմնակի մթերքը ստացված յուղատու սերմերի մշակման արդյունքում (տես 10.41) կամ ալրաղաց արդյունաբերությունում (տես 10.61)
11 Խմիչքների արտադրությունԱյս հատվածը ներառում է ոչ ալկոհոլային խմիչքների, հանքային ջրերի, խմորման եղանակով ստացված խմիչքների, գարեջրի, գինիների, թորած ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն:Բացառվում է`- մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրությունը, տես 10.32- կաթի հիմքով խմիչքների արտադրությունը, տես 10.51- սուրճի, թեյի և դրանց փոխարինիչների արտադրություն, տես 10.83
11.0 Խմիչքների արտադրություն
11.01 Ալկոհոլային խմիչքների թորում, բազմաթորում և խառնում
11.01.1 Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնումԱյս ենթադասը ներառում է`- թորած ալկոհոլային խմիչքների` օղու, լիկյորի, վիսկիի, ջինի արտադրություն- թորած ալկոհոլային և այլ խմիչքների խառնումով ստացված սպիրտային խմիչքների արտադրություն- թորած սպիրտների (բացի կոնյակի սպիրտներից) տեսակախառնում (կուպաժ)- էթիլային սպիրտի (բացառությամբ սինթետիկ և խմորման նյութերից ստացված սպիրտը) արտադրությունԲացառվում է`- չթորած ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունը, տես 11.02 — 11.06- սինթետիկ էթիլային սպիրտի արտադրությունը, տես 20.14.2- խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրությունը, տես 20.14.9- մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0- շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 82.92.0
11.01.2 Կոնյակի (բրենդիի) արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թորած ալկոհոլային խմիչքների` կոնյակի, բրենդիի արտադրություն- թորած կոնյակի սպիրտների տեսակախառնում (կուպաժ)
11.02 Խաղողի գինու արտադրություն
11.02.0 Խաղողի գինու արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գինու արտադրություն- փրփրուն գինու արտադրություն- խաղողի քաղցուից գինու արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- գինու տեսակախառնում, զտում և շշալցում- թույլ ալկոհոլային կամ ոչ ալկոհոլային գինու արտադրությունԲացառվում է`- մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0- շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, մատուցված վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 82.92.0
11.03 Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն
11.03.0 Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խմորման ենթարկված, չթորած ալկոհոլային խմիչքների` խնձորի, տանձի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ալկոհոլ պարունակող մեղրային և խառը պտղային խմիչքների արտադրությունԲացառվում է`- մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0 և վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցված ծառայությունները, տես 82.92.0
11.04 Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն
11.04.0 Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- վերմուտների և նման բուրավետացված գինիների արտադրությունԲացառվում է`- մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0, կամ մատուցված վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 82.92.0
11.05 Գարեջրի արտադրություն
11.05.0 Գարեջրի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ածիկային ալկոհոլային խմիչքների` գարեջրի, թունդ սև և այլ տեսակի գարեջրի (էլ, պորտեր և այլն) արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թույլ ալկոհոլային կամ ոչ ալկոհոլային գարեջրի արտադրություն
11.06 Ածիկի արտադրություն
11.06.0 Ածիկի արտադրություն
11.07 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն. հանքային և շշալցված այլ ջրերի արտադրություն
11.07.1 Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրությունԲացառվում է`- սառույցի արտադրությունը, տես 35.30.0
11.07.2 Բուրավետացրած կամ  քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ոչ ալկոհոլային խմիչքների` բուրավետացրած կամ  քաղցրացրած ջրերի (լիմոնադ, օրանժադ, կոլա, մրգային խմիչքներ, տոնիկ, այլ շշալցված խմիչքներ) արտադրությունԲացառվում է`- մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրությունը, տես 10.32- կաթի հիմքով խմիչքների արտադրությունը, տես 10.51- սուրճի, թեյի և մատեի արտադրությունը, տես 10.83- ալկոհոլային հիմքով խմիչքների արտադրությունը, տես 11.01, 11.02.0, 11.03.0, 11.04.0, 11.05.0- ոչ ալկոհոլային գինու արտադրությունը, տես 11.02.0- ոչ ալկոհոլային գարեջրի արտադրությունը, տես 11.05.0- մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0, և վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցված ծառայությունները, տես 82.92.0
12 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն Այս հատվածը ներառում է ծխախոտային հումքի մշակման արդյունքում վերջնական սպառման համար պատրաստի ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը:
12.0 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
12.00 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
12.00.1 Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա)Այս ենթադասը ներառում է`- ծխախոտային արտադրատեսակների և ծխախոտի փոխարինիչների` սիգարետների, սիգարների, ծխագլանակների, ծխամորճի ծխախոտի, ծամելու ծխախոտի, քթախոտի արտադրություն- ՙհամասեռված՚ կամ ՙվերականգնված՚ ծխախոտի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ծխախոտի վերաչորացում, ծխախոտային արտադրանքի թափոնների վերամշակումԲացառվում է`- ծխախոտի աճեցումը և նախնական մշակումը, տես 01.15.0 և 01.63.0
12.00.2 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- սիգարետների, սիգարների, ծխագլանակների, ծխամորճի ծխախոտի, ծամելու ծխախոտի, քթախոտի և այլ ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
13 Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն       Այս հատվածը ներառում է մանածագործական թելքի նախապատրաստումը և մանումը, գործումը, մանածագործվածքի և հագուստի վերջնամշակումը, պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների (սեղանի սպիտակեղենի, ծածկոցների, գորգերի, ճոպանային արտադրատեսակների և այլն), բացի հագուստից, արտադրությունը:Բնական թելքի ստացման համար բույսերի աճեցումը դասակարգվում է 01 հատվածում, սինթետիկ թելքի ստացումը, որպես քիմիական գործընթաց դասակարգվում է 20.60 դասում:Պատրաստի հագուստի արտադրությունը դասակարգվում է 14 հատվածում:
13.1 Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10 Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանումԱյս դասը ներառում է մանածագործական թելքի ստացման և մանման նախապատրաստական գործողություններ: Մանածագործական թելքը կարող է ստացվել տարբեր հումքից` մետաքսից, բրդից, կենդանական, բուսական ծագման կամ արհեստական այլ նյութերից:Այս դասը ներառում է`- մանածագործական թելքի նախապատրաստման գործողություններ` մետաքսի կորզանում, լվացում և ոլորում, բրդի (գեղմի) ճարպազերծում, կարբոնացում և ներկում, կենդանական, բուսական ծագման և արհեստական թելքի սանդերքագզում և սանրագզում- առևտրի կամ ջուլհակային, մանածագործական արտադրությունում օգտագործման համար մանվածքի արտադրություն` վուշի քրքրում, սինթետիկ կամ արհեստական թելքի նյութակազմում, ոլորում, ծալում, դարսում և ընկղմում- տարբեր մանածագործական նյութերից կարի թելի արտադրությունԱյս դասը ներառում է նաև`- թղթե մանվածքի արտադրությունԲացառվում է`- կենդանական, բուսական ծագման հումքի նախնական մշակումը, որն իրականացվում է գյուղատնտեսական աշխատանքներին զուգահեռ, տես 01 հատվածը- թելքատու մշակաբույսերի (բամբակի, վուշի, ջութի, կենաֆի և այլ) կակղեցումը (թրջումը), տես 01.16.0

— բամբակի թելքազատումը, տես 01.63.0

— սինթետիկ և արհեստական թելքի, սինթետիկ կամ արհեստական թելքից քուղերի, միամանվածքի, ներառյալ բարձր ամրության և գորգերի համար մանվածքը, արտադրությունը, տես 20.60

— ապակեթելքի արտադրությունը, տես 23.14

13.10.1 Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.2 Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.3 Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.4 Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում
13.10.5 Կարի թելի արտադրություն
13.10.9 Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում
13.2 Մանածագործվածքի արտադրություն
13.20 Մանածագործվածքի արտադրությունԱյս դասը ներառում է`- լայն գործվածքի արտադրություն բամբակատիպ, բրդատիպ, նուրբ բրդի, մետաքսատիպ, ներառյալ արհեստական, սինթետիկ, այդ թվում` պոլիպրոպիլենային թելքից կամ խառը մանվածքից- այլ լայն գործվածքի արտադրություն վուշից, չինական եղինջից, կանեփից, ջուտից, քրծենուց և համանման թելքիցԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թավաթելի, խավավոր գործվածքի, այդ թվում` խավավոր սրբիչների համար, թանզիֆի (մարլյայի)  արտադրություն- ապակեթելքից գործվածքի արտադրություն- պոլիպրոպիլենային թելքից գործվածքի արտադրություն- մորթուն նմանակող մազախավավոր գործվածքի արտադրությունԲացառվում է`- տրիկոտաժե և գործած (հյուսած) արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 13.91

— հատակի մանածագործական ծածկերի արտադրությունը, տես 13.93

— նեղ գործվածքների արտադրությունը, տես 13.96

— ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և թաղիքի արտադրությունը, տես 13.99

13.20.1 Բամբակե գործվածքի արտադրություն
13.20.2 Բրդե գործվածքի արտադրություն
13.20.3 Մետաքսե գործվածքի արտադրություն
13.20.4 Վուշե գործվածքի արտադրություն
13.20.9 Այլ գործվածքի արտադրություն
13.3 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
13.30 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
13.30.0 Մանածագործվածքի վերջնամշակումԱյս ենթադասը ներառում է մանածագործվածքի և հագուստի վերջնամշակումը` սպիտակեցում, ներկում, դաջում և համանման գործողությունները:Այս ենթադասը ներառում է`- մանածագործական թելքի, մանվածքի, գործվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների, ներառյալ հագուստը, սպիտակեցում և ներկում- մանածագործվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների, ներառյալ հագուստը, վերջնամշակում, չորացում, շոգեմշակում, խտացում, նորոգում, ալկալացում (մերսերում)Այս ենթադասը ներառում է նաև`- ջինսերի գունաթափում- մանածագործվածքի մետաղապատում- հագուստի ջրակայունացում, եզրակարում, ռետինապատում կամ տոգորում- նախշակաղապարային դաջում, դրվագումԲացառվում է`

— մանածագործական հիմքով ռետինատոգորված, պատված կամ մակաշերտված ծածկերի արտադրությունը, որտեղ հիմնական բաղադրամասը ռետինն է, տես 22.19

13.9 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն Այս խումբը ներառում է պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների` գորգերի, ծածկոցների, նեղ գործվածքների, գեղազարդային մանածագործվածքի և համանման այլ արտադրատեսակների, բացառությամբ հագուստը, արտադրություն:
13.91 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
13.91.0 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքիԱյս ենթադասը ներառում է`- խավավոր, մազախավավոր, ցանցաձև, պատուհանների վարագույրների համար շղարշե (Ռաշել և համանման մեքենաներով գործած) և այլ տրիկոտաժե գործվածքների արտադրություն և մշակումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- արհեստական մորթու արտադրությունԲացառվում է`- Ռաշել և համանման տեսակի մեքենաներով գործած ժանյակների արտադրությունը, տես 13.49- տրիկոտաժե կամ հյուսած հագուստի արտադրությունը, տես 14.39
13.92 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
13.92.0 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստիցԱյս ենթադասը ներառում է`- ցանկացած մանածագործական նյութից, ներառյալ տրիկոտաժե կամ գործած (հյուսած) գործվածքները, պատրաստի արտադրատեսակների` վերմակների, ճամփորդական ծածկոցաշալերի (պլեդների), անկողնային սպիտակեղենի, սեղանի, արդասենյակի, խոհանոցի սպիտակեղենի, մգդակած վերմակների, փետրավերմակներ, բարձերի, պուֆերի, ննջապարկերի արտադրություն- կահավորման համար պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների` վարագույրների, անկողնու ծածկոցների, կահույքի կամ մեքենաների ծածկաշապիկների արտադրություն- արևակալների, անջրանցիկ, բրեզենտե ծածկերի, վրանների, ննջապարկերի, քեմպինգի համար պարագաների, առագաստների, արևապաշտպան շերտավարագույրների, ավտոմեքենաների կամ կահույքի համար լայն ծածկոցների արտադրություն- դրոշների, դրոշակների, պատվո դրոշների արտադրություն- սպասքի լվացման կամ փոշու հեռացման լաթերի և համանման առարկաների արտադրություն- փրկաբաճկոնների, առագաստների, պարաշյուտների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- էլեկտրավերմակների մանածագործական մասերի արտադրություն- ձեռագործ որմնագորգ (գոբելեն) նմանակող գործվածքի արտադրությունԲացառվում է`

— տեխնիկական նպատակների համար մանածագործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 13.96

13.93 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.93.0 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հատակի համար մանածագործական ծածկերի` գորգերի, ուղեգորգերի, գորգիկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- հատակի համար ասեղնաթափանցակար հաստոցներով պատրաստված կամ թաղիքե ծածկերի արտադրությունԲացառվում է`- հյուսածո նյութերից ուղելաթերի արտադրությունը, տես 16.29- խցանակեղևից հատակածածկերի արտադրությունը, տես 16.29- լինօլեումի կամ այլ պինդ հատակածածկերի արտադրությունը, տես 22.23.0
13.94 Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն
13.94.0 Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մանածագործական թելքից կամ ժապավեններից պարանների, ճոպանների, առասանի, մալուխների արտադրություն, տոգորված կամ չտոգորված, պատված կամ չպատված, պաշտպանված կամ չպաշտպանված ռետինե կամ պլաստմասսայե թաղանթով- հանգուցավոր պարանների, ճոպանների կամ ցանցերի արտադրություն- ձկնորսական, նավերում օգտագործվող պահպանական ցանցերի, բեռնափոխադրման և բեռնաթափման համար օգտագործվող հարվածամեղմիչների, հանգուցավոր, մետաղական օղակներով պարանների, ճոպանների կամ մալուխների արտադրությունԲացառվում է`- մազերի համար ցանցերի արտադրությունը, տես 14.19.9- մետաղալարե ճոպանների արտադրությունը, տես 25.93- սպորտային խաղերի համար ցանցերի արտադրությունը, տես 32.30
13.95 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստիցԱյս դասը ներառում է 13 կամ 14 հատվածներում չընդգրկված մանածագործվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների արտադրությունը:
13.95.0 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
13.96 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
13.96.0 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- նեղ գործված գործվածքների արտադրություն, ներառյալ անմիջնաթել հյուսվածքի հիմքով, միացված սոսնձանյութով գործվածքները- պլաստմասսայով տոգորված, պատված, մակաշերտված կամ պլաստմասսայե միջնաշերտով գործվածքների արտադրություն- մետաղատոգորված մանվածքի և տրեզի (մետաղազօծ) թելի, ռետինե թելի և մանածագործական նյութերով պատված կորդի, ռետինե կամ պլաստմասսայե թաղանթով պատված, տոգորված ժապավենների արտադրություն- բարձր ամրության արհեստական մանվածքից դողերի կորդի արտադրություն- մանածագործական տարբեր արտադրատեսակների` մանածագործական պատրույգների,  հրշեջ ճկափողերի, շարժահաղորդիչների և փոխակրիչների ժապավենների և հաղորդափոկերի (մետաղով կամ այլ նյութով ամրանավորված կամ չամրանավորված), մաղելու և քամելու համար գործվածքների արտադրություն- ավտոմեքենաների ներքին մանածագործական հարմարանքների արտադրությունԲացառվում է`- շարժահաղորդիչների և փոխակրիչների համար հիմնականում ռետինե բաղադրամասով (մանածագործական հիմքով և ռետինով տոգորված, պատված կամ մակաշերտված) ժապավենների և հաղորդափոկերի արտադրությունը, տես 22.19- ամրանավորման նպատակով մանածագործական նյութերով համակցված փրփրառետինե կամ պլաստմասսայե ժապավենների և շերտերի արտադրությունը, տես 22.19, 22.21- մետաղալարե գործվածքների արտադրությունը, տես 25.93
13.99 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
13.99.0  Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- պիտակների, խորհրդանշանների և այլնի արտադրություն- մանածագործական գեղազարդ պարագաների` երիզակների, ծոպիկների, փնջիկների և այլնի արտադրություն- նրբաթաղիքի արտադրություն- շղարշե, ժանյակե և այլ ցանցկեն արտադրատեսակների` վերջնամշակման բանվածքների, շքերիզների, ժանյակե ժապավենների արտադրություն- օսլայված, սոսնձանյութով կամ խեժով պատված այլ համանման խտացված գործվածքների արտադրություն- տարբեր մանածագործական արտադրատեսակների` մանածագործական պատրույգների, գազաշիկացման ցանցերի և փողակավոր  գազացանցերի արտադրություն- քաթանե կալկայի, նկարչության համար ներկաստառած քաթանների արտադրություն- ճնշազգայուն մանածագործական ժապավենների արտադրություն- մանածագործական կոշկաքուղերի արտադրություն- դիմափոշու խավափնջիկների արտադրություն 

Բացառվում է`

— հատակի համար ասեղնաթափանցակար հաստոցներով պատրաստված կամ թաղիքե ծածկերի արտադրությունը, տես 13.93

— մանածագործական նյութերից բամբակի և բամբակե արտադրատեսակների` սանիտարական անձեռոցիկների, տամպոնների և այլն արտադրությունը, տես 17.22

14 Հագուստի արտադրություն Այս հատվածը ներառում է տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար տարբեր նյութերից (կաշվից, գործվածքից), տրիկոտաժե կամ շյուղերով գործած, պատրաստի կամ պատվերով կարված վերնազգեստի, ներքնազգեստի, աշխատանքային և այլ հագուստի, ինչպես նաև հագուստի պարագաների արտադրությունը: Տարբերակում չի դրվում մեծահասակների և երեխաների, սերիական և ինքնօրինակ հագուստի միջև: 14 հատվածը ներառում է նաև մորթուց հագուստի և արտադրատեսակների արտադրությունը:
14.1 Հագուստի արտադրություն, բացի մորթե հագուստիցԱյս խումբը ներառում է տարբեր ձևերով մշակված` պատված, տոգորված կամ ռետինապատված նյութերից հագուստի արտադրությունը:
14.11 Կաշվե հագուստի արտադրություն
14.11.0 Կաշվե հագուստի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կաշվից կամ բաղադրանյութային կաշվից հագուստի, ներառյալ աշխատանքային ու մասնագիտական հագուստը, արտադրություն- մասնագիտական հագուստի կաշվե պատկանելիքների, օրինակ` կաշվե գոգնոցների, արտադրությունԲացառվում է`- մորթե հագուստի արտադրությունը, տես 14.20.0- սպորտային կաշվե ձեռնոցների և սպորտային կաշվե գլխարկների արտադրությունը, տես 32.30.0- հրակայուն և պաշտպանական արտահագուստի արտադրությունը, տես 32.99.0
14.12 Արտահագուստի արտադրություն
14.12.0 Արտահագուստի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է արտադրական և մասնագիտական հագուստի` խալաթների, գոգնոցների, կոմբինեզոնների, տաբատների, բաճկոնների և համանման արտահագուստի արտադրությունը:Բացառվում է`- կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20- հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99- հագուստի նորոգումը, տես 95.29
14.13 Վերնազգեստի արտադրությունԱյս դասը ներառում է տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար գործվածքից, տրիկոտաժից, գործած (հյուսած), ոչ գործվածքային և այլ նյութերից վերարկուների, կոստյումների, ժակետների, տաբատների, շրջազգեստների և այլ վերնազգեստի արտադրությունը:Այս դասը ներառում է նաև`- հագուստի պարագաների և մասերի արտադրությունԲացառվում է`- մորթե հագուստի արտադրությունը (բացի գլխարկներից), տես 14.20.0- ռետինից կամ պլաստմասսայից սոսնձված (չկարված) հագուստի արտադրությունը, տես 22.19, 22.29- հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99.0- հագուստի նորոգումը, տես 95.29
14.13.1 Վերնազգեստի արտադրությունԲացառվում է`- վերնազգեստի անհատական կարումը, տես 14.13.2
14.13.2 Վերնազգեստի անհատական կարում
14.14 Ներքնազգեստի արտադրություն
14.14.0 Ներքնազգեստի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար գործվածքից, տրիկոտաժից, գործած (հյուսած), ժանյակե և այլ նյութերից հագնելու սպիտակեղենի` վերնաշապիկների, շապիկների, մայկաների, ֆուֆայկաների, կիսավարտիքների, վարտիքների, գիշերաշապիկների, ննջազգեստների, պենյուարների, կրծկալների, իրանակալների, սեղմիրանների արտադրությունԲացառվում է`- հագուստի նորոգումը, տես 95.29
14.19 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
14.19.1 Գլխարկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գլխարկների և կեպիների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- մորթե գլխարկների արտադրություն- նշված արտադրատեսակների բաղադրամասերի արտադրությունԲացառվում է`- սպորտային գլխարկների արտադրությունը, տես 32.30.0- պաշտպանական գլխարկների (բացի սպորտային գլխարկներից) արտադրությունը, տես 32.99- հագուստի նորոգումը, տես 95.29
14.19.2 Նորածինների համար հագուստի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- նորածինների համար հագուստի արտադրություն
14.19.3 Սպորտային հագուստի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դահուկային կոստյումների, լողազգեստների և համանման հագուստի արտադրություն- նշված արտադրատեսակների բաղադրամասերի արտադրությունԲացառվում է`- հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99- հագուստի նորոգումը, տես 95.29
14.19.9 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- գլխաշորերի, մազերի համար ցանցերի արտադրություն- հագուստի այլ պարագաների` ձեռնոցների, գոտիների, շալերի, փողկապների, արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- մորթե գլխաշորերի արտադրություն- մանածագործական նյութերից կոշիկի երեսի արտադրություն- նշված արտադրատեսակների բաղադրամասերի արտադրությունԲացառվում է`- հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99.0- հագուստի նորոգումը, տես 95.29
14.2 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
14.20 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
14.20.0 Մորթե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մորթե արտադրատեսակների` հագուստի և պարագաների (մուշտակների, կիսամուշտակների, օձիքների և այլն) արտադրություն- համակցված մորթիների  (շերտաձև, պաստառաձև, ժապավենաձև) և այլն- այլ մորթե արտադրատեսակների` հատակի ծածկերի, ծածկոցաշալերի, անլիցք բարձերի, արդյունաբերական փայլեցնող կտորների արտադրությունԲացառվում է`- հումամշակ կաշվի արտադրություն, տես 01.4, 01.70- սպանդանոցներում կաշվի և մորթու, այդ թվում` գզգզած բրդի, արտադրությունը, տես 10.11- մորթուն նմանակող մազախավավոր գործվածքի, տրիկոտաժի արտադրությունը, տես 13.20, 13.41- մորթե գլխարկների արտադրությունը, տես 14.19.1- մորթե գլխաշորերի արտադրությունը, տես 14.19.9- մորթու մշակումը և ներկումը, տես 15.11.1, 15.11.2

— մորթե դրվագներով կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20.0

14.3 Տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
14.31 Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն
14.31.0 Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տրիկոտաժե գուլպեղենի` գուլպաների, կիսագուլպաների, զուգագուլպաների արտադրություն
14.39 Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
14.39.0 Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տրիկոտաժե և գործած (հյուսած) պատրաստի հագուստի` պուլովերների, ջեմպերների, բաճկոնների և պատրաստման ընթացքում որոշակի ձև տրված համանման այլ արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- տրիկոտաժե և գործած (հյուսած) գործվածքների արտադրությունը, տես 13.91- տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրությունը, տես 14.31
15 Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն Այս հատվածը ներառում է մորթու մշակումը, դաբաղման, աղով տոգորման եղանակով կաշվի մշակումը և վերջնական սպառման համար կաշվե արտադրատեսակների արտադրությունը: Այս հատվածում ներառվում է նաև արհեստական ու բաղադրանյութային կաշվից և այլ նյութերից ռետինե կոշիկի, մանածագործական նյութերից ճամպրուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը: Արհեստական կաշվից արտադրատեսակների արտադրությունը դասակարգվում է այս հատվածում, քանի որ կիրառվում են բնական կաշվից արտադրատեսակների պատրաստման նույն տեխնոլոգիաները և հաճախ նույն կազմակերպության կողմից:
15.1 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, ճամպրուկների, պայուսակների և թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն, մորթու վերջնամշակում և ներկում
15.11 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, մորթու վերջնամշակում և ներկում
15.11.1 Մորթու վերջնամշակում և ներկումԱյս ենթադասը ներառում է`- մորթիների և մազածածկույթով կաշվի կեռաքարշում, մշակում, դաբաղում, խուզում, փետում և ներկումԲացառվում է`- կաշվի և մորթու ստացումը ագարակներում, տես 01.4- մորթիների և կաշվի ստացումը սպանդանոցներում, տես 10.11- ոչ բնական կաշվի հիմքով մորթու նմանակումների արտադրությունը, տես 22.19, 22.29
15.11.2 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կաշվի դաբաղում, ներկում և վերջնամշակում- թավշակաշվի, լաքապատ կամ մետաղապատ կաշվի արտադրություն- բաղադրանյութային կաշվի արտադրությունԲացառվում է`- կաշվի և մորթու ստացումը ագարակներում, տես 01.4- մորթիների և կաշվի ստացումը սպանդանոցներում, տես 10.11- կաշվե հագուստի արտադրությունը, տես 14.11
15.12 Ճամպրուկների, պայուսակների, թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն
15.12.1 Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ճամպրուկների, պայուսակների արտադրություն կաշվից, բաղադրանյութային կաշվից և այլ նյութերից (պլաստմասսայից, մանածագործական նյութերից, ռետինացված մանրաթելից կամ ստվարաթղթից), երբ կիրառվում են կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիաները
15.12.2 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թամբերի, սանձերի և լծասարքային այլ մասերի արտադրություն
15.12.9 Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գոտիների, կաշվե գալանտերեայի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն` կաշվից, բաղադրանյութային կաշվից և այլ նյութերից (պլաստմասսայից, մանածագործական նյութերից, ռետինացված մանրաթելից կամ ստվարաթղթից), երբ կիրառվում են կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիաները- ժամացույցների համար ոչ մետաղական փոկերի (գործվածքից, կաշվից, պլաստմասսայից)  արտադրություն- կաշվից կամ բաղադրանյութային կաշվից տարբեր արտադրատեսակների` շարժափոկերի, փաթեթանյութերի և այլնի արտադրություն- կաշվե կոշկաքուղերի արտադրություն- մտրակների արտադրությունԲացառվում է`- կաշվե հագուստի արտադրությունը, տես 14.11- կաշվե գլխարկների և ձեռնոցների արտադրությունը, տես 14.19.1, 14.19.9- կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20- հեծանվի թամբիկների արտադրությունը, տես 30.92

— ժամացույցների համար թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.12

— ժամացույցների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.13

— մասնագիտական օգտագործման պաշտպանական և այլ գոտիների արտադրությունը, տես 32.99

15.2 Կոշիկի արտադրություն
15.20 Կոշիկի արտադրություն
15.20.0 Կոշիկի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տարբեր նպատակների համար, տարբեր նյութերից կոշիկի արտադրություն, տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ, ներառյալ կաղապարումը (տես սույն դասի բացառությունները)- կոշիկի կաշվե մասերի` կոշկերեսի և կոշկերեսի մասերի, միջատակերի,  ներբանների, կրունկների և այլնի արտադրություն- զանգապանների և համանման պարագաների արտադրությունԲացառվում է`- մանածագործական նյութերից, ներբանին չամրացված կոշիկի արտադրությունը, տես 14.19- փայտից կոշիկի մասերի (օրինակ` կոշիկի փայտե կաղապարների, փայտե կրունկների) արտադրությունը, տես 16.29- ռետինե կոշիկի, երկարաճիտ ռետինե կոշիկի, ռետինե կաղապարների, ներբանների և համանման ռետինե մասերի արտադրությունը, տես 22.19- պլաստմասսայե կոշիկի մասերի արտադրությունը, տես 22.29- օրթոպեդիկ կոշիկի արտադրությունը, տես 32.50
16 Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքիցԱյս հատվածը ներառում է սղոցանյութերի, տախտակի, նրբատախտակի, միաշերտ նրբատախտակի, փայտե տարայի, հատակի փայտե ծածկերի, շինարարական հավաքովի փայտե կոնստրուկցիաների, հավաքովի փայտե շինությունների և համանման փայտե արտադրատեսակների արտադրությունը: Արտադրական գործընթացները ներառում են փայտանյութի սղոցման, ռանդման, տրամատման, մակաշերտման, հղկման, ծայրերով իրար կից հավաքման, խառատահաստոցով կամ այլ գործիքներով մշակման աշխատանքները` սկսած չմշակած անտառանյութի հատումից կարճ գերանների կամ սղոցանյութի սղոցումը, խառատահաստոցով շրջատաշումը, այլ գործիքներով մշակումը` որոշակի ձև ստանալու համար: Ռանդած և հղկված սղոցանյութից կամ մշակված անտառանյութից կարող են հավաքվել պատրաստի արտադրատեսակներ, օրինակ` փայտե արկղեր:Փայտանյութի մշակմամբ զբաղվող կազմակերպությունները, բացառությամբ սղոցարանները, խմբավորվում են ըստ արտադրվող արտադրատեսակների:Այս հատվածը չի ներառում կահույքի արտադրությունը (31.0), փայտե արտադրատեսակների ամրակապումը և տեղադրումը (43.32, 43.33, 43.39):
16.1 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
16.10 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
16.10.0 Բնափայտի սղոցում և ռանդումԱյս ենթադասը ներառում է`- բնափայտի սղոցում, ռանդում և մեխանիկական մշակում- գերանների երկայնակի և լայնակի հատում, կեղևում, փայտաշերտերի արտադրություն- երկաթգծի փայտակոճերի արտադրություն- հատակի ոչ հավաքովի փայտե ծածկերի արտադրություն- փայտաբրդի, բնափայտի թեփի, ալյուրի, տաշեղների, մնացուկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- բնափայտի չորացում- բնափայտի տոգորում, խածատում, պահածոյացնող և այլ քիմիական նյութերով մշակումԲացառվում է`

— անտառամթերումը, խոնավ բնափայտի արտադրությունը, տես 02.20

— ծլեպած միաշերտ նրբատախտակի, սալերի, պանելների արտադրությունը, տես 16.21

— տանիքի ծլեպի, գոնտի, բագետի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 16.23

— չմշակված վառելափայտի կամ մամլած բնափայտի արտադրությունը, տես 16.29

16.2 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների, ներառյալ հիմնական ձևերը և հավաքովի արտադրատեսակները, արտադրությունը:
16.21 Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն
16.21.0 Նրբատախտակի և պանելների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ծլեպած միաշերտ նրբատախտակի արտադրություն բազմաշերտ նրբատախտակի պատրաստման, նրբատախտակման կամ այլ նպատակների համար` հղկած, ներկած, պատված, տոգորված, ամրանավորված (թղթով կամ մանածագործական միջադիրով)  դրվագների տեսքով- սոսնձած, նրբատախտակած պանելների և համանման շերտավոր, թերթավոր, մակաշերտված պանելների արտադրություն բնափայտից- փայտատաշեղային և համանման այլ փայտե մնացուկներից սալերի արտադրություն- միջին խտության փայտաթելքային և համանման սալերի արտադրություն- մամլած բնափայտի արտադրություն- մակաշերտած սոսնձած բնափայտի, մակաշերտած միաշերտ նրբատախտակի արտադրություն
16.22 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն
16.22.0 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հատակի համար հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն` մանրահատակի, փայտասալիկների բլոկների, տախտակներից հավաքված պանելների  տեսքովԲացառվում է`- ոչ հավաքովի փայտե ծածկերի արտադրությունը, տես 16.10
16.23 Շինարարական փայտե  կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն
16.23.0 Շինարարական փայտե  կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեությունԱյս ենթադասը ներառում է`- շինարարությունում օգտագործվող փայտե արտադրատեսակների արտադրություն` հեծանների, ծպեղների, տանիքների համար կրող փայտե կառուցատարրերի (սոսնձած, մակաշերտած, մետաղական միացքներով), դռների, լուսամուտների, փակոցափեղկերի, փեղկերի (այդ թվում` սարքավորված մետաղական պարագաներով, օրինակ` ծխնիներով, փականքներով, բռնակներով), սանդուղքների, բազրիքների, երեսամշակման փայտե մասերի- բնափայտից կամ  հիմնականում բնափայտից հավաքովի շինությունների, այդ թվում` սաունաների, արտադրություն- շարժական կացարանների արտադրություն- հավաքովի շինությունների ներկառուցվող հատվածամասերի արտադրություն, բացի ինքնուրույն օգտագործվող հատվածամասերիցԲացառվում է`- խոհանոցային, հագուստի, գրքերի պահարանների կամ ինքնուրույն օգտագործվող շինության փայտե հատվածամասերի արտադրությունը, տես 31.01, 31.02, 31.09
16.24 Փայտե տարայի արտադրություն
16.24.0 Փայտե տարայի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- փայտե արկղերի, տուփերի, թմբուկների, փաթեթվածքի համար համանման փայտե տարայի արտադրություն- լաստանների, տակդիրների, բռնման-բեռնաթափման դյուրատար այլ փայտե հարթակների արտադրություն- տակառների, գուռերի, տակառիկների և տակառագործական այլ արտադրատեսակների արտադրություն- մալուխի փայտե թմբկագլանների արտադրությունԲացառվում է`- փայտե ճամպրուկների արտադրությունը, տես 15.12- հյուսկեն նյութերից արկղերի արտադրությունը, տես 16.29
16.29 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն
16.29.0 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- փայտե այլ տարբեր արտադրատեսակների, փայտե մասերի` բահերի,  սղոցների և համանման գործիքների, ինչպես նաև ցախավելների, խոզանակների համար հիմքերի և բռնակների, կոշիկի փայտե կաղապարների, երկարաձգիչների, հագուստի կախարանների, կախաթևիկների, տնային կահ-կարասիի փայտե պարագաների արտադրություն- ոսկերչական, դանակային իրերի համար պատյանների, զարդատուփերի, փայտե արձանիկների, խճանկարի սալերի (մարկետրի), ներդրվագումների և համանման գեղազարդ արտադրատեսակների արտադրություն- մանածագործական արտադրությունում օգտագործվող թելի կոճերի, մասրաների և շրջատաշած այլ փայտե արտադրատեսակների արտադրություն- բնական խցանակեղևի և խցանակեղևի մամլած փշրանքի մշակում- բնական և մամլած խցանակեղևից շերտերի, թերթերի, հատակածածկի արտադրություն- հյուսկեն նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների` գորգիկների, խսիրների, վարագույրների և այլնի արտադրություն- զամբյուղների և շիվահյուս այլ արտադրատեսակների արտադրություն- մամլած բնափայտից կամ համանման նյութերից կրակ վառելու ցուպիկների կամ հատիկների արտադրություն- նկարների և հայելիների շրջանակների արտադրություն- նկարչական կտավների համար նկարակալների արտադրություն- կոշիկի փայտե մասերի, օրինակ` կրունկների և այլնի, արտադրություն

— հովանոցների, ձեռնափայտերի համար բռնակների արտադրություն

— ծխամորճի մասերի արտադրություն

 

Բացառվում է`

— մանածագործական նյութերից հատակածածկերի և խսիրների արտադրությունը, տես 13.92

— ճամպրուկների, պայուսակների արտադրությունը, տես 15.12

— փայտե կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20

— լուցկիների արտադրությունը, տես 20.51

— ժամացույցների պատյանի արտադրությունը, տես 26.52

— ջուլհակահաստոցների մաս կազմող առձգիչների, մասրաների, հենքակոճերի արտադրությունը, տես 28.94

— կահույքի արտադրությունը, տես 31.0

— փայտե խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40

— ցախավելների և խոզանակների արտադրությունը, տես 32.91

— դագաղների արտադրությունը, տես 32.99

— խցանակեղևի փրկագոտիների արտադրությունը, տես 32.99

17 Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս հատվածը ներառում է թաղանթանյութի, թղթի և մշակված թղթից արտադրատեսակների արտադրությունը: Նշված արտադրատեսակների արտադրությունը խմբավորված է մեկ հատվածում, քանի որ արտադրական գործընթացը կազմում է միմյանց հետ ուղղահայաց հաջորդականությամբ կապված գործողությունները: Սովորաբար, մեկ արտադրական միավորն իրականացնում է սույն հատվածում ներառված մեկից ավելի գործունեության տեսակներ: Ըստ էության իրականացվում է երեք տեսակի գործունեություն:Թաղանթանյութի արտադրությունը ներառում է բնափայտի խյուսից թելքի մեխանիկական անջատումը կամ թղթաթափոնի տպագրական նյութերի հեռացումը, լուծումը և փոքր քանակությամբ ռեակտիվներով մշակումը` թելքերի միացությունը ամրապնդելու համար: Թղթի արտադրությունը ներառում է թաղանթանյութի թելքերի դարսումը մետաղացանցի վրա, պաստառի տեսքով: Թղթե արտադրատեսակները պատրաստվում են թղթից և այլ նյութերից, կիրառելով ձևավորման տարբեր եղանակները: Թղթե պաստառները կարող են լինել դրոշմանկարով կամ տպանկարով (օրինակ` պատի պաստառները կամ փաթեթավորման թուղթը), այն պայմանով, որ նման տպագրությունը` օժանդակ գործունեություն է:Մեծ խմբաքանակներով թաղանթանյութի, թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունը ներառվում է 17.1 խմբում, իսկ մշակման արդյունքում դրանցից տարբեր արտադրատեսակների արտադրությունը մանրամասնեցվում է դասի մակարդակով:
17.1 Թաղանթանյութի, թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
17.11 Թաղանթանյութի արտադրություն
17.11.0 Թաղանթանյութի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- սպիտակեցված, կիսասպիտակեցված, չսպիտակեցված թաղանթանյութի արտադրություն, մեխանիկական, քիմիական (լուծման կամ առանց լուծման), կիսաքիմիական եղանակներով- բամբակի աղվամազից թաղանթանյութի արտադրություն- թղթաթափոնի ներկի հեռացում և թղթաթափոնից թաղանթանյութի արտադրություն
17.12 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
17.12.0 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն` հետագա արդյունաբերական մշակման համարԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թղթի և ստվարաթղթի հետագա մշակում` կավճում, պատում, տոգորում- խորշոմավորած կամ ծալքավոր (ճմռթած) թղթի արտադրություն- մակաշերտած, մետաղաթաղանթով շերտադարսած բազմաշերտ թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն- ձեռքի աշխատանքի համար թղթի արտադրություն- լրագրաթղթի և այլ տպագրական ու գրելու թղթի արտադրություն- թաղանթանյութից և թաղանթանյութային թելքից փաթեթավորման նյութերի արտադրություն- պատճենաթղթի և մոմաթղթի արտադրություն, գլանափաթեթներով կամ մեծ թերթերի տեսքով 

Բացառվում է`

— ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունը, տես 17.21

— թաղանթանյութից, թղթից, ստվարաթղթից արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 17.22, 17.23, 17.24, 17.29

— պատված կամ տոգորված թղթի արտադրությունը, երբ հիմնական բաղադրամասը պատման կամ տոգորման նյութն է, դասակարգվում է պատման կամ տոգորման նյութի արտադրության դասում

— հղկաթղթի կամ հղկաստվարաթղթի արտադրությունը, տես 23.91

17.2 Թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.21 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն
17.21.0 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն- ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից  արկղերի և տուփերի`  ծալովի, ոչ ծալովի և համանման այլ արկղերի արտադրություն- կոշտ ստվարաթղթից արկղերի արտադրություն- թղթից և ստվարաթղթից այլ արկղերի արտադրություն- թղթե պարկերի և փաթեթների արտադրություն- գրացուցակային արկղերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- ծրարների արտադրությունը, տես 17.23.0- կաղապարած և մամլած թաղանթանյութից արտադրատեսակների, օրինակ` ձվի փաթեթավորման խորսխավոր տարան, արտադրությունը տես 17.29.0
17.22 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.22.0 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թղթից և թաղանթանյութային բամբակից թղթե արտադրատեսակների արտադրություն տնային տնտեսության, անձնական հիգիենայի համար` մաքրող անձեռոցիկների, թաշկինակների, սրբիչների, անձեռոցիկների, զուգարանի թղթի, սանիտարական սրբիչների, վիրախծուծների, մանուկների համար տակաշորերի, պնակների, բաժակների, սկուտեղների արտադրություն- թաղանթանյութային պաստառի և դրանից արտադրատեսակների` սանիտարական սրբիչների, վիրախծուծների և այլնի արտադրությունԲացառվում է`- թաղանթանյութից և թաղանթանյութային թելքից փաթեթավորման նյութերի արտադրությունը, տես 17.12
17.23 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն
17.23.0 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- օգտագործման համար պատրաստ գրելու և տպելու թղթի արտադրություն- օգտագործման համար պատրաստ համակարգիչների տպիչ սարքերում օգտագործվող թղթի արտադրություն- օգտագործման համար պատրաստ ՙինքնապատճենման՚ թղթի արտադրություն- օգտագործման համար պատրաստ պատճենահան մեքենաներում օգտագործվող տրաֆարետների և փոխադրաթղթի արտադրություն- օգտագործման համար պատրաստ սոսնձապատված կամ կպչուն թղթի արտադրություն- ծրարների և փոստային բացիկների արտադրություն- ուսուցման և առևտրային թղթակցության համար տարբեր արտադրատեսակների արտադրություն` ծոցատետրերի, կազմերի, այցեքարտերի, թղթապանակների, գրանցման և հաշվապահական հաշվառման գրքերի, նամակագրության համար քարտերի և այլ արտադրատեսակների, որտեղ տպված տեղեկատվությունը արտադրանքի համար հիմնական բնութագրիչ չի հանդիսանում- գործավարությունում օգտագործվող արկղիկների, փաթեթների, տարբեր տեսակի թղթերով փոստային հավաքակազմերի արտադրությունԲացառվում է`- տպագրությունը թղթի վրա, տես 18.1
17.24 Պաստառների արտադրություն
17.24.0 Պաստառների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թղթե պաստառների, ներառյալ վինիլային պատվածքով պաստառները, և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- պատի մանածագործական ծածկույթների արտադրությունԲացառվում է`- թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունը հետագա արդյունաբերական մշակման համար, տես 17.12- պատի պլաստմասսայե ծածկույթների արտադրությունը, տես 22.29
17.29 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն
17.29.0 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պիտակների արտադրություն- քամիչ թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն- թղթե և ստվարաթղթե թմբկագլանների, մասրաների, հենքակոճերի և այլնի արտադրություն- թաղանթանյութից խորսխավոր տարայի, ձվի և այլ մթերքի փաթեթավորման համար, կաղապարած և մամլած այլ արտադրատեսակների արտադրություն- յուրահատուկ (նորույթ հանդիսացող) թղթե արտադրատեսակների արտադրություն- ժակքարդի մեքենաներում օգտագործվող թղթե կամ ստվարաթղթե քարտերի արտադրությունԲացառվում է`- խաղաքարտերի արտադրությունը, տես 32.40- թղթից կամ ստվարաթղթից խաղերի և խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40
18 Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում Այս հատվածը ներառում է թերթերի, գրքերի, պարբերական հրատարակությունների, պաշտոնական ձևերի, բլանկների, շնորհավորական բացիկների, այլ առևտրային տպագրական արտադրանքի արտադրությունը և օժանդակ ծառայությունները` կազմարարարությունը, լուսաշարվածքը, լուսափորագրումը և այլ: Այս հատվածում ներառված օժանդակ գործունեությունը կազմում է տպագրական գործունեության բաղկացուցիչ մասը և այդ ծառայությունների արդյունքում ստեղծվող արտադրատեսակները (տպաձևը, կազմած գիրքը, համակարգչային պնակիտը կամ ֆայլը) հանդիսանում են տպագրական գործունեության անբաժան տարր:Տպագրության գործընթացներում կիրառվում են թիթեղից, էկրանից կամ համակարգչային ֆայլից պատկերների փոխադրման տարբեր մեթոդներ այս կամ այն տեսակի կրիչի վրա` թղթե, պլաստմասսայե, մետաղե, մանածագործական կամ բնափայտի: Առավել կիրառելի են թիթեղից կամ էկրանից պատկերների փոխադրումը կրիչների վրա հետևյալ եղանակներով` վիմագրություն, լուսափորագրություն, տրաֆարետային կամ ֆլեքսագրաֆիկական տպագրություն և այլն: Նոր, արագ զարգացող թվանշանային տպագրության արդիական տեխնոլոգիաներում պատկերների ստեղծման համար օգտագործվում են համակարգչային ֆայլերը և էլեկտրաստատիկական ու այլ տեսակի նոր սարքավորանքը (թվանշանային տպագրություն կամ անհպակավոր տպագրություն): Թեև տպագրական գործունեությունը և հրատարակությունը կարող են իրականացվել նույն միավորի կողմից (օրինակ` պարբերականների թողարկում), հետզհետե այս երկու տարբեր գործունեությունները հազվադեպ են իրականացվում նույն վայրում:Այս հատվածը ներառում է նաև գրառված կրիչների` խտասկավառակների, տեսագրությունների, ծրագրային ապահովման սկավառակների կամ մագնիսական ժապավենների, ձայնագրությունների և այլնի բազմացման ծառայությունները:Այս հատվածում բացառվում է հրատարակչական գործունեությունը (J բաժին):
18.1 Պոլիգրաֆիական գործունեություն և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում  Այս խումբը ներառում է տպագիր արտադրանքի` թերթերի, գրքերի, պարբերական հրատարակությունների, պաշտոնական ձևերի, բլանկների, շնորհավորական բացիկների, այլ նյութերի արտադրությունը և օժանդակ ծառայությունները` կազմարարարությունը, տպաձևերի պատրաստումը, տվյալների արտապատկերումը: Տպագրությունը իրականացվում է տարբեր մեթոդներով, օգտագործելով տարբեր նյութեր:
18.11 Թերթերի տպագրություն
18.11.0 Թերթերի տպագրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թերթերի և շաբաթական առնվազն չորս անգամ թողարկվող համանման այլ պարբերական հրատարակությունների տպագրությունԲացառվում է`- տպագիր նյութերի հրատարակությունը, տես 58.1- փաստաթղթերի լուսապատճենահանումը, տես 82.19.0
18.12 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն
18.12.0 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ամսագրերի և շաբաթական առնվազն չորս անգամ թողարկվող համանման այլ պարբերական հրատարակությունների տպագրություն- գրքերի, բրոշյուրների, երաժշտական  պարտիտուրաների, քարտեզների, ատլասների,  պլակատների, կատալոգների, ծանույցների, գովազդային այլ տպագրական նյութերի, փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի, չեկերի և այլ արժեթղթերի, տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության ՙինտելեկտուալ՚ քարտերի, ալբոմների, օրագրերի, օրացույցների, առևտրային այլ տպագիր նյութերի, անձնական գրասենյակային փաստաթղթերի տպագրություն` բարձր տպագրության, օֆսեթային տպագրության, խոր տպագրության, ֆլեքսագրաֆիկական, տրաֆարետային տպագրության, ցցուն տպագրության և այլ տպագրահաստոցների, բազմացնող մեքենաների, համակարգչային տպիչ սարքերի, ներառյալ արագ տպագրության  տպիչները, լուսապատճենահան և ջերմապատճենահան սարքավորանքի միջոցով- անմիջական տպագրություն մանածագործվածքի, պլաստմասսայի, ապակու, մետաղի, փայտի, խեցեղենի վրաՏպագրական նյութը սովորաբար պաշտպանված է լինում հեղինակային իրավունքով:Այս ենթադասը ներառում է նաև`- պիտակների տպագրություն` վիմագրության, խոր տպագրության, ֆլեքսագրաֆիկական և այլ եղանակներովԲացառվում է`- մետաքսե մանածագործվածքի կամ հագուստի վրա տրաֆարետային դրոշմատպումը, տես 13.30.0- ծոցատետրերի, կազմերի, այցեքարտերի, թղթապանակների և այլ գրասենյակային պիտույքների արտադրությունը, որտեղ տպված տեղեկատվությունը հիմնական բնութագրիչ չի հանդիսանում արտադրանքի համար, տես 17.23.0

— տպագիր նյութերի հրատարակությունը, տես 58.1

18.13 Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ
18.13.0 Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններԱյս ենթադասը ներառում է`- տպագրական շարում, լուսաշարում, տվյալների մուտքագրում, սկանավորում, էլեկտրոնային էջավորում, այդ թվում` թվանշանային եղանակով- տպագրական նյութերի էլեկտրոնային ֆայլերի ստեղծում (թղթի, մագնիսական սկավառակի վրա, ինտերնետում)- տպաձևերի պատրաստման ծառայություններ, ներառյալ տպվածքի պարամետրերի կարգավորումը և տպաձևերի նախապատրաստումը (բարձր և օֆսեթային տպագրության տպագրական մեքենաների համար)- գլանների նախապատրաստում` տպագրական թիթեղների (կլիշեների) պատրաստում և փորագրման համար գլանների խածատում- թվային տպագրության տեխնոլոգիայով ՙհամակարգչային տպաձևերի՚, ինչպես նաև լուսապոլիմերային տպաձևերի պատրաստում (տպաձևերի պատրաստման պոլիագրաֆիական տեխնոլոգիա, առանց միջանկյալ փուլերի)- ցցուն դրոշմատպման կամ տպագրության համար տպաձևերի և դրոշմերի պատրաստում- գեղարվեստական աշխատանքներ, օրինակ` վիմագրական քարերի և փայտագրական թիթեղների պատրաստում- տպագրական նյութերի ձևավորում` գլխամասի զարդապատկերների և տպագրական նյութերի ներկայացման հետ կապված այլ ձևերի մշակում, էսքիզների, ձևաչափերի, նախանմուշների և այլնի ստեղծում- փորձատպվածքների ստացումԲացառվում է`

— դիզայներական մասնագիտական ծառայությունները, տես 74.10

18.14 Կազմարարական գործ
18.14.0 Կազմարարական գործԱյս ենթադասը ներառում է`- գրքերի, բրոշյուրների, ամսագրերի, կատալոգների և այլնի կազմարարական և մշակման ծառայություններ` դարսում, կարում, բրոշյուրավորում, սոսնձում, համեմատում, եզրահատում, կազմում, ոսկով դրոշմատպում, կազմարարական պարույրների, այդ թվում` պլաստմասսայե  պարույրների ամրակցում- տպագրական նյութերի դրվագման այլ ծառայություններ` գունագեղ դրոշմատպում, ներառյալ ուռուցիկ գունագեղ դրոշմատպումը, անցքերի սորատում և գայլիկոնում, լաքապատում և մակաշերտում, Բրայլի տպատառերի պատճենում, ծալաթերթերի խմբում և ներսոսնձում, ծալակցում- էլեկտրոնային ֆայլերի վերջնական մշակում` համեմատում, ընտրում, միացում, գրաֆիկական մշակում- դրվագման այլ ծառայություններ
18.2 Գրառված կրիչների բազմացում
18.20 Գրառված կրիչների բազմացում
18.20.0 Գրառված կրիչների բազմացումԱյս ենթադասը ներառում է`- երաժշտական կամ այլ ձայնագրություններով բնօրինակներից (մատրիցներից) ձայնապնակների, խտասկավառակների, ձայներիզների բազմացում- կինոնկարների կամ այլ տեսագրությունների բնօրինակներից (մատրիցներից) պնակների, խտասկավառակների, տեսաերիզների բազմացում- ծրագրային ապահովման և տվյալների հիմնապահեստների բնօրինակների վերագրառում սկավառակների և մագնիսական ժապավենների վրաԲացառվում է`- տպագրական նյութերի բազմացումը, տես 18.11, 18.12- ծրագրային ապահովման հրատարակումը, տես 58.2- կինոֆիլմերի և տեսաֆիլմերի արտադրությունը և տարածումը կինոժապավեններով, թվանշանային սկավառակներով (DVD) կամ համանման կրիչներով, տես 59.11, 59.12, 59.13- կինոթատրոններում ցուցադրման համար տեսաժապավենների վերարտադրումը, տես 59.12- տեսա- և ձայնագրությունների բնօրինակների (մատրիցների) ստեղծումը, տես 59.20
19 Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն Այս հատվածը ներառում է անմշակ նավթի և ածխի վերամշակումը` օգտագործման համար նախատեսված արտադրանքի: Վերամշակման հիմնական գործընթացը` թորումն է, երբ ճեղքաթորման (կրեկինգի) և թորման արդյունքում անմշակ նավթը տարանջատվում է տարբեր մթերքների: Այս հատվածում ներառվում է նաև թորման արդյունքում առաջացած որոշակի մթերքի (կոքս, բութան, պրոպան, բենզին, կերոսին, վառելանավթ և այլն) արտադրությունը, ինչպես նաև դրանց մշակման ծառայությունները, օրինակ` մաքրումը:Այս հատվածը ներառում է նաև թորման արդյունքում առաջացած գազերի` էթանի, բութանի, պրոպանի արտադրությունը:Բացառվում է`- 20.14 դասում ներառված գազերի արտադրությունը- արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11- բնական գազերի (մեթան, էթան, բութան, պրոպան) արդյունահանումը, տես 06.20- վառելագազի, այլ գազերի (քարածխագազ, ջրագազ, գեներատորային գազ, բանող գազ) արտադրությունը, տես 35.21- զտած նավթից նավթաքիմիական արտադրանքի արտադրությունը, տես հատված 20
19.1 Կոքսի արտադրություն
19.10 Կոքսի արտադրություն
19.10.0 Կոքսի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կոքսահնոցների շահագործում- կոքսի և կիսակոքսի արտադրություն- քարածխային ձյութի և կուպրի արտադրություն- կոքսային գազի արտադրություն- չզտած ածխի և գորշ ածխի ձյութի արտադրություն- կոքսի շեղջաքարացում (ագլոմերացիա)Բացառվում է`- վառելածխի բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20
19.2 Թորած նավթամթերքի արտադրություն
19.20 Թորած նավթամթերքի արտադրությունԱյս դասը ներառում է անմշակ նավթից հեղուկ և գազային վառելիքի, այլ մթերքի, բիտումավոր միներալների և դրանց թորամասերի արտադրությունը: Անմշակ նավթի թորումը իրականացվում է մեկ կամ ավելի փուլերով` մասնաթորում, անմիջական թորում, ճեղքաթորում:
19.20.0 Թորած նավթամթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բենզինի, կերոսինի և այլ շարժիչային վառելիքի արտադրություն- թեթև, միջին, ծանր թորվածքի դիզելային վառելիքի, նավթագործարանային մաքրած գազերի (էթան, պրոպան, բութան և այլն) արտադրություն- նավթից և օգտագործված յուղերից յուղային էմուլսիաների, քսայուղերի, թանձր քսուքների  արտադրություն- նավթաքիմիական արդյունաբերության, ճանապարհների ծածկույթների համար արտադրանքի արտադրություն- ուայթ-սպիրիտի, վազելինի, պինդ պարաֆինի, թանձր նավթի և այլ նավթամթերքի արտադրություն- նավթամթերքից բրիկետների արտադրություն- կենսավառելիքային խառնուրդների (օրինակ` սպիրտի և նավթի) արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- տորֆի բրիկետների արտադրություն- քարածխից և գորշ ածխից վառելիքային բրիկետների արտադրություն
20 Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս հատվածը ներառում է օրգանական և ոչ օրգանական հումքի կերպափոխումը քիմիական մշակման միջոցով և քիմիական արտադրատեսակների արտադրությունը: Տվյալ հատվածում առանձնացվում է հիմնային քիմիական նյութերի արտադրությունը, որոնք միջանկյալ մթերք են հանդիսանում վերջնական քիմիական արտադրանքի արտադրության համար:
20.1 Հիմնային քիմիական նյութերի, պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների,նախնական ձևերով պլաստմասսաների և սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն Այս խումբը ներառում է հիմնային քիմիական նյութերի, պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների, նախնական ձևերով պլաստմասսաների և սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը:
20.11 Արդյունաբերական գազերի արտադրություն
20.11.0 Արդյունաբերական գազերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- արդյունաբերական կամ բժշկական նպատակների համար հեղուկացված կամ սեղմված ոչ օրգանական գազերի` տարրային գազերի, հեղուկ կամ սեղմված օդի, սառնազդակների, արդյունաբերական գազախառնուրդների, իներտ գազերի (ածխաթթվական տեսակի), մեկուսիչ գազերի արտադրությունԲացառվում է`- մեթանի, էթանի, բութանի, պրոպանի արտադրությունը, տես 06.20- վառելիքային գազերի` էթանի, բութանի, պրոպանի արտադրությունը նավթամշակման կազմակերպություններում, տես 19.20- գազակերպ վառելիքի արտադրությունը ածխից, թափոններից և այլ, տես 35.21
20.12 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն
20.12.0 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հիմնային ձևով կամ խտանյութի տեսքով ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն ցանկացած հումքիցԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ֆլուորեսցենտային կամ լուսակրային (լյումինաֆորի) նյութերի արտադրությունԲացառվում է`- պատրաստի ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրությունը, տես 20.30
20.13 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրությունԱյս դասը ներառում է այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրությունը` հիմնական քիմիական գործընթացների կիրառմամբ: Այդ գործընթացների արդյունքում սովորաբար ստացվում են առանձին քիմիական տարրեր կամ որոշակի քիմիական հատկություններով բաղադրանյութեր:
20.13.1 Հարստացած ուրանի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ուրանի և թորիումի հանքաքարերի հարստացում- միջուկային վառելիքի վերամշակում
20.13.9 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված այլ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- քիմիական տարրերի (բացի արդյունաբերական գազերից և հիմնային մետաղներից) արտադրություն- անօրգանական թթուների (բացի ազոտական թթվից) արտադրություն- հիմքերի, մոխրաջրի և այլ անօրգանական հիմնային միացությունների (բացի ամոնիակից) արտադրություն- այլ բաղադրամասերի արտադրություն- երկաթահրաքարի թրծում- թորած ջրի արտադրությունԲացառվում է`- արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11- ազոտական պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունը, տես 20.15- ամոնիակի արտադրությունը, տես 20.15

— անուշադրի սպիրտի արտադրությունը, տես 20.15

— կալիումի նիտրիտների և նիտրատների (բորակի) արտադրությունը, տես 20.15

— ամոնիումի կարբոնատի արտադրությունը, տես 20.15

— անուշահոտ թորած ջրի արտադրությունը, տես 20.53

— հիմնային մետաղների արտադրությունը, տես 24 հատվածը

20.14 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրությունԱյս դասը ներառում է այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրությունը` հիմնական քիմիական գործընթացների կիրառմամբ, ինչպիսիք են ճեղքաթորումը և թորումը: Այդ գործընթացների արդյունքում սովորաբար ստացվում են առանձին քիմիական տարրեր կամ որոշակի քիմիական հատկություններով բաղադրամասեր:
20.14.1 Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն
20.14.2 Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն
20.14.9 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- միա- և բազմակարբոքսիլային թթուների (այդ թվում` քացախաթթուն) արտադրություն- այլ թթվածնային միացությունների (այդ թվում` ալդեհիդները, կետոնները, քինոնները) արտադրություն- երկ- կամ բազմանդամային թթվածնային միացությունների արտադրություն- սինթետիկ գլիցերինի, օրգանական ազոտային միացությունների (այդ թվում` ամինները) արտադրություն- շաքարեղեգի, ցորենի և համանման մթերքի խմորման եղանակով սպիրտների և բարդ եթերների արտադրություն- այլ օրգանական միացությունների (այդ թվում` բնափայտի թորման եղանակով ստացվող նյութերը) արտադրություն- սինթետիկ անուշահոտ նյութերի արտադրություն- ածխային խեժի (ձյութի) թորումԲացառվում է`- նախնական ձևերով պլաստմասսաների արտադրությունը, տես 20.16.0

— նախնական ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը, տես 20.17.0

— չզտած գլիցերինի արտադրությունը, տես 20.41.0

— բնական եթերայուղերի արտադրությունը, տես 20.53.0

— սալիցիլային և օ-ացետիլսալիցիլային թթուների արտադրությունը, տես 21.10.0

20.15 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն
20.15.0 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մաքուր կամ խառնուրդներով ազոտական, ֆոսֆատական, կալիումական պարարտանյութերի արտադրություն- միզանյութ, չմաքրած բնական ֆոսֆատներ կամ չմաքրած բնական կալիումական աղեր պարունակող պարարտանյութերի արտադրություն- ազոտական միացությունների` ազոտական, սուլֆազոտական թթուների, ամոնիակի, անուշադրի սպիրտի, կալիումի նիտրիտների և նիտրատների (բորակի), ամոնիումի կարբոնատի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- հողի և հիմնական մաս կազմող տորֆի բաղադրային խառնուրդների արտադրություն- բնահողի, ավազի, կավի, օգտակար հանածոների բաղադրային խառնուրդների արտադրությունԲացառվում է`- գուանոյի արդյունահանումը, տես 08.91- թունաքիմիկատների տեսակի ագրոքիմիական արտադրատեսակների արտադությունը, տես 20.20
20.16 Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրությունԱյս դասը ներառում է ձյութերի, պլաստիկ նյութերի, չռետինացված ջերմապլաստիկատների, էլաստոմերների (էլաստիկ բարձրամոլեկուլային միացություններ), խեժերի սովորական խառնուրդների, ինչպես նաև չձևափոխված սինթետիկ ձյութերի արտադրությունը:
20.16.0 Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- առաջնային ձևերով պլաստմասսաների` պոլիմերների, ներառյալ պոլիէթիլենը, պոլիպրոպիլենը, պոլիստիրոլը, պոլիվինիլքլորիդը, պոլիվինիլացետատը և պոլիակրիլատները, պոլիամիդների, ֆենոլային և էպոքսիդային ձյութերի, պոլիուրեթանների, ալկիդային և պոլիեթերային ձյութերի և պոլիթերների, սիլիկոնների, պոլիմերային հիմքով իոնիտների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թաղանթանյութի և դրա քիմիական ածանցյալների արտադրությունԲացառվում է`- արհեստական և սինթետիկ մանվածքի, թելքի և թելերի արտադրությունը, տես 20.60- պլաստմասսայե արտադրատեսակների վերամշակումը, տես 38.32
20.17 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն
20.17.0 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի, ֆակտիսի (կենդանական ճարպերի և բուսական յուղերի մշակման արգասիք) արտադրություն- սինթետիկ ու բնական կաուչուկի և կաուչուկանման ռետինների (օրինակ` բալատների) խառնուրդների արտադրություն
20.2 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
20.20 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
20.20.0 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տիզասպան, միջատասպան, սնկասպան նյութերի, ռոդենտիցիդների, հերբեցիդների, բիոցիդների արտադրություն- բանջարեղենի ծլումը կանխող, բույսերի աճը կարգավորող նյութերի արտադրություն- ախտահանիչ (վարակազերծիչ) նյութերի արտադրություն, գյուղատնտեսությունում և այլ նպատակներով օգտագործման համար- ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրությունԲացառվում է`- պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունը, տես 20.15.0
20.3 Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի  արտադրություն
20.30 Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի արտադրությունԱյս դասը ներառում է`- ներկերի, լաքերի, արծնների և ջնարակների արտադրություն- պատրաստի գունանյութերի և ներկանյութերի, պղտորիչների, ապակենման արծնների և ջնարակների, անգոբների (լուծախմորների), հեղուկ փայլանյութերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- մածիկի (մաստիկայի) արտադրություն- ծեփամածիկների, ներկաստառների և համանման ոչ հրահեստ մածկանման նյութերի  արտադրություն- օրգանական բարդ  լուծիչների և նոսրացուցիչների արտադրություն- ներկերի և լաքերի պատրաստի լուծիչների արտադրություն- տպագրական ներկերի արտադրությունԲացառվում է`- ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրությունը, տես 20.12.0- թանաքների և տուշերի արտադրությունը, տես 20.59.9
20.30.1 Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն
20.30.9 Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- մածիկի (մաստիկայի) արտադրություն- ծեփամածիկների, ներկաստառների և համանման ոչ հրահեստ մածկանման նյութերի  արտադրություն- օրգանական բարդ  լուծիչների և նոսրացուցիչների արտադրություն- ներկերի և լաքերի պատրաստի լուծիչների արտադրություն- տպագրական ներկերի արտադրություն
20.4 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
20.41 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն
20.41.0 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մակերևութաակտիվ օրգանական նյութերի արտադրություն- օճառով կամ լվացող նյութերով պատված կամ մշակած թղթի, բամբակի, թաղիքի և այլ արտադրատեսակների արտադրություն- գլիցերինի արտադրություն- օճառի (բացի կոսմետիկական օճառից) արտադրություն- մակերևութաակտիվ պատրաստուկների` լվացող փոշիների, հեղուկների, ամանեղեն լվանալու, գործվածքները փափկեցնող միջոցների արտադրություն- բնակարաններում օդի թարմացման և հոտերի հեռացման համար պատրաստուկների, արհեստական մոմերի և մոմե արտադրատեսակների, կաշվե, մետաղե արտադրատեսակների համար փայլեցնող միջոցների և քսուքների, ապակիների, թափքերի փայլեցնող միջոցների, մաքրող քսուքների և փոշիների, դրանցով պատված կամ մշակած թղթի, բամբակի, թաղիքի և այլ մաքրող ու փայլեցնող միջոցների արտադրությունԲացառվում է`- որոշակի քիմիական բաղադրությամբ առանձին միացությունների արտադրությունը, տես 20.13, 20.14.9- նավթամթերքից ստացված սինթետիկ գլիցերինի արտադրությունը, տես 20.14.9- կոսմետիկական օճառի արտադրությունը, տես 20.42.0
20.42 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
20.42.0 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- օծանելիքի, անուշահոտ ջրերի, կոսմետիկական, դիմահարդարման, մաշկն արևային այրոցներից պաշտպանող կամ արևահարությանը նպաստող միջոցների, ձեռքերի և ոտքերի մատնահարդարման  կոսմետիկական միջոցների, մազերի լաքերի, շամպունների, գանգրացման կամ ուղղման համար միջոցների, բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի փոշիների և մածուկների, ներառյալ ատամի պրոթեզների սևեռակիչ մածուկները, սափրվելու համար լոսյոնների, քսուքների, փրփուրների, հոտազերծիչների և քրտինքի դեմ միջոցների, լոգանքի համար աղերի և բուրավետ միջոցների, մազահեռացնող նյութերի և այլ կոսմետիկական միջոցների արտադրություն- կոսմետիկական օճառի արտադրությունԲացառվում է`- բնական եթերային յուղերի զտումը և լուծամզումը, տես 20.53.0
20.5 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն        Այս խումբը ներառում է պայթուցիկ նյութերի և հրատեխնիկական արտադրատեսակների, սոսինձների, եթերային յուղերի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ քիմիական արտադրատեսակների, օրինակ` լուսաքիմիական նյութերի (ներառյալ լուսաժապավենը և լուսազգայուն թուղթը), ախտորոշական և լաբորատորական բարդ ազդանյութերի արտադրությունը:
20.51 Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն
20.51.1 Պայթուցիկ նյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- վառոդի նետողական պայթուցիչների արտադրություն- պայթուցիկ նյութերի և հրատեխնիկական արտադրատեսակների, ներառյալ հարվածային հրապատիճները, ճայթիչները, ազդանշանային հրթիռները և այլն, արտադրություն
20.51.2 Լուցկիների արտադրություն
20.52 Սոսինձների արտադրություն
20.52.0 Սոսինձների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- սոսինձների և պատրաստի սոսնձանյութերի, ներառյալ ռետինե հիմքով սոսինձները և սոսնձանյութերը, արտադրությունԲացառվում է`- դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրությունը, տես 20.59.2
20.53 Եթերային յուղերի արտադրություն
20.53.0 Եթերային յուղերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բնական բուրավետ նյութերի, բնահյութերի ստացում- հոտավետ լուծամզուքների  (ռետինոիդների) արտադրություն- օծանելիքի և սննդի արտադրությունում օգտագործվող բուրավետ նյութերի խառնուրդների արտադրությունԲացառվում է`- արհեստական, սինթետիկ արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 20.14.9- օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրությունը, տես 20.42.0
20.59 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
20.59.1 Լուսաքիմիական նյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- լուսաթիթեղների, լուսաժապավենների, լուսազգայուն թղթի և այլ լուսազգայուն խլուսակայած նյութերի արտադրություն- լուսանկարչությունում օգտագործվող լուսաքիմիկատների արտադրություն
20.59.2 Դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն
20.59.9 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- տարբեր քիմիական մթերքի` պեպտոնների և դրանց ածանցյալների, ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սպիտակուցային միացությունների և դրանց ածանցյալների, քիմիական վերափոխման ենթարկված յուղերի և ճարպերի, մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող նյութերի, ավանդական և կարծր զոդման ու եռակցման ընթացքում օգտագործվող փոշիների և մածուկների, մետաղների խածատման համար օգտագործվող նյութերի, ցեմենտի պատրաստի հավելանյութերի, ակտիվացրած ածուխի, քսայուղերի հավելանյութերի, ռետինացման գործընթացն արագացնող նյութերի, կատալիզորդների և արդյունաբերական նշանակության այլ քիմիական արտադրատեսակների, հակաճայթիչների, հակասառիչների (անտիֆրիզի), հիդրավլիկական փոխանցիչների համար հեղուկների, ախտորոշական և լաբորատորական բարդ ազդանյութերի արտադրություն- գրելու և նկարչության համար թանաքի և տուշի արտադրությունԲացառվում է`- առանձնահատուկ քիմիական տարրերի կամ որոշակի քիմիական բաղադրությամբ տարրերի արտադրությունը, տես 20.13, 20.14.9- թորած ջրի արտադրությունը, տես 20.13.9- այլ հիմնային օրգանական քիմիկատների արտադրությունը, տես 20.14.9- տպագրական ներկի արտադրությունը, տես 20.30.9- ասֆալտի հիմքով սոսնձանյութերի արտադրությունը, տես 23.39
20.6 Արհեստական թելքի արտադրություն
20.60 Արհեստական թելքի արտադրություն
20.60.0 Արհեստական թելքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- արհեստական և սինթետիկ տարրական թելքի արտադրություն- մանման համար սանդերքագզման, սանրագզման և այլ մշակման չենթարկված արհեստական և սինթետիկ թելքի արտադրություն- արհեստական և սինթետիկ թելքամանվածքի, ներառյալ մեծ ամրության մանվածքը, արտադրություն- արհեստական և սինթետիկ միաթելքի կամ կեմերի արտադրությունԲացառվում է`- արհեստական և սինթետիկ թելքի մանումը, տես 13.10- արհեստական մանրաթելից, մազաքոլքից մանվածքի արտադրությունը, տես 13.10
21 Դեղագործական արտադրանքի արտադրություն Այս խումբը ներառում է հիմնային դեղագործական մթերքի, նյութերի և պատրաստուկների, այդ թվում` քիմիական դեղագործական և բնական բուսական հումքի հիման վրա դեղերի և դեղամիջոցների արտադրությունը:
21.1 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն
21.10 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն
21.10.0 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դեղերի արտադրությունում օգտագործվող բուժական հատկություններով կենսաբանական ակտիվությամբ դեղագործական նյութերի` հակաբիոտիկների, հիմնական վիտամինների, սալիցիլաթթուների և O-ացետիլսալիցիլաթթուների և այլնի  արտադրություն- արյան մշակումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- քիմիապես մաքուր շաքարի արտադրություն- գեղձերի վերամշակում և գեղձերից լուծամզուկների (էքստրակտների) արտադրություն
21.2 Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն
21.20 Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն
21.20.1 Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի (բացի անասնաբուժական դեղերից) արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դեղերի` հակաշիճուկների և արյան այլ չափամասերի, պատվաստանյութերի, տարբեր դեղամիջոցների, ներառյալ հոմեոպաթիկ պատրաստուկները, արտադրություն- արտաքին գործածության քիմիական հակաբեղմնավորիչ նյութերի և հորմոնային հակաբեղմնավորիչների արտադրություն- բժշկական ախտորոշիչ պատրաստուկների, ներառյալ հղիության որոշման համար  պատրաստուկները, արտադրություն- բնական պայմաններում ռադիոակտիվ ախտորոշիչ ազդանյութերի արտադրություն- կենսատեխնոլոգիական դեղագործական պատրաստուկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- բժշկական ներծծող վիրակապական նյութերի, բամբակի, վիրակապերի, թանզիֆի արտադրություն- դեղագործական բուսական նյութերի մշակում` մանրացում, աղում, տեսակավորում և այլնԲացառվում է`

— խոտաթուրմերի` անանուխի, դաղձի, երիցուկի և այլնի արտադրությունը, տես 10.83

— ատամնալցման նյութերի և ստոմատոլոգիական ցեմենտի արտադրությունը, տես 32.50

— ոսկրային հյուսվածքների վերականգնման համար ցեմենտի արտադրությունը, տես 32.50

— վիրաբուժական բանդաժների արտադրությունը, տես 32.50

— դեղագործական պատրաստուկների մեծածախ առևտուրը, տես 46.46

— դեղագործական պատրաստուկների մանրածախ առևտուրը, տես 47.73

— դեղագործության, կենսատեխնոլոգիական դեղագործական պատրաստուկների ստեղծման բնագավառում գիտական հետազոտությունները, տես 72.1

— դեղերի փաթեթավորումը, տես 82.92.0

21.20.2 Անասնաբուժական դեղերի արտադրություն
22 Ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն        Այս հատվածը ներառում է ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրությունը: Ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրությունը տարբերվում է արտադրական գործընթացում օգտագործվող հումքով, թեև դա չի նշանակում, որ նշված հումքից պատրաստված բոլոր արտադրատեսակները դասակարգվում են այս հատվածում:
22.1 Ռետինե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է ռետինե արտադրատեսակների արտադրությունը:
22.11 Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն, ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում
22.11.1 Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տրանսպորտային միջոցների, սարքավորանքի, շարժական մեքենաների, ինքնաթիռների, կահույքի, խաղալիքների և այլ նպատակների համար օդաճնշական, հոծ կամ բարձիկային դողերի արտադրություն- օդախցիկների արտադրություն- հանովի դողածածկանների, հեցաժապավենների, պահպանաշերտերի վերականգնման համար ուռուցիկ նախապատրաստվածքների արտադրությունԲացառվում է`- օդախցիկների նորոգման համար ռետինե նյութերի արտադրությունը, տես 22.19- օգտագործված օդախցիկների, դողածածկանների և դողերի նորոգումը, ռետինացումը և փոխարինումը, տես 45.20
22.11.2 Ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնումԲացառվում է`- օդախցիկների նորոգման համար ռետինե նյութերի արտադրությունը, տես 22.19- օգտագործված օդախցիկների, դողածածկանների և դողերի նորոգումը, ռետինացումը և փոխարինումը, տես 45.20
22.19 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն
22.19.0 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բնական կամ սինթետիկ կաուչուկից, ոչ ռետինացված, ռետինացված կամ  ամրացված ռետինից այլ արտադրատեսակների` սալերի, թերթերի, ժապավենների, ձողերի, տրամատների, խողովակների, ճկափողերի, ճկախողովակների, շարժափոկերի, փոխակրիչային ժապավենների, առողջապահական հիգիենիկ արտադրատեսակների (պահպանակների, ծծակների, ջեռակների և այլ), հագուստի ռետինե առարկաների (սոսնձված, կարերով չկարված), կոշիկի ռետինե մասերի և պարագաների, հատակադիր ռետինե ծածկերի, ռետինե թելերի և պարանների, ռետինատոգորված մանվածքի և գործվածքի, ռետինե օղերի, միջադիրների, տափօղակների, գլանների և լիսեռների, ռետինե հոլովակավոր պատվածքների, փչովի ռետինե ներքնակների, փուչիկների արտադրություն- ռետինե խոզանակների արտադրություն- կարծր ռետինից խողովակաշարերի կցվանքների արտադրություն- կարծր ռետինից սանրերի, ծամկալների, վարսափաթթուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- նորոգման համար ռետինե նյութերի արտադրություն- ռետինով տոգորված, մշակված, պատված կամ մակաշերտված մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, որտեղ ռետինը հանդիսանում է հիմնական բաղադրամասը- ջրով լցված ռետինե ներքնակների արտադրություն- լոգանքի համար ռետինե գլխարկների և գոգնոցների արտադրություն- ռետինե սուզազգեստի արտադրություն- սեռական նպատակներով օգտագործվող ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— դողերի համար կորդի գործվածքի արտադրությունը, տես 13.96

— ձգուն գործվածքից հագուստի արտադրությունը, տես 14.14, 14.19

— ռետինե կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20

—  ռետինե հիմքով սոսինձների և սոսնձանյութերի արտադրությունը, տես 20.52

— պահպանաշերտերի համար ուռուցիկ նախապատրաստվածքների արտադրությունը, տես 22.11

— փչովի նավակների և լաստերի արտադրությունը, տես 30.11, 30.12

— ծակոտկեն ռետինից աներեսքաշ ներքնակների արտադրությունը, տես 31.03

— ռետինե սպորտային պարագաների (բացի հագուստից) արտադրությունը, տես 32.30

— ռետինե խաղերի և խաղալիքների (ներառյալ ռետինե փչովի մանկական ավազանները, կենդանիները, գնդակները) արտադրությունը, տես 32.40

— ռետինի վերարտադրումը, տես 38.32

22.2 Պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն       Այս խումբը ներառում է նոր կամ գործածված (վերամշակման ենթարկված) պլաստմասսայե զանգվածի մշակումը և վերածումը նոր արտադրատեսակների, կիրառելով տարբեր արտադրական գործընթացներ` կաղապարում, ճնշամամլում, լցակաղապարում խտացման, արտամղման, արտափչման եղանակներով:Նշված գործընթացների միջոցով հնարավոր է ստանալ պլաստմասսայե արտադրատեսակների լայն տեսականի:
22.21 Պլաստմասսայե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն
22.21.0 Պլաստմասսայե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- սալերի, շերտերի, թերթերի, բլոկների, ժապավենների, թաղանթների և այլ պլաստմասսայե կիսապատրաստվածքների (ինքնասոսնձվող կամ ոչ) արտադրություն- խողովակների, ճկախողովակների, ճկափողերի և համանման պլաստմասսայե պատրաստի արտադրատեսակների ու դրանց կցվանքների արտադրություն- ցելոֆանե թերթերի կամ ժապավենների արտադրությունԲացառվում է`- նախնական ձևերով պլաստմասսաների արտադրությունը, տես 20.16.0- սինթետիկ և բնական ռետինից արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 22.1
22.22 Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.22.0 Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մթերքի փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների` պոլիէթիլենային փաթեթների, պարկերի, տուփերի, արկղերի, շշերի, հյուսապատված շշերի և այլն արտադրությունԲացառվում է`- պլաստմասսայե ճամպրուկների և ճամփորդական պայուսակների արտադրությունը, տես 15.12
22.23 Շինարարական պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.23.0 Շինարարական պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- շինարարությունում օգտագործվող պլաստմասսայե արտադրատեսակների` լուսամուտների, դռների, դրանց շրջանակների, շերտավարագույրների, շրիշակների, պահեստարանների (ռեզերվուարների), բաքերի, գլանափաթեթների կամ սալիկների տեսքով պատերի, առաստաղների և հատակի պլաստմասսայե ծածկերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի (լոգնոցներ, ցնցուղախցիկներ, զուգարանակոնքեր, ողողման բաքեր և այլն) արտադրություն- հատակի առաձգական (վինիլի, լինօլեումի տեսակի)  ծածկերի արտադրություն- արհեստական քարերի (օրինակ` մշակված արհեստական մարմարի) արտադրություն
22.29 Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
22.29.0 Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խոհանոցային պլաստմասսայե ամանեղենի, կահկարասիի, սեղանի սպասքի, արդուզարդի պարագաների արտադրություն- տարբեր այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների` պլաստմասսայե գլխարկների, լամպերի և լուսավորող սարքերի մասերի և մեկուսիչ միջադիրների, գրասենյակային և դպրոցական պիտույքների, հագուստի պարագաների (ծայրակցված, կարերով չկարված), կահույքի ամրանների, արձանիկների և այլ գեղազարդ արտադրատեսակների, փոխհաղորդակների, փոխակրիչների փոկերի, ինքնասոսնձվող ժապավենների, կոշիկի պլաստմասսայե կաղապարների, պլաստմասսայե փողածայրոցների և ծխամորճների, սանրերի, ծամկալների, վարսափաթթուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- պլաստմասսայե ճամպրուկների արտադրությունը, տես 15.12- պլաստմասսայե կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20- պլաստմասսայե կահույքի արտադրությունը, տես 31.01, 31.02, 31.09- ծակոտկեն պլաստմասսայից չձգվող ներքնակների արտադրությունը, տես 31.03- պլաստմասսայե սպորտային գույքի արտադրությունը, տես 32.30- պլաստմասսայե խաղերի և խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40- պլաստմասսայե բժշկական և ատամնաբուժական հարմարանքների արտադրությունը, տես 32.50

— պլաստմասսայե օպտիկական առարկաների (մանրակների) արտադրությունը, տես 32.50

— կարծր պլաստմասսայից պաշտպանական գլխարկների և անձնական պաշտպանության այլ պարագաների արտադրությունը, տես 32.99

23 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն Այս հատվածը ներառում է հանքային ծագման նյութերի մշակմանը և արտադրատեսակների արտադրությանն ուղղված տարբեր գործունեության տեսակները: Այս հատվածը ընդգրկում է ապակու  և ապակե արտադրատեսակների (թերթապակու, սնամեջ ապակու, ապակեթելքի, տեխնիկական ապակու և այլ), ինչպես նաև հախճասալերի, խեցեգործական և հրահեստ կավե արտադրատեսակների, ցեմենտի և գաջի արտադրությունը` սկսած հումքի արտադրությունից մինչև պատրաստի արտադրատեսակների արտադրությունը: Քարերի ձևավորումը ու վերջնամշակումը և հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրությունը նույնպես  ներառվում են այս հատվածում:
23.1 Ապակու և ապակե արտադրատեսակների արտադրություն  Այս խումբը ներառում է ցանկացած ձևի ապակու և ապակե արտադրատեսակների արտադությունը` տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ:
23.11 Թերթապակու արտադրություն
23.11.0 Թերթապակու արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թերթապակու, ներառյալ ամրանավորած, գունավոր կամ երանգավորված ապակին, արտադրություն
23.12 Թերթապակու կաղապարում և մշակում
23.12.0 Թերթապակու կաղապարում և մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- չկոտրվող կամ շերտավոր թերթապակու արտադրություն- հայելիների արտադրություն- մեկուսիչ միջնաշերտերով բազմաշերտ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն
23.13 Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն
23.13.0 Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- շշերի և ապակե կամ բյուրեղապակե անոթների արտադրություն- խմելու բաժակների և կենցաղային այլ ապակե կամ բյուրեղապակե արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- ապակե խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40
23.14 Ապակեթելքի արտադրություն
23.14.0 Ապակեթելքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ապակեթելքի արտադրություն, այդ թվում` ապակեբամբակի և ապակեմանվածքից չգործած արտադրատեսակների արտադրությունըԲացառվում է`- ապակեմանվածքից գործվածքի արտադրությունը, տես 13.20- ապակեթելքից օպտիկական մալուխների արտադրությունը, տվյալների հաղորդման և պատկերների ուղիղ հաղորդման համար, տես 27.31
23.19 Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը
23.19.0 Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունըԱյս ենթադասը ներառում է`- լաբորատորական, հիգիենիկ կամ դեղագործական ապակե ամանեղենի արտադրություն- ձեռքի և այլ ժամացույցների համար ապակիների, օպտիկական մշակման չենթարկված օպտիկական ապակու և օպտիկական ապակե մանրակների արտադրություն- արհեստական զարդերում օգտագործվող ապակե մանրակների արտադրություն- ապակե մեկուսիչ արտադրատեսակների և ապակե մեկուսիչ ամրանների արտադրություն- լամպերի համար ապակե անոթների արտադրություն- ապակե արձանիկների արտադրություն- սալարկման համար ապակե բլոկների, աղյուսների արտադրություն- խողովակների, ձողերի տեսքով ապակու արտադրությունԲացառվում է`- օպտիկական մշակման ենթարկված օպտիկական ապակե մանրակների արտադրությունը, տես 26.70

— ներարկիչների և այլ բժշկական լաբարատոր սարքավորանքի արտադրությունը, տես 32.50

23.2 Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն
23.20 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրությունԱյս դասը ներառում է արդյունահանված ոչ մետաղական հանքային օգտակար հանածոներից` ավազից, քարից, խճից, կավից, միջանկյալ արտադրատեսակների արտադրությունը:
23.20.0 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հրահեստ շինարարական շաղախների, բետոնի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- կայծքարահողի կիզելգուրից ջերմամեկուսիչ խեցեգործական արտադրատեսակների, հրահեստ աղյուսի, բլոկների, սալերի, թորանոթների, հալքանոթների, թրծատուփերի, բոցամուղերի, խողովակների, փողակների և համանման այլ հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- մագնեզիտ, դոլոմիտ, քրոմիտ պարունակող հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն
23.3 Կավե շինանյութի արտադրություն
23.31 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն
23.31.0 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հատակի կամ պատերի համար ոչ հրահեստ խեցեգործական հախճասալերի, խճանկարային չորսվակասալերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- ոչ հրահեստ խեցեգործական սալաքարերի և ճանապարհային պատվածքի արտադրությունԲացառվում է`- արհեստական քարերի (օրինակ` մշակված արհեստական մարմարի) արտադրությունը, տես 22.23.0- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20- տանիքածածկի համար խեցեգործական աղյուսի և սալերի արտադրությունը, տես 23.32
23.32 Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից
23.32.0 Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավիցԱյս ենթադասը ներառում է`- աղյուսի, կղմինդրի, ծխանցքի խողովակագլխանոցի, խողովակների, փողակների և ոչ հրահեստ խեցեգործական այլ շինանյութի արտադրություն- հատակի խեցեգործական սալերի արտադրությունԲացառվում է`- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20- ոչ հրահեստ ոչ շինարարական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.4
23.4 Այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է արդյունահանված ոչ մետաղական հանքային օգտակար հանածոներից` ավազից, քարից, խճից, կավից ավարտուն արտադրատեսակների արտադրություն:
23.41 Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական  արտադրատեսակների արտադրություն
23.41.0 Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական  արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խեցեգործական սպասքի, կենցաղային այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն- խեցեգործական  արձանիկների և այլ գեղազարդ արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- արհեստական զարդերի արտադրությունը, տես 32.13- խեցեգործական խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40
23.42 Սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն
23.42.0 Սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- լվացարանների, լոգնոցների, բիդեների, զուգարանակոնքերի և այլ սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն- սանիտարատեխնիկական խեցեգործական այլ սարքավորանքի արտադրությունԲացառվում է`- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20- խեցեգործական շինանյութի արտադրությունը, տես 23.3
23.43 Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն
23.43.0 Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրությունԲացառվում է`- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20
23.44 Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.44.0 Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խեցեգործական մագնիսների և ֆեռիտների արտադրություն- լաբորատոր, քիմիական և արդյունաբերական նշանակության խեցեգործական այլ արտադրատեսակների արտադրություն
23.49 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
23.49.0 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խեցեգործական կուժերի, խեցամանների, ապրանքների փոխադրման և փաթեթավորման համար այլ համանման անոթների արտադրություն- այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԲացառվում է`- սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 23.42- դնովի ատամների արտադրությունը, տես 32.50
23.5 Ցեմենտի, կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն
23.51 Ցեմենտի արտադրություն
23.51.0 Ցեմենտի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կլինկերային և հիդրավլիկ ցեմենտի, ներառյալ պորտլանդ, արզնահողային, խարամային, սուպերֆոսֆատային ցեմենտը, արտադրությունԲացառվում է`- հրահեստ շինարարական շաղախների, ցեմենտի և համանման արտադրանքի արտադրությունը, տես 23.20- պատրաստի և չոր շինարարական շաղախների և բետոնի արտադրությունը, տես 23.63, 23.64- ցեմենտից շինվածքների արտադրությունը, տես 23.69- ատամնաբուժությունում օգտագործվող ցեմենտի արտադրությունը, տես 32.50
23.52 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- չհանգած, հանգած, հիդրավլիկական կրի արտադրություն- թրծած գիպսից կամ կալցիումի սուլֆատից գաջի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թրծած դոլոմիտի արտադրությունԲացառվում է`- գիպսից շինվածքների արտադրությունը, տես 23.62, 23.69
23.52.0 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն
23.6 Բետոնից, ցեմենտից և գիպսից շինվածքների արտադրություն
23.61 Բետոնե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համարԱյս դասը ներառում է շինարարությունում կամ քաղաքացիական շինարարությունում օգտագործման համար բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից պատրաստի կոնստրուկցիաների, որմնաբլոկերի և այլ պատրաստի շինվածքների արտադրությունը:
23.61.1 Բետոնե հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից պատրաստի կոնստրուկցիաների արտադրություն, շենքերի և կառույցների կանգնեցման համար
23.61.2 Բետոնե որմնաբլոկների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից որմնաբլոկների, աղյուսի, սալաքարերի, պանելների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.61.9 Բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համարԱյս ենթադասը ներառում է`- բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից կղմինդրի, վահանների, թերթերի, խողովակների, սյուների և այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.62 Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.62.0 Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համարԱյս ենթադասը ներառում է`- գիպսից վահանների, թերթերի, պանելների և այլ շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար
23.63 Ապրանքային բետոնի արտադրությունԱյս դասը ներառում է`- տարբեր տեսակի բետոնի` ցեմենտային, սիլիկատային, գիպսային, ասֆալտբետոնի, պոլիմերբետոնի և այլ, ինչպես նաև անմիջական շինհրապարակներում կամ մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով մատակարարվող բետոնային պատրաստի խառնուրդների արտադրությունԲացառվում է`- հրահեստ ցեմենտի արտադրությունը, տես 23.20
23.63.1 Ապրանքային բետոնի (բացառությամբ ասֆալտբետոնը) արտադրություն
23.63.2 Ասֆալտբետոնի արտադրություն
23.64 Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն
23.64.0 Շինարարական չոր շաղախի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- փոշենման շինարարական շաղախի արտադրությունԲացառվում է`- հրահեստ շինարարական շաղախի արտադրությունը, տես 23.20- չոր շինարարական շաղախի և բետոնի արտադրությունը, տես 23.63
23.65 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն
23.65.0 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ցեմենտի, գիպսի և այլ հանքային կապակցանյութերի հետ խառնած բուսական հումքից (փայտաբրդից, ծղոտից, եղեգից և այլ) շինանյութի արտադրություն- ասբեստացեմենտից, թաղանթանյութաթելքավոր և համանման ցեմենտից ակոսավոր թիթեղների, այլ թիթեղների, պանելների, կղմինդրի, խողովակների, փողակների, սալերի, ամբարների, ջրհորդանների, պարզարանների, թորիչների, կահույքի, լուսամուտների շրջանակների և այլ շինվածքների արտադրություն
23.69 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն
23.69.0 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բետոնից, գիպսից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից քանդակների, ցածրաքանդակների, բարձրաքանդակների, սկահակների, ծաղկամանների, հուշարձանների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն
23.7 Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում
23.70 Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում
23.70.0 Քարի սղոցում, մշակում և հարդարումԱյս ենթադասը ներառում է`- քարի սղոցում, մշակում և հարդարում շինարարությունում, գերեզմանային տնտեսությունում, ճանապարհային աշխատանքներում` որպես տանիքանյութ և այլ նպատակներով օգտագործելու համար- քարե կահույքի արտադրությունԲացառվում է`- քարհանքերում իրականացվող աշխատանքները, օրինակ` չմշակած, խոշոր կտրատած քարերի արդյունահանումը, տես 08.11- աղացաքարերի, հղկաքարերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.9
23.9 Հղկանյութերի արտադրություն և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս խումբը ներառում է այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրությունը:
23.91 Հղկանյութերի արտադրություն
23.91.0 Հղկանյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- աղացաքարերի, հղկաքարերի, ողորկաքարերի, բնական կամ արհեստական հղկանյութային արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ փափուկ հիմքով հղկանյութային արտադրատեսակների (օրինակ` հղկաթղթի) արտադրությունը
23.99 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
23.99.0 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- հանքանյութի կամ թաղանթանյութի հիմքով շփական նյութերի և չտեղակայված արտադրատեսակների արտադրություն- մեկուսիչ հանքանյութերի` խարամաբամբակի, հանքային սիլիկատային բամբակի և համանման հանքաբամբակի, շերտատած վերմիկուլիտի, փքեցրած կավերի և համանման ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ ու ձայնակլանիչ նյութերի արտադրություն- տարբեր հանքանյութերից արտադրատեսակների` մշակած փայլարի, փայլարից, տորֆից, գրաքարից արտադրատեսակների (բացի էլեկտրական ապրանքներից) արտադրություն- ասֆալտից և համանման նյութերից  (ասֆալտի հիմքով սոսնձանյութերից, քարածխի կուպրից և այլ) արտադրատեսակների արտադրություն- ածխածնային նյութերից կամ գրաքարից թելքի և արտադրատեսակների (բացի ածխային էլեկտրոդներից և էլեկտրատեխնիկական համանման արտադրատեսակներից) արտադրություն- արհեստական կորունդի արտադրությունԲացառվում է`- ապակեբամբակի և ապակեբամբակից արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.14- ածխային էլեկտրոդների արտադրությունը, տես 27.90- ածխածնային նյութերից կամ գրաքարից խցուկների արտադրությունը, տես 28.29
24 Հիմնային մետաղների արտադրություն     Այս հատվածը ներառում է սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի, ձուլակոճղերի, մետաղի ջարդոնի ձուլումը և մշակումը, էլեկտրամետաղագործական և այլ մետաղագործական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:Այս հատվածում դասակարգվում է նաև մետաղական համահալվածքների և գերհամահալվածքների արտադրությունը` մաքուր մետաղներն այլ քիմիական նյութերով հավելման եղանակով: Ձուլման և մշակման արդյունքում  ձուլակոճղերի տեսքով  ստացված արտադրանքը օգտագործվում է թերթերի, ձողերի, շերտերի, լարերի, հալված մետաղի (ձուլվածքի ստացման համար) և մետաղագործական արդյունաբերության այլ հիմնական արտադրանքի արտադրության համար` գլոցման, ձգման, կորզանման եղանակներով:
24.1 Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն Այս խումբը ներառում է երկաթի հանքաքարից անմիջական վերականգնման եղանակով երկաթի ստացումը, ձուլակոճղերի, ձուլած կամ պինդ ձևերով թուջի արտադրությունը, թուջի ձուլակոճղերից պողպատի ստացումը, ֆեռոհամահալվածքների և պողպատե արտադրատեսակների արտադրությունը:
24.10 Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն
24.10.0 Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դոմնային վառարանների, հրահալոցների, կոպտագլոցող և հղկող գլոցահաստոնների շահագործում- թուջե ձուլակոճղերի և հայելաթուջի արտադրություն, ձուլակների, բլոկների տեսքով և այլ նախնական ձևերով- ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն- երկաթե արտադրատեսակների և սպունգաերկաթից այլ արտադրատեսակների արտադրություն, վերականգնման եղանակով- բացառիկ մաքրության երկաթի արտադրություն, էլեկտրատարրալուծման կամ այլ քիմիական եղանակներով- թուջի կամ պողպատի ջարդոնի վերահալում- հատիկավոր երկաթի և երկաթափոշու արտադրություն- պողպատի արտադրություն, ձուլակտորներով կամ նախնական այլ ձևերով- պողպատե կիսապատրաստվածքների արտադրություն- տաք և սառը գլոցմամբ պողպատե արտադրատեսակների արտադրություն- տաք գլոցմամբ պողպատե ձողերի և գլոցուկների արտադրություն

— տաք գլոցմամբ պողպատե բաց հատվածամասերի արտադրություն

— պողպատե ագուցավոր շարքերի և եռակցված պողպատե հատվածամասերի արտադրություն

— երկաթուղային ռելսուղիների պարագաների (չհավաքակցված ռելսեր) արտադրություն

Բացառվում է`

— սառը կորզանումով մետաղաձողերի արտադրությունը, տես 24.31

24.2 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն
24.20 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն
24.20.0 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- անկար, կլոր կամ ոչ կլոր լայնական հատվածքով խողովակների, փողակների և կլոր լայնական հատվածքով նախապատրաստվածքների արտադրություն` տաք գլոցման կամ անընդհատ ձուլման եղանակով ստացված ձողերի և ձուլակտորների հետագա մշակման (տաք գլոցման, տաք արտաձգման կամ այլ եղանակներով տաք մշակման) միջոցով- անկար (բարձր ճշգրտության կամ ոչ) խողովակների և փողակների արտադրություն տաք գլոցման կամ տաք արտաձգման եղանակով ստացված նախապատրաստվածքների հետագա մշակման միջոցով` կլոր լայնական հատվածքով խողովակների և փողակների արտադրության համար` սառը գլոցման կամ սառը կորզանման միջոցով և ոչ կլոր հատվածքով խողովակների, փողակների և սնամեջ տրամատների արտադրության համար` միայն սառը ձգման միջոցով- 406,4 մմ գերազանցող արտաքին տրամագծով, եռակցված խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված շիկագլոցված և երկայնական ուղղությամբ կամ պարուրագծով եռակցված թերթերից` սառը գլոցման միջոցով- 406,4 մմ չգերազանցող արտաքին տրամագծով, կլոր հատվածքով եռակցված խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված շիկագլոցված կամ սառնագլոցված երկայնական ուղղությամբ կամ պարուրագծով եռակցված թերթերից` սառը ձգման կամ տաք կաղապարման միջոցով, ինչպես նաև այլ հատվածքի խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված շիկագլոցված կամ սառնագլոցված երկայնական ուղղությամբ եռակցված շերտերից` սառը և տաք կաղապարման միջոցով- 406,4 մմ չգերազանցող արտաքին տրամագծով կլոր լայնական հատվածքով եռակցված բարձր ճշգրտության խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված տաք և սառը կաղապարման միջոցով, շիկագլոցված կամ սառնագլոցված երկայնական ուղղությամբ կամ պարուրագծով եռակցված շերտերից` մատակարարման նպատակով կամ հետագա մշակման համար` սառը գլոցման կամ սառը կորզանման եղանակներով որոշակի ձևանմուշով ոչ կլոր հատվածքով խողովակների և փողակների արտադրության համար- շիկագլոցված պողպատե շերտերից հարթ կցաշուրթերի և կցորդիչ միացքների արտադրություն- պողպատից կռած ամրակման կցամասերի (օրինակ` տաք գլոցման միջոցով ստացված անկար խողովակների կցվանքով եռակցման համար կցորդիչների) արտադրություն- պողպատից պարուրակավոր և այլ միակցիչ մանրակների արտադրություն` անկար խողովակների և փողակների համարԲացառվում է`- կենտրոնախույս ձուլման եղանակով պողպատե անկար խողովակների կամ փողակների արտադրությունը, տես 24.52.0
24.3 Պողպատի նախնական մշակում և  այլ պողպատե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է պողպատե արտադրատեսակների արտադրությունը սառը մշակման եղանակներով:
24.31 Ձողերի սառնաձգում
24.31.0 Ձողերի սառնաձգումԱյս ենթադասը ներառում է`- պողպատե ձողերի և ամբողջական հատվածամասերի (տրամատների) արտադրություն սառնաձգման, հղկման և ողորկման միջոցովԲացառվում է`- մետաղալարի կորզանումը, տես 24.34
24.32 Նեղ շերտերի սառնագլոցում
24.32.0 Նեղ շերտերի սառնագլոցումԱյս ենթադասը ներառում է`- տաք գլոցմամբ ստացված հարթ գլոցվածքից 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, ուղիղ նեղ շերտերի արտադրություն, սառը գլոցման եղանակով
24.33 Սառը դրոշմում կամ ճկում
24.33.0 Սառը դրոշմում կամ ճկումԱյս ենթադասը ներառում է`- բաց հատվածամասերի (տրամատների) արտադրություն, գլանահաստոնով պողպատե հարթ գլոցվածքի հաջորդական սառը դրոշման կամ մամլիչով ճկման միջոցով- սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ կողավոր թերթերի կամ շերտավոր թիթեղների արտադրություն
24.34 Մետաղալարի արտադրություն
24.34.0 Մետաղալարի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պողպատե մետաղալարի արտադրություն, լարաքարշման կամ պողպատե ձողերի սառը կորզանման միջոցովԲացառվում է`- պողպատե ձողերի և ամբողջական հատվածամասերի (տրամատների) արտադրությունը, տես 24.31- մետաղալարե արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 25.93
24.4 Թանկարժեք և հիմնական գունավոր մետաղների արտադրություն
24.41 Թանկարժեք մետաղների արտադրություն
24.41.1 Թանկարժեք մետաղների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թանկարժեք մետաղների արտադրություն` հանքաքարից կամ ջարդոնից,  ձևափոխելի կամ ոչ ձևափոխելի ազնիվ մետաղների (ոսկու, արծաթի, պլատինի և այլնի) զտարկում և մշակում- թանկարժեք մետաղների համաձուլվածքների արտադրություն- թանկարժեք մետաղների կիսապատրաստվածքների արտադրություն- ոչ ազնիվ մետաղների արծաթապատում- ոչ ազնիվ մետաղների և արծաթի ոսկեզօծում- ոսկու, արծաթի կամ ոչ ազնիվ մետաղների պատում պլատինով կամ պլատինի խմբի մետաղներովԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- թանկարժեք մետաղներից մետաղալարի արտադրություն կորզանման եղանակով- նրբաթերթ թանկարժեք մետաղների արտադրություն 

Բացառվում է`

— գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53.0, 24.54.0

— թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.12

— բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրությունը, տես 24.41.2

24.41.2 Բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն
24.41.3 Թանկարժեք մետաղների հարգորոշում և հարգադրոշմում
24.42 Ալյումինի արտադրություն
24.42.0 Ալյումինի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ալյումինի արտադրություն արզնահողից- ալյումինի արտադրություն ալյումինի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային զտման միջոցով- ալյումինի համահալվածքների արտադրություն- ալյումինից կիսապատրաստվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ալյումինե մետաղալարի արտադրություն` կորզանման եղանակով- ալյումինի օքսիդի արտադրություն- փաթեթավորման համար ալյումինե նրբաթիթեղի արտադրություն- ալյումինե նրբաթիթեղից, որպես հիմնական բաղադրիչ, ալյումինե շերտավորված նրբաթիթեղի արտադրություն 

Բացառվում է`

— գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54

24.43 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն
24.43.0 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն հանքաքարից- կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն կապարի, ցինկի և անագի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային զտման միջոցով- համահալվածքների արտադրություն- կապարից, ցինկից և անագից կիսապատրաստվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- կապարի, ցինկի և անագի մետաղալարի արտադրություն` կորզանման եղանակով- անագի նրբաթիթեղի արտադրությունԲացառվում է`- գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54
24.44 Պղնձի արտադրություն
24.44.0 Պղնձի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պղնձի արտադրություն հանքաքարից- պղնձի արտադրություն պղնձի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային զտման միջոցով- պղնձի համահալվածքների արտադրություն- հալուն ապահովիչների համար պղնձե լարի կամ շերտիկների արտադրություն- պղնձից կիսապատրաստվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- պղնձե մետաղալարի արտադրություն` կորզանման եղանակովԲացառվում է`- գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54
24.45 Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն
24.45.0 Այլ գունավոր մետաղների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլնի արտադրություն հանքաքարից կամ օքսիդներից- քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլն արտադրություն քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլնի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային կամ ալյումինաջերմային զտման միջոցով- քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլ գունավոր մետաղների համահալվածքների արտադրություն- քրոմից, մանգանից, նիկելից և այլ գունավոր մետաղներից կիսապատրաստվածքների արտադրություն- նիկելի շտայնի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլ գունավոր մետաղներից մետաղալարերի արտադրություն` կորզանման եղանակովԲացառվում է`- գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54
24.46 Միջուկային վառելիքի մշակում
24.46.0 Միջուկային վառելիքի մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- ուրանի արտադրություն ուրանիտից կամ այլ հանքաքարերից- ուրանի հալում և զտում
24.5 Մետաղների ձուլում Այս խումբը ներառում է կիսապատրաստվածքների և տարբեր ձուլվածքների ստացումը ձուլման եղանակով:Բացառվում է`- պատրաստի ձուլածո արտադրատեսակների` կաթսաների և ջեռուցիչ մարտկոցների  տնային կահ-կարասիի ձուլածո առարկաների արտադրությունը (տես 25.21 և 25.99)
24.51 Թուջի ձուլում
24.51.0 Թուջի ձուլումԱյս ենթադասը ներառում է թուջաձուլական արտադրությունը`- թուջե կիսապատրաստվածքների ձուլում- գորշ թուջից  ձուլվածքի ստացում- գնդաձև գրաքարով թուջե ձուլվածքի ստացում- կռելի թուջից արտադրատեսակների արտադրություն- թուջե խողովակների, փողակների, սնամեջ տրամատերի, խողովակների կցվանքների արտադրություն
24.52 Պողպատի ձուլում
24.52.0 Պողպատի ձուլումԱյս ենթադասը ներառում է`- պողպատե կիսապատրաստվածքների ձուլում- պողպատե ձուլվածքի ստացում- պողպատե անկար խողովակների և փողակների արտադրություն կենտրոնախույս ձուլման միջոցով- ձուլապողպատից խողովակների և  խողովակների կցվանքների արտադրություն
24.53 Թեթև մետաղների ձուլում
24.53.0 Թեթև մետաղների ձուլումԱյս ենթադասը ներառում է`- ալյումինից, մագնեզիումից, տիտանից, ցինկից և այլ թեթև մետաղներից կիսապատրաստվածքների ձուլում- թեթև մետաղների ձուլվածքների ստացում
24.54 Այլ գունավոր մետաղների ձուլում
24.54.0 Այլ գունավոր մետաղների ձուլումԱյս ենթադասը ներառում է`- ծանր մետաղների ձուլվածքների ստացում- թանկարժեք մետաղների ձուլվածքների ստացում- գունավոր մետաղների ձուլում ճնշման տակ
25 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքիցԱյս հատվածը ներառում է զուտ մետաղե, սովորաբար ոչ շարժական արտադրատեսակների` բաղադրամասերի, բեռնարկղերի, հիմնակմախքների, կրող կառուցատարրերի արտադրությունը, ի տարբերություն 26-30 հատվածների, որտեղ ներառված են ավելի բարդ, շարժական բաղադրամասերով մետաղե արտադրատեսակների մաս կազմող միացքների կամ ագրեգատների (որոշ դեպքերում այլ նյութերի հետ համակցված) արտադրությունը, այն պայմանով, որ այդ արտադրատեսակները զուտ էլեկտրական, էլեկտրոնային կամ օպտիկական սարքավորանք չեն:Այս հատվածը ներառում է նաև զենքի և զինամթերքի արտադրությունը:Բացառվում է`- մասնագիտացված նորոգումը և սպասարկումը, տես 33.1- արտադրատեսակների մասնագիտացված տեղադրումը, օրինակ` կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաների տեղադրումը շենքերում, տես 43.22
25.1 Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն Այս խումբը ներառում է շինարարական մետաղե կոնստրուկցիաների կամ առանձին մասերի և կառուցվածքային այլ մետաղե արտադրատեսակների արտադրությունը:
25.11 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն
25.11.0 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղե կոնստրուկցիաների կամ շինարարական հիմնակմախքների (կարկասների) և դրանց մասերի (հենարանների, կայմասյուների, կամուրջների, հատվածամասերի) արտադրություն- արդյունաբերական մետաղե կոնստրուկցիաների (դոմնային վառարանների, բեռնամբարձ և բեռնամշակող սարքավորանքի հիմնակմախքների) արտադրություն- հիմնականում մետաղե կոնստրուկցիաներից կազմված հավաքովի շինությունների (շինարարական հրապարակում ժամանակավոր կացարանների, ցուցահանդեսային մոդուլների տարրերի և այլ) արտադրությունԲացառվում է`- նավային կամ ուժային կաթսաների արտադրությունը, տես 25.30- երկաթուղու գծերի համար հավաքակցված (մոնտաժված) ամրակապերի արտադրությունը, տես 25.99- նավերի հատվածամասերի արտադրությունը, տես 30.11
25.12 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն
25.12.0 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղե դռների և լուսամուտների, դրանց շրջանակների, փակոցափեղկերի, դարպասների, ճաղաշարերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- միջհարկային ծածկերի համար մետաղե միջնորմերի արտադրություն
25.2 Ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների), մետաղե տարողությունների, կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրությունը:
25.21 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն
25.21.0 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրությունԲացառվում է`- էլեկտրական ջեռոցների և ջրատաքացուցիչների արտադրությունը, տես 27.51
25.29 Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն
25.29.0 Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե այլ տարողությունների արտադրություն, սովորաբար անշարժ տեղակայվող և որպես պահեստարան կամ արտադրական օգտագործման համար- մետաղե տարողությունների արտադրություն սեղմված կամ հեղուկացված գազի համարԲացառվում է`- սովորաբար ապրանքների տեղափոխման կամ փաթեթավորման համար օգտագործվող, 300 լիտրը չգերազանցող մետաղե տակառների, թմբագլանների, կանիստրների, դույլերի, արկղերի և այլ տարողությունների արտադրությունը, տես 25.91, 25.92- փոխադրական բեռնարկղերի արտադրությունը, տես 29.20- ռազմական զրահապատ փոխադրամիջոցները, տես 30.40
25.3 Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներիցԱյս խումբը ներառում է շոգեարտադրիչների արտադրությունը:
25.30 Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից
25.30.0 Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներիցԱյս ենթադասը ներառում է`- շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների արտադրություն- շոգեարտադրիչների հետ օգտագործվող օժանդակ սարքավորանքի` խտարարների, ջերմօգտագործիչների, շոգեգերտաքացուցիչների, շոգեընդունիչների, շոգեկուտակիչների արտադրություն- միջուկային ռեակտորների արտադրություն, բացառությամբ իզոտոպների զատիչները- նավային կամ ուժային կաթսաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- խողովակների համակարգի կառուցում, ներառյալ խողովակների հետագա մշակումը, սովորաբար ճնշումային խողովակների կամ խողովակային համակարգի ստեղծման համար,  ինչպես նաև համապատասխան նախագծային և կոնստրուկտորական աշխատանքներըԲացառվում է`- կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրությունը, տես 25.21.0- կաթսայատուրբինային կայանքների արտադրությունը, տես 28.11

— իզոտոպների զատիչների արտադրությունը, տես 28.99

25.4 Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
25.40 Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
25.40.0 Զենքի և զինամթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ծանր զենքի` հրետանային արկերի, ինքնագնաց թնդանոթների, հրթիռաձիգների և արձակման կայանքների, տորպեդային խողովակների, ծանր գնդացիրների արտադրություն- հրաձգային զենքի` ռևոլվերների, հրացանների, թեթև գնդացիրների արտադրություն- օդաճնշական կամ գազային զենքի և ատրճանակների արտադրություն- ռազմամթերքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- որսորդական, սպորտային, ինքնապաշտպանական հրազենի և զինամթերքի արտադրություն- պայթուցիկ սարքերի` ռումբերի, ականների, տորպեդների արտադրությունԲացառվում է`- ճայթիչ հրապատիճների, պայթուցիչների կամ ազդանշանային հրթիռների արտադրությունը, տես 20.51

— սրերի, թրերի, սուսերի, սվինների արտադրությունը, տես 25.71.0

— թանկարժեք իրերի, դրամի փոխադրման համար զրահապատ փոխադրամիջոցների արտադրությունը, տես 29.10.1

— տիեզերական ապարատների արտադրությունը, տես 30.30.0

— տանկերի և մարտական այլ մեքենաների արտադրությունը, տես 30.40.0

25.5 Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն Այս խումբը ներառում է մետաղամշակման ընդհանուր գործողությունները` կռումը, մամլումը, դրոշմումը  և գլոցումը, որոնք, սովորաբար, իրականացվում են վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով:
25.50 Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն
25.50.0 Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում- փոշեմետաղագործություն` մետաղե փոշիներից, ջերմամշակման (թրծման) կամ ճնշման միջոցով մետաղե արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- մետաղափոշու արտադրությունը, տես 24.1, 24.2
25.6 Մետաղների մշակում և պատում. մեխանիկական մշակում      Այս խումբը ներառում է մետաղամշակման ընդհանուր գործողությունները` նիկելապատումը, ոսկեզօծումը, արծաթապատումը, թիթեղապատումը, փորագրումը, գայլիկոնումը, հղկումը, զոդումը և այլն, որոնք, սովորաբար, իրականացվում են վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով:
25.61 Մետաղների մշակում և պատում
25.61.0 Մետաղների մշակում և պատումԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղապատում, անոդավորում և այլն- մետաղների ջերմամշակում- մետաղների ծլեպահեռացում, ավազաշիթային մաքրում, թմբուկային մշակում, հղկում, մաքրում ավազից- մետաղների ներկում, փորագրում- պլաստիկացում, արծնապատում, լաքապատում և այլ ոչ մետաղական պատվածքով պատում- մետաղների կոփում և փայլեցումԲացառվում է`- ձիերի պայտման ծառայությունները, տես 01.62- մետաղի վրա տպագրությունը, տես 18.12- հիմնական և այլ մետաղների վրա թանկարժեք մետաղների գլոցումը, տես 24.41, 24.42, 24.43, 24.44
25.62 Մետաղների մեխանիկական մշակում
25.62.0 Մետաղների մեխանիկական մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղական մասերի գայլիկոնում, հղկում, ֆրեզում, տաշում, կիպահղկում, ուղղում, կտրում, կոկում, սրում, զոդում, ճախարակում և այլն- մետաղների հատում և փորագրում լազերի միջոցովԲացառվում է`- դարբնի ծառայությունները, տես 01.62- պատվիրատուի ներկայությամբ փորագրական ծառայությունները, տես 95.25
25.7 Դանակային արտադրատեսակների, ձեռքի գործիքների և երկաթեղեն արտադրատեսակաների արտադրություն
25.71 Դանակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.71.0 Դանակային արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դանակների, պատառաքաղների, գդալների և տնային գործածության այլ դանակային իրերի արտադրություն- մսի կտրատման և կոտորման դանակների, ածելիների, ածելու շեղբերի, մկրատների, մազակտրիչ սարքերի և այլ դանակային ու կտրող արտադրատեսակների արտադրություն- սրերի, թրերի, սուսերի, սվինների և համանման արտադրատեսակների արտադրությունԲացառվում է`- մետաղե խորը սպասքի (թեյնիկների, կուժերի), ճաշի ամանեղենի (փոքրիկ կաթսաների, խորը ամանների), ոչ խորը ամանների, պնակների արտադրությունը, տես 25.99.0- թանկարժեք մետաղներից սեղանի սպասքի արտադրությունը, տես 32.12.9
25.72 Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն
25.72.0 Կողպեքների և ծխնիների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- փականների, կողպեքների, սահափակաղակների (սողնակների), բանալիների, ծխնիների և այլ երկաթեղեն արտադրատեսակների արտադրություն` շինարարությունում, կահույքի արտադրությունում, տրանսպորտային միջոցներում օգտագործման համար
25.73 Ձեռքի գործիքների արտադրություն
25.73.0 Ձեռքի գործիքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մեքենաների և մեխանիկական սարքերի համար դանակների և դանակային սայրերի արտադրություն- ձեռքի գործիքների` տափաշուրթերի, պտուտակահանների և այլն արտադրություն- գյուղատնտեսական, առանց էլեկտրաշարժաբերի ձեռքի գործիքների արտադրություն- սղոցների և սղոցների շեղբերի, այդ թվում` սկավառակային և շղթայական սղոցների շեղբերի արտադրություն- էլեկտրաշարժաբերով կամ առանց էլեկտրաշարժաբերի ձեռքի գործիքների կամ հաստոցների համար համափոխարինելի գլխադիրների` շաղափների, ծակիչների, կետանշիչների, ֆրեզների արտադրություն- մամլման գործիքակազմի արտադրություն- հնոցների, զնդանների և դարբնոցային այլ գործիքների արտադրություն- ձուլածո առանցքալատուփերի և մամլակաղապարների (բացի ձուլակտորներով ձուլվածքից) արտադրություն- մամլակների, սեղմիչների արտադրությունԲացառվում է`

— էլեկտրաշարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունը, տես 28.24

— ձուլակտորներով ձուլվածքի արտադրությունը, տես 28.91

25.9 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է տարբեր պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների` կանիստրների և շերեփների, մեխերի, հեղույսների, մանեկների, մետաղե սպասքի, մետաղե ամրակապերի, նավերի պտուտակների և խարիսխների, երկաթուղու գծերի համար հավաքակցված (մոնտաժված) ամրակապերի, կենցաղային և արդյունաբերական նշանակության արտադրատեսակների արտադրությունը:
25.91 Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն
25.91.0 Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- դույլերի, կանիստրների, տակառների, թմբկագլանների, թիթեղյա տարողությունների արտադրությունԲացառվում է`- ցիստեռնների և պահեստարանների (ռեզերվուարների) արտադրությունը, տես 25.2
25.92 Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն
25.92.0 Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- պահածոյի տուփերի, սննդամթերքի համար թիթեղյա արկղերի, ծալովի պարկուճների արտադրություն- մետաղե կափարիչների, խցանների արտադրություն
25.93 Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն
25.93.0 Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղե մալուխների, հյուսած եզրաքուղերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- չմեկուսացված մետաղե մալուխների կամ մեկուսացված մալուխների, որոնք չեն կարող օգտագործվել որպես էլեկտրական հոսանքի հաղորդիչ, արտադրություն- պատվածքով կամ սնամեջ մետաղալարի արտադրություն- մետաղալարե արտադրատեսակների` մետաղե փշալարերի, մետաղե ցանկապատերի, վանդակների, ցանցերի, մետաղագործվածքի արտադրություն- աղեղային էլեկտրաեռակցման համար պատվածքով էլեկտրոդների արտադրություն- մեխերի, քորոցների, գնդասեղների արտադրություն- զսպանակների արտադրություն, բացի ժամացույցի զսպանակներից` թերթավոր զսպանների, պարուրաձև զսպանակների, ոլորման լիսեռների զսպանակների, զսպանների համար թերթերի արտադրություն- շղթաների արտադրություն, բացի ուժային փոխանցիչ շղթաներիցԲացառվում է`- ժամացույցների կամ ժամացույցի զսպանակների արտադրությունը, տես 26.52

— էլեկտրականության փոխանցման համար հաղորդալարերի և մալուխների արտադրությունը, տես 27.32

— ուժային փոխանցիչ շղթաների արտադրությունը, տես 28.15

25.94 Սեղմակների, պտուտակապարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.94.0 Սեղմակների, պտուտակապարուրակային արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գամերի, տափօղակների և համանման ոչ պարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն- պտուտակավար մեքենայական արտադրատեսակների արտադրություն- սողնակների, հեղույսների, մանեկների և համանման պարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն
25.99 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
25.99.0 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- տնային գործածության մետաղե արտադրատեսակների` խորը սպասքի (թեյնիկների, կուժերի և այլ), ճաշի ամանեղենի (փոքրիկ կաթսաների, խորը և ոչ խորը ամանների, պնակների),   կերակրակաթսաների, թավաների և այլ խոհանոցային ոչ էլեկտրական կահ-կարասիի, խոհանոցային ձեռքի փոքր հարմարանքների և պարագաների,  ամանեղեն լվանալու համար մետաղական ցանցերի արտադրություն- շինարարական  ցինկե բաղադրամասերի և սանիտարահիգիենիկ սարքավորանքի` ջրորդանների, տանիքի վերնադրակների, լոգնոցների, լվացարանների, հոսարանների և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն- գրասենյակային մետաղական արտադրատեսակների (բացի կահույքից) արտադրություն- անկիզելի պահարանների, զրահապատ դռների արտադրություն- այլ մետաղե արտադրատեսակների` նավի պտուտակների և դրանց թիակների, խարիսխների, զանգերի, հավաքակցված (մոնտաժված) երկաթուղու գծերի համար ամրակապերի, ճարմանդների, կեռերի, մետաղական սանդուղքների, ցուցանակների, պաշտպանական սաղավարտների արտադրություն- նրբաթիթեղից պարկերի արտադրություն- հաստատուն մագնիսների արտադրություն- մետաղե վակուումային անոթների արտադրություն- մետաղե կրծքանշանների և պատվանշանների արտադրություն- մետաղե վարսափաթթուկների, սանրերի, հովանոցների համար մետաղե բռնակների, հիմնակմախքի արտադրություն 

Բացառվում է`

— սրերի, թրերի, սուսերի, սվինների և այլնի արտադրությունը, տես 25.71

— խանութներում առևտրի համար ձեռնասայլակների արտադրությունը, տես 30.99

— մետաղե կահույքի արտադրությունը, տես 31.01, 31.02, 31.09

— սպորտային արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.30

— խաղերի և խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40

26 Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն       Այս հատվածը ներառում է համակարգիչների, համակարգչային ծայրամասային սարքվածքների, հաղորդակցական սարքավորանքի, համանման էլեկտրոնային  արտադրատեսակների, ինչպես նաև այդ արտադրատեսակների համար բաղադրամասերի արտադրությունը: Այս հատվածի արտադրությունը բնութագրվում է ինտեգրալային սխեմաների նախագծման և օգտագործման, մանրաչափավորման խիստ մասնագիտացված տեխնոլոգիաների կիրառման գործընթացներին համապատասխան:Տվյալ հատվածը ներառում է նաև կենցաղային էլեկտրոնային տեխնիկայի, չափիչ, ստուգիչ  սարքերի, փորձարկային և նավագնացական, ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի, օպտիկական գործիքների և սարքերի, մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն:
26.1 Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն
26.11 Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն
26.11.0 Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է էլեկտրոնային կիսահաղորդչային և այլ բաղադրամասերի արտադրություն:Այս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրոնային կոնդենսատորների արտադրություն- էլեկտրոնային ռեզիստորների արտադրություն- միկրոպրոցեսորների արտադրություն- էլեկտրոնային լամպերի, էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների արտադրություն- էլեկտրոնային միակցիչների արտադրություն- չհավաքած (դատարկ) մեկուսատախտակների արտադրություն- ինտեգրալային սխեմաների (անալոգային, թվանշանային կամ հիբրիդային) արտադրություն- դիոդների, տրանզիստորների և համանման ընդհատուն սարքվածքների արտադրություն- էլեկտրոնային տեսակի մակածիչների (դրոսելային կոճերի, ինդուկցիոն պարույրների, կերպափոխիչների), էլեկտրոնային տիպային բաղադրամասերի արտադրություն

— էլեկտրոնային բյուրեղների և բյուրեղային միկրոհավաքվածքների արտադրություն

— էլեկտրոնային սոլենոիդների, կոմուտատորների, տվիչների արտադրություն

— վանդակավոր, թիթեղավոր պատրաստ կամ կիսապատրաստ կիսահաղորդիչների արտադրություն

— էլեկտրոնային ցուցատախտակների բաղադրամասերի (պլազմայի, պոլիմերների, հեղուկաբյուրեղների) արտադրություն

— լուսարձակող դիոդների արտադրություն

 

Այս ենթադասը ներառում է նաև տպիչների, մոնիտորների համար ՈՒՍԲ մալուխների (USB) մալուխների, միակցիչներով և այլ կցամասերով մալուխային հավաքածուների արտադրությունը:

 

Բացառվում է`

— տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության քարտերի արտադրությունը, տես 18.12

— համակարգիչների և հեռուստացույցների էկրանների արտադրությունը, տես 26.20, 26.40

— մոդեմների արտադրությունը, տես 26.30

— ռենտգենյան խողովակների և ռենտգենյան ճառագայթման գործողությամբ` համանման սարքավորումների արտադրությունը, տես 26.60

— օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների արտադրությունը, տես 26.70

— էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27 հատվածը

— էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրությունը, տես 27.11

— էլեկտրական ռելեների արտադրությունը, տես 27.12

— էլեկտրական հեռագրական սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.33

— ավարտուն սարքավորումների արտադրությունը, որը դասակարգվում է սարքավորման տեսակին համապատասխան դասերում

26.12 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն
26.12.0 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն- բաղադրամասերի տեղադրումը մեկուսատախտակների վրա- ինտերֆեյսի քարտերի (ձայնի, տեսապատկերի, ցանցի, կոնտրոլերների, մոդեմների) արտադրությունԲացառվում է`- տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության քարտերի արտադրությունը, տես 18.12- տպատախտակների արտադրությունը, տես 26.11
26.2 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն
26.20 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն
26.20.0 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների,  անհատական համակարգիչների, նոութբուքերի, համակարգչային սերվերների, ծայրամասային սարքվածքների` հիշողության, ներանցման և արտածման սարքվածքների (տպիչների, մոնիտորների, ստեղնաշարի) արտադրությունը և/կամ հավաքումը: Համակարգիչները կարող են լինել անալոգային, թվանշանային կամ հիբրիդային: Ընդհանուր տեսակի թվանշանային  համակարգիչները սարքվածք են, որոնք պահում են ծրագրեր, տվյալներ, տվյալների մշակման համար ծրագրեր և օգտվողների պահանջները բավարարող ծրագրային փաթեթներ, կատարում են օգտվողի կողմից նշված թվաբանական և օգտվողի միջամտությունը չպահանջող այլ գործողություններ, մշակման ծրագրեր, երբ կառավարվող մշակման ընթացքում համակարգիչը տալիս է տրամաբանական լուծումներ: Անալոգային համակարգիչների միջոցով կարելի է մոդելավորել մաթեմատիկական մոդելները կամ առնվազն կատարել տարրերի անալոգային կառավորումն ու ծրագրավորումը:Այս ենթադասը ներառում է`- համակարգիչների արտադրություն- նոութբուքերի արտադրություն- տվյալների մշակման կենտրոնական բլոկերի, պրոցեսորների արտադրություն- գրպանի ՊԴԱ (PDA)) համակարգիչների արտադրություն- մագնիսական սկավառակատարերի, ֆլեշերի և տեղեկատվության պահման համար այլ սարքվածքների արտադրություն- օպտիկական սկավառակատարերի (ՍԴ-ՌՎ (CD-RW), ՍԴ-ՌՈՄ (CD-ROM),  ԴՎԴ-ՌՈՄ (DVD-ROM), ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)) արտադրություն- տպիչների արտադրություն- մոնիտորների արտադրություն- ստեղնաշարերի արտադրություն

— մկնիկների, ջոստիկների, համակարգչային այլ մանիպուլյատորների արտադրություն

— մասնագիտացված համակարգչային տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) արտադրություն

— համակարգչային սերվերների արտադրություն

— սկաներների, ներառյալ գծիկային ծածկագրի սկաներները, արտադրություն

— էլեկտրոնային քարտերը կարդացող սարքերի արտադրություն

— վիրտուալ խաղերի համար սարքվածքների արտադրություն

— համակարգչային պրոյեկտորների արտադրություն

 

Այս ենթադասը ներառում է նաև`

— բանկային ավտոմատների և համանման համակարգչային տերմինալների (տվյալների ներանցման և արտածման սարք) արտադրություն

— ոչ մեխանիկական դրամարկղային մեքենաների արտադրություն

— երկու և ավելի գործառույթներ իրականացնող (տպում, դիտում, պատճենահանում, ֆաքսով փոխանցում) գրասենյակային բազմաֆունկցիոնալ սարքավորանքի արտադրություն

 

Բացառվում է`

— գրառված կրիչների (համակարգչային, տեսագրված, ձայնագրված և այլ նյութերով) բազմացումը, տես 18.2

— համակարգիչներում և ծայրամասային սարքվածքներում օգտագործվող էլեկտրոնային բաղադրամասերի և հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունը, տես 26.1

— համակարգչային ներքին և արտաքին մոդեմների արտադրությունը, տես 26.12.0

— ինտերֆեյսի քարտերի, մոդուլների, հավաքվածքների արտադրությունը, տես 26.12.0

— հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունը, տես 26.12.0

— հաղորդակցական սարքավորանքի մոդեմների արտադրությունը, տես 26.30.0

— թվանշանային հաղորդակցական փոխարկիչների, տվյալների հաղորդման սարքավորանքի (ծրագծիչների, զուգահոսագծերի, համակենտրոնիչների, անցախցերի և այլ) արտադրությունը, տես 26.30.0

— ձայնա- և տեսասարքավորումների և այլ կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.40.0

— հեռուստացույցների և հեռուստաէկրանների արտադրությունը, տես 26.40.0

— տեսախաղերի համար կառավարման վահանակների արտադրությունը, տես 26.40.0

— համակարգիչներում և այլ սարքվածքներում օգտագործվող մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրությունը, տես 26.80.0

26.3 Կապի սարքավորանքի արտադրություն
26.30 Կապի սարքավորանքի արտադրություն
26.30.0 Կապի սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է հեռախոսակապի ապահովման և տվյալների հաղորդման համար սարքավորանքի արտադրությունը, որտեղ ազդանշանների փոխանցումը կատարվում է էլեկտրալարերով կամ էլեկտրամագնիսական ալիքների միջոցով, օրինակ` հեռուստառադիոազդանշանների հեռարձակման և անհաղորդալար կապի սարքավորանքը:Այս ենթադասը ներառում է`- կենտրոնական հեռախոսակայանների կապի սարքավորանքի արտադրություն- անլար հեռախոսների արտադրություն- գրասենյակային մասնավոր հեռախոսակայանների համար սարքավորանքի արտադրություն- հեռախոսների, ֆաքսիմիլային սարքավորանքի, ներառյալ հեռախոսային ինքնապատասխանիչները, արտադրություն- տվյալների հաղորդման սարքավորանքի (կամրջակների, համակենտրոնիչների, ծրագծիչների,  անցախցերի և այլնի) արտադրություն- ընդունիչ-հաղորդիչ ալեհավաքների արտադրություն- մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի արտադրություն- պեյջերների արտադրություն- բջջային հեռախոսների արտադրություն

— շարժական կապի սարքավորանքի արտադրություն

— ռադիոհեռուստաստուդիաների, ռադիոհեռուստահաղորդման սարքավորանքի, ներառյալ հեռուստախցիկները, արտադրություն

— մոդեմների, հաղորդիչ սարքավորումների արտադրություն

— կենտրոնական կառավարման վահանների` պահակային և հակահրդեհային համակարգի ազդանշանների հաղորդիչների արտադրություն

— ռադիոհեռուստահաղորդիչների արտադրություն

— ենթակարմիր ազդանշանների կիրառմամբ կապի սարքավորումների (օրինակ` հեռակառավարման սարքերը) արտադրություն

 

Բացառվում է`

— կապի սարքավորանքներում օգտագործվող էլեկտրոնային բաղադրամասերի և հանգույցների, ներառյալ ներքին և արտաքին համակարգչային մոդեմները, արտադրությունը, տես 26.11

— հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունը, տես 26.12.0

— համակարգիչների և համակարգչային ծայրամասային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.20.0

— կենցաղային ձայնա- և տեսասարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.40.0

— ՋՊՍ (GPS) սարքերի արտադրությունը, տես 26.51.0

— էլեկտրոնային ցուցատախտակների արտադրությունը, տես 27.90.0

— լուսացույցների արտադրությունը, տես 27.90.0

26.4 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
26.40 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
26.40.0 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է կենցաղում, ավտոմեքենաներում, տեղական ազդարարման համակարգերում, երաժշտական գործիքների ձայնի ուժեղացման համար օգտագործվող  էլեկտրոնային ձայնա- և տեսասարքավորանքի արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- տեսագրող և տեսավերարտադրող սարքավորումների արտադրություն- հեռուստացույցների արտադրություն- տեսամոնիտորների և տեսապրոյեկտորների արտադրություն- ձայնագրող և ձայնավերարտադրող սարքավորումների արտադրություն- տարածական (ստերեո) սարքավորանքի արտադրություն- ռադիոընդունիչների արտադրություն- ձայնական (ակուստիկ) համակարգերի արտադրություն- անձնական օգտագործման տեսախցիկների արտադրություն- էլեկտրանվագարկիչների արտադրություն

— տեղական ազդարարման համակարգերում և երաժշտական գործիքների համար ձայնաուժեղացման սարքավորումների արտադրություն

— խոսափողերի արտադրություն

— օպնվագարկիչների արտադրություն

— ՙկարաոկե՚ սարքավորումների արտադրություն

— ականջակալների (ռադիո, ստերեո, համակարգչային) արտադրություն

— էլեկտրոնային խաղերի կառավարման վահանակների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— գրանցված կրիչների (համակարգչային, տեսա- և ձայնագրությունները և այլ) արտադրությունը, տես 18.2

— համակարգչային ծայրամասային սարքավորանքի և համակարգչային մոնիտորների արտադրությունը, տես 26.20.0

— հեռախոսային ինքնապատասխանիչների արտադրությունը, տես 26.30.0

— ազդարարման համակարգերի սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.30.0

— ռադիոհեռուստահաղորդիչների արտադրությունը, տես 26.30.0

— ռադիո և ենթակարմիր ազդանշանների կիրառմամբ հեռակառավարման սարքավորումների արտադրությունը, տես 26.30.0

— ռադիոհեռուստաստուդիաների սարքավորանքի` տեսաձայնագրող և վերարտադրող սարքավորումների, ընդունիչ-հաղորդիչ և այլ ալեհավաքների, արևտրային տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.30.0

— թվանշանային խցիկների արտադրությունը, տես 26.70.0

— տեղադրված (անփոփոխ) ծրագրային ապահովմամբ էլեկտրոնային խաղերի արտադրությունը, տես 32.40.0

26.5 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն.  ժամացույցների (ձեռքի և այլ) արտադրություն     Այս խումբը ներառում է արդյունաբերական և ոչ արդյունաբերական տարբեր նպատակների համար չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական սարքավորանքի, ներառյալ ժամանակի չափման սարքավորումները (ժամացույցներ և համանման սարքեր),  արտադրությունը:
26.51 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
26.51.0 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է որոնման, հայտնաբերման, նավագնացական, կառավարման, ծովագնացական և օդանավագնացական համակարգերի և գործիքների, ջեռուցման, օդի լավորակման, հովացման` ավտոմատ վերահսկման կամ կարգավորման համար սարքերի, ջերմաստիճանի, խոնավության, ճնշման, վակուումի, այրման, հոսքի, մակարդակի, մածուցիկության, խտության, թթվայնության, թանձրության, պտույտի անկյան կարգավորման, անընդհատ ավտոմատ չափիչ, գրանցիչ, ցուցիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ սարքերի և գործիքների, ծախսաչափերի և հաշվիչների, հոսանքի և էլեկտրական ազդանշանների բնութագրիչների ստուգման և չափման գործիքների, պինդ մարմինների, հեղուկների, գազակերպ և այլ բաղադրանյութերի քիմիական կամ ֆիզիկական բաղադրության, խտության լաբորատորական վերլուծության համար գործիքների և ապարատուրայի, այլ չափումների և փորձարկումների համար գործիքների և դրանց մասերի արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է նաև չափիչ, ստուգիչ, փորձարկային ոչ էլեկտրական սարքավորանքի (բացի պարզ մեխանիկական գործիքներից) արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- օդագնացական շարժիչների համար չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ սարքերի արտադրություն- ավտոմեքենաների բանած գազերի բաղադրության ստուգման համար սարքավորանքի արտադրություն- օդերևութաբանական սարքերի արտադրություն- ֆիզիկական վերլուծության անցկացման համար սարքավորանքի արտադրություն- բազմագրանցիչ սարքերի արտադրություն- ռադիոճառագայթման հայտնաբերման և ստուգիչ սարքերի արտադրություն- գեոդեզիական գործիքների արտադրություն- հեղուկային ապակե և երկմետաղ ջերմաչափերի (բացի բժշկական ջերմաչափերից) արտադրություն

— խոնավակայունարարների արտադրություն

— ջրի սահմանաքանակի ստուգիչ սարքերի արտադրություն

— հրածորանների բոցի կարգավորիչների արտադրություն

— սպեկտրաչափերի արտադրություն

— օդաճնշական չափիչ սարքերի արտադրություն

— հաշվիչների (ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի և այլ) արտադրություն

— հեղուկների և գազերի ծախսաչափերի, մակարդակաչափերի և այլ փոփոխական պարամետրերի չափիչ և ստուգիչ սարքերի արտադրություն

— պտուտաչափերի արտադրություն

— ականափնտրիչների, իմպուլսային գեներատորների, մագնիսական դետեկտորների  արտադրություն

— որոնման, հայտնաբերման, նավագնացական, ծովագնացական և օդագնացական սարքավորանքի արտադրություն, ներառյալ ռադիոհիդրոձայնային ազդալողանները, արտադրություն

— ռադարային սարքավորանքի արտադրություն

— տեղադիրքի որոշման և կառավարման  համընդահանուր համակարգերի (GPS) արտադրություն

— բնապահպանական և ավտոմատ կարգավորման համար ստուգիչ սարքերի արտադրություն

— չափիչ և գրանցիչ սարքավորանքի (օրինակ` սև արկղերի) արտադրություն

— քայլաչափերի արտադրություն

— ռադարների արտադրություն

— լաբորատոր վերլուծական սարքերի (օրինակ` արյան վերլուծության համար) արտադրություն

— լաբորատոր չափացույցերի, խտաչափերի, ճնշաչափերի, հաշվեկշռաչափերի և այլ լաբորատոր չափիչ, ստուգիչ, փորձարկային գործիքների, սարքերի կամ մեքենաների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— հեռախոսային ինքնապատասխանիչների արտադրությունը, տես 26.30.0

— ճառագայթահարող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.70.0

— խոսաձայնագրիչ սարքավորանքի  արտադրությունը, տես 28.23.0

— ընդհանուր նշանակության չափիչ սարքվածքների (ոչ լաբորատոր տեսակները), ճնշաչափերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 28.29.0

— բժշկական ջերմաչափերի արտադրությունը, տես 32.50.0

— արտադրական գործընթացների կառավարման համար արդյունաբերական սարքավորանքի տեղադրումը, տես 33.20.0

— մեխանիկական պարզ չափիչ գործիքների (չափիչ ժապավենների, չափակարկինների և այլ) արտադրությունը, տես համապատասխան գործիքների արտադրության դասերում

26.52 Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն
26.52.0 Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է ձեռքի Ժամացույցների, բոլոր այլ տեսակի Ժամացույցների, ժամանակի գրանցման տարբեր սարքերի արտադրություն:Այս ենթադասը ներառում է`- ձեռքի և բոլոր տեսակի այլ Ժամացույցների, ներառյալ սարքավորանքների վահանակների վրա տեղադրվող, արտադրություն- ձեռքի և բոլոր տեսակի այլ Ժամացույցների մարմինների, ներառյալ թանկարժեք մետաղներից մարմինները, արտադրություն- ժամանակի ցուցանշման համար սարքերի, ժամացույցի մեխանիզմով կամ համաժամիչով ժամանակի միջակայքերի գրանցման, հաշվարկման կամ այլ տեսքով ներկայացման սարքերի` մեքենաների կայանման ժամանակի հաշվիչների, ժամակարգավորիչների (թայմերների), ժամ/օրացույց ցուցանշող ժամացույցների, տարբեր գործընթացների ժամակարգավորիչների արտադրություն- ժամացույցի մեխանիզմով կամ համաժամիչով անջատիչների կամ այլ անջատիչ սարքվածքների (օրինակ` փականքների) արտադրություն- ձեռքի և բոլոր տեսակի այլ Ժամացույցների մասերի` շարժամասերի, զսպանակների, քարերի, թվացույցերի, սլաքների և կամրջակների և այլ մանրակների արտադրություն- տարբեր նյութերից ժամացույցի մարմինների և պատյանների արտադրությունԲացառվում է`- ձեռքի ժամացույցների համար ոչ մետաղական փոկերի (գործվածքից, կաշվից, պլաստմասսայից)  արտադրությունը, տես 15.12

— ձեռքի ժամացույցների համար թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.12

— ձեռքի ժամացույցների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.13

26.6 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
26.60 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
26.60.0 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բետա, գամմա, ռենտգենյան կամ այլ ճառագայթման գործողության սարքերի և սարքվածքների, ճառագայթահարող սարքավորանքի և խողովակների արտադրություն (արդյունաբերական, բժշկական ախտորոշման, բուժական, հետազոտական, գիտական նպատակների համար)- սցինտիլյացիոն տեսածրիչների արտադրություն- տոմոգրաֆների արտադրություն- մագնիսական ռեզոնանսի երևույթի հիման վրա գործող սարքերի արտադրություն- անդրաձայնային ախտորոշիչ սարքերի արտադրություն- էլեկտրասրտագրիչների արտադրություն- էլեկտրաբժշկական ներդիտակային սարքավորանքի արտադրություն- բժշկական լազերային սարքավորանքի արտադրություն- սրտի էլեկտրոնային խթանիչների արտադրություն- լսողական սարքերի արտադրություն 

Այս ենթադասը ներառում է նաև`

— սննդամթերքի, հեղուկների (օրինակ` կաթի) ճառագայթման աստիճանի որոշման համար  սարքերի արտադրություն

 

Բացառվում է`

— արևաբուժական (արևահարող) սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.99.0

26.7 Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն
26.70 Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն
26.70.0 Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է օպտիկական գործիքների` հեռադիտակների, մանրադիտակների (բացի էլեկտրոնային և պոզիտրոնային գործիքներից), աստղադիտակների, պրիզմաների և ոսպնյակների արտադրությունը, ոսպնյակների (բացի ակնաբուժական ոսպնյակներից) պատումը և ողորկումը, ոսպնյակների (բացի ակնաբուժական ոսպնյակներից) տեղադրումը, լուսանկարչական սարքավորանքի` խցիկների, լուսակայացույցերի և այլ լուսանկարչական սարքավորանքի ու դրանց մանրակների արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- օպտիկական հայելիների արտադրություն- օպտիկական նշանոցով սարքավորանքի արտադրություն- օպտիկական դիրքավորման տարրերով սարքավորանքի արտադրություն- խոշորացույցների արտադրություն- ճշգրիտ մեխանիկական աշխատանքների համար օպտիկական գործիքների արտադրություն- օպտիկական համեմատիչների (կոմպարատորների) արտադրություն- կինոխցիկների և թվային խցիկների արտադրություն- կինոժապավենների և սլայդերի ցուցադրիչների արտադրություն- թափանցապատկերների (դիապոզիտիվների) ցուցադրիչների արտադրություն- չափման և ստուգման օպտիկական սարքվածքների և գործիքների (օրինակ` կարգավորման սարքերի գործարկման, լուսակայացույցերի, հեռաչափերի) արտադրություն

— ոսպնյակների, օպտիկական մանրադիտակների, հեռադիտակների և աստղադիտակների արտադրություն

— լազերային հավաքվածքների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— համակարգչային ցուցադրիչների արտադրությունը, տես 26.20

— մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի և տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.30

— անհատական տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.40

— լազերային բաղադրիչներով սարքավորանքի արտադրությունը, տես համապատասխան դասի սարքավորանքի արտադրությունը (օրինակ` բժշկական լազերային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60)

— լուսապատճենահան մեքենաների արտադրությունը, տես 28.23

— ակնաբուժական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.50

26.8 Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն
28.80 Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն
26.80.0 Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- չգրառված մագնիսական ձայնա- և տեսաժապավենների արտադրություն- չգրառված մագնիսական ձայնա- և տեսակասետների արտադրություն- չգրառված սկավառակների արտադրություն- չգրառված օպտիկական սկավառակների արտադրություն- կարծր սկավառակների (համակարգչային հիշասարքերի) արտադրությունԲացառվում է`- գրառված տեղեկատվական կրիչների (համակարգչային, ձայնա- և տեսակրիչների) արտադրությունը, տես 18.2
27 Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն Այս հատվածը ներառում է էլեկտրաէներգիա արտադրող, բաշխող և կուտակող արտադրատեսակների արտադրությունը: Այս հատվածում ներառվում է նաև էլեկտրալուսավորման, էլեկտրաազդանշանային և կենցաղային էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունը:Բացառվում է`- էլեկտրոնային արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 26 հատվածը
27.1 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ ապարատների արտադրություն      Այս խումբը ներառում է Էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ ապարատների արտադրությունը:
27.11 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն
27.11.0 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է բոլոր տեսակի Էլեկտրաշարժիչների և տրանսֆորմատորների (փոփոխական, հաստատուն, փոփոխական/հաստատուն հոսանքի) արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրաշարժիչների (բացի ներքին այրման և մեկնարկիչ սարքի շարժիչներից) արտադրություն- էլեկտրական բաշխիչ տրանսֆորմատորների արտադրություն- աղեղային էլեկտրաեռակցման տրանսֆորմատորների արտադրություն- ֆլուորեսցենտային կայունարարների (տրանսֆորմատորների) արտադրություն- էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ ենթակայանների տրանսֆորմատորների արտադրություն- էլեկտրական լարման փոխհաղորդակների և կայունարարների արտադրություն- էլեկտրագեներատորների (բացի կատարելագործված ներքին այրման շարժիչների լիցքավորման մարտկոցներից) արտադրություն- շարժիչ-գեներատորների համալրող բաղադրամասերի (բացի տուրբագեներատորների մեկնարկիչ սարքից) արտադրություն- մագնիսական խարիսխների փաթույթների վերափաթաթում, արտադրական եղանակով

 

Բացառվում է`

— համակարգչային ցուցադրիչների արտադրությունը, տես 26.20

— մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի և տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.30

— անհատական տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.40

— լազերային բաղադրիչներով սարքավորանքի արտադրությունը, տես համապատասխան դասի սարքավորանքի արտադրությունը (օրինակ` բժշկական լազերային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60)

— լուսապատճենահան մեքենաների արտադրությունը, տես 28.23

— ակնաբուժական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.50

27.12 Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն
27.12.0 Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրաէներգիայի ընդհատիչների արտադրություն- ցանցային մարիչների (լարման ցատկերի մարման համար) արտադրություն- էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար կառավարման վահանների արտադրություն- էլեկտրական ռելեների արտադրություն- սարքերի Էլեկտրական բաշխատախտակների համար անցուղիների արտադրություն- հալուն էլեկտրական ապահովիչների արտադրություն- հոսանքափոխիչ սարքավորանքի(կոմուտատորների) արտադրություն- էլեկտրաէներգիայի կոմուտատորների (բացի սեղմակային կոճակներից, միացքներից, հպակային և այլ միացման տարրերից) արտադրություն- էլեկտրաշարժ ուժի գեներատորների համալրող բաղադրամասերի արտադրությունԲացառվում է`

— բնապահպանական և արդյունաբերական գործընթացների ավտոմատ կարգավորման սարքերի արտադրությունը, տես 26.51

— էլեկտրական շղթաների միակցիչների` սեղմակային կոճակների, միացքների, հպակային և այլ միացման տարրերի արտադրությունը, տես 27.33

27.2 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն
27.20 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն
27.20.0 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է լիցքավորվող և չլիցքավորվող մարտկոցների արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների` մանգանի երկօքսիդ, սնդիկի երկօքսիդ, արծաթի օքսիդ և այլ նյութեր պարունակող բջիջների արտադրություն- էլեկտրակուտակիչների և դրանց մասերի` միջադիրների, հենամարմինների, կափարիչների արտադրություն- կապարաթթվական կուտակիչների արտադրություն- նիկել-կադմիումային կուտակիչների արտադրություն- լիթիումային կուտակիչների արտադրություն- չոր բջիջային կուտակիչների արտադրություն- խոնավ բջիջային կուտակիչների արտադրություն
27.3 Էլեկտրահաղորդալարերի և դրանց միացման սարքվածքների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է Էլեկտրականության հաղորդիչերի արտադրությունը, սարքավորված էլեկտրական  շղթաների միակցիչներով կամ առանց դրանց, անկախ օգտագործված նյութերից: Այս խումբը ներառում է նաև մեկուսացված հաղորդալարերի և օպտիկական մալուխների արտադրությունը:
27.31 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն
27.31.0 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տվյալների, տեսապատկերների փոխանցման համար թելքաօպտիկական մալուխների արտադրությունԲացառվում է`- ապակեթելքի, ապակեթելքից ճոպանների արտադրությունը, տես 23.14- միակցիչներով կամ այլ կցամասերով օպտիկական մալուխային հավաքածուների արտադրությունը, տես 26.11
27.32 Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն
27.32.0 Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մեկուսացված հաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն` պողպատից, պղնձից, ալյումինիցԲացառվում է`- չմեկուսացված լարերի արտադրությունը, տես 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45- համակարգիչների, տպիչների, մոնիտորների համար մալուխների, USB (ունիվերսալ հաջորդական հաջորդաթիթեղ) մալուխների, միակցիչներով և կցված այլ մասերով մալուխային հավաքածուների արտադրությունը, տես 26.11- սարքավորանքների համար մեկուսացված հաղորդալարերով և միակցիչներով հավաքակցման հավաքածուների արտադրությունը, տես 27.90- ավտոմեքենաների համար էլեկտրալարերի լրակազմի արտադրությունը, տես 29.31
27.33 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն
27.33.0 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է էլեկտրական շղթաների միացման սարքվածքների արտադրությունը, տարբեր նյութերից:Այս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրական հաղորդաթիթեղների, հաղորդաձողերի (բացի էլեկտրաբաշխիչ սարքերից) արտադրություն- էլեկտրական շղթաներում կարճ միացումները կանխարգելող անջատիչների (ՋՖԿԻ (GFCI)) արտադրություն- էլեկտրական լամպերի կոթառների արտադրություն- շանթահարների և էլեկտրամագնիսական կոճերի արտադրություն- էլեկտրական շղթաների միակցիչների` սեղմակային կոճակների, սեղմակների, միացքների, հպակային և այլ միացման տարրերի, սոլենոիդների արտադրություն- վարդակների, խրոցակների արտադրություն- էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներով (հպակներ, արտանցիչներ, փոխանցիչներ և այլ) տուփերի, վահանակների արտադրություն- մեկուսախողովակների և կցամասերի արտադրություն- ապարատային միջոցների հաղորդագծերի և հենակների  արտադրություն

— սարքերի հաղորդագծերի համար ոչ էլեկտրական պլաստմասսայե միացման սարքվածքների` տուփերի հպակային բռնակների, թիթեղների, հենակների, կցամասերի, փոխանցիչների գլխիկների և համանման մասերի արտադրություն

 

Բացառվում է`

— խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրությունը, տես 23.43

— էլեկտրոնային միակցիչների` սոլենոիդների, կոմուտատորների, փոխանցիչների և համանման այլ միացման սարքվածքների արտադրությունը, տես 26.11

27.4 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն
27.40 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն
27.40.0 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է էլեկտրական լամպերի, դրանց մասերի և բաղադրիչների, Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի և դրանց մասերի (բացառությամբ Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքները) արտադրությունը, բացի դատարկ ապակե լամպանոթների արտադրությունից:Այս ենթադասը ներառում է`- պարպումային, շիկացման, ֆլուորեսցենտային, անդրամանուշակագույն, ենթակարմիր և համանման լամպերի, ներառյալ լամպանոթները և ամրանները, արտադրություն- առաստաղային լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն- ջահերի արտադրություն- սեղանի լամպերի արտադրություն- ամանորյա տոնածառների համար լուսավորության հավաքածուների արտադրություն- էլեկտրական բուխարիների ներքին լուսավորության (ՙվառվող կրակի՚ նմանակում) սարքավորանքի արտադրություն- լուսարձակների, բռնկալամպերի, իմպուլսային լամպերի արտադրություն- էլեկտրական լուսատուների արտադրություն- լապտերի (կարբիդային, էլեկտրական, գազային, բենզինի, նավթի) արտադրություն

— նեղ ուղղորդված լույսի լուսարձակների արտադրություն

— փողոցի լուսավորման սարքավորանքի (բացի ազդանշանային լուսարձակներից) արտադրություն

— տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող (մեքենաներում, ինքնաթիռներում, նավերում և այլ) լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն

 

Այս ենթադասը ներառում է նաև`

— ոչ էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն

 

Բացառվում է`

— լուսավորման սարքավորանքի դատարկ ապակե լամպանոթների և ապակե մասերի արտադրությունը, տես 23.19

— լուսավորման սարքավորանքի Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.33

— լուսավորման սարքավորանքի հետ համակցված առաստաղի և լոգարանի օդափոխիչների արտադրությունը, տես 27.51

— էլեկտրական ազդանշանային սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.90

27.5 Կենցաղային սարքերի արտադրություն Այս խումբը ներառում է կենցաղային էլեկտրական և ոչ էլեկտրական սարքերի և սարքվածքների, տնային տնտեսությունում օգտագործվող օդափոխիչների, հատակների խնամքի համար էլեկտրական հարմարանքների, կերակուր պատրաստելու համար սարքերի, լվացքի մեքենաների, սառնարանների և սառնախցիկների, այլ կենցաղային էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական սարքերի` ամանեղեն լվանալու մեքենաների, էլեկտրական ջրատաքացուցիչների, փոշեկուլների, խոհանոցային թափոնների մանրիչների և այլնի արտադրությունը:Այս խումբը ներառում է էլեկտրական, գազի և այլ տեսակի էներգիայի աղբյուրներից սնուցվող սարքերի արտադրությունը:
27.51 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն
27.51.0 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կենցաղային էլեկտրասարքերի` սառնարանների, սառնախցիկների, ամանեղեն լվանալու մեքենաների, լվացքի և չորացնող մեքենաների, փոշեկուլների, հատակափայլիչների,  խոհանոցային թափոնների մանրիչների, աղացների, խառնիչների, կտրատիչների, դանակներ սրող հարմարանքների, հյութամզիչների, էլեկտրական ածելիների, ատամմաքրիչների և անձնական խնամքի այլ պարագաների,  չորացուցիչ և օդափոխիչ թասակների արտադրություն- կենցաղային էլեկտրատաքացուցիչների` ջրատաքացուցիչների, անկողնային ջեռակների, խոզանակների, սանրերի, չորացուցիչների, վարսափաթթուկների, արդուկների, սենյակի ջեռուցիչների և օդափոխիչների, էլեկտրաջեռոցների, միկրոալիքային և էլեկտրական վառարանների, տոստերների, սրճեփների, թեյնիկների, թավաների, գրիլների, ռոստերների, բովիչների, տաքացման համար էլեկտրական դիմադրությունների և այլնի արտադրությունԲացառվում է`- արտադրական և արդյունաբերական նշանակության սառնարանների և սառնախցիկների, օդավորակավորիչների, օդափոխիչների և օդափոխիչ պահարանների, կենտրոնական ջեռուցման սարքավորանքի, առևտրային խոհարարական սարքավորանքի, լվացքատների, քիմմաքրման, մամլիչ սարքավորանքի, առևտրային և արդյունաբերական փոշեորսիչների, փոշեհավաքարանների արտադրությունը, տես 28 հատվածը- կարի մեքենաների արտադրությունը, տես 28.94- վակուումային զտիչ համակարգերի տեղադրումը, տես 43.29
27.52 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն
27.52.0 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կենցաղային ոչ էլեկտրական խոհանոցային և ջեռուցման սարքավորանքի` վառարանների, ջեռուցիչների, հնոցների, ջրատաքացուցիչների, խոհանոցային սալերի, տաքացվող թիթեղների արտադրություն
27.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
27.90 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն
27.90.0 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, բացառությամբ շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, մարտկոցների և կուտակիչների, Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի, էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- մարտկոցների լիցքային սարքվածքների, կիսահաղորդչային սարքերի արտադրություն- դռների բացման և փակման համար էլեկտրական սարքվածքների արտադրություն- էլեկտրական զանգերի արտադրություն- ոչ սեփական արտադրության մեկուսալարերի օգտագործմամբ էլեկտրական երկարիչների արտադրություն- անդրաձայնային մաքրիչ սարքվածքների (բացի ատամնաբուժական և լաբորատոր մաքրիչ սարքերից) արտադրություն- պինդմարմնային կերպափոխիչների, ուղղիչ սարքվածքների, վառելիքային տարրերի (բջիջների), կարգավորվող կամ չկարգավորվող էլեկտրասնուցիչների արտադրություն- անընդհատ էլեկտրասնուցման աղբյուրների (UPS) արտադրություն- էլեկտրացանցային զտիչների (բացառությամբ հոսանքաբաշխիչների համար) արտադրություն- էլեկտրական մեկուսալարերով և միացքներով էլեկտրահաղորդալարերի, էլեկտրական երկարիչների և հաղորդալարերի այլ հավքածուների արտադրություն

— ածխային և գրաքարային էլեկտրոդների, հպակների և ածխային ու գրաքարային այլ էլեկտրական հարմարանքների արտադրություն

— մասնիկների արագացուցիչների արտադրություն

— կոնդենսատորների, ռեզիստորների, ուժային կոնդենսատորների և համանման բաղադրիչների արտադրություն

— էլեկտրամագնիսների արտադրություն

— ձայնային էլեկտրաազդանշանային սարքերի արտադրություն

— էլեկտրոնային ցուցատախտակների արտադրություն

— էլեկտրական խորհրդանիշների արտադրություն

— լուսային էլկետրաազդանշանային սարքավորանքի` լուսաֆորների, հետիոտնային անցումների համար լուսաազդանշանային սարքավորանքի արտադրություն

— էլեկտրամեկուսիչների (բացի ապակե և ճենապակե), ոչ ազնիվ մետաղներից մեկուսախողովակների (ներքին մեկուսացմամբ) և դրանց կցվածքների արտադրություն

— էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի, ներառյալ ձեռքի զոդիչները, արտադրություն

 

Բացառվում է`

— ճենապակե էլեկտրամեկուսիչների արտադրությունը, տես 23.43

— ածխածնային նյութերից կամ գրաքարից թելքի և այլ արտադրատեսակների (բացի էլեկտրոդներից և էլեկտրական համանման արտադրատեսակներից) արտադրությունը, տես 23.99.0

— էլեկտրոնային բաղադրիչներով ուղղիչների, էլեկտրակարգավորիչ և կերպափոխիչ ինտեգրալային սխեմաների, էլեկտրոնային կոնդենսատորների, ռեզիստորների, միակցիչների և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 26.11

— տրանսֆորմատորների, շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ սարքվածքների, ռելեների, արտադրական գործընթացների կառավարման էլեկտրասարքերի արտադրությունը, տես 27.1

— մարտկոցների արտադրությունը, տես 27.20

— էլեկտրահաղորդալարերի և դրանց միացման սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.3

— էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40

— կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրությունը, տես 27.5

— զոդման և եռակցման ոչ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.29

— ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական սարքավորանքի` գեներատորների, փոփոխական հոսանքի գեներատորների, վառոցքի մոմերի մեկնարկիչների, հաղորդալարերի հանգույցների, լարման, դռների և լուսամուտների էլեկտրակարգավորիչ սարքերի արտադրությունը, տես 29.31

28 Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս հատվածը ներառում է նյութերի վրա մեխանիկական, ջերմային անմիջական ներգործություն կամ նյութերի հետ այլ գործողություններ իրականացնող (մշակում, փոշեցրում, կշռում, փաթեթավորում) մեքենաների և սարքավորանքի արտադրությունը, ներառյալ դրանց մեխանիկական կամ ուժային ներգործության բաղադրամասերի, ինչպես նաև ցանկացած հատուկ պատրաստված հիմնական հանգույցները: Տվյալ հատվածը ներառում է  անշարժ ամրակայված, շարժական կամ ձեռքի սարքվածքների արտադրությունը, անկախ նրանից դրանք նախատեսված են արդյունաբերության, շինարարության, մասնավորապես քաղաքացիական շինարարության, գյուղատնտեսության, պաշտպանության կամ կենցաղային նպատակներով օգտագործման համար: Այս հատվածում ներառվում է նաև մարդատար ու բեռնատար տրանսպորտի համար հատուկ սարքավորանքի արտադրությունը` առանձնացված տարածքի սահմաններում: Այս հատվածում տարբերակվում է տվյալ դասակարգման արդյունաբերության առանձին կամ մի խումբ ճյուղերում օգտագործվող հատուկ նշանակության և արդյունաբերության ճյուղերի լայն ընդգրկույթում  օգտագործվող ընդհանուր նշանակության մեքենաների արտադրությունը:Այս հատվածը ներառում է նաև հատուկ նշանակության, ոչ արտադրական գործընթացներում օգտագործվող այլ մեքենաների, օրինակ` զվարճանքի, կեգելբանների համար նախատեսված և համանման այլ ավտոմատ սարքավորանքի արտադրությունը:Այս հատվածում բացառվում է ընդհանուր նշանակության մետաղական արտադրատեսակների արտադրությունը (25 հատվածը), կարգաբերման համապատասխան սարքվածքների, համակարգչային սարքավորանքի, չափիչ և փորձարկային սարքավորանքի, էլեկտրաբաշխիչ սարքերի և կառավարման ապարատուրայի արտադրությունը (26 և 27 հատվածները), ընդհանուր նշանակության տրանսպորտային միջոցների արտադրությունը (29 և 30 հատվածները):
28.1 Ընդհանուր նշանակության մեքենաների արտադրություն
28.11 Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն
28.11.0 Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ներքին այրման շարժիչների և շարժիչների մանրակների` նավի շարժիչների, երկաթուղային տրանսպորտի շարժիչների (բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական շարժիչներից) արտադրություն- ներքին այրման, դիզելային և այլ շարժիչների, դրանց մասերի` մխոցների, մխոցաօղերի, կարբյուրատորների արտադրություն- ներքին այրման շարժիչների ներթողի և արտաթողի կափույրների արտադրություն- տուրբինների և դրանց պահեստամասերի` շոգետուրբինների, հիդրավլիկական տուրբինների, ջրանիվների և դրանց կարգավորիչների, հողմատուրբինների, գազատուրբինների (բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակային շարժիչներից) արտադրություն- կաթսայական տուրբինների հավալրող բաղադրամասերի արտադրություն- տուրբագեներատորների հավալրող բաղադրամասերի արտադրություն- արդյունաբերական նշանակության շարժիչների արտադրությունԲացառվում է`- էլեկտրագեներատորների (բացի տուրբագեներատորների համալրող բաղադրամասերից) արտադրությունը, տես 27.11- շարժիչ-գեներատորների հավալրող բաղադրամասերի (բացի տուրբագեներատորների համալրող բաղադրամասերից) արտադրությունը, տես 27.11- ներքին այրման շարժիչների բաղադրամասերի և էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 29.31

— օդագնացական, տրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլային շարժիչների արտադրությունը, տես 29.10, 30.30, 30.91

— տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակային շարժիչների արտադրությունը, տես 30.30

28.12 Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն
28.12.0 Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- hիդրավլիկ և օդաճնշական սարքվածքների, ներառյալ հիդրավլիկ պոմպերը,  հիդրավլիկ շարժիչները, հիդրավլիկ և օդաճնշական գլանները, հիդրավլիկ և օդաճնշական կափույրները,  հիդրավլիկ և օդաճնշական հրշեջ ծայրապանակները և կցվանքները, արտադրություն- օդաճնշական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված օդաճնշական սարքավորանքի արտադրություն- հիդրավլիկական համակարգերի արտադրություն- հիդրավլիկական շարժաբեր սարքավորանքի արտադրություն- հիդրոստատիկական շարժաբերների արտադրությունԲացառվում է`- ճնշակների արտադրությունը, տես 28.13- ոչ հիդրավլիկ գործիքների համար պոմպերի արտադրությունը, տես 28.13- ոչ հեղուկաբաշխական կափույրների արտադրությունը, տես 28.14- մեխանիկական սարքավորանքի շարժաբերների արտադրությունը, տես 28.15
28.13 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն
28.13.0 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- օդային, վակուումային, գազային և համանման այլ պոմպերի արտադրություն- չափիչ սարքերով սարքավորված կամ չսարքավորված ջրապոմպերի արտադրություն- ներքին այրման շարժիչների համար նախատեսված պոմպերի` յուղապոմպերի, ջրապոմպերի, ավտոմեքենաների համար վառելիքի պոմպերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ձեռնամուղ պոմպերի արտադրությունԲացառվում է`- hիդրավլիկական և օդաճնշական սարքվածքների արտադրությունը, տես 28.12
28.14 Ծորակների և կափույրների արտադրություն
28.14.0 Ծորակների և կափույրների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- արդյունաբերական ծորակների (խցանների) և կափույրների արտադրություն, ներառյալ կարգավորող կափույրները և հեղուկաթափ ծորակները- սանտեխնիկական սարքվածքների համար ծորակների (խցանների) և կափույրների  արտադրություն- ջեռուցման համակարգերի համար ծորակների (խցանների) և կափույրների արտադրությունԲացառվում է`- չկոփված ռետինացված ռետինից, ապակուց և խեցեգործական նյութերից ծորակների և կափույրների արտադրությունը, տես 22.19, 23.19, 23.44- ներքին այրման շարժիչների ներթողի և արտաթողի կափույրների արտադրությունը, տես 28.11- օդաճնշական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված օդաճնշական և hիդրավլիկ կափույրների և օդաճնշական այլ սարքվածքների արտադրությունը, տես 28.12
28.15 Առանցքակալների, ժամանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն
28.15.0 Առանցքակալների, ժամանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալների և դրանց մասերի արտադրություն- մեխանիկական փոխհաղորդիչ սարքավորանքի` փոխհաղորդիչ լիսեռների և շուռտվիկների, այդ թվում` բաշխիչ լիսեռները, ծնկավոր լիսեռները, շուռտվիկները և այլն, առանցքակալների մարմինների և սովորական լիսեռների արտադրություն- ժամանվակների, ատամնավոր փոխանցիչների, փոխանցատուփերի և արագությունների փոխարկման տուփերի այլ մասերի արտադրություն- կցորդիչի ագույցների և միացնող ագույցների արտադրություն- թափանիվների և փոկանիվների արտադրություն- հոդակապավոր շղթաների արտադրություն- շարժաբերի շղթաների արտադրությունԲացառվում է`- այլ շղթաների արտադրությունը, տես 25.93- հիդրավլիկական շարժաբեր սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.12

— հիդրոստատիկական շարժաբերների արտադրությունը, տես 28.12

— էլեկտրամագնիսական կցորդիչների արտադրությունը, տես 29.31

— որպես մեքենաների կամ թռչող ապարատների մասեր հանդիսացող ուժային փոխանցիչ սարքավորանքի հավաքակցման հանգույցների արտադրությունը, տես 29 և 30 հատվածները

28.2 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն
28.21 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրություն
28.21.0 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրական և այլ արդյունաբերական կամ լաբորատոր վառարանների և թուջահալոցների, այդ թվում` թափոնների այրման համար կայանքները, արտադրություն- հրածորանների արտադրություն- ոչ շարժական էլեկտրական բուխարիների, լողավազանների ջրատաքացուցիչների արտադրություն- տնային տնտեսություններում օգտագործվող ոչ շարժական ոչ էլեկտրական` արևային, շոգե, նավթի, յուղի և համանման այլ վառարանների և տաքացուցիչ սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- մեխանիկական հնոցների, ցանցերի, մոխրի հեռացուցիչների արտադրությունԲացառվում է`- կենցաղային վառարանների արտադրությունը, տես 27.51- գյուղատնտեսական չորուցիչների արտադրությունը, տես 28.93

— փռերի հացաթխման վառարանների արտադրությունը, տես 28.93

— փայտի, թաղանթանյութի, թղթի, ստվարաթղթի չորուցիչների արտադրությունը, տես 28.99

— բժշկական, վիրաբուժական կամ լաբորատոր մանրէազերծիչների արտադրությունը, տես 32.50

— ատամնաբուժարանների լաբորատոր վառարանների արտադրությունը, տես 32.50

28.22 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն
28.22.0 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ձեռքով կառավարվող կամ մեխանիկական շարժաբերով ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման, բեռնամշակման աշխատանքների համար սարքավորանքի` բարդ բլոկների և բազմաճախարակների, կարապիկների, կաբեստանների և ամբարձիկների, դերրիկ-ամբարձիչների, ամբարձիչների, շարժական ամբարձիչ կայանքների, բեռնափոխակրիչների, ավտոբեռնիչների (սարքավորված կամ չսարքավորված ամբարձիչներով կամ բեռնման-բեռնաթափման այլ սարքավորանքով, ինքնագնաց կամ ոչ ինքնագնաց, որոնք օգտագործվում են գործարաններում), հատուկ նախատեսված ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման, բեռնամշակման աշխատանքների համար մեխանիկական մանիպուլյատորների և արդյունաբերական ռոբոտների արտադրություն- փոխակրիչների արտադրություն- վերելակների, վերհանների, շարժասանդուղքների արտադրություն- հատուկ ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի համար նախատեսված մասերի արտադրությունԲացառվում է`- բազմագործառնական արդյունաբերական ռոբոտների արտադրությունը, տես 28.99- ստորգետնյա աշխատանքների համար ամբարձիչների և անընդհատ գործողության փոխակրիչների արտադրությունը, տես 28.92- մեխանիկական շերեփների, էքսկավատորների, շերեփավոր բեռնիչների արտադրությունը, տես 28.92- լողուն ամբարձիչների, ռելսային ամբարձիչների, բեռնատար-ամբարձիչների արտադրությունը, տես 30.11, 30.20- վերելակների և վերհանների տեղադրումը, տես 43.29
28.23 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն
28.23.0 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հաշվողական մեքենաների արտադրություն- հաշվիչ մեքենաների և դրամարկղային ապարատների արտադրություն- էլեկտրոնային կամ ոչ էլեկտրոնային հաշվասարքերի (կալկուլյատորների) արտադրություն- փոստային առաքումների նախավճարման, մշակման (ծրարավորում, ծրարների սոսնձում, հասցեանշում, ծրարների բացում, տեսակավորում, հաշվառում, դրոշմում) համար սարքավորումների  արտադրություն- գրամեքենաների արտադրություն- սղագրական մեքենաների արտադրություն- գրասենյակային տեսակի թղթերի կցակարման (պլաստմասսայե պարույրներով կամ երիզակարման) սարքվածքների արտադրություն- չեկերի լրացման սարքերի արտադրություն- թղթադրամի և մետաղադրամի հաշվման, տեսակավորման, փաթեթավորման սարքերի արտադրություն- մատիտներ սրելու սարքերի արտադրություն- ամրակների ամրակցման սարքերի (ստեպլերներ և այլ) արտադրություն

— ընտրաձայների հաշվման սարքերի արտադրություն

— գրասենյակային ժապավենակալների արտադրություն

— դակիչ սարքերի արտադրություն

— մեխանիկական դրամարկղային մեքենաների արտադրություն

— լուսապատճենահան մեքենաների արտադրություն

— երանգափոշիով (տոներով) քարթրիջների արտադրություն

— գրատախտակների, պրոեկցիոն տախտակների, գծանշված տախտակների արտադրություն

— խոսաձայնագրիչ սարքավորանքի արտադրություն

Բացառվում է`

— համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրությւնը, տես 26.20

28.24 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն
28.24.0 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական շարժիչով կամ օդաճնշական շարժաբերով ձեռքի գործիքների` սկավառակային և օդաճնշական սղոցների, շղթայական սղոցների, ձեռքի գայլիկոնիչների և անցքահատ հարմարանքով գայլիկոնիչների, շարժաբերով ավազաշիթային ձեռքի սարքերի, մեխերի խփման օդաճնշական սարքերի, մեղմիչների, ծրագծիչների, ջարդիչների, ամրակապիչների, օդաճնշական գամամուրճերի, ռանդման և հղկման հարմարանքների, ձեռքի էլեկտրական մկրատների և աքցանների, մանեկադարձակների, մեխամղիչների արտադրությունԲացառվում է`- ձեռքի գործիքների համար համափոխարինելի գլխադիրների արտադրությունը, տես 25.73- էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի, ներառյալ ձեռքի զոդիչները, արտադրությունը, տես 27.90
28.25 Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն
28.25.0 Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- սառեցնող և օդափոխիչ արդյունաբերական սարքավորանքի արտադրություն, ներառյալ հիմնական հանգույցների հավաքումը- օդի լավորակման սարքավորանքի, ներառյալ ավտոմեքենաների օդավորակավորիչների, արտադրություն- ոչ կենցաղային օդափոխիչ սարքավորանքի արտադրություն- ջերմափոխանակիչների արտադրություն- օդի և գազերի հեղուկացման սարքավորանքի արտադրություն- ձեղնահարկի (տանիքի տակ, ճակտոնին տեղադրվող) օդափոխիչ սարքավորանքի արտադրությունԲացառվում է`- կենցաղային պաղեցնող և սառեցնող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.51.0- կենցաղային օդափոխիչների արտադրությունը, տես 27.51
28.29 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
28.29.0 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- կշռաչափիչ սարքավորանքի (բացի բարձր ճշգրտության լաբորատոր կշեռքներից)` կենցաղային և խանութների, հատակադիր, անընդհատ գործողության, հարթակավոր, քաշի և այլ կշեռքների արտադրություն- հեղուկների զտիչ և քամիչ մեքենաների և ապարատների արտադրություն- հեղուկների կամ փոշիների փոշիացրման, ցրցայթման, ցրման սարքավորանքի` փոշեցիրների, կրակմարիչների, ավազաշիթային մեքենաների, շոգեմաքրիչների և համանման սարքավորանքի  արտադրություն- փաթեթավորման և փաթեթման համար մեքենաների` լցավորման, փակման, կնքման, խցանման, պիտակավորման և համանման մեքենաների արտադրություն- շշերի և այլ տարողությունների լվացման և չորացման մեքենաների արտադրություն- նավթավերամշակման գործարանների, քիմիական կազմակերպությունների, խմիչքների և այլ արտադրությունների համար թորակայանքների և բազմաթորակայանքների արտադրություն- գազագեներատորների արտադրություն- գլոցիչային ու այլ գրտնակավոր մեքենաների (բացի մետաղի կամ ապակու գլոցիչ մեքենաներից) և դրանց համար գրտնակների արտադրություն- կենտրոնախուսակների (բացի սերզատիչներից և լվացքի չորուցիչներից) արտադրություն- մի քանի նյութերի կամ նույն նյութի շերտերից պատրաստված միջադիրների կամ համանման միացքների արտադրություն- ապրանքների վաճառքի համար առևտրի ավտոմատների արտադրություն

— հարթաչափերի, չափերիզների և ձեռքի համանման այլ գործիքների, մեխանիկական ճշգրիտ գործիքների (բացի օպտիկական գործիքներից) արտադրություն

— զոդման և եռակցման ոչ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն

— պաղեցնող աշտարակների և ջրի անընդհատ շրջապտույտի եղանակով գործող համանման պաղեցնող կայանքների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— բարձր ճշգրտության լաբորատոր կշեռքների արտադրությունը, տես 26.51

— կենցաղային պաղեցնող և սառեցնող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.51

— կենցաղային օդափոխիչների արտադրությունը, տես 27.51

— էլեկտրազոդման կամ էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.90

— գյուղատնտեսությունում օգտագործվող փոշեցիրների արտադրությունը, տես 28.30

— սննդամթերքի զտիչ և քամիչ սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.93

— սերզատիչների արտադրությունը, տես 28.93

— հագուստի արդյունաբերական չորուցիչների արտադրությունը, տես 28.94

— գործվածքի դաջման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.94

28.3 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն Այս խումբը ներառում է գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրությունը:
28.30 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն
28.30.0 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գյուղատնտեսությունում և անտառային տնտեսությունում օգտագործվող տրակտորների արտադրություն- ինքնագնաց տրակտորների արտադրություն- հնձիչների, ներառյալ սիզամարգահնձիչները, արտադրություն- գյուղատնտեսական նշանակության ինքնաբեռնաթափող, ինքնաբեռնող կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն- հողի նախապատրաստման, պարարտացման, մշակաբույսերի տնկման համար գյուղատնտեսական մեքենաների` գութանների, գոմաղբացիրների, բրիչների, սերմնացան, հողը փխրող և համանման այլ մեքենաների արտադրություն- բերքահավաքի և կալսի համար գյուղատնտեսական մեքենաների` կոմբայների, կալսիչ և տեսակավորիչ և այլ մեքենաների արտադրություն- կաթի վերամշակման մեքենաների արտադրություն- գյուղատնտեսական նշանակության փոշեցիրների արտադրություն- թռչնաբուծության, մեղվաբուծության բնագավառներում, անասնակերի պատրաստման համար օգտագործվող և տարբեր այլ գյուղատնտեսական մեքենաների արտադրությունԲացառվում է`

— ձեռքի գյուղատնտեսական գործիքների (առանց շարժաբերի) արտադրությունը, տես 25.73

— ֆերմաներում օգտագործվող փոխակրիչների արտադրությունը, տես 28.22

— շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունը, տես 28.24

— սերզատիչների արտադրությունը, տես 28.93

— սերմերի, հացահատիկի, չոր ընդեղենի մաքրման, տեսակավորման, չափազատման համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.93

— կիսակցանքների համար ճանապարհային քարշակների արտադրությունը, տես 29.10

— ճանապարհային կցանքների և կիսակցանքների արտադրությունը, տես 29.20

28.4 Մետաղագործության համար մեքենաների և հաստոցների արտադրություն Այս խումբը ներառում է մետաղի ձուլման, կաղապարման,  մետաղի և այլ նյութերի (փայտի, ոսկորի, քարի, կոշտ ռետինի, պլաստմասսայի, ապակու և այլնի) մշակման համար հաստոցների և մեքենաների, այդ թվում` լազերային ճառագայթի, անդրաձայնային ալիքների, պլազմային աղեղի, մագնիսական իմպուլսի և այլ պրոցեսների կիրառմամբ գործող հաստոցները, արտադրությունը:
28.41 Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն
28.41.0 Մետաղամշակման մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղամշակման հաստոցների, ներառյալ լազերային ճառագայթի, անդրաձայնային ալիքների, պլազմային աղեղի, մագնիսական իմպուլսի և այլ պրոցեսների կիրառմամբ գործող հաստոցները, արտադրություն- խառատային, գայլիկոնման, ֆրեզման, լայնական ռանդման, ռանդման, ներտաշման, հղկման և այլ հաստոցների արտադրություն- դրոշման հաստոցների և մամլիչների արտադրություն- թերթադրոշմող մամլիչների, հիդրավլիկ մամլիչների, հիդրավլիկ հարվածահատիչների, հարվածակռանների, կռիչ մեքենաների և այլնի արտադրություն- կորզանահաստոցների, պարուրակիչ հոլովակների, լարերի մշակման համար հաստոցների և այլնի արտադրությունԲացառվում է`- գործիքների կամ հաստոցների համար համափոխարինելի գլխադիրների արտադրությունը, տես 25.73- էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.90
28.49 Այլ հաստոցների արտադրություն
28.49.0 Այլ հաստոցների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- փայտի, ոսկորի, քարի, կոշտ ռետինի, պլաստմասսայի, ապակու և այլնի մշակման համար հաստոցների, ներառյալ լազերային ճառագայթի, անդրաձայնային ալիքների, պլազմային աղեղի, մագնիսական իմպուլսի և այլ պրոցեսների կիրառմամբ գործող հաստոցները, արտադրություն- հաստոցների համար կալիչների արտադրություն- հաստոցների համար սահմանազատիչների և այլ հարմարանքների արտադրություն- փայտի, ոսկորի, քարի, կոշտ ռետինի, պլաստմասսայի, ապակու և այլնի մեխերով, ամրակներով ամրակման, սոսնձման, այլ ձևերով հավաքման համար հաստոցների արտադրություն- ոչ շարժական (ստատիկ) գայլիկոնիչների և անցքահատ հարմարանքով գայլիկոնիչների, շրջախարտման, գամահատ հաստոցների, թերթավոր մետաղի կտրոցների արտադրություն- փայտատաշեղային սալերի և համանման արտադրատեսակների արտադրության համար մամլիչների արտադրություն- գալվանապատման հաստոցների արտադրությունԲացառվում է`- գործիքների կամ հաստոցների համար համափոխարինելի գլխադիրների (շաղափների, անցքահատների, կետանշիչների, ներպարուրակիչների, ֆրեզների, խառատային գործիքների, մետաղասղոցների շեղբերի, կտրոցների) արտադրությունը, տես 25.73.0- էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի, ներառյալ ձեռքի զոդիչները,  արտադրությունը, տես 27.90.0

— շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունը, տես 28.24.0

— մետաղագործարաններում և ձուլման արտադրամասերում օգտագործվող մեքենաների արտադրությունը, տես 28.91

— հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.92

28.9 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրությունԱյս խումբը ներառում է տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչում (ՏԳՏԴ) տեղ գտած արդյունաբերության որոշ ճյուղերում կամ ՏԳՏԴ-ի առանձին դասերում դասակարգվող արտադրություններում օգտագործվող հատուկ նշանակության մեքենաների արտադրությունը: Հիմնականում այդ մեքենաները կիրառվում են տարբեր արտադրական գործընթացներում, օրինակ` սննդի կամ գործվածքի արտադրությունում, մինչդեռ այս խմբում ներառվում են նաև որոշակի արտադրատեսակների մասերի (օրինակ` ինքնաթիռի շարժիչի գործարկման մեխանիզմի) կամ ոչ արտադրական ոլորտում օգտագործվող սարքավորանքի (օրինակ` զբոսայգիների զվարճահարմարանքների) արտադրությունը:
28.91 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն
28.91.0 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հեղուկ մետաղների մշակման համար մեքենաների և սարքավորանքի` կոնվերտերների, շերեփների, կոճղակաղապարների, հալույթալցիչ մեքենաների արտադրություն- գլոցահաստոնների և դրանց համար գլանների արտադրությունԲացառվում է`- կորզանահաստոցների արտադրությունը, տես 28.41- ձուլման կաղապարաարկղերի և ձուլակաղապարների (բացի կոճղակաղապարներից) արտադրությունը, տես 25.73- ձուլման կաղապարաարկղերի արտադրության համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.99
28.92 Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն
28.92.0 Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բեռնաբարձիչների, բեռնափոխադրիչների և ստորգետնյա աշխատանքների անընդհատ գործողության փոխակրիչների (կոնվեյերների) արտադրություն- հորատման, ներհատիչ գայլիկոնային, հանքահատ մեքենաների, ինչպես նաև թունելաշինական մեքենաների (այդ թվում` ստորգետնյա օգտագործման համար նախատեսված) արտադրություն- մաղման, տեսակավորման, բաժանման, լվացման, մանրացման, աղացման, խառնման, տրորման և համանման եղանակներով միներալների մշակման համար մեքենաների արտադրություն- բետոնախառնիչների և շաղախախառնիչների արտադրություն- մղանների (բուլդոզերների), համապիտանի (ունիվերսալ) մղանների, ուղեհարթիչների, ինքնագնաց կեռաշերեփների և գլդոնների, շերեփավոր բեռնիչների և հողափոր-փոխադրական այլ համանման մեքենաների արտադրություն- ցցահարների, ցցահանների, շաղախաբաշխիչների, բիտումաբաշխիչների, բետոնի մակերևութային շերտապատման և համանման այլ մեքենաների արտադրություն- թրթուրավոր տրակտորների, շինարարությունում և հանքագործական արդյունաբերությունում օգտագործվող տրակտորների արտադրություն- մղանների և համապիտանի մղանների հարթաշերեփի դանակների արտադրություն- ամենագնաց ինքնաթափերի արտադրությունԲացառվում է`- ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.22

— այլ տրակտորների արտադրությունը, տես 28.30, 29.10

— քարի մշակման համար հաստոցների, ներառյալ քարջարդիչ և քարտրոհիչ մեքենաները, արտադրությունը, տես 28.49

— բետոնախառնիչներով մեքենաների արտադրությունը, տես 29.10

28.93 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն
28.93.0 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գյուղատնտեսությունում օգտագործվող չորանոցների արտադրություն- կաթնամթերքի արդյունաբերությունում օգտագործվող մեքենաների` սերզտիչների, կաթի մշակման համար մեքենաների (համասեռիչների և այլնի), կաթի վերամշակման մեքենաների (խնոցիների, խառնիչների, կարագի կաղապարման մեքենաների), պանրագործության համար մեքենաների (համասեռիչների, մամլիչների և այլնի) արտադրություն- ալրաղաց արդյունաբերության համար մեքենաների` սերմերի, հացահատիկի, չոր ընդեղենի մաքրման, տեսակավորման, չափազատման մեքենաների (քամհարների, մաղուցքի գոտիների, զատիչների, խոզանակային հատիկամաքրիչ մեքենաների և այլնի), խոշոր և մանր աղացվածքի ալյուրի արտադրության համար մեքենաների (աղացների, գրտնակների, բաժնավորիչների, մաղիչների, թեփից մաքրման համար մեքենաների, բրնձակլպիչների, սիսեռակլպիչների և այլնի) արտադրություն- գինեգործության և մրգահյութերի պատրաստման համար մամլիչների, ջարդիչների և համանման մեքենաների արտադրություն- հացաթխման, մակարոնեղենի արտադրության համար մեքենաների` հացաթխման վառարանների, խմորահունցիչ, խմորաբաժանիչ, շերտահատիչ, կաղապարման, խմորեղենի թխման և համանման այլ մեքենաների արտադրություն- տարբեր սննդամթերքի` հրուշակեղենի, կակաոյի, շոկոլադի, շաքարի, գարեջրի արտադրության, մսի և թռչնամսի, ձկնեղենի և ծովամթերքի մշակման, մրգերի, բանջարեղենի, ընկույզների առաջնային մշակման, մաքրիչ և զտիչ, արդյունաբերական մշակման այլ մեքենաների և խմիչքների արտադրության համար մեքենաների արտադրություն- կենդանական և բուսական յուղերի արտազատման և պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն- թութունի առաջնային մշակման, սիգարետների, սիգարների, ծխամորճի թութունի, ծամելու և քթախոտի արտադրության համար մեքենաների արտադրություն- հյուրանոցներում և ռեստորաններում սննդի, խմիչքների պատրաստման մեքենաների արտադրությունԲացառվում է`

— մթերքի, կաթի ճառագայթահարող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60

— փաթեթավորման, փաթաթման, կշռման համար սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.29

— ձվերի, մրգերի և այլ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (բացի սերմերից, հացահատիկից, չոր ընդեղենից) մաքրման, տեսակավորման, չափազատման մեքենաների արտադրությունը, տես 28.30

28.94 Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.94.0 Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- արհեստական մանածագործական թելքի, մանվածքի, գործվածքի նախապատրաստման, պատրաստման, ձևավորման, արտաձգման, տեքստուրավորման, կտրիչ մանածագործական մեքենաների արտադրություն- մանածագործական թելքի առաջնային մշակման` բամբակի թելքատման, գզման, ոլորքած լաթերի վերամշակման համար մեքենաների, սանրագզիչ, բրդի լմման, կարբոնացման, սանդերքագզիչ, սանրագզիչ մեքենաների, հաստաթելի հենոցների և համանման այլ սարքավորանքի արտադրություն- մանող մեքենաների արտադրություն- փաթաթիչ, հինող և մանվածքի պատրաստման համար համանման այլ մեքենաների արտադրություն- ջուլհակահաստոցների, այդ թվում` ձեռքի ջուլհակահաստոցները, հյուսող մեքենաների արտադրություն- ցանցային պաստառների, երիզի, շղարշի, ժանյակի և համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն- մանածագործական մեքենաների համար օժանդակ սարքավորանքի` ազբամբարձ սայլակների, ժակքարդային մեքենաների, մասրաների ավտոմատ փոխման մեխանիզմների, մաքոքների փոխարինման համար սարքերի, իլիկների, վազկանիկների և համանման հարմարանքների արտադրություն- գործվածքի դրոշմատպման համար մեքենաների արտադրություն- մանածագործվածքի մշակման` լվացման, սպիտակեցման, ներկման, հարդարման, պատման, տոգորման, մանվածքի կծկման, բոժոժների կծկաքանդման, գործվածքների դարսման, կտրատման,  ժաներիզավոր մշակման համար մեքենաների արտադրություն- լվացքատների համար սարքավորանքի` արդուկիչ մեքենաների, այդ թվում` հարթամամլիչները, լվացքամեքենաների, չորացնող մեքենաների, չոր քիմիական մաքրման համար մեքենաների արտադրություն- կարի մեքենաների, կարի մեքենաների համար (կենցաղային և ոչ կենցաղային) ասեղների, գլխիկների արտադրություն

— նրբաթաղիքի և ոչ գործվածքային նյութերի պատրաստման և վերջնամշակման համար մեքենաների արտադրություն

— հումամշակ կաշվի և կաշիների առաջնային մշակման, դաբաղման և մշակման համար, մորթե ու կաշվե արտադրատեսակների, կոշիկի պատրաստման կամ նորոգման համար մեքենաների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— ժակքարդի մեքենաներում օգտագործվող թղթե կամ ստվարաթղթե քարտերի արտադրությունը, տես 17.29

— կենցաղային լվացքի և չորացնող մեքենաների արտադրությունը, տես 27.51

— գլոցիչային մեքենաների արտադրությունը, տես 28.29

— կազմարարական աշխատանքներում օգտագործվող կարի մեքենաների արտադրությունը, տես 28.99

28.95 Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.95.0 Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թաղանթանյութի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն- թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն- թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն
28.96 Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն
28.96.0 Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ոչ կոշտ ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար էքստրուդերների, կաղապարման ձուլամեքենաների, օդաճնշական դողերի, ռետինից և պլաստմասսաներից այլ արտադրատեսակների պատրաստման կամ դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնման համար մեքենաների  արտադրություն
28.99 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում
28.99.0 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն,  չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- բնափայտի, թաղանթանյութի, թղթի, ստվարաթղթի և այլ նյութերի (բացի գյուղատնտեսական արտադրանքից կամ մանածագործվածքից)  չորուցիչների արտադրություն- տպագրական և կազմարարական, օժանդակ տպագրական գործողությունների համար, այդ թվում` այլ նյութերի վրա տպագրությունը, մեքենաների արտադրություն- կղմինդրի, սալերի, աղյուսի, դրոշման խեցեմածուկների, խողովակների, գրաքարային էլեկտրոդների, դպրոցական կավճի և համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն- կիսահաղորդիչների համար մեքենաների արտադրություն- հատուկ նպատակների համար բազմագործառնական արդյունաբերական ռոբոտների արտադրություն- հատուկ նշանակության այլ հատուկ մեքենաների և սարքավորանքի` էլեկտրական կամ էլեկտրոնային լամպերի, փողակների, շիկացման լամպերի հավաքման համար մեքենաների, ապակու կամ ապակե արտադրատեսակների, ապակեթելքի, ապակեմանվածքի պատրաստման և տաք մշակման համար մեքենաների, իզոտոպների անջատման համար մեքենաների կամ սարքվածքների արտադրություն- դողերի հավասարակշռման և կարգավորման համար սարքավորանքի, հավասարակշռիչ սարքավորանքի (բացի անիվների հավասարկշռման համար սարքավորանքից) արտադրություն- ինքնաթիռների շարժիչների գործարկման, ինքնանետիչների և համանման սարքավորանքի արտադրություն- արևաբուժարանների (սոլյարիների) արտադրություն- կեգելբանների ավտոմատ սարքավորանքի արտադրություն- կարուսելների, ճոճերի,  հրաձգարանների և այլ ատրակցիոնների արտադրություն

 

Բացառվաում է`

— կենցաղային սարքերի արտադրությունը, տես 27.5

— լուսանկարապատճենիչ և համանման մեքենաների արտադրությունը, տես 28.23

— կոշտ ռետինի, կոշտ պլաստմասսաների կամ ապակու սառը մշակման համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.49

— կոճղակաղապարների արտադրությունը, տես 28.91

29 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.1 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.10 Ավտոմեքենաների արտադրությունԱյս դասը ներառում է`- մարդատար ավտոմեքենաների արտադրություն.- առևտրային ավտոմեքենաների` ավտոֆուրգոնների, բեռնատարների, ճանապարհային քարշակների և համանման մեքենաների արտադրություն- տրոլեյբուսների, ավտոբուսների (այդ թվում` զբոսաշրջային ավտոբուսները) արտադրություն- ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն- ավտոմեքենաների հենասարքերի (շասսիների) արտադրություն- ձյունագնացների, գոլֆի ավտոսայլակների, ամֆիբիա-ավտոմոբիլների, հրշեջ մեքենաների, աղբահավաքների, գրադարան-մեքենաների, զրահամեքենաների, բետոնախառնիչներով  բեռնատարների և համանման ավտոմեքենաների արտադրություն- ամենագնացների, կարտերի և համանման այլ մրցարշավի ավտոմեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև `- ավտոմեքենաների շարժիչների գործարանային նորոգում 

Բացառվում է`

— էլեկտրական շարժիչների (բացի մեկնարկային շարժիչներից) արտադրությունը, տես 27.11

— ավտոմեքենաների համար լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40

— մխոցների, մխոցային օղակների և կարբյուրատորների արտադրությունը, տես 28.11

— գյուղատնտեսական տրակտորների արտադրությունը,տես 28.30

-հանքագործական արդյունաբերությունում և շինարարությունում օգտագործվող տրակտորների արտադրությունը, տես 28.92

— ամենագնաց բեռնատար ինքնաթափերի արտադրությունը, տես 28.92

— ավտոմեքենաների հիմնիրանների արտադրությունը, տես 29.20

— ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունը, տես 29.31

— ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների արտադրությունը, տես 29.32

— տանկերի և այլ ռազմական մեքենաների արտադրությունը, տես 30.40

— ավտոմեքենաների նորոգումը, տեխնիկական սպասարկումը և վերասարքավորումը, տես 45.20

29.10.1 Ավտոմեքենաների արտադրություն
29.10.2 Ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն
29.2 Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն
29.20 Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն
29.20.0 Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ավտոմեքենաների հիմնիրանների, այդ թվում` վարորդների խցիկները, արտադրություն- բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների, կցանքների և կիսակցանքների հանդերձում- կցանքների և կիսակցանքների` ցիստեռնների, բնակության համար ճամփորդական և այլ կցանքների արտադրություն- մեկ կամ ավելի տեսակի տրանսպորտային միջոցներով փոխադրվող բեռնարկղերի արտադրությունԲացառվում է`- գյուղատնտեսությունում օգտագործվող կցանքների և կիսակցանքների արտադրությունը, տես 28.30- ավտոմեքենաների խցիկների համար մասերի և պարագաների արտադրությունը, տես 29.32- կենդանի քարշուժով աշխատող փոխադրամիջոցների արտադրությունը, տես 30.99
29.3 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար մասերի և պարագաների արտադրություն
29.31 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն
29.31.0 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքիարտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ներքին այրման շարժիչների վառքի և գործարկման էլեկտրասարքավորանքի` մագնետո, մեկնարկիչ-գեներատորների, հաստատուն և փոփոխական հոսանքի գեներատորների, վառոցքի մոմերի և վառոցքի կոճերի, մեկնարկիչների, լարման կարգավորիչների և համանման սարքավորանքի արտադրություն- ավտոմեքենաների համար էլեկտրալարերի լրակազմի արտադրություն- ավտոմեքենաների ապակեմաքրիչների, հակասառցապատման ու հակամառախուղային և համանման սարքվածքների էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունԲացառվում է`- ավտոմեքենաների համար մարտկոցների արտադրությունը, տես 27.20- ավտոմեքենաներում օգտագործվող լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40- ավտոմեքենաների և շարժիչների համար պոմպերի արտադրությունը, տես 28.13
29.32 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն
29.32.0 Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ավտոմեքենաների համար մանրակների և պարագաների` արգելակների, փոխանցման տուփերի, լիսեռների, ընթացանիվների, հարվածամեղմիչ կախոցների, ջերմափոխանակիչների, խլարարների, արտանետիչ խողովակների, կցորդիչի ագույցների, ղեկանիվների, ղեկասյունակների, բռնակների, ղեկի շարժաբերների արտադրություն-ավտոմեքենաների թափքերի մանրակների և պարագաների արտադրություն` անվտանգության գոտիների, օդաբարձերի, դռների, թափարգելների արտադրություն-  ավտոմեքենաների համար նստոցների արտադրությունԲացառվում է`- դողերի արտադրությունը, տես 22.1- ռետինե խողովակների, գոտիների և այլ ռետինե ապրանքների արտադրությունը, տես 22.19- մխոցների, մխոցային օղակների և կարբյուրատորների արտադրությունը, տես 28.11- ավտոմեքենաների նորոգումը, տեխնիկական սպասարկումը և վերասարքավորումը, տես 45.20
30 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն Այս հատվածը ներառում է նավերի ու նավակների արտադրությունը, երկաթուղային վագոնների ու լոկոմոտիվների արտադրությունը, օդանավերի ու տիեզերանավերի և նշված տրանսպորտային միջոցների պահեստամասերի արտադրությունը:
30.1 Նավերի և նավակների կառուցում     Այս խումբը ներառում է նավերի, նավակների, տրանսպորտային և այլ նպատակների համար (օրինակ` սպորտային կամ ժամանցային) այլ լողուն կառույցների կառուցումը:
30.11 Նավերի և լողուն կառույցների կառուցումԱյս դասը ներառում է նավերի, բացառությամբ զբոսանավերը և սպորտային նավերը, և լողուն կառույցների կառուցումը:Այս դասը ներառում է`- տրանսպորտային նավերի` մարդատար, լաստանավերի, բեռնանավերի, լցանավերի և այլնի շինարարություն- ռազմանավերի շինարարություն- ձկնորսական և ձկնամշակման նավերի շինարարություն- օդային բարձով նավերի շինարարություն- լողուն կամ ընկղմած հորատման հենահարթակների շինարարություն- լողուն այլ կառույցների` լողուն նավակայանների, կամրջանավերի, լողուն նավամատույցների, լիխտերների, լաստանավերի, սուզարկղների, լողուն ամբարձիչների, ցիստեռնների, ցցանիշերի, խարսխավոր լողանների և համանման լողուն միջոցների շինարարություն- նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրությունԲացառվում է`

— առագաստների արտադրությունը, տես 13.92

— թիապտուտակների արտադրությունը, տես 25.99

— երկաթե կամ պողպատե խարիսխների արտադրությունը, տես 25.99

— ջրային շարժիչների արտադրությունը, տես 28.11

— նավագնացային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.51

— լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40

— ամֆիբիա-ավտոմոբիլների արտադրությունը, տես 29.10.0

— հանգստի համար փչովի զբոսանավակների և լաստանավերի արտադրությունը, տես 30.12

— նավերի և լողուն կառույցների մասնագիտացված հիմնանորոգումը, տես 33.15

— նավերի կտրատումը, տես 38.31

— նավերի ներքին հարդարումը, տես 43.3

30.11.1 Նավերի կառուցում
30.11.2 Լողուն կառույցների կառուցում
30.11.3 Նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրությունԲացառվում է`- առագաստների արտադրությունը, տես 13.92- թիապտուտակների արտադրությունը, տես 25.99- երկաթե կամ պողպատե խարիսխների արտադրությունը, տես 25.99- ջրային շարժիչների արտադրությունը, տես 28.11- նավագնացային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.51- լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40
30.12 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում
30.12.0 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցումԱյս ենթադասը ներառում է`- փչովի նավակների և լաստերի արտադրություն- օժանդակ շարժիչով կամ առանց շարժիչի առագաստանավերի կառուցում- շարժիչավոր նավակների կառուցում- հանգստի համար օդային բարձով նավակների կառուցում- անհատական նավակների կառուցում- այլ ժամանցային և սպորտային նավակների` կանոեների, բայդարկաների, թիանավակների, գետանավակների կառուցումԲացառվում է`- առագաստների արտադրությունը, տես 13.92- թիապտուտակների արտադրությունը, տես 25.99- երկաթե կամ պողպատե խարիսխների արտադրությունը, տես 25.99

— ջրային շարժիչների արտադրությունը, տես 28.11

— սերֆերների և առագաստասերֆերների արտադրությունը, տես 32.30

— զբոսանավերի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 33.15

30.2 Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն
30.20 Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն
30.20.0 Երկաթուղային շարժակազմի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- Էլեկտրաքարշերի, դիզելային և շոգեքարշերի արտադրություն- երկաթուղային, այդ թվում` տրամվայի, մարդատար և բեռնատար շարժիչավոր վագոնների, երկաթուղային գծերի նորոգման կամ տեխնիկական սպասարկման համար երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների արտադրություն- ոչ ինքնաշարժ երկաթուղային, այդ թվում` տրամվայի, շարժակազմի` մարդատար և բեռնատար, այդ թվում` ինքնաթափ, վագոնների, վագոն-ցիստեռնների, վագոն-կռունկների վագոն-արհեստանոցների, պահեստավագոնների և այլնի արտադրություն-երկաթուղային, այդ թվում` տրամվայի, շարժակազմի մասերի` երկսռնի սայլակների, առանցքասռնիների և անիվների, արգելակների և արգելակների մասերի, կեռերի, կցման սարքվածքների, թափարգելների և դրանց մասերի, ցնցամեղմիչների, վագոնների և գնացքաքարշերի հենոցների, հիմնիրանների, սրահակների (վագոնների փակ հարթակների) միացքների և այլնի արտադրությունԱյս ենթադասը  ներառում է նաև`- հանքահորերի համար գնացքաքարշերի արտադրություն- երկաթուղիների, ներքին ջրուղիների, ճանապարհների, նավահանգիստների, կայարանների անվտանգության ապահովման, երթևեկության կառավարման և ազդանշանային սարքավորանքի արտադրություն- երկաթուղային (այդ թվում` տրամվայի) վագոնների նստոցների արտադրությունԲացառվում է`- չհավաքակցված ռելսերի արտադրությունը, տես 24.10

— երկաթուղու գծերի համար ամրակապերի արտադրությունը, տես 25.99

— էլեկտրաշարժիչների արտադրությունը, տես 27.11

— անվտանգության ապահովման, երթևեկության կառավարման և ազդանշանային էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.90

— շարժիչների և տուրբինների արտադրությունը, տես 28.11

30.3 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների արտադրություն
30.30 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների արտադրությունԱյս դասը ներառում է`- բեռների կամ ուղևորների փոխադրման համար, ռազմաօդային, սպորտային և այլ նպատակների համար ինքնաթիռների արտադրություն- ուղղաթիռների արտադրություն- սավառնակների և դելտապլանների արտադրություն- դիրիժաբլների և օդապարիկների (աերոստատների) արտադրություն- այս դասում ներառված օդանավերի մասերի և պարագաների` հիմնամասերի (ֆյուզելյաժների), թևերի, դռների, ղեկավարման վահանների, շասսիների, վառելիքաբաքերի, բաց խցիկների և այլնի, օդագնացական պտուտակների և դրանց թիակների, այդ թվում` ուղղաթիռների օդապտուտակները, օդագնացական շարժիչների, տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակային շարժիչների մասերի արտադրություն- օդաչուների համար գետներեսի օդագնացական վարժասարքերի արտադրություն- տիեզերական ապարատների և տանող հրթիռների, արհեստական արբանյակների, ավտոմատ  միջմոլորակային կայանների (զոնդերի), ուղեծրային կայանների, բազմանգամյա օգտագործման տիեզերանավերի արտադրություն- միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների արտադրությունԱյս դասը ներառում է նաև`- ինքնաթիռների կամ ինքնաթիռների շարժիչների փոխարկում (կոնվերսիա) կամ վերակառուցում

— թռչող ապարատների նստոցների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— պարաշյուտների արտադրությունը, տես 13.92

— ռազմական սարքավորանքի և հանդերձասարքերի արտադրությունը, տես 25.40

— տիեզերական արբանյակների համար հեռահաղորդակցության սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.30

— օդանավագնացական սարքերի արտադրությունը, տես 26.51

— օդանավագնացագիտական համակարգերի արտադրությունը, տես 26.51

— օդագնացային լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40

— վառոցքի համակարգի և ներքին այրման շարժիչների համար այլ էլեկտրական մասերի արտադրությունը, տես 27.90

— կարբյուրատորների արտադրությունը, տես 28.11

— օդային տրանսպորտի արձակման համար սարքերի, ինքնանետիչների և հարակից սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.99

30.30.1 Օդանավերի և տիեզերանավերի արտադրություն
30.30.2 Միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների արտադրություն
30.30.3 Այլ թռչող ապարատների արտադրություն
30.30.9 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների համար մասերի արտադրություն
30.4 Մարտական մեքենաների արտադրություն
30.40 Մարտական մեքենաների արտադրություն
30.40.0 Մարտական մեքենաների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տանկերի արտադրություն- ռազմական զրահապատ ամֆիբիաների արտադրություն- այլ մարտական մեքենաների արտադրությունԲացառվում է`- զենքի և զինամթերքի արտադրությունը, տես 25.40
30.9 Տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում Այս խումբը ներառում է ավտոմեքենաներից, երկաթուղային, ջրային, օդային կամ տիեզերական և ռազմական տրանսպորտային սարքավորանքից բացի տարբեր այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրությունը:
30.91 Մոտոցիկլների արտադրություն
30.91.0 Մոտոցիկլների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մոտոցիկլների, մոպեդների և օժանդակ շարժիչով համալրված հեծանիվների արտադրություն- մոտոցիկլների շարժիչների արտադրություն- մոտոցիկլների սայլակների արտադրություն- մոտոցիկլների մասերի և պարագաների արտադրությունԲացառվում է`- հեծանիվների արտադրությունը, տես 30.92- հաշմանդամների սայլակների արտադրությունը, տես 30.92
30.92 Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն
30.92.0 Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- անշարժիչ և այլ հեծանիվների, ներառյալ երկանիվ ու եռանիվ մանկական և եռանիվ բեռնատար հեծանիվները, արտադրություն- հեծանիվների մասերի և պարագաների արտադրություն- հաշմանդամների համար շարժիչավոր և առանց շարժիչի սայլակների արտադրություն- հաշմանդամների սայլակների մասերի և պարագաների արտադրություն- մանկական սայլակների արտադրությունԲացառվում է`- օժանդակ շարժիչով հեծանիվների արտադրությունը, տես 30.91- անվավոր խաղալիքների արտադրությունը, ներառյալ երկանիվ և եռանիվ պլաստմասսայե հեծանիվները, տես 32.40
30.99 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
30.99.0 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- բեռնասայլակների, ձեռնասայլակների, առևտրի սայլակների և ձեռքով կառավարվող համանման փոխադրամիջոցների արտադրություն- կենդանի քարշուժով աշխատող փոխադրամիջոցների` ձիակառքերի, դիակառքերի, երկանիվ սայլակների և համանման փոխադրամիջոցների արտադրությունԲացառվում է`- գործարաններում օգտագործվող վերհան կամ ղեկավարման սարքավորանքով կամ առանց այդ սարքավորանքի, ինքնաշարժ կամ ոչ ինքնաշարժ սայլակների  արտադրությունը, տես 28.22- ռեստորանային գեղազարդ վագոնիկների, մթերային փոխադրվող սայլակների և վագոնիկների արտադրությունը, տես 31.01
31 Կահույքի արտադրություն Այս հատվածը ներառում է  ցանկացած տեսակի և տարբեր նյութերից, բացառությամբ քարից, ցեմենտից և խեցուց, կահույքի արտադրությունը: Կահույքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները ներառում են նյութերի մշակման տարբեր գործընթացները` կտրումը, կաղապարումը, գլոցումը և առանձին տարրերի հավաքումը: Արտադրատեսակների թե արտաքին ձևավորումը, թե գործառնական նշանակությունը կարևոր գործոն են հանդիսանում արտադրական գործընթացների  համար:Կահույքի և առանձին այլ արտադրատեսակների արտադրության որոշ տեխնոլոգիական գործընթացները համընկնում են, օրինակ` կահույքի արտադրության ընթացքում կտրումը և հավաքումը չի տարբերվում 16 հատվածում (Փայտի և փայտե արտադրատեսակների արտադրություն) ներառված փայտե արտադրատեսակների արտադրությունում կիրառվող նույն գործողություններից, թեև փայտե կահույքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներն ավելի բազմազան են: Նմանապես, մետաղական կահույքի արտադրությունում կիրառվող գործընթացները կիրառվում են նաև 25 հատվածում դասակարգվող պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրությունում: Պլաստմասսայե կահույքի կաղապարման գործընթացները համընկնում են այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների կաղապարման հետ: Այդուհանդերձ, պլաստմասսայե կահույքի արտադրությունը համարվում է մասնագիտացված գործունեություն:
31.0 Կահույքի արտադրություն
31.01 Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն
31.01.0 Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է ցանկացած տեսակի և տարբեր նյութերից  (բացի քարից, ցեմենտից կամ խեցուց) կահույքի արտադրությունը` ցանկացած վայրի և նպատակների համար:Այս ենթադասը ներառում է`- գրասենյակների, աշխատասենյակների, հյուրանոցների, ռեստորանների և հասարակական հաստատությունների համար աթոռների և բազկաթոռների արտադրություն- թատրոնների, կինոթատրոնների դահլիճների համար աթոռների և բազկաթոռների արտադրություն- խանութների համար հատուկ կահույքի` ցուցափեղկերի, դարակների և այլնի արտադրություն- գրասենյակային կահույքի արտադրություն-լաբորատորական հատուկ կահույքի` նստարանների, աթոռակների, նստոցների, լաբորատորական պահարանների և սեղանների արտադրություն- եկեղեցիների, դպրոցների, ռեստորանների համար կահույքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ռեստորանային գեղազարդ վագոնիկների, շարժական մթերային սայլակների և վագոնիկների, ֆուրգոն-կրպակների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— դպրոցական գրատախտակների արտադրությունը, տես 28.23

— մեքենաների նստոցների արտադրությունը, տես 29.32

— երկաթուղային (այդ թվում` տրամվայի) վագոնների նստոցների արտադրությունը, տես 30.20

— օդանավի նստոցների արտադրությունը, տես 30.30

— բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական կահույքի արտադրությունը, տես 32.50

— շենքերում մոդուլային կահույքի, այդ թվում` լաբորատորական մոդուլային կահույքը և սարքավորանքը, տեղադրումը, հատվածների հավաքակցումը, ամրակցումը, տես 43.32

31.02 Խոհանոցի կահույքի արտադրություն
31.02.0 Խոհանոցի կահույքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- խոհանոցի կահույքի արտադրությունը
31.03 Ներքնակների արտադրություն
31.03.0 Ներքնակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ներքնակների համար հիմնակմախքի արտադրություն- զսպանակավոր կամ խցովի, այդ թվում` օժանդակ նյութերից ներքին հենքով, ներքնակների արտադրություն- աներեսքաշ ծակոտկեն ռետինե և պլաստմասսայե ներքնակների արտադրությունԲացառվում է`- փչովի ռետինե ներքնակների արտադրությունը, տես 22.19- ջրով լցված ռետինե ներքնակների արտադրությունը, տես 22.19
31.09 Այլ կահույքի արտադրություն
31.09.0 Այլ կահույքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- բազմոցների, բազմոց-մահճակալների արտադրություն- այգու կահույքի արտադրություն- ննջասենյակների, հյուրասենյակների, ճաշասենյակների և բնակարանի այլ տարածքների համար կահույքի արտադրություն- կարի մեքենաների, հեռուստացույցների համար կահույքի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև `- աթոռների և նստոցների երեսքաշում- կահույքի վերջնամշակում` փչում, ներկում, արծնապատում և երեսքաշումԲացառվում է `- փետրավերմակների, բարձերի, պուֆերի, ննջապարկերի արտադրությունը, տես 13.92- քարե, բետոնե, խեցե կահույքի արտադրությունը, տես 23.42, 23.69, 23.70

— լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40

— մեքենաների նստոցների արտադրությունը, տես 29.32

— երկաթուղային (այդ թվում` տրամվայի) վագոնների նստոցների արտադրությունը, տես 30.20

— օդանավի նստոցների արտադրությունը, տես 30.30

— կահույքի վերականգնումը, տես 95.24

32 Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  Այս հատվածը ներառում է դասակարգչի այլ խմբավորումներում չներառված տարբեր արտադրատեսակների արտադրությունը: Քանի որ այս հատվածը մնացորդային է, այստեղ ներառված տարբեր նշանակության արտադրատեսակների արտադությունը իրականացվում է օգտագործելով տարբեր նյութեր և տարբեր արտադրական գործընթացներ և դասակարգման համար կիրառվում են դասերի խմբավորման ընդունված տարբեր չափանիշները:
32.1 Ոսկերչական արտադրատեսակների, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն, մետաղադրամների և շքանշանների հատում    Այս խումբը ներառում է ոսկերչական արտադրատեսակների և դրանց նմանակող, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրությունը, ինչպես նաև մետաղադրամների և շքանշանների հատումը:
32.11 Մետաղադրամների և շքանշանների հատում
32.11.0 Մետաղադրամների և շքանշանների հատումԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղադրամների, ներառյալ օրինական վճարման միջոց համարվող թանկարժեք կամ ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մետաղադրամները, արտադրություն
32.12 Ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն
32.12.1 Ադամանդների մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- ադամանդների արտադրություն
32.12.2 Այլ թանկարժեք քարերի (բացի ադամանդներից) և կիսաթանկարժեք քարերի մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- մարգարիտների մշակում- թանկարժեք և կիսաթանկարժեք մշակված քարերի արտադրություն, ներառյալ արդյունաբերական նշանակության, ինչպես նաև արհեստական ու վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերի մշակումը
32.12.3 Ոսկերչական զարդերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով պատված ոչ թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական զարդերի արտադրություն- թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից և թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական զարդերի արտադրություն- թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերից և այլ նյութերի հետ համակցված թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական զարդերի արտադրությունԲացառվում է`- ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների արտադրությունը, թանկարժեք մետաղների գալվանական պատվածքով, տես հատված 25- ժամացույցների հիմնաիրանների արտադրությունը, տես 26.52- ժամացույցների մետաղե (ոչ թանկարժեք) փոկերի արտադրությունը, տես 32.13- ոսկերչական արտադրատեսակներին նմանակող զարդերի արտադրությունը, տես 32.13- զարդերի նորոգումը, տես 95.25
32.12.4 Թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրումԱյս ենթադասը ներառում է`- թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագգրում` անհատական պատվերներով
32.12.9 Այլ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով պատված ոչ թանկարժեք  մետաղներից ճաշի սպասքի, տափակ և խոր ամանների, զուգարանի պարագաների, գրասենյակային, կրոնական և այլ օգտագործման ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն- թանկարժեք մետաղներից տեխնիկական կամ լաբորատորական արտադրանքի (բացի գործիքներից և դրանց մասերից)` հալքանոթների, փոքր թիակների, գալվանապատվածքով անոդների և այլնի արտադրություն- թանկարժեք մետաղներից ժամացույցերի փոկերի, ապարանջանների, ժամացույցի ճարմանդների և ծխախոտատուփերի արտադրությունԲացառվում է`- ժամացույցների ոչ մետաղական (կտորից, կաշվից, պլաստմասսայից և այլ) փոկերի   արտադրությունը, տես 15.12- ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների արտադրությունը, թանկարժեք մետաղների գալվանական պատվածքով, տես հատված 25- ժամացույցների հիմնաիրանների արտադրությունը, տես 26.52- ժամացույցների մետաղե (ոչ թանկարժեք) փոկերի արտադրությունը, տես 32.13
32.13 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն
32.13.0 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ոսկերչական արտադրատեսակներին նմանակող ոչ թանկարժեք զարդերի` մատանիների, ապարանջանների, վզնոցների կամ թանկարժեք մետաղների պատվածքով ու նմանակող քարերով (օրինակ` արհեստական մարգարիտներով, արհեստական ադամանդներով և այլ) զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- ժամացույցների մետաղե փոկերի (բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված) արտադրությունԲացառվում է`- թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով պատված ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.12.3, 32.12.9- բնական թանկարժեք քարերով զարդերի արտադրությունը, տես 32.12.3- թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ժամացույցների փոկերի արտադրությունը, տես 32.12.9
32.2 Երաժշտական գործիքների արտադրություն
32.20 Երաժշտական գործիքների արտադրություն
32.20.0 Երաժշտական գործիքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- լարային գործիքների արտադրություն- ստեղնաշարային լարային գործիքների, ներառյալ ավտոմատ դաշնամուրները, արտադրություն- ստեղնաշարային երգեհոնների, ներառյալ ֆիսհարմոնիաները և ազատ մետաղե լեզվակներով այլ ստեղնաշարային գործիքները, արտադրություն- ակորդեոնների և համանման գործիքների, ներառյալ շրթհարմոնները, արտադրություն- երաժշտական փողային գործիքների արտադրություն- երաժշտական հարվածային գործիքների արտադրություն- էլեկտրոնային երաժշտական գործիքների արտադրություն- երաժշտական տուփերի, շարժական երգեհոնիկների (շարմանկաների) և համանման գործիքների արտադրություն- երաժշտական գործիքների մասերի և պարագաների` մետրոնոմների, կամերտոնների, շչակային կամերտոնների, ավտոմատ մեխանիկական գործիքների համար թիթեղների, սկավառակների, գլանիկների և այլնի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`

— շչակների, եղջերափողերի և այլ շչակային ազդանշանային գործիքների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— տեսա- և ձայնասկավառակների և երիզների արտադրությունը և վերարտադրումը, տես 18.2, 59.20

— խոսափողերի, ուժեղարարների, բարձրախոսների, ականջակալների և համանման սարքվածքների արտադրությունը, տես 26.40

— նվագարկիչների, մագնիսաձայնագրիչների և այլնի արտադրությունը, տես 26.40

— խաղալիք երաժշտական գործիքների արտադրությունը, տես 32.40

— երգեհոնների և այլ պատմական երաժշտական գործիքների վերականգնումը, տես 33.19

—  ձայնա- և տեսագրությունների հրատարակությունը, տես 59.20

— դաշնամուրների լարումը, տես 95.29

32.3 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն
32.30 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն
32.30.0 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է սպորտային և մարմնամարզության համար արտադրատեսակների (բացառությամբ սպորտային հագուստի և կոշիկի) արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- բացօթյա և փակ սրահներում սպորտային խաղերի համար ցանկացած նյութից պարագաների և սարքավորանքի` կոշտ, փափուկ և փչովի գնդակների, թևճակների, զարկիչների, մականների, դահուկների, դահուկային ամրակապերի և ձողերի, չմուշկների և անվաչմուշկների, աղեղների և աղեղնազեների, սերֆերների և առագաստասերֆերների արտադրություն- սպորտային ձկնորսության համար անհրաժեշտ պարագաների, ներառյալ ձկնորսական կոթավոր որսացանցերը, արտադրություն- որսորդության, լեռնագնացության համար անհրաժեշտ պարագաների արտադրություն- սպորտային կաշվե ձեռնոցների և սպորտային գլխարկների արտադրություն- լողավազանների և թիավարման ջրավազանների համար պահեստարանների (ռեզերվուարների) արտադրություն- մարմնամարզական, ֆիթնես կենտրոնների սարքավորանքի արտադրությունԲացառվում է`- առագաստների արտադրությունը, տես 13.92

— սպորտային հագուստի արտադրությունը, տես 14.13

— թամբերի, սանձերի, մտրակների արտադրությունը, տես 15.12

— սպորտային կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20

— սպորտային զենքի և փամփուշտների արտադրությունը, տես 25.40

— ծանրամարտում օգտագործվող երկաթե ծանրաքարերի արտադրությունը, տես 25.99

— սպորտային փոխադրամիջոցների (բացի սահնակներից) արտադրությունը, տես 29 և 30 հատվածները

— սպորտային նավակների և զբոսանավերի արտադրությունը, տես 30.12

— բիլիարդի սեղանների արտադրությունը, տես 32.40

— աղմուկից կամ լողալու ժամանակ ականջները պաշտպանող խցանների արտադրությունը, տես 32.99

— սպորտային արտադրատեսակների նորոգումը, տես 95.29

32.4 Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն
32.40 Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն
32.40.0 Խաղերի և խաղալիքների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- տիկնիկների և տիկնիկների համար հագուստի և պարագաների արտադրություն- խաղալիք պատկերաքարերի (ֆիգուրների)` կենդանիների, զինվորների և այլնի, արտադրություն- խաղալիք երաժշտական գործիքների արտադրություն- խաղաթղթերի արտադրություն- սեղանի խաղերի և համանման խաղերի արտադրություն- էլեկտրոնային խաղերի արտադրություն- փոքր մոդելների և համանման մանրագեղ արտադրատեսակների` էլեկտրական գնացքների, կոնստրուկտորների, շինարարական հավաքածուների և այլնի արտադրություն- դրամային խաղային ավտոմատների, բիլիարդի, խաղատների համար հատուկ սեղանների և այլնի արտադրություն- հանդեսների, սրահային կամ սեղանի խաղերի համար պարագաների արտադրություն- անվավոր խաղալիքների արտադրություն, ներառյալ պլաստմասսայե հեծանիվները և եռանիվ մանկական հեծանիվները- գլուխկոտրուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— տեսախաղերի կառավարման վահանակների արտադրությունը, տես 26.40

— հեծանիվների արտադրությունը, տես 30.92

— զվարճանքի առարկաների և համանման պարագաների արտադրությունը, տես 32.99

— համակարգչային խաղերի համար ծրագրերի ստեղծումը և հրատարակությունը, տես 58.21, 62.01

32.5 Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
32.50 Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
32.50.0 Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների, հատուկ բժշկական կահույքի, օրինակ` շարժական նստատեղով և ներկառուցված հեղուկաբաշխական սարքվածքով ատամնաբուժական բազկաթոռների արտադրությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- վիրաբուժական թելերի, մանրէազերծ լարերի և կոմպրեսների արտադրություն- ատամնաբուժական ատամնալիցքերի և ցեմենտի (բացառությամբ պրոթեզների սևեռակիչ մածուկները), ատամնաբուժական մոմերի և այլ ատամնաբուժական սվաղանյութերի արտադրություն- ոսկորների սերտաճեցման համար ցեմենտի արտադրություն- ատամնաբուժական լաբորատորիաների համար հնոցների արտադրություն- անդրաձայնով մաքրող լաբորատորական սարքերի արտադրություն- լաբորատորական մանրէազերծիչների արտադրություն- լաբորատորական թորիչ ապարատների, լաբորատորական կենտրոնախուսակների արտադրություն- բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական կահույքի` վիրաբուժական, բուժազննության սեղանների, մեխանիկական հարմարանքներով հիվանդանոցային մահճակալների, ատամնաբուժական բազկաթոռների արտադրություն- ոսկրի թիթեղների, պտուտակների, ներարկիչների, ասեղների, սնամեջ ասեղների, փողաձողերի (կաթետերների) և այլնի արտադրություն

— ատամնաբուժական գործիքների (ներառյալ  ատամնաբուժական բազկաթոռներին  ներկառուցված ատամնաբուժական սարքավորանքը) արտադրություն

— ատամնատեխնիկական լաբորատորիաներում պատրաստված արհեստական ատամների, կամուրջների և այլնի արտադրություն

— օրթոպեդիկ հարմարանքների և պրոթեզների արտադրություն, այդ թվում` օրթոպեդիկ կոշիկի արտադրությունը

— աչքի պրոթեզների արտադրություն

— բժշկական ջերմաչափերի արտադրություն

— բժշկական ռետինե ձեռնոցների արտադրություն

— ակնաբուժական առարկաների, ակնոցների, արևային ակնոցների, դեղատոմսով տրվող ոսպնյակների և կոնտակտային ոսպնյակների, պաշտպանական ակնոցների արտադրություն

 

Բացառվում է`

— պրոթեզների սևեռակիչ մածուկների արտադրությունը, տես 26.40

— բժշկական ներծծող վիրակապական նյութերի, բամբակի, վիրակապերի, թանզիֆի արտադրությունը, տես 21.20

— էլեկտրաբժշկական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60

— անվավոր սայլակների արտադրությունը, տես 30.92

— օպտիկական սրահների գործունեությունը, տես 47.78

32.9 Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
32.91 Ավելների և խոզանակների արտադրություն
32.91.0 Ավելների և խոզանակների արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ավելների և խոզանակների, ներառյալ մեքենաների բաղկացուցիչ մաս կազմող խոզանակները, մեխանիկական ավելների, հատակամաքրիչների և փետուրե փոշեմաքրիչների, ներկարարական վրձինների, ներկարարական բարձիկների և գլանիկների, ռետինե քերակների, այլ խոզանակների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- կոշիկի և հագուստի խոզանակների արտադրություն
32.99 Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
32.99.1 Դագաղների արտադրություն
32.99.2 Դրոշմակնիքների պատրաստումԱյս ենթադասը ներառում է`- համարակալման, կնքման, թվագրման համար դրոշմերի, տպման կամ պիտակների ցցուն դրոշմատպման համար ձեռքի սարքվածքների, ձեռքի տպագրության հավաքածուների, գրամեքենաների համար ժապավենների, դրոշմակման բարձիկների արտադրություն
32.99.9 Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- անվտանգության պաշտպանական միջոցների` հրակայուն և պաշտպանական հագուստի, հավաքակցորդների (մոնտաժորդների) անվտանգության և մասնագիտական օգտագործան այլ գոտիների, խցանակեղևի փրկագոտիների, պլաստմասսայե պաշտպանական սաղավարտների և անձնական անվտանգության այլ պլաստմասսայե առարկաների (օրինակ` սպորտային պաշտպանական սաղավարտները), հրաշիջման համար պաշտպանական զգեստի, մետաղե պաշտպանական գլխարկների և անձնական անվտանգության այլ մետաղե պարագաների, ականջի պաշտպանական խցանների (օրինակ` աղմուկից կամ ջրից), հակագազների արտադրություն- խցանների նախնական ձևերի արտադրություն- բոլոր տեսակի մեխանիկական կամ ոչ մեխանիկական գրիչների և մատիտների արտադրություն- մատիտների համար գրաքարի միջուկի արտադրություն- գլոբուսների արտադրություն- անձրևանոցների և հովանոցների, ձեռնափայտերի, ձեռնափայտ-թիկնակների արտադրություն- կոճակների, թևքաճարմանդների, ՙկայծակ՚-շղթաների, կոճկօղակների, սեղմակոճակների արտադրություն- վառիչների արտադրություն- անձնական օգտագործման արտադրատեսակների` ծխամորճների, սանրերի, մազերի համար հերակալների, օծանելիքի հեղուկացիրների, ջերմապահերի (թերմոսների) և կենցաղային օգտագործման այլ վակուումային անոթների, կեղծամների, կեղծ մորուքների, հոնքերի արտադրություն- տարատեսակ արտադրատեսակների` մոմերի, բարակ մոմերի, արհեստական ծաղիկների, մրգերի և տերևների, աճպարարության համար պարագաների, խաղալիք-անակնկալների, ձեռքի մաղերի և քամիչների, դերձակների կողմից օգտագործվող մանեկենների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն- ծաղկե զամբյուղների, ծաղկեփնջերի, ծաղկեպսակների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն

— խրտվիլակների խցում

 

Բացառվում է`

— պատրույգների արտադրությունը, տես 13.99

— արտահագուստի և համապատասխան դրվագման պարագաների արտադրությունը, տես 14.12

— յուրահատուկ թղթե արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 17.29

33 Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում և տեղակայում Այս հատվածը ներառում է մշակող արդյունաբերության արտադրատեսակների մասնագիտացված նորոգումը` դրանք աշխատանքային վիճակում պահելու համար: Այստեղ ներառվում է նաև այդ արտադրատեսակների տեխնիկական սպասարկումը` արդյունավետ ու երկարատև անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով:Այստեղ ներառվում են միայն մասնագիտացված նորոգմամբ և տեխնիկական սպասարկմամբ զբաղվող միավորները:Մեծածավալ նորոգման և վերակառուցման աշխատանքները սովորաբար իրականացնում են մեքենաների և սարքավորանքի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունները և այդ միավորների դասակարգումը ըստ հիմնական գործունեության տեսակի իրականացվում է ավելացված արժեքի սկզբունքով: Նույն սկզբունքը կիրառվում է, երբ միավորը իրականացնում է առևտուր և նորոգում:Այս հատվածը ներառում է նաև մեքենաների և սարքավորանքի մասնագիտացված տեղակայումը, սակայն, եթե տեղակայվում է շենքի կամ նման կառույցների անբաժան մաս կազմող սարքավորանքը, օրինակ` վերելակները, էլեկտրական սարքվածքները, օդափոխման համակարգերը, ապա նման տեղակայման աշխատանքները դասակարգվում են ՙՇինարարություն՚ (F) բաժնում:Բացառվում է`- արդյունաբերական մեքենաների մաքրումը, տես 81.22- համակարգիչների և հաղորդակցական սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.1- կենցաղային արտադրատեսակների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.2
33.1 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում     Այս խումբը ներառում է արտադրության ոլորտում արտադրված մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների, սարքավորանքի մասնագիտացված նորոգումը` դրանք աշխատանքային վիճակում պահելու համար:Բացառում է`- մեքենաների և սարքավորանքի վերակառուցումը և վերասարքավորումը, տես 25-31 հատվածների համապատասխան դասերը
33.11 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգումԱյս դասը ներառում է 25 հատվածի պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:Այս դասը ներառում է`- մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում- խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում արագ եռակցմամբ- փոխադրամիջոցների մետաղե հենամարմինների նորոգում- շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- շոգեարտադրիչների համար այլ օժանդակ պատկանելիքների` կոնդենսատորների, հավաքիչների, ջեռուցիչների, գերջեռուցիչների, գոլորշու հավաքիչների ու կուտակիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- միջուկային ռեակտորների, բացառությամբ իզոտոպների անջատիչները, նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- կենտրոնական ջեռուցման շոգեկաթսայատների կամ նավերի կաթսայանոցների մասերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- ջեռուցիչ կաթսաների, այդ թվում` կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցները և կաթսաները, նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— հրետանային զենքի և հրազենի (ներառյալ սպորտային և ժամանցային հրազենը) նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— առևտրային սայլակների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

 

Բացառվում է`

— սղոցների և սայրերի սրումը, տես 33.12

— կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի նորոգումը, տես 43.22

— բլոկավորող սարքերի, չհրկիզվող պահարանների և այլնի նորոգումը, տես 80.20

33.11.1 Մետաղե կոնստրուկցիաների, մետաղե դռների և լուսամուտների նորոգում
33.11.2 Մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում
33.11.3 Մետաղե խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.4 Ջեռուցիչ կաթսաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.5 Շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.6 Միջուկային ռեակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.7 Հրազենի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.11.9 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում
33.12 Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում
33.12.1 Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգումԱյս ենթադասը ներառում է արդյունաբերական նշանակության մեքենաների և սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, սայրերի ու սղոցների տեղադրումը և սրումը, ընդհանուր նշանակության սարքավորանքի նորոգումը եռակցմամբ, ծանր արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության և հանքագործական արդյունաբերության, այլ արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի (բեռնման-բեռնաթափման, սառեցման, օդափոխման առևտրային սարքավորանքը, հաստոցները), ինչպես նաև 28 հատվածի մասնագիտացված մեքենաների և սարքավորանքի նորոգումը:Այս ենթադասը ներառում է`- շարժիչների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետային և օդագնացական շարժիչները, նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- պոմպերի, ճնշակների (կոմպրեսորների) և հարակից սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- հիդրավլիկական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- կափույրների նորոգում- ատամնավոր փոխանցիչների, շարժաբերի մասերի նորոգում- արդյունաբերական վառարանների, հրածորանների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- արդյունաբերական սառնարանային և օդափոխիչ սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- ընդհանուր նշանակության առևտրային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- շարժաբերով ձեռքի գործիքների նորոգում

— մետաղահատ և մետաղատափակիչ հաստոցների և պարագաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— այլ հաստոցների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— գյուղատնտեսական տրակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— գյուղատնտեսական, անտառային տնտեսության համար մեքենաների (այդ թվում` անտառափայտի փոխադրման մեքենաները) նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— մետաղագործության համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— հանքագործական արդյունաբերության, շինարարության, նավթի և գազի արդյունահանման համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— սննդի, խմիչքի և ծխախոտի մշակման մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— թղթի արդյունաբերության համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— ռետինի, պլաստմասսաների, այլ պոլիմերային նյութերի մշակման համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— 28 խմբում ներառված հատուկ նշանակության այլ մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— կշռաչափիչ սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— առևտրի ավտոմատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— լուսապատճենող մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

— էլեկտրոնային կամ ոչ էլեկտրոնային հաշվասարքերի (կալկուլյատորների) նորոգում

— գրամեքենաների նորոգում

 

Բացառվում է`

— վառարանների և այլ տաքացուցիչների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 43.22

— վերելակների, վերհանների, շարժասանդուղքների տեղադրումը շենքերում և քաղաքացիական շինարարության կառույցներում, դրանց նորոգումը և սպասարկումը, տես 43.29

— համակարգիչների նորոգումը, տես 95.11

33.12.2 Դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.13 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգումԱյս դասը ներառում է 26.5, 26.6, 26.7 խմբերի սարքավորանքի (բացառությամբ կենցաղային սարքավորանքը) նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:Այս դասը ներառում է`- 26.5 խմբի չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի` ինքնաթիռների տեխնիկական վիճակի հսկման, ավտոմեքենաների արտանետված գազերի հսկման,  օդերևութաբանական սարքերի, ֆիզիկական, էլեկտրական և քիմիական փորձարկումների և հետազոտումների համար սարքերի և սարքավորումների, գեոդեզիական գործիքների, ճառագայթման դետեկտորների և ստուգիչ գործիքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- 26.60 դասի ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի` ռենտգենյան, անդրաձայնային սարքավորանքի, էլեկտրախթանիչների, էլեկտրասրտագրիչների, լսողական ապարատների, ներզզննական հետազոտությունների համար սարքերի, ճառագայթահար ապարատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- 26.70 դասի արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների` հեռադիտակների, մանրադիտակների (բացառությամբ էլեկտրոնային և պրոտոնային մանրադիտակները), աստղադիտակների, պրիզմաների և ոսպնյակների (բացառությամբ աչքի ոսպնյակները), լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԲացառվում է`- լուսապատճենահանման տեխնիկայի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 33.12- համակարգիչների և ծայրամասային սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.11- համակարգչային պրոյեկտորների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.11- հաղորդակցական սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.12

— արդյունաբերական նշանակության հեռուստացույցների և տեսախցիկների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.12

— կենցաղային ձայնագրիչների և տեսախցիկների նորոգումը, տես 95.21

— ժամացույցների նորոգումը, տես 95.25

33.13.1 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է 26.5 խմբում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:
33.13.2 Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է 26.60 դասում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:
33.13.3 Արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների, լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է 26.70 դասում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:
33.14 Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգումԱյս դասը ներառում է 27 հատվածի սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, բացառությամբ 27.5 խմբի կենցաղային սարքերի նորոգումը:Այս դասը ներառում է`- տրանսֆորմատորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- էլեկտրական շարժիչների և գեներատորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- ռելեների և արտադրական գործընթացների կառավարման սարքավորումների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- առաջնային և կուտակիչ մարտկոցների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- էլեկտրահաղորդագծերի հոսանքատար և ոչ հոսանքատար հարմարանքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԲացառվում է`

— համակարգիչների և ծայրամասային սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.11

— հեռուստահաղորդակցական սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.12

— կենցաղային էլեկտրոնիկայի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.21

— ժամացույցների նորոգումը, տես 95.25

33.14.1 Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է 27.1 խմբում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:
33.14.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է 27 հատվածում ընդգրկված (բացի 27.1 խմբից) սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:
33.15 Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.15.0 Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է նավերի, զբոսանավակների և նավակների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, սակայն նավերի գործարանային հիմնանորոգումը և վերակառուցումը դասակարգվում է 30 հատվածում:Այս ենթադասը ներառում է`- նավերի ընթացիկ նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- զբոսանավերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԲացառվում է`- նավերի գործարանային վերափոխումը և հիմնանորոգումը, տես 30.1- նավերի և զբոսանավերի շարժիչների նորոգումը, տես 33.12- նավերի քերումը և ապամոնտաժումը, տես 38.31
33.16 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.16.0 Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է`- օդանավերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (բացառությամբ գործարանային կերպափոխումը, վերազինումը և հիմնանորոգումը)- օդանավերի շարժիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԲացառվում է`- օդանավերի և տիեզերանավերի գործարանային վերափոխումը և հիմնանորոգումը, տես 30.30
33.17 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս դասը ներառում է 30.9 խմբի այլ տրանսպորտային սարքավորանքի, բացառությամբ մոտոցիկլները և հեծանիվները, նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը:Այս դասը ներառում է`- գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում- կենդանաքարշ ուժով փոխադրամիջոցների, սայլակների նորոգումԲացառվում է`- գործարանային վերափոխումը և հիմնանորոգումը, տես 30.30- մարտական մեքենաների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 30.40- առևտրային սայլակների նորոգումը, տես 33.11- երկաթուղային տրանսպորտի շարժիչների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 33.12- մոտոցիկլների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 45.40

— հեծանիվների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 95.29

33.17.1 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- տրամվայների, մետրոյի շարժակազմի, տրոլեյբուսների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.17.9 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
33.19 Այլ սարքավորանքի նորոգում
33.19.0 Այլ սարքավորանքի և նորոգումԱյս ենթադասը ներառում է`- մետաղանիշի կամ մետաղադրամի միջոցով աշխատող խաղային ավտոմատների նորոգում- երգեհոնների և պատմական երաժշտական գործիքների նորոգում և վերականգնումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ձկնորսական ցանցերի նորոգում, ներառյալ անցքերի լցնումը- ճոպանների, առագաստների, տարբեր տեսակի ծածկերի` բրեզենտների, կտավների, վրանածածկերի և համանման արտադրատեսակների նորոգում- պարարտանյութերի և քիմիական այլ մթերքի համար պարկերի և փաթեթների նորոգում- փայտե տարայի` արկղերի, տակառների, գլանների և համանման արտադրատեսակների նորոգում և վերափոխում- ռետինատեխնիկական, պլաստմասսայե, խեցեգործական և այլ նյութերից արտադրատեսակ-ների նորոգում 

Բացառվում է`

— գրասենյակային և կենցաղային կահույքի նորոգումը և վերականգնումը, տես 95.24

— հեծանիվների նորոգումը, տես 95.29

— հագուստի նորոգումը և վերափոխումը, տես 95.29

33.2 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում
33.20 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում
33.20.0 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրումԱյս ենթադասը ներառում է արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի մասնագիտացված տեղադրումը, սակայն շենքերի և համանման կառույցների մաս կազմող սարքավորանքի տեղադրումը, շարժասանդուղքների, էլեկտրական հաղորդալարերի, ազդանշանային, ջեռուցման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցումը ներառվում է որպես ՙՇինարարություն՚ (43) հատվածում:Այս ենթադասը ներառում է`- արդյունաբերական կազմակերպություններում արդյունաբերական սարքավորանքի տեղադրում- արդյունաբերական գործընթացների հսկման սարքավորանքի հավաքակցում- այլ արդյունաբերական սարքավորանքի` հաղորդակցական ցանցերի, խոշոր համակարգչային համակարգերի, ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի տեղադրում- խոշորաչափ մեքենաների և սարքավորանքի ապամոնտաժում- հավաքակցորդների գործունեություն- մեքենաների և սարքավորանքի հանդերձում- բոուլինգի սարքավորանքի հավաքակցումԲացառվում է`

— շենքերի և քաղաքացիական շինարարության կառույցների մաս կազմող վերելակների, վերհանների, շարժասանդուղքների, հաղորդալարերի, ազդանշանային, օդափոխիչ և այլ համակարգերի  տեղադրումը, տես 43.29

— դռների, աստիճանավանդակների, խանութների համար փայտից և այլ նյութերից հարմարանքների և կահույքի հավաքակցումը, տես 43.32

— անհատական համակարգիչների տեղադրումը, տես 62.09

D ԴԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
35 Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում       Այս հատվածը ներառում է էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, գոլորշու և տաք ջրի   մատակարարման հետ կապված գործունեությունը, որն իրականացվում է հիմնական ենթակառուցվածքների (ցանցի)` գծերի, խողովակաշարերի, մայրուղիների միջոցով: Նման ցանցերի պարամետրերը որոշակի նշանակություն չունեն: Տվյալ հատվածում ներառվում է էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, գոլորշու և տաք ջրի մատակարարումը արդյունաբերական կազմակերպություններին և բնակելի զանգվածներին: Արտադրությունը, ենթակառուցվածքների կառավարումը և արտադրանքի մատակարարումը վերջնական սպառողին կարող է  իրականացվել նույն կազմակերպության կամ տարբեր կազմակերպությունների կողմից:Այս հատվածը ներառում է նաև գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումը:Այս հատվածում բացառվում է ջրամատակարարման և կոյուղու կոմունալ սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը, տես 36, 37 հատվածները: Այս հատվածում բացառվում է նաև հեռավոր տարածությունից խողովակաշարերով գազի տեղափոխումը:
35.1 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում Այս խումբը ներառում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության, հաղորդման համակարգերի և բաշխիչ ցանցերի կառավարմամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործունեությունը, որի արդյունքում էլեկտրաէներգիա արտադրող կազմակերպություններից այն հաղորդվում և բաշխվում է վերջնական սպառողների միջև:
35.11 Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունԱյս դասը ներառում է`- տարբեր աղբյուրներից և միջոցներով ստացված` ջերմային, միջուկային, գազատուրբինային, հիդրոէլեկտրական և այլ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունԲացառվում է`- թափոնների այրման միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, տես 38.21.0
35.11.1 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայաններում
35.11.2 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հիդրոէլեկտրակայաններում
35.11.3 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն միջուկային էլեկտրակայաններում
35.11.9 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն այլ աղբյուրներիցԱյս դասը ներառում է`- հողմային, արևային և այլ աղբյուրներից ստացված էլեկտրաէներգիայի արտադրությունԲացառվում է`- թափոնների այրման միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, տես 38.21
35.12 Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում
35.12.0 Էլեկտրաէներգիայի հաղորդումԱյս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրաէներգիայի հաղորդման համակարգերի կառավարում` արտադրողից բաշխիչ ցանցեր էլեկտրաէներգիայի փոխադրումը
35.13 Էլեկտրաէներգիայի բաշխում
35.13.0 Էլեկտրաէներգիայի բաշխումԱյս ենթադասը ներառում է`- բաշխիչ ցանցերի (մալուխների, սյուների, հաշվիչների, էլեկտրալարերի համակարգ) կառավարում` էլեկտրաէներգիա արտադրող կամ փոխադրող համակարգերի կառավարումն իրականացնող կազմակերպություններից էլեկտրաէներգիայի հաղորդում վերջնական սպառողներին
35.14 Էլեկտրաէներգիայի վաճառք
35.14.0 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքԱյս ենթադասը ներառում է`- էլեկտրաէներգիայի վաճառք սպառողին- էլեկտրաէներգիայի վաճառքով զբաղվող գործակալների և միջնորդների գործունեություն, որոնք կազմակերպում են էլեկտրաէներգիայի իրացումը վերջնական սպառողներին, այլ կազմակերպությունների կողմից կառավարվող բաշխիչ ցանցերի միջոցով- Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի և բաշխման հետ կապված շահագործման ծառայություններ
35.2 Գազի արտադրություն, գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով     Այս խումբը ներառում է գազի արտադրությունը, բնական գազի և գազակերպ վառելիքի փոխադրումը խողովակաշարերով և բաշխումը սպառողների միջև գազամատակարարման համակարգի միջոցով: Այստեղ ներառվում է նաև վաճառքով զբաղվող գործակալների և միջնորդների գործունեությունը, որոնք կազմակերպում են բնական գազի և գազակերպ վառելիքի իրացումը վերջնական սպառողներին, այլ կազմակերպությունների կողմից կառավարվող բաշխիչ ցանցերի միջոցով: Բացառվում է մայրուղային խողովակաշարերով գազի փոխադրման հետ կապված գործունեությունը, որի արդյունքում գազը փոխադրվում է հեռավոր տարածությունից` արդյունահանող կազմակերպությունից մինչև բաշխիչ ցանցեր կամ քաղաքների կենտրոնների միջև (դասակարգվում է ՙՓոխադրում խողովակաշարերով՚ խմբում):
35.21 Գազի արտադրություն
35.21.0 Գազի արտադրությունԱյս ենթադասը ներառում է`- գազամատակարարման նպատակով գազի արտադրություն` քարածխի գազացման միջոցով, գյուղատնտեսական կողմնակի արտադրանքից կամ այլ թափոններից- որոշակի տեսակարար այրման ջերմության գազակերպ վառելիքի արտադրություն տարբեր տեսակի գազերից (այդ թվում` բնական գազը)` զտման, խառնումով և այլ եղանակներովԲացառվում է`- բնական գազի արտադրությունը, տես 06.20- կոքսի վառարանների շահագործումը, տես 19.10- արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11
35.22 Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով
35.22.0 Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցովԱյս ենթադասը ներառում է`- բոլոր տեսակի գազակերպ վառելիքի մատակարարում և բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցովԲացառվում է`- գազի փոխադրումը (հեռավոր տարածությունից) խողովակաշարերով, տես 49.50
35.23 Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք
35.23.0 Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառքԱյս ենթադասը ներառում է`- գազի վաճառք սպառողներին մայրուղային խողովակաշարերի համակարգով- գազի վաճառքով զբաղվող գործակալների և միջնորդների գործունեություն, որոնք կազմակերպում են գազի իրացումը վերջնական սպառողներին, այլ կազմակերպությունների կողմից կառավարվող բաշխիչ ցանցերի միջոցով- գազակերպ վառելիքի վաճառքի և բաշխման հետ կապված շահագործման ծառայություններԲացառվում է`- գազակերպ վառելիքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.71- բալոններով գազի մանրածախ առևտուրը, տես 47.78- անմիջական սպառողին մատակարարվող վառելիքի մանրածախ առևտուրը, տես 47.99
35.3 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
35.30 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
35.30.0 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումԱյս ենթադասը ներառում է`- գոլորշու, տաք ջրի արտադրություն, հավաքում և բաշխում` ջեռուցման, էներ•իայի արտադրության և այլ նպատակների համար- հովացնող օդի արտադրություն և բաշխում- հովացնող ջրի արտադրություն և բաշխում- հովացման կամ սառեցման համար սառույցի արտադրություն
E Ի ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿՈՅՈՒՂԻ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ Այս բաժինը ներառում է արդյունաբերական, կենցաղային տարբեր տեսակի պինդ և ոչ պինդ թափոնների կառավարման (հավաքում, մշակում, հեռացում), ինչպես նաև աղտոտված հողատարածքների մշակման հետ կապված գործունեությունը: Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման արդյունքում ստացված ջուրը հեռացվում է կամ օգտագործվում է տարբեր արտադրական գործընթացներում: Ջրամատակարարումը նույնպես դասակարգվում է այս բաժնում, քանի որ ջրամատակարարման ծառայությունները փոխկապակցված են կոյուղաջրերի մաքրման ու մշակման հետ և հաճախ իրականացվում են նույն միավորի կողմից:
36 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում     Այս հատվածը ներառում է ջրի հավաքումը, մշակումը և բաշխումը` արդյունաբերական և կենցաղային նպատակների համար: Այստեղ ներառվում են տարբեր աղբյուրներից ջրի հավաքման և տարբեր եղանակներով ջրի բաշխման հետ կապված ծառայությունները: Այս հատվածը ներառում է նաև ոռոգման ջրանցքների շահագործումը:Բացառվում է ոռոգման ջրցող և գյուղատնտեսական նպատակների համար ոռոգման կայանքների շահագործումը:
36.0 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
36.00 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
36.00.0 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխումԱյս ենթադասը ներառում է`- ջրերի հավաքում գետերից, լճերից, ջրհորներից և այլն- անձրևաջրերի հավաքում- ջրամատակարարման նպատակներով ջրի մաքրում- արդյունաբերական և այլ նպատակների համար ջրի վերամշակում- ծովի և այլ աղի աղբյուրների ջրերի անալիացում ջրի արտադրության (որպես հիմնական արտադրանք) համար- ջրի բաշխում ջրամատակարարման ցանցերի, մեքենաների և այլնի միջոցով- ոռոգման ջրանցքների շահագործումԲացառվում է`- գյուղատնտեսական նպատակների համար ոռոգման կայանքների շահագործումը, տես 01.61.1- աղտոտումը կանխելու նպատակով կեղտաջրերի մաքրումը, տես 37.00.0

— խողովակաշարերով հեռավոր տարածությունից ջրի փոխադրումը, տես 49.50.0

37 Կոյուղի Այս հատվածը ներառում է կոյուղու ցանցի, ինչպես նաև կեղտաջրերի հավաքման, մշակման և հեռացման կայանքների շահագործումը:
37.0 Կոյուղի
37.00 Կոյուղի
37.00.0 ԿոյուղիԱյս ենթադասը ներառում է`- կենցաղային կոյուղաջրերի և անձրևաջրերի հավաքում, մշակում և հեռացում` հավաքիչների, պահեստարանների (ռեզերվուարների), կոյուղու ցանցի կամ այլ միջոցով (օրինակ` տրանսպորտային միջոցներով)- կեղտաջրերի մշակում ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական միջոցներով` լուծում, մզում, զտում, նստեցում և այլն- կոյուղու ցանցի, կեղտաջրերի հավաքիչների, ջրհոս խողովակների տեխնիկական սպասարկում և մաքրում- աղբահորերի, տղմազտիչների, պարզարանների դատարկում և մաքրում- կենսազուգարանների սպասարկում- արդյունաբերական և լողավազանների կեղտաջրերի մշակումԲացառվում է`- աղտոտված միջավայրի, մակերևութային և գրունտային ջրերի ակտիվազերծումը, տես 39.00.0- շենքերի անձրևաջրերի խողովակների մաքրումը, տես 43.22.0
38 Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, նյութերի վերականգնումԱյս հատվածը ներառում է թափոնների հավաքումը, մշակումը, հեռացումը, ոչնչացումը: Այստեղ ներառվում է նաև թափոնների ներքին փոխադրումները և թափոններից երկրորդային հումքի արտադրության կայանքների շահագործումը:
38.1 Թափոնների հավաքումԱյս խումբը ներառում է կենցաղային և արդյունաբերական աղբի հավաքումը աղբի բաքերից, աղբարկղերից, աղբատար մեքենաների և այլ միջոցներով: Այստեղ ներառվում է ոչ վտանգավոր և վտանգավոր թափոնների` կենցաղային աղբի, օգտագործված կենցաղային մարտկոցների, կենցաղային և արդյունաբերական յուղերի ու ճարպերի, տրանսպորտային միջոցների օգտագործված տեխնիկական յուղերի, շինությունների քանդման արդյունքում առաջացած և այլ շինարարական աղբի հավաքումը:
38.11 Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում
38.11.0 Ոչ վնասակար թափոնների հավաքումԱյս ենթադասը ներառում է`- աղբի բաքերից, աղբարկղերից, աղբատար մեքենաների և այլ միջոցով կենցաղային և արդյունաբերական ոչ վնասակար չտեսակավորված աղբի հավաքում, երբ աղբը պարունակում է վերականգնման ենթակա տարբեր նյութեր- կրկնակի օգտագործման համար պիտանի նյութերի հավաքում- հասարակական վայրերում տեղադրված աղբարկղերից աղբի տեղափոխում- շենքերի և շինությունների քանդման արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում- շինարարական աղբի հավաքում և հեռացում- մանածագործական արտադրամասերի թափոնի հավաքում և հեռացում- ոչ վնասակար թափոնների տեղափոխման հարմարանքների շահագործումԲացառվում է`- վնասակար թափոնների հավաքումը, տես 38.12.0- ոչ վնասակար թափոնների թաղումը, տես 38.21.0- նյութերի վերականգնման նպատակով (օրինակ` թղթի, պլաստմասսայի, խմիչքների դատարկ տարողությունների, մետաղների և այլնի) չտեսակավորված թափոնների տեսակավորման և մշակման սարքավորանքի շահագործումը, տես 38.32.0
38.12 Վնասակար թափոնների հավաքում
38.12.0 Վնասակար թափոնների հավաքումԱյս ենթադասը ներառում է մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վնասակար` պայթուցիկ, օքսիդիչ, դյուրավառ, թունավոր, գրգռիչ, քաղցկեղածին, քայքայիչ, վարակիչ և այլ  նյութեր պարունակող պինդ և ոչ պինդ թափոնների հավաքումը: Այստեղ ներառվում է թափոնների նույնականացումը, մշակումը, փաթեթավորումը և մականշումը` տեղափոխման նպատակով:Այս ենթադասը ներառում է`- տրանսպորտային միջոցներում օգտագործված վնասակար տեխնիկական յուղերի հավաքում- կենսաբանական հետազոտությունների արդյունքում առաջացած վնասակար թափոնների հավաքում- ճառագայթաակտիվ թափոնների հավաքում- օգտագործված մարտկոցների և այլ վնասակար թափոնների հավաքում- վնասակար թափոնների տեղափոխման ծառայություններԲացառվում է`- վարակված կառույցների, հողատարածքների, բնահողի, ստորգետնյա ջրերիվերականգնումը և մաքրումը, օրինակ` անկիզաքարի հեռացումը, տես 39.00
38.2 Թափոնների մշակում և ոչնչացում      Այս խումբը ներառում է տարբեր եղանակներով տարբեր տեսակի թափոնների մշակումը և ոչնչացումը` օրգանական թափոնների մշակում և ոչնչացում, վարակված կենդանիների` կենդանի կամ սատկած, այլ վարակված թափոնների մշակում և ոչնչացում, հիվանդանոցներից, այլ վայրերից տեղափոխման ընթացքում տրոհման ենթակա ճառագայթաակտիվ թափոնների մշակում և ոչնչացում, ջրի կամ գետնի տակ թափոնների թաղում, գետնին թափոնների թափում կամ հերկածածկում, այրման կամ այլ եղանակներով վնասակար նյութերի, օգտագործված ապրանքների (օրինակ` սառնարանների) ոչնչացում:Ներառվում է նաև թափոնների այրման արդյունքում էներգիայի ստացումը:Բացառվում է`- կոյուղաջրերի մշակումը և հեռացումը, տես 37.00.0- կրկնակի օգտագործման համար նյութերի վերականգնումը, տես 38.3
38.21 Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.21.0 Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացումԱյս ենթադասը ներառում է պինդ և ոչ պինդ թափոնների ոչնչացումը, նախապես դրանք ենթարկելով մշակման:Այս ենթադասը ներառում է`- ոչ վնասակար թափոնների հեռացման նպատակով թափոնների թափում կամ հերկածածկում աղբանոցներում- ոչ վնասակար թափոնների այրում կամ հետագա օգտագործման  համար մշակում այլ եղանակներով` էլեկտրաէներգիայի, գոլորշու, կոմպոստի, վառելանյութի, կենսագազի, մոխրի և այլ կողմնակի մթերքի ստացման կամ ուղղակի թափոնների ոչնչացման նպատակով- պարարտանյութերի արտադրության կամ  ոչնչացման նպատակով օրգանական թափոնների մշակումԲացառվում է`- վնասակար նյութերի այրումը, տես 38.22.0- նյութերի վերականգնման նպատակով թափոնների տեսակավորման (օրինակ` թղթի, պլաստմասսայի, խմիչքների դատարկ տարողությունների, մետաղների և այլնի) և մշակման գործունեությունը, տես 38.32.0- բնահողի, ջրի ակտիվազերծումը, թունավոր նյութերի թունազերծումը, տես 39.00.0
38.22 Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում
38.22.0 Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացումԱյս ենթադասը ներառում է պայթուցիկ, օքսիդիչ, դյուրավառ, թունավոր, գրգռիչ, վնասակար, քաղցկեղածին, քայքայիչ, վարակիչ նյութեր պարունակող, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վնասակար այլ պինդ և ոչ պինդ թափոնների վերացումը` նախապես դրանք ենթարկելով մշակման:Այս ենթադասը ներառում է`- վնասակար թափոնների մշակման կայանքների շահագործում- վարակված կենդանիների` կենդանի ու սատկած, մշակում և ոչնչացում- վնասակար թափոնների այրում- օգտագործված ապրանքների (օրինակ` սառնարանների) մշակում` վնասակար նյութերի ոչնչացման նպատակով- օգտագործված ճառագայթաակտիվ միջուկային վառելիքի կամ այլ ճառագայթաակտիվ թափոնների (հիվանդանոցներից կամ այլ տեղերից տեղափոխման ընթացքում տրոհման ենթակա ճառագայթաակտիվ թափոնները) մշակում, ոչնցացում կամ պահում- օգտագործված միջուկային վառելիքի հերմետիկացում, այլ մշակում և նախապատրաստում պահման համարԲացառվում է`- միջուկային վառելիքի վերամշակումը, տես 20.13.1- ոչ վնասակար թափոնների այրումը, տես 38.21.0

— բնահողի, ջրի ակտիվազերծումը, թունավոր նյութերի թունազերծումը, տես 39.00.0

38.3 Նյութերի վերականգնում
38.31 Ջարդոնի մասնատում
38.31.0 Ջարդոնի մասնատումԱյս ենթադասը ներառում է տարբեր արտադրատեսակների` ավտոմեքենաների, նավերի, համակարգիչների, հեռուստացույցների և այլ սարքավորանքի ապամոնտաժումը` նյութերի վերականգնման նպատակով:Բացառվում է`- օգտագործված ապրանքների (օրինակ` սառնարանների) մշակումը` վնասակար նյութերի ոչնչացման նպատակով, տես 38.22.0- կրկնակի օգտագործման համար մասերի ստացման և վերավաճառքի նպատակով ավտոմեքենաների, նավերի, համակարգիչների, հեռուստացույցների և այլ սարքավորանքի ապամոնտաժումը, տես բաժին G
38.32 Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար
38.32.0 Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համարԱյս ենթադասը ներառում է մետաղական և ոչ մետաղական ջարդոնի, այլ թափոնների վերամշակումը, սովորաբար մեխանիկական և քիմիական եղանակներով, երկրորդային հումքի ստացման համար:Այս ենթադասը ներառում է թափոնների ընդհանուր զանգվածից վերականգնման ենթակա նյութերի անջատումը և տեսակավորումը (առաջին փուլ) և վերամշակման ենթակա խառը նյութերի` թղթի, պլաստմասսայի, օգտագործված տարողությունների և այլնի տեսակավորումը (երկրորդ փուլ):Այս ենթադասը ներառում է`- հին ավտոմեքենաների, լվացքի մեքենաների, հեծանիվների և այլ մետաղական ջարդոնի մեխանիկական մանրացում- խոշորաչափ մետաղե արտադրատեսակների (օրինակ` երկաթուղային վագոնների) մեխանիկական կտրատում- օգտագործման ոչ ենթակա տրանսպորտային միջոցների, մետաղական թափոնի մանրատում- ջարդոնի մեխանիկական մշակում, կտրատում և մամլում` ծավալների փոքրացման նպատակով- լուսանկարչության թափոններից` սևեռակիչներից, լուսանկարչական ժապավեններից և թղթից մետաղների վերականգնում- երկրորդային հումքի ստացման համար ռետինի վերամշակում (օրինակ` օգտագործված դողերի),- երկրորդային հումքի ստացման համար պլաստմասսաների տեսակավորում և մանրացում` խողովակների, ծաղկամանների, սալերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործման նպատակով- պլաստմասսայե և ռետինե թափոնների մշակում (մաքրում, հալում, աղում) և վերածում հատիկների- ապակու ջարդում, լվացում, տեսակավորում

— երկրորդային հումքի ստացման նպատակով այլ մնացուկների և թափոնների մանրացում, մաքրում, տեսակավորում

— օգտագործված սննդային յուղերի ու ճարպերի մշակում և վերածում երկրորդային հումքի, տնային և գյուղատնտեսական կենդանիների կերերի արտադրության համար

— երկրորդային հումքի ստացման նպատակով սննդամթերքի, խմիչքների, ծխախոտի արտադրության այլ թափոնների և մնացուկների վերամշակում

 

Բացառվում է`

— սեփական կամ ոչ սեփական արտադրության երկրորդային հումքից նոր պատրաստի արտադրանքի արտադրությունը` օրինակ մշակված լաթերից մանվածքի մանումը, թղթի թափոնից թղթազանգվածի ստացումը, դողերի վերականգնումը, տես բաժին C-ի համապատասխան դասերը

— միջուկային վառելիքի վերամշակումը, տես 20.13.1

— թուջի կամ պողպատի ջարդոնի վերահալումը, տես 24.10.0

— տարբեր տեսակի թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.2

— ոչ վնասակար թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.21.0

— հետագա օգտագործման նպատակով, օրինակ` կոմպոստի արտադրության համար, օրգանական թափոնների մշակումը, տես 38.21.0

— էներգիայի ստացման համար ոչ վնասակար թափոնների այրումը, տես 38.21.0

— հիվանդանոցներից կամ այլ տեղերից տեղափոխման ընթացքում տրոհման ենթակա ճառագայթաակտիվ թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.22.0

— թունավոր, աղտոտված թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.22.0

— վերականգնված նյութերի մեծածախ առևտուրը, տես 46.77

39 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակումԱյս հատվածը ներառում է աղտոտվածքների վնասազերծման ծառայությունները` աղտոտված շենքերի մաքրումը, բնահողի, մակերևութային ու գրունտային ջրերի ակտիվազերծումը և այլ:
39.0 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում
39.00 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում
39.00.0 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակումԱյս ենթադասը ներառում է`- աղտոտված բնահողի, մակերևութային ու գրունտային ջրերի ակտիվազերծում, որն իրականացվում է տեղում կամ աղտոտված տարածքից դուրս` կիրառելով մեխանիկական, քիմիական կամ կենսաբանական մեթոդները- արդյունաբերական գործարանների կամ տարածքների, ներառյալ միջուկային կայանքները և տարածքը, ակտիվազերծում- պատահական աղտոտված մակերևութային ջրերի ակտիվազերծում և մաքրում, աղտոտվածքի հավաքման կամ քիմիկատների մշակման միջոցով- հողի մակերևույթից, մակերևութային ու գրունտային ջրերում, ծովերում և օվկիանոսներում, ներառյալ առափնյա ջրերը, նավթային աղտոտվածքների մաքրում- անկիզաքարի, կապարաներկերի և այլ թունավոր նյութերի վնասազերծում- աղտոտվածքների վնասազերծման այլ մասնագիտացված ծառայություններԲացառվում է`- գյուղատնտեսությունում վնասատուների հետ պայքարը, տես 01.61- ջրամատակարման համար ջրի մաքրումը, տես 36.00- ոչ վնասակար թափոնների մշակումը և վերացումը, տես 38.21- վնասակար թափոնների մշակումը և վերացումը, տես 38.22

— փողոցների, հրապարակների, մայրուղիների և համանման տարածքների մաքրումը և ջրումը, տես 81.29

F (ԷՖ) ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     Այս բաժինը ներառում է ընդհանուր շինարարությունը, շենքերի և ճարտարագիտական կառույցների շինարարության մասնագիտական աշխատանքները: Այստեղ ներառվում է նոր շինարարությունը, շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի, ինչպես նաև ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինարարական հրապարակներում:Ընդհանուր շինարարությունը ընդգրկում է ավարտուն բնակելի, վարչական, առևտրի, այլ կոմունալ-կենցաղային շենքերի, գյուղատնտեսական շինությունների և այլն, քաղաքացիական  ճարտարագիտական կառույցների` մայրուղիների, փողոցների, կամուրջների, թունելների, երկաթուղիների, թռիչքադաշտերի, նավահանգիստների և այլ ջրային օբյեկտների, ոռոգման և կոյուղու համակարգերի, արդյունաբերական կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, սպորտային կառույցների և այլնի շինարարություն: Նշված աշխատանքները կատարվում են կամ սեփական միջոցներով, կամ պայմանագրային հիմունքով, կամ էլ վարձատրությամբ: Այդ աշխատանքների մի մասը, իսկ որոշ դեպքերում հիմնական աշխատանքների ամբողջ ծավալը, կարող են փոխանցվել այդ բնագավառում ենթակապալառուներին: Այստեղ է դասակարգվում նաև այն միավորի գործունեությունը, որը պատասխանատվություն է կրում օբյեկտի լրիվ շինարարության համար:Այս բաժնում նաև ընդգրկվում է շենքերի և քաղաքացիական ճարտարագիտական կառույցների նորոգումը:Այս բաժնում ընդգրկված շենքերի ընդհանուր շինարարությունը դասակարգվում է 41 հատվածում, քաղաքացիական ճարտարագիտական կառույցների ընդհանուր շինարարությունը` 42 հատվածում, ընդհանուր շինարարության գործընթացի մաս կազմող մասնագիտական աշխատանքները` 43 հատվածում: Շինարարական սարքավորանքի վարձույթը գործարկուի (օպերատորի) հետ դասվում է շինարարության այն գործունեության տեսակին, որի դեպքում օգտագործվում է այդ սարքավորանքը:Այս բաժինը ներառում է նաև հետագա վաճառքի համար նախատեսված շենքերի և  քաղաքացիական ճարտարագիտական կառույցների, այլ օբյեկտների շինարարության հետ կապված նախապատրաստական, ֆինանսական, տեխնիկական և նյութական միջոցների համաձայնեցման աշխատանքները: Եթե այդ աշխատանքները կատարվում են շինարարական օբյեկտների ոչ հետագա վաճառքի համար, այլ վարձակալության հանձնման կամ մշակող արտադրության ծավալման համար, ապա նման գործունեությունը համապատասխանաբար դասակարգվում է անշարժ գույքի վարձակալության հանձնման կամ մշակող արտադրության գործունեության հետ կապված դասերում` ըստ շինարարական օբյեկտների շահագործման նպատակների:
41 Շենքերի շինարարություն       Այս հատվածը ներառում է բոլոր տեսակի կառույցների ընդհանուր շինարարությունը: Այն ընդգրկում է նոր շինարարությունը, շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման և նորոգման աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կառուցվածքներից շենքերի, ինչպես նաև ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինարարական հրապարակում:Ընդգրկվում է ավարտուն բնակելի, վարչական, առևտրային նպատակների համար շենքերի, գյուղատնտեսական շինությունների,  կոմունալ-կենցաղային և քաղաքացիական կառույցների և այլնի շինարարությունը:                       
41.1 Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ
41.10 Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ
41.10.0 Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներԱյս ենթադասը ներառում է`- հետագա վաճառքի համար նախատեսված բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարության հետ կապված նախապատրաստական, ֆինանսական, տեխնիկական և նյութական միջոցների համաձայնեցման աշխատանքներըԲացառվում է`- շենքերի շինարարությունը, տես 41.20- ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
41.2 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն Այս խումբը ներառում է վաճառքի նպատակով բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընդհանուր շինարարությունը, երբ աշխատանքները կատարվում են սեփական միջոցներով կամ պայմանագրային հիմունքով, կամ էլ վարձատրությամբ: Հնարավոր է շինարարության աշխատանքների մի մասը, իսկ որոշ դեպքերում հիմնական աշխատանքների ամբողջ ծավալը, փոխանցվեն ենթակապալառուներին: Եթե իրականացվում են ընդհանուր շինարարության մաս կազմող մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ, ապա նման գործունեությունը դասակարգվում է 43 հատվածում:
41.20 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն
41.20.1 Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- առանձնատների, բազմաբնակարան շենքերի, ներառյալ բարձրահարկ շենքերը, և այլ տեսակի բնակելի շենքերի շինարարություն- հասարակական և արտադրական շենքերի` ֆաբրիկաների, արտադրամասերի, գործարանների, հիվանդանոցների, խանութների, գրասենյակների, հյուրանոցների, առևտրի կենտրոնների, պահեստների, ռեստորանների, օդանավակայանների, սպորտային դահլիճների, ավտոտնակների, ավտոմեքենաների կայանատեղերի, ներառյալ ստորգետնյա կայանատեղերը, կրոնական նշանակության շենքերի շինարարություն- շինարարական հրապարակում պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաների հավաքում և տեղադրումԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- հիմքերի բետոնային աշխատանքներԲացառվում է`- արտադրական օժանդակ կառույցների շինարարությունը, բացի շենքերից, տես 42.99- ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
41.20.2 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգումԱյս ենթադասը ներառում է`- բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, ճարտարագիտական կառույցների վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում
41.20.3 Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգում
41.20.4 ´Ý³Ï»ÉÇ ¨ á㠵ݳϻÉÇ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ, í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ áõŻճóáõÙ²Ûë »Ýó¹³ëÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿`-    ß»Ýù»ñÇ Ï³Ù Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ, ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ Ýáñ ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ ¨/ϳ٠ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³ÝÁ, ß»ÝùÇ Ï³Ù Ï³éáõóí³ÍùÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ,-    ß»Ýù»ñÇ Ï³Ù Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÝëïñáõÏïÇí ï³ññ»ñÇ íݳëí»ÉáõÝ Ý³Ëáñ¹áÕ ë»ÛëٳϳÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ ߳ѳ·áñÍáÕ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ,-    ß»Ýù»ñÇ Ï³Ù Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÝëïñáõÏïÇí ï³ññ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ÙÇçáóáí ¹ñ³ ë»ÛëÙ³½ÇÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáÕ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݻóÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ:
42 Քաղաքացիական շինարարություն      Այս հատվածը ներառում է քաղաքացիական շինարարության կառույցների ընդհանուր շինարարությունը: Այն ընդգրկում է նոր շինարարությունը, շինարարական կառույցների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից կառույցների, ինչպես նաև ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինարարական հրապարակում:Այս հատվածը ներառում է քաղաքացիական շինարարության խոշոր կառույցների` մայրուղիների, փողոցների, կամուրջների, թունելների, երկաթուղիների, թռիչքադաշտերի, նավահանգիստների և այլ ջրային կառույցների, ոռոգման, կոյուղու համակարգերի, արդյունաբերական կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, սպորտային կառույցների և այլնի շինարարություն:Նշված աշխատանքները կատարվում են սեփական միջոցներով, պայմանագրային հիմունքով կամ վարձատրությամբ: Այդ աշխատանքների մի մասը, իսկ որոշ դեպքերում հիմնական աշխատանքների ամբողջ ծավալը կարող են փոխանցվել ենթակապալառուներին:
42.1 Ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն
42.11 Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն
42.11.0 Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մայրուղիների, խճուղիների, փողոցների, ճանապարհների, տրանսպորտի և հետիոտնի տեղաշարժի համար այլ կառույցների շինարարություն- խճուղիների, փողոցների, ճանապարհների, կամուրջների և թունելների մակերևութային աշխատանքների իրականացում` ասֆալտապատում, նշագծում և այլ մակնշում, պաշտպանիչ, բաժանիչ փակոցների, ճանապարհային նշանների և այլնի տեղադրում- թռիչքադաշտերի վերթիռվայրէջքային գոտիների շինարարությունԲացառվում է`- փողոցների լուսավորման և էլեկտրական ազդանշանային սարքերի տեղադրումը, տես 43.21- ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
42.12 Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն
42.12.0 Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- երկաթուղիների և ստորգետնյա երկաթուղիների (մետրոյի) շինարարությունԲացառվում է`- փողոցների լուսավորման և էլեկտրական ազդանշանային սարքերի տեղադրումը, տես 43.21- ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
42.13 Կամուրջների և թունելների շինարարություն
42.13.0 Կամուրջների և թունելների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- կամուրջների, այդ թվում` էստակադները, շինարարություն- թունելների շինարարությունԲացառվում է`- փողոցների լուսավորման և էլեկտրական ազդանշանային սարքերի տեղադրումը, տես 43.21- հիդրոտեխնիկական թունելների շինարարությունը, տես 42.91.0- ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
42.2 Կոմունալ կառույցների շինարարություն
42.21 Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն
42.21.0 Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է ջրի տեղափոխման, բաշխման համակարգերի, ներառյալ համակարգի անբաժանելի մաս կազմող կառույցները, շինարարությունը:Այս ենթադասը ներառում է`- ջրային տնտեսության կառույցների` ջրի մայրուղային և քաղաքային խողովակաշարերի,  ոռոգման համակարգերի, ավազանների շինարարություն- ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի շինարարություն, ներառյալ նորոգումը, պոմպակայանների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- ջրառ հորատանցքերի, արտեզյան ջրհորների հորատումԲացառվում է`- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
 42.22 Էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական համակարգերի շինարարություն
42.22.1 Էլեկտրակայանների և Էլեկտրահաղորդման համակարգերի շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`-  հիդրոէլեկտրակայանների, ջերմաէլեկտրակայանների, հողմային, արևային և այլ տեսակի էլեկտրակայանների, ենթակայանների և համանման կառույցների շինարարություն- էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ համակարգերի շինարարություն, մայրուղային և քաղաքային էլեկտրահաղորդագծերի (ուժային մալուխների) անցկացումԲացառվում է`- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
42.22.2 Հեռահաղորդակցական կապի կառույցների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- հեռահաղորդակցական կապի օժանդակ կառույցների շինարարություն, հեռախոսահաղորդագծերի, քաղաքային ռադիոյի և հեռուստատեսության, այդ թվում մալուխային, համակարգչային ցանցերի հեռավոր հաղորդագծերի, օպտիկական մալուխների հավաքակցում
42.9 Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն
42.91 Ջրային կառույցների շինարարություն
42.91.0 Ջրային կառույցների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ջրային ուղիների, նավակառանային և գետային կառույցների, ջրարգելակների, պատնեշների և ամբարտակների, առափնյա կառույցների շինարարություն- հիդրոտեխնիկական թունելների շինարարություն- էլեկտրակայանների մաս կազմող հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարություն- հատակափորիչ աշխատանքներ- լողավազանների շինարարությունԲացառվում է`- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
42.99 Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
42.99.1 Սպորտային կառույցների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի և այլ տեսակի մարզադաշտերի, գոլֆի դաշտերի, թենիսի հարթակների շինարարություն
42.99.2 Գազամատակարարման կառույցների շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է`- մայրուղային և քաղաքային գազատար խողովակաշարերի հավաքակցում- գազալցակայանների շինարարություն- գազի և հեղուկ վառելիքի պահեստավորման կառույցների շինարարություն
42.99.9 Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներումԱյս ենթադասը ներառում է`- զտման, քիմիական արտադրության և համանման արդյունաբերական կառույցների (բացի շենքերից) շինարարությունԱյս ենթադասը ներառում է նաև`- հողատարածքի հողաբարելավման աշխատանքների իրականացում` լրացուցիչ ուղիների, օժանդակ կառույցների շինարարությունԲացառվում է`- արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրումը, տես 33.20- հողատարածքների հետ կապված գործողությունները, բացի հողաբարելավման աշխատանքներից, տես 68.10- շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1
43 Մասնագիտացված շինարարական գործունեություն        Այս հատվածը ներառում է մասնագիտացված շինարարական գործունեությունը (որոշակի  ուղղությամբ)` շենքերի և քաղաքացիական շինարարության կառույցների շինարարական հրապարակների նախապատրաստումը և մասնագիտացված ծառայությունների մատուցումը:Այն մեկ ուղղությամբ մասնագիտացված, հատուկ հմտություն կամ սարքավորանք պահանջող գործունեություն է, որն ընդհանուր է տարբեր տեսակի շենքերի և քաղաքացիական շինարարության կառույցների համար` ցցերի խփումը, հիմնադրումը, ներքին հաղորդակցուղիների հավաքակցման (մոնտաժային), բետոնային, աղյուսի և քարի շարման, փայտամածերի և լաստակների, տանիքածածկերի հավաքման և այլ աշխատանքները: Մետաղական պողպատե կոնստրուկցիաների կանգնեցումը ներառվում է այս հատվածում, եթե դրանց մասերը չեն արտադրվում այդ ծառայությունը մատուցող կազմակերպությունում: Մասնագիտացված շինարարական աշխատանքները կատարվում են հիմնականում ենթակապալային եղանակով, թ